Mr. W. Kuilman het zonnetje gezet V estnederland-directeur 25 hefbrug de Rondom jaar bij openbaar vervoer van Wiertsema van ARP tot kamerlid: Vorm ook landelijk snel CDA Winterprogramma Plattelandsvrouwen J. van Dijk kwart eeuw bij Baan t Hoog leidt kiesvereniging I Naar de wintersport w Amtell W in 11 Geslaagde DE SCHOOLVAKANTIES OP EEN RIJTJE bingo-avond F VOOR WADDINXVEEN VEEL PRET TIJDENS KINDER BOEKENWEEK DE BLANCO PAGINA’S IN „LANGS DE KERKWEG” NAJAARSFIETSTOCHT DOOR DE KRIMPENERWAARD deze weet van de week WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 10 OKTOBER 1974 Pagina 5 Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Samenstelling: Bert J. Woudenberg Nevenfuncties (Advertentie) Tweede Kamerlid EEN BOEKENBOM IS ALTIJD RAAK!! WADDINXVEEN/DEN HAAG Mr. W. Kuilman, directeur van West- nederland, is 25 jaar bij het openbaar vervoer werkzaam. In de Rotter damse Doelen is hij vorige week gehuldigd door raad van commissarissen, ondernemingsraad en personeelsverenigingen. De ’s middags in Den Haag gehouden receptie werd zeer druk bezocht. Ook minister drs. T. E. Wester- terp van Verkeer en Waterstaat kwam de jubilerende mr. Kuilman geluk wensen. Vijfentwintig jaar WADDINXVEEN Dat er, evenals in Waddinxveen, ook op landelijk niveau snel een Christen-Democratisch Appel (CDA) moet worden ge vormd is een wens die bij de plaatselijke christen-democraten sterk leeft, bleek uit de vorige week donderdagavond in de Ontmoetingskerk ge- van de AR-Kiesvereniging „Neder- zo houden algemene ledenvergadering land en Oranje”. WADDINXVEEN Vorige week vrijdag was het 25 jaar geleden, dat de heer J. van Dijk in dienst trad van stoffeerderij Baan aan de Zuid- kade. In het bijzijn van het perso neel werden hij en zijn vrouw in de toonzaal gehuldigd. H j ADVERTENTIE verkrijgbaar bij (ADVERTENTIE) BLOEMTIEK Eigen. H. J. Zeypveld Kerkweg, Waddinxveen, tel. 2097 .inifRFLORfi biblio- worden der. Aan het einde van de weg de brug over, de grote weg kruisen en dan direkt linksaf over de parallelweg terug naar Gouda. In Rotterdam had adjunct-directeur J. G. Hooftman als bestuurslid van het departement Gouda van de Maatschap pij van Nijverheid en Handel de jubila ris het ere-insigne van deze maatschap pij opgespeld. Tevens werd hij toege sproken door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, mr W. J. de Graaf, door het ondernemingsraadslid H. Kars en door de voorzitter van de personeels vereniging, de heer A. O. Pot. Voor het personeel en de gepensioneerden be stond daarna de gelegenheid de jubilaris de hand te drukken. Dinsdag 15 oktober: „Creatief bezig zijn”. Feestversiering maken. Mej. Ha- neman, Rotterdam. Donderdag 7 novem ber: „40-jarig jubileum”. Maandag 16 december: Kerstavond. Donderdag 23 januari: Jaarvergadering met tentoon stelling van zelf hobby. 20 februari: Ploeg-stoffen fabriek. 26 maart: Ned. Zuivelbureau. 15 april: Provinciaal jaar vergadering in de Doelen te Rotterdam, tevens handwerktentoonsteliing. 16 april: „Vrouw, wat doe je nou?” 15 mei: Slot- avond. Mevrouw Emmy Hettinger. Mei: Zomerreisje. De avonden worden tel kens in het Gereformeerd Verenigings gebouw gehouden. 1 KUNG FU FIGHTING - Carl Douglas 2 ROCK YOUR BABY - George top tien Sedert 1960 is de jubilaris bestuurslid en sinds 1968 voorzitter van de ’Pensioenstichting Transport’, het pen sioenfonds van ondermeer de NS-bus- dochters en Van Gent en Loos. In die funktie heeft hij een aantal verbeterin- Mr. Kuilman vervult naast zijn normale taak tal van nevenfuncties in de open bare vervoerswereld. Ondermeer is hij lid en vice-voorzitter van het Algemeen Bestuur van de afdeling Autobusdien sten van de KNVTO. Voorts is hij voor zitter van de Vaste Commissie voor Sociale Aangelegenheden (VCSA) van de KNVTO. Die kommissie van werk gevers en vakbondsvertegenwoordigers heeft tot taak de CAO-vraagstukken te behandelen. De heer Kuilman is even eens voorzitter van de Vaste Pensioen- kommissie van de KNVTO. Tenslotte dankte drs. Bouwers de heer P. Noordam namens de kiesvereniging voor zijn vele werk als raadslid en bood hem een boek aan. Ook mevrouw Noor dam, die haar man vele avonden had moeten missen, werd middels een bloe metje in de hulde betrokken. De heer P. v.d. Berg sprak hierna op zijn beurt enige lovende woorden tot de scheiden de voorzitter en bood hem een boeken- bon aan. Mevrouw Modderaar en de heer Glasbeek waren verhinderd de ver gadering bij te wonen. WADDINXVEEN ’In Kleine Kring', het contactblad van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Waddinxveen, wordt de leden van deze bond duidelijk gemaakt dat zij een groot aantal cursussen in plaatselijk en regio naal verband kunnen volgen, maar wordt ook een beknopt overzicht gege ven van het programma voor het lopen de seizoen: De heer Kuilman begon zijn werkzaam heden vijfentwintig jaar geleden bij de afdeling Vervoerskoördinatie van de Nederlandse Spoorwegen. Drie jaar la ter werd hij aangesteld als sekretaris van de direktie bij de NZH in Haarlem van waar hij in 1954 overstapte naar de Westlandse Stoomtramweg later streekvervoer Maatschappij in Loos- duinen, eveneens in de funktie van sek- retaris. In 1959 volgde zijn benoeming tot direkteur van WSM, een funktie die hij in 1966 ook ging bekleden bij de "Twee Provinciën”. Bij de fusie van WSM en Citosa te Waddinxveen in 1969 tot *Wesitnederland’ werd de heer Kuilman direkteur van dat bedrijf. Na de samenvoeging van de Twee Provin ciën en Van Gog te Capelle aan de IJs- sel met Westnederland in 1974 werd de direktie van dit gehele aan hem toever trouwd. Westnederland-directeur mr. W. Kuilman ontvangt tijdens een druk bezochte receptie in Den Haag ook gelukwensen van verkeersminister drs. T. E. Westerterp. Naast mr. Kuilman zijn vrouw en dochter. Een uitvoerige beschrijving van deze tocht met route kaartje en toeristische in formatie vindt men in het verzamelmapje „Fietstoch ten in Zuid-Holland”, dat acht verschillende routes uit de serie Ontdek Neder land op de fiets! bevat. Dit mapje kan door overma king van 4,50 op de mak kelijk te onthouden post girorekening nr. 234567 onder vermelding van be stelcode ZH worden aan gevraagd bij de stichting: fiets! te Amsterdam. ren op plaatselijke kerke lijke aangelegenheden wor den evenmin rechtstreeks geplaatst, maar in het al gemeen doorgezonden aan de betreffende instantie of aan de predikanten. Dit laatste is een uitdrukkelij ke afspraak tussen de ker- keraad en de redaktie. Ge woon plaatselijk nieuws in redelijke omvang wordt normaal gesproken altijd direkt opgenomen. Redaktie.” Tijdens zijn openingswoorden gaf de af tredende voorzitter drs T. J. Bouwers in kort bestek de ontwikkelingen weer zo als deze hadden plaats gevonden sinds de vergadering van 1 maart. Vele ver gaderingen tussen de besturen van ARP,' CHU en KVP kiesverenigingen en een enthousiaste gezamenlijke verkiezings campagne hadden inmiddels geleid tot een hechte samenwerking in CDA- verband en één fractie in de gemeente raad. Verheugend was te meer dat de verkiezingsuitslagen voor provinciale staten en gemeenteraad voor het CDA een Stijgende lijn te zien gaven, aldus drs. Bouwers. De aan de leden voor gelegde plaatselijke samenwerkingsrege- ling voor ARP. CHU en KVP te Wad dinxveen, alsmede de landelijke ontwerp statuten voor het CDA werden ongewij zigd aangenomen. Welke vakanties ook de Waddinxveense schoolkin deren dit seizoen te wach ten staan werd ons duide lijk uit de schoolkrant „Groenvoer” van de Groen van Prinstererschool aan Aan het einde een brugge tje over en dan meteen linksaf langs het water ver- op de verkeerde tijd. Op woensdag 23 oktober is er in het Arme-Frank cen trum een filmvoorstelling *s morgens om 10 uur en ’s middags om 2 uur. Kaartjes i 1,verkrijg baar tijdens de openings uren in de bibliotheken. Vrijdag 25 oktober zal ’s middags om 2 uur de prijs uitreiking zijn van de puz zels en de kleur- en plak- wedstrijden. Kom allemaal en neem je vriendje mee. In het kader van de lande lijke Bibliotheekweek, die van 11 t/m 19 oktober ge houden wordt, zal door de Waddinxveense theek amnestie verleend aan ’zwartlezers’. Alle gebruikers van deze bibliotheek, die geleende boeken of materialen lan ger dan de toegestane ter mijn in hun bezit hebben, zullen, indien zij deze in Voor deze avond was uitgenodigd dr. W.' de Kwaadsteniet, lid van de Tweede Kamer voor ARP. die zijn visie gaf op een aantal belangrijke onderdelen uit de troonrede en miljoenennota. Tevens In verband met zijn verkiezing als raads lid en fractievoorzitter van het CDA trad de heer Bouwers af als voorzitter. In zijn plaats is de heer C. van ’t Hoog gekozen. In zijn maidenspeech dankte de nieuwe voorzitter de vergadering voor het in hem gestélde vertrouwen. Hij hoopte dit vertrouwen met Gods hulp waar te kunnen maken. Tevens deed hij een dringend beroep op de le den om als christen mee te denken en mee te werken aan het functioneren van de kiesvereniging en de politieke me ningsvorming in de partij en daar bui ten. Hierbij zou men begrip moeten kunnen opbrengen voor eikaars proble men en standpunten. In de bestuursva- katures .ontstaan door het periodiek af treden van mevrouw S. Modderaar-van Dijk en de heer P. Glasbeek, werd voor zien door de benoeming van mevrouw M. W. Dijkshoorn-Sinke en de heer P. Noordam. de Tollenslaan, waarin ze keurig staan opgesomd: Directeur H. de Rooij, die ook namens directeur P. Baan sprak, uitte zijn waar dering voor het vele werk dat de jubi laris in de afgelopen 25 jaar heeft ge daan. „U bent een goede en ijverige stoffeerder waar iedereen over tevreden is”. Hij sprak de hoop uit dat hij nog vele jaren in het bedrijf werkzaam mag blijven. Als blijk van waardering werd hem een envelop met inhoud overhan digd. Namens het personeel sprak de chef, de heer J. de Beer. Aangezien de jubilaris een geweldige muziekliefhebber is was het niet moeilijk een cadeau voor hem te Vinden. Namens het personeel ontving hij vier langspeelplaten en een platenbon. Namens de Centrale Bond van Meubelmakers werd de heer Van Dijk het insigne met de daarbij beho rende oorkonde aangeboden. Na de officiële huldiging bleef het per soneel nog geruime tijd bijeen om wat oude herinneringen op te halen. De heer Van Dijk heeft een groot deel van de groei en de enorme uitbreiding van het bedrijf meegemaakt. de Bibliotheekweek terug brengen, geen boete be hoeven te betalen. Boeken die onnodig in de huiska mers van de lezers blijven liggen beperken de keuze van de andere lezers. Dit is, juist in een periode waarin zo weinig geld voor boekenaanschaf be schikbaar is, extra voel baar. Door een onrendabel gebruik gaan bovendien vele tienduizenden guldens aan- gemeenschapsgelden verloren. Er wordt daarom een beroep gedaan op alle gebruikers van de biblio theken om van deze aktie gebruik te maken. Zij zul len extra welkom zijn. Wie brengt het boek terug dat het langst is zoek geweest? Hij of zij zal hiervoor vrijdag 18 oktober des avonds om half negen een prijs in ontvangst mogen nemen. gen in de pensioenvoorzieningen tot stand weten te brengen. ’t Is natuurlijk wel aardig om zoiets diep uit je hart te schrijven, en daarmee elke discussie met betrek king tot de plaatselijke kerk uit de weg te gaan, maar het staat allemaal wel in tegenstelling tot de twee en halve blanco pa gina’s in datzelfde 20 pagina’s tellende nummer van „Langs de Kerkweg”. hekelde de spreker de gang van zaken rond collegevorming in gemeenteraden als bijv. Amsterdam en Rotterdam en provinciale staten in Noord-Holland. Hij noemde de houding van de PvdA bij deze gang van zaken, evenals rond de burgemeestersbenoeming in Rotter dam, in strijd met het zo hoog in het vaandel van deze partij geschreven uit gangspunt voor wat betreft spreiding van macht, inkomen en kennis. Uitgebreid werd met de spreker gedis cussieerd over de situatie van het CDA op landelijk niveau. Zowel de leden van de ARP als eveneens aanwezige leden Fan de CHU (waaronder de voorzitster) deden een dringend beroep op het Ka merlid om de onderlinge samenwerking tussen de drie partijen te bevorderen. Het Kamerlid toonde zich zeer ver heugd dat er ten aanzien van de defen sienota een éénsluidend standpunt was ingenomen. Toch is er volgens hem vaak een verschil in benadering doordat de CHU zich teveel als oppositiepartij gedraagt, terwijl de werkelijke onder linge verschillen vaak gering zijn. Bo vendien is het zo dat de pers meer kijkt naar wat ons scheidt, dan wat ons bindt. meteen daarna linksaf naar Krimpen aan de Lek langs Onder de Waal en Ooster Lekdijk en Lekkerkerk langs de dijk van de Lek. In Lekkerkerk bij wegwij zer 1368 linksaf inde rich ting Berkenwoude en bij TJkruising linksaf en dan rechtsaf de Kerkweg afrij den. Bij wegwijzer 4509 de weg oversteken en verder fietsen tot wegwijzer 1369. Hier rechtsaf naar Berken woude waar bij wegwijzer 4507 linksaf rijden in de richting Gouderak Bij wegwijzer 3981 rechtsaf in de richting Achterbroek. febr. Paasvakantie - 28 mrt. t/m 7 april; Konin ginnedag - 30 april. He melvaartsdag - 8 en 9 mei; Pinkstervakantie - 17 mei t/m 21 mei; Zomervakan tie - 21 juni t/m 31 juli. Herfstvakantie - 19 okt. t/m 27 okt. Kerstvakantie - 21 dec. t/m 5 jan. Voor jaarsvakantie - 10 en 11 Tijdens de kinderboeken week, die gehouden wordt van 19 t/m 30 oktober, or ganiseert de Openbare Christelijke Bibliotheek Waddinxveen diverse acti viteiten voor de jeugd. Voor de puzzelaars liggen er vanaf woensdag 16 okto ber puzzels klaar voor de verschillende leeftijdsgroe pen, welke met behulp van in de bibliotheek aanwezi ge boeken opgelost moeten worden (Oplage beperkt). Voor kinderen die graag met hun handen werken is er dinsdag 22 oktober (voor de leden van de Anne-Frank bibilotheek maandag 21 oktober) een kleur- en plakwedstrijd. In de bibliotheken hangen af fiches met aanvangstijden en materialen waarvoor de jeugd zélf moet zorgen. Kom dus eerst even kijken anders kom je misschien In het laatste nummer van Langs de Kerkweg, het mededelingenblad voor de Gereformeerde Kerk van Waddinxveen, troffen wij het volgende geschrijf aan naar aanleiding van de in het Weekblad voor Wad dinxveen aan de gang zijn de discussie tussen lezers over de vraag: „Gerefor meerden, waar naar toe?”. Dat stukje luidt: „In het Weekblad voor Waddinxveen van 19 sep tember 1974 komt een in gezonden stuk voor van een lid van onze kerk. In ren woord vooraf wordt gezegd, dat de redaktie van „Langs de Kerkweg”, aan wie schrijver zijn stuk je eerst had aangeboden, het niet op korte termijn zou kunnen opnemen. Dit kan enig misverstand wek ken omtrent de handelwij ze van de redaktie. Van- Voor een aantrekkelijke fietstocht van zo’n veertig kilometer door de Krim- penerwaaru stappen wij in Gouda op de fiets en rij den in de richting Schoon hoven. Bij wegwijzer 5 rechtsaf de Hollandse IJs- sel over, het fietspad langs het circuit volgen en dan rechtsaf langs wegwijzer 52 naar Gouderak. Bij weg wijzer 4508 rechts aanhou den en bij wegwijzer 7130 rechtsaf en over de IJssel- laan langs de Hollandse IJssel door Ouderkerk aan de IJssel naar Krimpen aan de IJssel. Hier de dijk volgen en onder de oprit van de Algerabrug door verder langs de dijk. Bij wegwijzer 4511 rechtsaf en ...Haal dan de wintersport programma's op bij een onafhankelijk reisbureau: één waar U ruime keuze heeft en deskundig advies krijgt. Juist ja...bij Reis-en passagebureau M WADDINXVEEN KERKWEG 207, TEL4488 WADDINXVEEN Vorige week don derdagavond gaf de culturele commissie van het Anne Frank-centrum een bingo- avond voor alle bejaarden in Waddinx veen. Deze avond stond onder leiding van mevrouw H. I. Groenendijk-Ber- nard. De heer H. Lemm verzorgde de bingo en deed dit op een zeer feestelijke wijze en wist veel variatie in het spel te brengen. De opkomst was bijzonder goed en alle aanwezigen genoten zichtbaar van het spel en de aantrekkelijke prijzen hieraan verbonden. Donderdag 10 oktober is de volgende bijeenkomst met een optreden van „Voorwaarts”. daar dat we hier nog even kort memoreren, wat het karakter van ons blad is. „Langs de Kerkweg” is niet meer dan een zuiver plaatselijk nieuwsblad. Het opgenomen nieuws over gebeurde of op handen zijnde evenementen kan vrijwel uitsluitend plaatse lijk nieuws zijn. Uitzonde ringen zijn regionale of landelijke gebeurtenissen, waarbij plaatselijke kerke lijke kommissies of vereni gingen nauw betrokken zijn; evenwel, met grote spaarzaamheid, omdat de ruimte beperkt is en plaat selijk nieuws altijd voor rang krijgt. Voor berich ten, kommentaren, enz. van veel wijdere strekking dan plaatselijk belang, is ons blad NIET het geëi gende orgaan. Hiervoor bestaan goede landelijke opiniebladen. Kommenta- 1 THEN CAME YOU - Dionne Warlwick Spinners 2 BLACK EYED BOYS - Paper Lace 10 JAAR THE CATS o.a. Sure he’s a Cat; Without your Love; Vaya con Dias; Take me with You; Maribaja; Be my Day; Times where When; Country Wo man; en vele andere bekende num mers van The Cats. 2 stereo Lp’s voor slechts 29. 3 WALL STREET SHUFFLE - 10 C.C. 4 IN THE SUMMERNIGHT - Teach in 5 I DON’T WANNA DIE IN AN AIR DISASTER - Albert Hammond 6 MAN OF ACTION - Les Reed Or chestra 7 SWINGING ON A STAR - Spooky and Sue 8 EEN KINDER ZONDER MOEDER - Mieke 9 I’M LEAVING IT ALL UP TO YOU - Donny Mary Osmond 10 GIGI L’AMOROSO - Dalida

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 5