Vogelkooi voor AF-centrum Commissie moet nu als rechterhand B. W. proberen sporthal te bouwen L J. M. Hogendoorn verlaat ons dorp Particulier initiatief voor Diplomazwemmen Gouwebos door Staat met minder subsidie beloond Nivon halve eeuw oud Bijeenkomst hand-en span diensten bioscopen 7e Ronde Excelsior Agenda Goudse Klachten bezorging: Nassaulaan 20 Waddinxveen Telefoon 2604 RECEPTIEALBUMS Sfc. rMr. Opticien J.Griq Contactlensspecialist ANVC-Optometrist OV Korte Tiendeweg 12 Gouda, tel. 01820 - 13033 Kleiweg 108 Gouda, tel. 01820 - 16033 Kerkweg 189 Waddinxveen, tel. 01828 - 4303 Vestigingen in Gouda, Waddinxveen, Zwijndrecht, Nieuwerkerk a/d Ussel en Umuiden |orfrt Jj BR!L”INN” I Mavo-Ieraar 40,- 195;5 h- 192,- [I j lill /-■ WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 10 OKTOBER 1974 Pagina 11 I Subsidie concert Vacatures W interprograrruna Excursie REUNIE THALIA SCHOUWBURG Boekhandel Veldwijk BV Eindrapport Staatsbosbeheer WADDINXVEEN In verband met het voornemen in De Sniep een sporthal te bouwen werd indertijd een stichting in het leven geroepen, die tot taak kreeg deze plannen te realiseren. De daaruit voortvloeiende raads besluiten konden niet de goedkeuring van gedeputeerde staten verwerven in verband met de voorschriften inzake de wet op de financierin kapitaals uitgaven publiekrechtelijke lichamen. WADDINXVEEN/BOSKOOP Langzaam maar zeker krijgt het „Gou webos” dat geprojecteerd is tussen de nieuwbouwwijken van Waddinxveen en Boskoop gestalte. Opgericht in 1972 heeft het Recreatieschap „Bos park” (waarin vertegenwoordigers van Boskoop en Waddinxveen) met ve le tegenslagen te kampen gehad. Zouden in eerste instantie de gemeente besturen van Boskoop en Waddinxveen op de begroting 1972 voor de aan leg van het „Gouwebos” ieder 50.000,plaatsen, later bleek dit niet niogelijk en moest dit bedrag worden teruggebracht tot 20.000,De werkgroep „Groen” uit Waddinxveen toonde veel interesse voor de plan nen en diende in april 1972 al een rapport in. (niet van grit) Na het bekend worden van deze beslis sing hebben B. en W. de raad toegezegd te streven naar een oplossing langs de weg van een commissie als bedoeld in artikel 61, le lid onder a en de artikelen 63 en 64 van de gemeentewet In ver band hiermede biedt het college de van avond vergaderende gemeenteraad ter vaststelling aan een verordening, rege lende de bevoegdheden en de samenstel ling van de commissie van bestuur voor zaalsportaccommodatie te Waddinxveen. De sportcommissie heeft de verordening beoordeeld en kan zich met de inhoud verenigen. Enkele opmerkingen van de commissie zijn overwogen, maar beho ren volgens B. en W. ter zijner tijd in de beheersverordening te worden opgeno men. Dit alles memoreerde voorzitter P. van den Dool op de vorige week donderdag gehouden veragdering in de raadszaal van het gemeentehuis te Boskoop. Er worden in het recreatiegebied Gouwe bos al aanplantingen verricht door de schooljeugd die op boomplantdag 27 maart 1972 tweehonderdvijftig wilgen planten. In deze periode werden ook de eerste schetsplannen door de afdeling landschaps-architektuur van Staatsbos beheer aan het bestuur van de recreatie- raad voorgelegd en werd een bodem onderzoek verricht wat nogal negatief uitviel. WADDINXVEEN Tot leraar van de prof. Kohnstammschool voor openbaar Mavo-onderwijs in Waddinxveen is be noemd de heer H. I. Kampen, leraar aan een scholengemeenschap in Vlaardingen. Deze benoeming is het gevolg van een forse stijging van het aantal leerlingen. Een nieuw model var Christian Dior voor heren Uitslag: A. Zwanenburg-T. Driesse 0-2; T. den Ouden- C. H. Kramp 2-0; A. Blom-G. Heeren 1-1; C. Blonk-A. Zwa nenburg 1-1; H. Boele-G. v.d. Zijden 1-1. Excelsior Il-Excelsior III: J. Slappendel -C. Stolker 1-1; I. J. C. ten Toom-W. v.d. Heijden 2-0; J. de Heer-J. Vermeu len 2-0; J. Both-A. Molenaar 1-1; G. Dankers-L. Verheij 2-0. Alle inlichtingen over het plaatselijke NIVON-werk kunnen worden verstrekt door de heer G. H. van Lochem, Jan Luykenstraat 14, telefoon 3579. 18 maart 1975: Jaarvergadering NI VON afdeling Waddinxveen in het Ge reformeerd Verenigingsgebouw. Aan vang 20 uur. 26 en 27 april 1975: Waddinxveense NIVON-afdeling gaat naar het natuur vriendenhuis te Halvelte. Het ligt verder in de bedoeling ook dit winterseizoen te starten met huis- kamercursussen op woensdagavond ma cramé, stenenslijpen en in begin 1975 met emailleren. WADDINXVEEN De damclub Ex celsior heeft voor het clubkampioen- schap in het Gereformeerd Verenigings gebouw de zevende ronde gespeeld. 23 december 1974: Op deze avond gaat het NIVON kerststukjes maken ten huize van Janny van Gasteren (W. de Rijkelaan 3). Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 5 en 7 uur: KUNG FU, DE CYCLOON VAN HONG KONG. In kleur, 18 jaar. Zomiddag 3 uur: John Wayne in EL DORADO. Kleur, 14 jr. Vr. en Za. 11.30 uur( nachtvoor- stelling), Ma. t/m Wo. 8.15 uur, Zo. óók 915 uur: HET ZONDI GE BED In kleur, 18 jaar. Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur: VROLIJKE ONTUCHT IN TIROL. In kleur, 18 jaar. Speciaal voor de jeugd: Za. en Zo. half twee en Wo. half drie ABOTT EN CASTELLO ZWAAIEN AF. Za. 11.30 uur (nachtvoorst.), Maandagcyclus 8 uur: ELECTRA GLIDE IN BLUE. Kleur, 18 jaar. Damesbril in multi-colour Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 3, 5,7 en 9.15 uur, Di. 8.15 uur: RATS, KUCH EN BLAU WE BONEN. In kleur, 14 jaar. I i Damesbril in zeer bijzondere vormgeving van Christian Dior hoven. De volgende voordrachten zijn uitgebracht, waarbij B. en W. wel moe ten opmerken, dat de betrokken vereni gingen kennelijk niet in staat zijn ge weest dubbeltallen voor te dragen, door: De Prot. Chr. vereniging voor voortge zet onderwijs in samenwerkingsverband: lid: G. C. Kamerling (vacature G. C. Kamerling); plv.lid: J. M. Kievits (va cature J. M. Kievits). De Katholieke vereniging voor voortgezet onderwijs in samenwerkingverband: lid: W. H. J. M. Wientjens (vacature W. H. J. M. Wient- jens), plv.lid: H. P. F. de Bakker (vaca ture P. H. F. M. Roefs), lid: P. H. F. M. Roefs (vacature K. J. de Ree), plv. lid: A. M. Meskers (vacature J. P. M. Hoogewegen). De openbare vereniging voor voortgezet onderwijs in samenwer kingsverband: lid: H. P. Barth (vacature Th. G. Blom), plv.lid: H. J. van Agtho- ven (vacature H. J. van Agthoven), plv. lid: Mw. E. M. Kuper-Andrée Wiltens (vacature J. Kuper). De heer Koelewijn zag gaarne dat er een kijkdag georganiseerd wordt. „Wij weten met precies waar we over praten. „Plannen op papier zijn voor de leek vaak zo nietszeggend.” Voorzitter Van den Dool beloofde dat over de vragen en suggesties zou worden gesproken en dat het tijdstip voor de excursie naar het „Gouwebos” nader bekend zal wor den gemaakt. Het bleek dat er een subsidieaanvrage is ingediend bij C.R.M. De heer W. F. Meijer uit Waddinxveen zei dat men van regeringswege prioriteit geeft aan de recreatie in het westen des lands zo dat er goede hoop bestaat dat de aan vrage gehonoreerd wordt. Voorzitter Van den Dool meende dat men eigen lijk beter geheel zelfstandig zou kunnen werken, mar dit is financieel niet mo- straat zal om 20 uur Wim van Hattem een dia-avond houden over natuurvrien denhuizen in binnen- en buitenland. Wim van Hattem, is een bij uitstek deskundig iemand op dit terrein. Hij verzorgd voor het gehele Nivon de mutatie’s en allerlei andere gegevens over de natuur vriendenhuizen. Talrijke jaren doet hij dit werk reeds en zal allen deze avond een schat van gegevens bezorgen. Daar de aanmeldingstermijn voor de buiten landse huizen in die tijd eigenlijk reeds begint, is het zeker van belang kennis te nemen van de vele vacantiehuizen die de „Natuurvrienden” u aan te bieden hebben. Ook niet leden zijn van harte welkom. Deze Gouwebos minnaars(ressen) brach ten in hun vrije tijd de bomen naar het terrein en plantten deze geheel gratis. Dit particulier initiatief werd door het Staatsbosbeheer ’beloond’ met intrek king van tweeëndertighonderd gulden van de eerder door deze instantie ver strekte subsidie groot 24.600,Deze gang van zaken noopte het nieuwgeko- zen bestuurslid mevrouw D. Hage-de Stigter te zeggen dat zij het helemaal niet meer zo zag zitten met de bemoei enis van het Staatsbosbeheer. Het gaat bovendien allemaal te langzaam, vindt zij. Op 13 maart 1974 was er opnieuw over leg over deze nota en nu zal Staatsbos beheer het eindrapport samenstellen. 28 maart 1974 besloot men tot aankoop van 4.79 hectare weiland grenzende aan hét eerder gekochte gebied. Daarvoor zal opnieuw ’n geldlening van 140.000 worden afgesloten, zoals eerder gedaan werd voor de al gedeeltelijk beplantte eersie vier hectare. WADDINXVEEN Volgende week donderdagmorgen om tien uur wordt er op de eerste of tweede etage van het Anne Frank-centrum een bijeenkomst gehouden van de hand- en spandienst. Nieuwe medewerkers worden daarbij van harte uitgenodigd om kennis te ko men maken. Mensen die zich op willen geven voor dit werk (het helpen bij plotselinge ziekte van de moeder, het helpen of begeleiden van bejaarden, boodschappen doen, vervoer van men sen, enz., worden eveneens uitgenodigd. Zij kunnen zich ook opgeven op num mer 6347 of 5376. gelijk. De planning is al enige malen gewijzigd en op 29 november 1973 werd de ontwerp-nota Natuurbouwproject, opgesteld door Staatsbosbeheer, bespro ken. Kort na de oprichting legde men zich vooral toe op volksontwikkeling via les sen en cursussen, omdat studeren voor de velen met een smalle beurs niet was wegelegd. Nu wordt de aandacht wat meer gericht op het culturele vlak. In het komende winterprogramma is er een avond over Griekenland (met informatie over heden en verleden), terwijl er ook museumbezoek plaatsvindt onder des kundige leiding over woon- en leefmi lieu. Er is een emailleercursus, er wor den half-edelstenen tot sieraden ver werkt, en er is een bergsportcursus voor beginners. WADDINXVEEN Het ook in Wad dinxveen niet onbekend gebleven werk van het NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuur- vriendenwerk) staat dezer dagen volop in de belangstelling. Het NIVON be staat namelijk een halve eeuw en toch weten veel mensen niet waarmee dit in stituut zich bezig houd. Periodiek aftredend zijn de leden G. C. Kamerling, W. H. J. M. Wientjens en Th. G. Blom en de respectievelijke plaatsvervangende leden J. M. Kievits, P. H. F. M. Roefs en H. J. van Agt- Na een op 13 oktober 1972 gehouden openbare hearing werden de plannen zo danig gewijzigd dat aan de naar voren gebrachte wensen tegemoet kon worden gekomen. Zodoende kregen enkele par ticulieren gelegenheid om bomen uit eigen bezit over te planten op de daar voor aangewezen terreinen in het toe komstig Gouwebos. WADDINXVEEN In het overdekte zwembad in De Sniep is voor het eerst dit seizoen weer diploma gezwommen. Er waren 32 kandidaten die allen slaag den voor hun B-diploma. De examens werden afgenomen door de heren W. van Minnen, adj.-chef zweminstructeur, A. J. Troost, chef zweminstructeur en toezichthouder K.N.Z.B., de heer C. Vos. Na afloop werden de diploma’s uitgereikt met een toepasselijk toe spraakje. De data voor het volgende di ploma zwemmen zijn: woensdag 16 ok tober 13.30 uur proef B; woensdag 23 oktober 13.30 uur diploma B. Uit het baanbrekende „natuurvrienden- werk” van het NIVON zijn o.m. in binnen- en buitenland de natuurvrien denhuizen ontstaan: een kruising van een eenvoudig tot goed hotel met een jeugdherberg, die ook open staat voor ouderen Het is mede daarom, dat het jubileum alle aandacht verdienen. Uit het ons toegezonden winterprogram ma voor de Waddinxveense leden van het NIVON lichten we de volgende punten: Op het raadhuis is van de vereniging voor voortgezet onderwijs in samenwer kingsverband is bericht ontvangen met betrekking tot het tussentijds aftreden van de heren K. J. de Ree (lid), J. P. De geslaagden van onlangs zijn: Ingrid Sikking, Ronald Broekes, Angelique Simdom, Yvonne Bruins, Dick Eind hout, Peter Vermey, Richard Jacobs, Renée Dassen, Erik Mol, Piet van Ge- looven, Monique Tuhuteru, Remco van Strien, Truus Hofkamp, René Sol, Wil ma Vermeulen, Timmy Ruitenburg, Jo- landa Hoogendoom, Martina Degen hardt, Marianne Kleyn, Diana den Boon, Eldert Theodoor Mulder, Nicole de Bruin, Karin Severien, Eveline Zan- dee, Margreet Bouma, Peter Oudijk, Irene Hendriksz, Karin Pfeyffer, Petra van Oosten, Elma Meyaard, Jeanet Olyve, Ronald Dercksen. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN De winke liers van de Oranjegalerij aan het Koningin Wilhelminaplein gaan nog even door met het feestvie ren én het weggeven van prach tige kooien met echte zebravin- ken. Er wordt dus tot en met za terdag 26 oktober doorgegaan met echte zebravinken. Er wordt dus tot en met zaterdag 26 okto ber doorgegaan met het verstrek ken van gratis zegels. De vogel kooien zullen in bar-bodega Roy al Inn op zaterdag 12 oktober, woensdag 16 oktober, zaterdag 19 oktober, donderdag 24 oktober en dinsdag 29 oktober, telkens ’s middags om twee uur, worden uitgereikt. Vorige week donder dagmiddag gaven de winkeliers van de Oranjegalerij zo’n kooi aan het Anne Frank-centrum. Dat gebeurde tijdens de open tafel, waaraan alle Waddinxveense be jaarden weer konden deelnemen. WADDINXVEEN De heer L. J. M. Hogendoorn is per 1 december 1974 be noemd tot directeur van de gemeen schappelijke technische dienst van ge meentewerken en bouwtoezicht van de gemeente Mijdrecht en Wilnis. De heer Hogendoom (39) is nu nog adjunct- directeur van de dienst Openbare Wer ken en Bedrijven in Waddinxveen. In Mijdrecht en Wilnis volgt hij de gepen sioneerde heer P. J. Gassen op. De heer Hogendoom is in Oudewater geboren, behaalde zijn HBS-diploma, studeerde bouwkunde in Utrecht en werkte bij de gemeenschappelijke technische dienst van Zevenhuizen, Bleiswijk, Moerkapel- le en Benthuizen. Hij is in het bezit van het diploma weg- en waterbouwkunde. Tot augustus 1971 heeft de Waddinx- vener bij de technische dienst in Ommen gewerkt. Bestuurslid D. Koelewijn vroeg waar de „Vrienden van het Gouwebos” ge bleven waren. Dit, omdat er in het ver leden besprekingen zijn geweest voor de oprichting van een vereniging onder die naam. De heer J. Havenaar vroeg inlichtingen over de plannen voor par keerplaatsen, tennisbanen, een manege, twee dienstwoningen en gelegenheid tot het beschikbaar stellen van volkstuin tjes. De heer W. van Nierop dacht in dit verband aan viswater en kanovaren. De adjunkt directeur van de dienst ge meentewerken te Waddinxveen vroeg of er rekening gehouden zou worden met het plantseizoen en het inkopen van plantmateriaal. Waarop de heer B. Ge- leijnse zei dat er in Boskoop eventueel enorm veel plantmateriaal voorradig is zodat er niet op een boompje gekeken hoeft te worden. Bij het gemeentebestuur is een verzoek om garantie ingekomen van het Gere formeerd Kerkkoor „Dient den Heer”. Dit koor is voornemens om op 15 ok tober een concert te geven in de Ont- moetingskerk. Het exploitatie-tekort wordt, ondanks een eigen bijdrage van 500,geraamd op 185,Rekening houdend met dit feit en de mogelijkheid dat zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen, vraagt het bestuur een garantie van 750,Deze aanvra ge is in de subsidiecommissie behan deld. De commissie heeft geadviseerd een garantie te verlenen van 500, Het college hecht grote waarde aan der gelijke culture evenementen en stellen de raad dan ook voor aan het Gerefor meerd Kerkkoor, conform het advies van de subsidiecommissie, een garantie te verlenen van maximaal 500,in een eventueel tekort op de exploitatie van het te houden concert. 22 oktober: In het Gereformered Verenigingsgebouw aan de Stations- M. Hoogewegen (plv. lid) en J. Kuper (pl. lid), die deel uitmaken van de Com missie van Bestuur voor de Samenwer kingsschool voor Havo/Atheneum. Van de drie verenigingen voor voortgezet onderwijs in samenwerkingsverband ontvingen B. en W. ter vervulling van bovenbedoelde vacatures, alsmede voor de vacatures van de periodiek aftreden de leden, de voordrachten van eerderge noemde Commissie van Bestuur. Herenbril, laag model in fijne uitvoering EJQ25

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 11