Cultureel werker wil van „Ketelhuis” trefpunt maken Blirg6ITI66St6r Van der Hooft is boos op ARP en heeft zijn lidmaatschap opgezegd Raad vanavond 'een voor jonge mensen Kleuren T.V. tussen 15 en 2i jaar. Heemskerk B.V. Jan Bonefaas bespeelt Brugorgel Rabobank G3 BOO! £3 C. Hoogendoorn leidt onderwijsstichting Freek Peters gaat in Waddinxveen noord het wijkwerk op poten zetten Deze advertentie IS alleen n Wi ginksl fev Nieuwsblad Onafhankelijk Wijkgebouw tel. 6680 GRUHDIG „Veel verwarring rond enquete” GEMEENTERAAD Kleurentelevisie met 100% service Activiteiten in zwembad tijdens herfst vakantie ORGELS-PIANOS j - J HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Donderdag 10 oktober 1974 30e jaargang - nr. 1379 (Advertentie) Activiteiten (Advertentie) (Advertentie) met en zonder draadloze af standbediening Dependance Enquete Burgemeester C. Avan der Hooft. - - - eerst] naar] W erkplan Grote keuze bij: WADDINXVEEN De man die in Waddinxveen-noord het wijkwerk voor jongeren en ouderen op poten gaat zetten heet Freek Peters. Deze nu nog in Amsterdam wonende student aan de sociale academie in de hoofd stad is door het gemeentebestuur met die taak belast. Cultureel werker Freek Peters (25) heeft praktische ervaringen opgedaan met het jeugd- en jongerenwerk in de Amsterdamse woonwijken De Pijp en de Kinderbuurt. I I HHHHBUBHM WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft heeft bedankt als lid van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Zijn besluit heeft hij zon der opgaaf van redenen meegedeeld in een brief aan het bestuur van de plaatselijke AR-kiesvereniging „Nederland en Oranje”. Het is het bestuur van de kiesver eniging uit een naar aanleiding van deze brief gevoerd gesprek met de burgemeester duidelijk geworden dat het opzeggen van het partijlid- maatschap alles te maken heeft met de houding van de CDA-fractie in de Waddinxveense gemeenteraad inzake de vestiging van een tuin bouwbedrijf aan de Piasweg. WADDINXVEEN Maandag avond kwam voor de eerste maal de nieuwe stichting voor Protes tants Christelijk Voortgezet Onder wijs te Waddinxveen in haar defini tieve samenstelling bijeen. Voor het lager beroepsonderwijs (LBO) zijn aangewezen de heren J. Baaiens, W. J. A. Ming, J. Meijers en C. Ver mei. Voor het middelbaar algemeen vormend onderwijs (MAVO) heb ben zitting de heren N. Bakker, L. Dekker, C. Hoogendoorn en J. de Visser. Het LHNO kan nog geen vertegenwoordigers aanwijzen om dat toetreding nog niet vast staat. i' |M ffl Weekblad voor Waddinxveen VANAVOND (DONDERDAG), raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur ADVERTENTIE I min Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 Zoals bekend is hierin nu door de be noeming van Freek Peters de depen dance gevestigd van het aan de Stations- Gesproken werd voorts nog over de ver warring rond de dezer dagen gehouden enquete voor een protestants christelij ke of een samenwerkings LBO. Uit de is dat het wijkgebouw ook telefonisch bereikbaar is onder nummer 6860 (bij geen gehoor 4131). Doe daar uw voor deel mee en laat Freek Peters handen vol werk krijgen. Daar gaat het tenslotte ook om. hij ook van plan op vrijdagavonden voor meisjes en jongens van 14 tot 18 jaar een soos te houden. Volwassenen zullen eveneens worden betrokken bij talrijke activiteiten, zoals volksdansen, macramé-cursussen en weven. Belangrijk In de herfstva- met 25 oktober dat het college van Burgemeester en Wethouders vrezen voor de financiële gevolgen nu de bewuste tuinder al in het bezit is van een bouwvergunning. Het betreffende voorstel werd drie we ken geleden met één stem verschil van de tafel geveegd. ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doom, daarna Bos- koopse Apotheek, tel. 01727-2834 ZONDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN De Wad- dinxveen.se gemeenteraad komt vanavond om acht uur in verga dering bijeen voor de afhandeling van de volgende agenda: Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 8 en 29 augustus 1974. Mededelingen en ingekomen stukken. Voorstel tot vaststelling van gebruiksvoorschriften voor het bestemmingsplan „Plan in hoofd zaak”. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een terrein aan de Piasweg, gelegen in het bestemmingsplan „Plan in Hoofdzaak West”. Voorstel tot voorziening in vacatures, ontstaan door het periodiek of tussentijds aftreden van leden en plaatsvervangende leden van de Commissie van Bestuur voor de Samenwerkings school voor Havo/Atheneum te Waddinxveen. Voorstel tot verlening van garantie aan het Gereformeerd Kerkkoor „Dient de Heer”. Voorstel tot vaststelling van een verordening, regelende de bevoegdheden en de samen stelling van de commissie van bestuur voor zaalsportaccom- modatie. Voorstel tot het verlenen van garantie voor betaling van rente en aflossing van een door de Chr. Sportvereniging „Be Fair” aan te gane geldlening. Voorstel tot verkoop van grond aan de Lak- en Vemis- fabriek Wed. Boonstoppel en Zn. B.V. Voorstel tot verkoop van grond aan de Mercuriusweg aan de Meubelfabriek Mulleman BV. Voorstel tot verkoop van een strookje grond nabij de Wagner- laan aan de heer P. H. F. M. Roefs. Voorstel tot verkoop van grond aan de Maarten Schouten straat aan de firma Swan Vulpen Import te Waddinxveen. Voorstel tot verkoop van een strookje grond aan de Zuidkade aan de heer C. Voshol. Voorstel tot verkoop van een strook grond aan de Noordkade aan de heren A.enD. de Waardt. Voorstel tot vaststelling van een verordening tot wijziging van de Bezoldigingsregeling gemeente Waddinxveen (3e wijziging). Begrotingswijzigingen. Rondvraag. Jan Bonefaas. WADDINXVEEN Jan Bonefaas uit Gorinchem bespeelt zaterdagavond het orgel van de Brugkerk. zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken Voor 160 Waddinxveners is hij inmid dels een goede bekende geworden en het lijkt ons dan ook meer dan waarschijn lijk dat deze 160 leden van Vox Jubi laris hun dirigent als solist komen be luisteren. Zijn programma vermeldt wer ken van Zipoli, Martini, Bach, Mendels sohn, Vieme, Driffill en anderen. Het concert begint om acht uur en de kerk is reeds om half acht open. De bedoeling is om over het wijkwerk in het Weekblad voor Waddinxveen regelmatig te berichten. Op dit moment wordt een werkplan uitgewerkt dat er in voorziet om een woonwijk binding te geven. Zo zulten er in de herfstvakantie middagen speciaal voor de jeugd wor den georganiseerd. In het wijkgebouw zulten dan fikns worden vertoond, een instuif worden gehouden en aan han denarbeid en sport en spel worden ge daan. „Kom maar gerust langs, meisjes en jongens”, roept Freek Peters een ie der toe die het maar wil horen. Zo is Dat burgemeester Van der Hoof nu mogelijk om nog meer redenen, maar wij konden hem niet om commentaar bereiken heeft bedankt voor de ARP is ingeslagen als een bom. Ing. C. van ’t Hoog, voorzitter van de AR-kiesvereni- ging, zei ons gisteravond de handelwijze van de burgemeester gezien de motivatie niet juist te vinden en zei dat het AR- bestuur de stap van de heer Van der Hooft ten zeerste betreurd. TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE Wethouder A. H. van Gent (Progres- sieven) zei ons gisteravond dat er na één seizoen wat duidelijker voor ogen zal staan aan welke activiteiten in Wad dinxveen-noord behoefte bestaat. Freek Peters, die binnenkort zich in de Win- gerdflat in Groenswaard 3 zal gaan huis vesten, begint met een schone lei. Er zijn immers geen noemenswaardige ac tiviteiten waarop hij kan inspelen. Ple zierig is natuurlijk wel een ruimte te hebben, die voor een groot gedeelte van de dag voor het wijkwerk gebruikt kan worden. Zoals bekend zijn in het wijk gebouw aan de Busken Huëtlaan elke straat te bouwen jeugd- en jongeren centrum De Bonkelaar. Kon voor de dependance één agogische functionaris worden aangetrokken, voor het nieuwe jeugd- en jongerencentrum kunnen twee agogische medewerkers en één huishou delijke kracht worden aangesteld. Cultureel werker Freek Peters loopt sinds maandag 16 september in Wad- dinxveen-noord rond. Hij heeft inmid dels al een aantal mensen om zich heen verzameld die op enthousiaste wijze zijn gaan meedenken om op korte en langere termijn initiatieven te ontwikkelen, die eigenlijk vorig jaar al door de wijkver- eniging Noord genomen hadden kunnen worden. Daar is toen weinig of niets van gekomen, omdat het liet aanzien dat zich binnenkort een situatie zou gaan voordoen die uit het oogpunt van sub sidiëring stukken aantrekkelijker zou zijn. Vandaar ook dat mensen van de wijkvereniging zich nu ook in het gezel schap van Freek Péters bevinden en die op zijn beurt dergelijke steun onontbeer lijk acht voor het welslagen van zijn wijkwerk. bezitten en anderen”. Zoals bekend is het CDA (ARP/CHU/ KVP) inclusief wethouder P. F. J. van Schie met de Progressieven uitgezonderd wethouder A. H. van Gent van mening dat tuinder L. Verhoef daar niet met zijn bedrijf mag neer strijken om redenen van ruimtelijke aard. Deze zaak komt vanavond op- niuw in de gemeenteraad ter sprake, om- WADDINXVEEN kantie van 21 tot en worden er in het overdekte zwembad in De Sniep diverse activiteiten ontplooid, zoals behendigheidswedstrijden voor de jeugd. Eerder dit jaar is het overdekte bad voor het recreatief zwemmen gedu rende de vakanties gebruikt. In Waddinxveen hoopt hij met de en thousiaste steun van veel mannen en vrouwen een reeks van activiteiten te kunen ontplooien. De bedoeling daar van is jong en oud op een zinvolle ma nier bezig te laten zijn met de meest uiteenlopende zaken en vooral ook om het ondelinge contact in de wijk te ver stevigen. Het voormalige ketelhuis aan de Busken Huëtlaan 94a fungeert als het „hart” van dat veelomvattende wijk werk. ~Q Uw adviseur reacties blijkt dat vele ouders zich on danks de voorlichting nog geen duide lijk beeld hebben kunnen vormen over wat er nu precies gaande is. Temeer om dat twee groeperingen zich aandienen als vertegenwoordigers van het protes tants christelijk onderwijs in Waddinx veen. Besloten werd deze voorlichting nog meer te intensiveren en uit te die pen. Gesproken werd voorts over de vergevorderde bouwplannen van de christelijke mavo en de eventuele kon- sekwenties voor de scholengemeenschap daarvan. Met het ministerie van onder wijs en het gemeentebestuur van Wad dinxveen zal er permanent contact ge houden worden om de ontwikkelingen bij te houden en direct te concretiseren. WADDINXVEEN De dependance van het jeugd- en jongerencentrum De Bonkelaar is sinds kort gehuisvest in het voormalige ketelhuis aan de Busken Huëtlaan 94a. Dit wijkgebouw, waar cultureel werker Freek Peters de scep ter zwaait, is telefonisch te bereiken on der nummer 6860 (bij geen gehoor 4131). Iedereen kan bellen om inlich tingen of suggesties. Als u morgenmid dag belt zit Freek Peters zelfs speciaal voor u klaar om en dat is zijn taak met u het wijkwerk in Waddinxveen- noord van de grond te krijgen. I uw officiële Girundigdealer: I Radio DOOL j Kerkweg "171 I WaddinxveenO1B2B2301 Kerkwg 207, Waddinxveen. Tel. 01828-4488 morgen peuterclubs ondergebracht. Het zal de Waddinxveners op dit mo ment waarschijnlijk nog moeilijk zijn om een juist beeld te krijgen van het in wijk noord op te zetten culturele werk voor zowel jongeren als ouderen. De be doeling is dat zij in gesprek zulten ra ken met Freek Peters, de man die initi atieven ontplooit en ze coördineert. „Iedereen kan langskomen of opbellen”, zegt hij. „We hebben behoefte aan men sen die willen doen1 wat hun handen vinden om te doen en we zien graag mensen die een bepaalde bekwaamheid die wilten overdragen aan Belangrijkste agendapunt betrof de ver kiezing van een dagelijks bestuur. Tot voorzitter werd aangewezen de heer C. Hoogendoorn (mavo), secretaris de heer I. Baaiens (lbo) en de heren N. Bakker, penningmeester (mavo) en W. J. A. Ming, algemeen adjunct (lbo). Het sec retariaat is gevestigd aan de Vijverlaan 44, Waddinxveen, telefoon 4041. Het achtmans bestuur zal worden gead viseerd door zeven mensen uit de per- soneelssector. Voor het LBO zijn dat de heren C. Dijkshoorn, W. Begeer, K. Ad miraal en H. R. N. Meindert. Voor het mavo de heren M. Dijkshoorn, J. Wil- lemstéin en M. Groenendijk. ...want alleen zij kunnen profiteren van het Ideaal Spaarplan 'de Zilvervloot’. Hoe dat gaat? Heel eenvoudig. Je mag per jaar sparen tussen de f30,- en f 300,- in de Zilvervloot Op het bedrag dat je spaart krijg je een extra hoge rente. MAAR JE KRIJGT NOG 10% EXTRA PREMIE OP DE KOOP TOE! Wees gerust nieuwsgierigstap gewoon even de dichtstbijzijnde Rabobank binnen. Er is er vast wel één vlak bij je in de buurt En laat je daar haarfijn uitleggen hoe de Zilvervloot reilt en zeilt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1