WADDINXVEEN verworpen voorstel Raad spreekt opnieuw over manier GEREFORMEERDEN Nieuw kantoor in december klaar WEEKBLAD-CARTOON Weekblad voor Waddinxveen Uitgave Druk. Veldwijk B.V. Direktie J. B. Veldwijk Redactie B. J. Woudenberg Exploitatie F. van Kempen Redaktie-adres: Lezers schrijven BURGERLIJKE STAND WAAR NAAR TOE (6) „Gereformeerden, waar naar toe?” „De Rijnstreek” Advertenties voor het weekblad I I i B. en W. kiezen ongewone raad te bewegen tuinder te helpen UITNODIGING MODE PRESENTATIE BONT JUWELEN BRILMODE I I s I II Zondagsdienst Immanuëlkerk begint 5 uur Spreekuren GEVONDEN EN VERLOREN I I I I I i I fi Pagina 7 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 10 OKTOBER 1974 SERVICE-RUBRIEK VAN HET WEEKBLAD VOOR DE ABONNEES Plan in hoofdzaak (Advertentie) GEI E KERKEN N A A G E N Modehuis Bahlmann, juwelier G.C. de Vooys, inr. opticien J. Grit •Vs I I, 1 A. VAN VEEN, Willem de Zwijgerlaan 70 door KEES VERWEIJ Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Ondertrouwd: C. Schultz en M. G. Heerlien; M. W. Schouten en H. Marchand. Gehuwd: A. J. van der Breggen en C. M. Glasbeek; C. van Mullem en C. P.van der Starre. Geboren: Arno, zv. H. van Mourik en M. C. Lochmans; Mariska Johanna, dv. A. S. Overes en J. M. Nederhoff; Magdalena, dv. C. B. van Harten en J. van de Meent; Martinus Johannes, zv. G. J. Huizer en M. J. Koetsier; Lydia Cornelia, dv. J. Lodders en L. Knook; Maurice Michel, zv. A. van Vliet en M. M. Nieuwenhuijzen; Philippus Cornelis, zv. C. M. Kroes en M. L. van der Maas; Rosa linda, dv. A. Roozeboom en A. A. Rijnsburger; Jeroen Leonardus Gerardus, zv. D. M. Binken en G. J. E. Vermeulen. Overleden: Jongejan, Klazina oud 84 jaar; van den Hoek, Pieter oud 83 jaar; Breedijk, Bastiaan 57 jaar; Kersbergen, Jan oud 88 jaar. =|j j WADDINXVEEN De kwestie van het wel of niet vestigen door de heer L. Verhoef van een tuinbouwbedrijf aan de Piasweg komt vanavond op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders opnieuw in de gemeenteraad ter sprake. Zoals bekend hadden de raadsleden in hun laaste vergadering een desbetreffend voorstel van B. en W. met één stem verschil van de tafel geveegd. In Waddinxveen heeft dat veel beroering gewekt. V oorgeschiedenis I Jii. 4 Foto Gijs Kooren Komt hier aan de Piasweg nu wel of niet het tuinbouwbedrijf van de heer L. Verhoef sslssa uq 7 SIS! 1 i staan. Weliswaar gelden voor de onder- werpelijke gebieden gebruiksvoorschrif ten, doch deze zijn nogal summier. Opgave van evenementen en verga deringen, die een algemeen of open baar karakter hebben, ontvangen wij graag tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. door de Progressieven (met uitzondering van wethouder A. H. van Gent) en het CDA. WADDINXVEEN/BOSKOOP Vori ge week dinsdagmiddag heeft de voor zitter van het waterleidingbedrijf „De Rijnstreek” ook leverancier van het Waddinxveense drinkwater een ge denkplaat voor het nieuwe kantoor van het waterleidingbedrijf aan de Boskoop- se Kalverdans onthuld. Op deze gedenk plaat staan de namen van het dagelijks bestuur van De Rijnstreek: voorzitter P. M. F. Smolders (burgemeester van Alkemade), G. W. Baron van Dedem (burgemeester van Boskoop), P. Lips (secretaris te Waddinxveen), C. Meer burg (tweede secretaris te Leiderdorp) en A. van der Kaaij (directeur van De Rijnstreek). De prognose is dat het ge bouw, dat wordt neergezet door Van Heek BV uit Scherpenzeel, in december klaar is. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.3017.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Z.UIDPI AS Af d. Gezins- en bejaardenverzorging: Kantoor: Jan van Bijnenpad 14e etage, tel. 4896 Maandag 14 oktober Hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 15 oktober Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.00 uur Donderdag 17 oktober Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Peppelhorst 109, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 Advertentie-af deling Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Nassaulaan 20, Waddinxveen postbus 66, telefoon 2604 Abonnementsprijs: 4,per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 10,50 per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 16,75 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incasso kosten. Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,24 (exclusief büw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. Giro: 47062 tnv Drukkerij Veldwijk BV Bank: Rabobank Waddinxveen. met hem en zijn aanhang blijven door praten. Ik heb geen aanhang, ik heb al leen geconstateerd dat in beide kerken honderden spontaan meedoen met het nieuwe lied. Geteld heb ik ze niet, maar daar heb ik geen behoefte aan. Als de heer De Vries zijn aanhang nu eens bij elkaar roept; dat moet lukken want zij hebben spontaan al belangstelling ge toond. Ik kom dan graag daarbij om kennis te maken met deze 237 mensen en kennis te nemen van hun argumen ten. Die kunnen we dan gezamenlijk af wegen tegen mijn uitgangspunt: de eer van God en de voortgang van het Evan gelie in de wereld van vandaag tot heil van de naaste van vandaag. Wie weet hoe verhelderend dat werkt. En dan zingen we daarna gezamenlijk weer ou de en nieuwe liederen. Zonder ergernis. Aan de heer De Vries dus nu niet meer het woord, maar de DAAD. Ik reken op hem. Dat ik aan het schrijven van me vrouw Nachtegaal hier geen woord heb gewijd is geen onvriendelijkheid jegens haar. Maar zij is een zuster van de heer De Vries en het is zeer te prijzen dat zij het voor haar broer opneemt. Teneinde de vorenbedoelde onzekere situatie te beëindigen hebben B. en W. met ingang van 19 juli j.l. een ontwerp voor de herziening van de voorschriften van het „Plan in hoofdzaak” voor een ieder terinzage gelegd. De in het ont werp opgenomen bepalingen zijn iden tiek aan die, welke op 1 november 1973 voor elf andere bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Gedurende de termijn van ter visie legging (één maand) is door niemand gebruik gemaakt van de ge boden gelegenheid tot het indienen van bezwaren. WADDINXVEEN In het wintersei zoen (van oktober tot en met maart) zullen de avonddiensten van de her vormde Immanuëlkerkgemeente telkens om vijf uur beginnen. Daartoe heeft de kerkeraad vorige maand besloten evenals de vorige winter om bespa ring van stookkosten te kunnen berei ken. Getracht zal gaan worden de avond diensten in de Immanuëlkerk een eigen gezicht te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een leendienst, avondgebed of vesper. :ssw 'i'HI Gevonden: violet kinderfietsje, zwart étui met vier sleutels; een groene bril- hoes. Verloren: bruin étuitje met drie sleutels, zwarte zakagenda, groene pukkel met inhoud, grijze regenjas, boek in rood pakpapier, achterklep van een aanhang wagen, aansteker in zwart étui, bruin shirtje met lange mouwen, zilveren arm bandje met naamplaatje Eelco, rood kinderschoentje, rode damesportemon- nee met inhoud, bos sleutels, dameshor loge merk Deluxa, wieldop met spaak- wiel van Fiat 600. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. B. Oosterom, Oudewater 18.45 uur ds. D. van Vliet Bethelkerk: 9.30 uur ds. D. van Vliet 17.00 uur ds. W. Verboom De Hoeksteen: 9.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur ds. A. Noordegraaf, Utrecht Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. N. J. Flink 17.00 uur ds. M. C. Koole, Den Haag GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. B. Koekkoek 17.000 uur ds. B. W. Ganzevoort, Capelle aan den IJssel Kruiskerk: 10.00 uur ds. B. W. Ganzevoort, Capelle aan den IJssel 17.00 uur ds. B. Koekkoek REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst OUD-GEREFORM. GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 en 18.30 uur: leesdienst Vrijdag 11 oktober 19.00 uur ds. Du Marchie van Voort- huijsen, Leersum Woensdag 16 oktober 19.00 uur ds. Van Prooijen, Stavenisse CHR. AFGESCH. GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds A. P. Verloop 17.00 uur ds A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur ds A. Bac JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4: 15.30 uur openbare toespraak over „In de jeugd een stevig fundament leggen voor het latere leven; 16.30 uur wacht torenstudie over „Omgordt u met ootmoedigheid des geestes”. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE „SION” - Gemeenschapsruimte Chr. Basisschool *De Savomin Lohmansch.’ Lindengaarde 17a (Groenswaard 2) 9.30 uur samenkomst Dinsdag, 20 uur, bijbelstudie: Tesselschadelaan 28. VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 en 18.30 uur samenkomst; dinsdag 20.00 uur samenkomst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St Victorkerk: eucharistieviering 10.00 uur Ontmoetingskerk: eucharistieviering 8.30 en 11.45 uur. In de week is er in de St Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en zaterdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de week is er in de Ontmoetingskerk een eucharistieviering op dinsdag en zaterda gom 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. De heer De Vries heeft, wat hem be treft, de discussie gesloten, Het zou van mij dus onsportief zijn als ik nu nieuwe argumenten zou gaan aanvoeren. Ik wil mij dus beperken tot het rechtzetten van enige onjuistheden in zijn betoog en tot het doen van een voorstel. Vooraf van mijn kant een excuus dat ik dacht dat het noemen van vier vernieuwingen on der de alarmkreet „Gereformeerden, waar naar toe?” inhield dat hij tegen alle vier grote bezwaren had. Dat hij nu verklaart dat dit niet zo is, daar ben ik blij om. Op 1 november 1973 zijn door de Wad dinxveense raad voor een 11-tal bestem mingsplannen voorschriften vastgesteld met betrekking tot het gebruik van Aanvragen om hulp uitsluitend maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Afd. Maatschappelijk werk: Kantoor: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, tel. 6044. Spreekuren: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, tel. 5555. OPPASCENTRALE (tel. 6347) Te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. Dan de onjuistheden: 1. Ik ben geen „voorzanger” van de Kruiskerk, want de Kruiskerk hééft geen voorzanger. Tijdens de diensten treden in de regel alleen de predikant en de organist afzonderlijk in functie. Wél zijn er vier mensen die zich be reid hebben verklaard BUITEN DE KERKDIENST samen met hen die dat op prijs stellen een nieuw lied te zingen en als er muzikale problemen zouden zijn daarover enige aanwij zingen te geven. 2. Ik heb nooit „pluimpjes uitgedeeld”. Zolang het nieuwe liedboek wordt ge bruikt ben ik slechts 2 (twee) keer hierin actief geweest. Ik heb toen tot mijn blijdschap kunnen zien en ho ren dat, op slechts enkele uitzonde ringen na, de ca 400 aanwezigen enthousiast en spontaan zongen in een goede samenwerking tussen zan gers en organist. Aan mijn waarde ring hiervoor heb ik slechts één keer in een paar simpele woorden uiting gegeven. 3. Ik heb beslist géén „kleuterschool”- methode toegepast. Na enkele aan wijzingen heb ik de aanwezigen het lied direct in z’n geheel laten zingen. (Overigens met uitstekend resultaat, dank zij de medewerking van zeer velen). 4. Er is op maandag 30 september jl. géén „kerkeraadsbesluit” genomen, om de eenvoudige reden dat de ker keraad toen helemaal niet heeft ver gaderd. (Er was wel een sectieraad bijeen, maar die kan over dergelijke zaken géén beslissing nemen). Boven dien hebben op het ogenblik dat ik dit schrijf (zaterdag) de direct erbij betrokkenen hierover van kerkeraads- wege NIETS vernomen. En dan mijn VOORSTEL: Ik ben blij dat de heer De Vries wil stoppen met de polemiek in dit blad. Ik wil dat ook, maar ik wil wel graag jl" II ïb-•'] I 2 i i Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdagochtend 12 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen over het algemeen - zonder tegen bericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. I B. en W. hebben zich beraden over de gevolgen van het verwerpen van dit voorstel. Als conclusie van dit beraad wordt de raad meegedeeld dat de kans dat de gemeente straks voor aanzienlijke schadevergoedingen zal worden aange sproken zeer groot geacht moet worden. Daarnaast zal de schade voor de heer L. Verhoef zelf ook aanzienlijk zijn. Het college heeft overwogen dat het beleids programma dat ten grondslag ligt aan het beleid voor de komende vier jaar eveneens financiële ruimte vraagt. Het betalen van schadevergoeding zal deze ruimte aanzienlijk beperken. Gelet op het vorenstaande menen B. en W. het onderhavige voorstel opnieuw in de raad te moeten brengen, waarbij kort samengevat het navolgende standpunt wordt ingenomen ten aanzien van de voorgeschiedenis van dit voorstel. Het college geeft toe dat in deze zaak fouten zijn gemaakt. Een bouwvergunning had niet mogen worden afgegeven alvorens de ver eiste procedure art. 19 W.R.O. en art. 50, lid 8 W.W. zou zijn voltooid. Het college begrijpt het onbehagen van de raadsleden dat ondanks be zwaren in de commissievergadering voor ruimtelijke ordening en de wo ningbouw op 20 augustus 1974 toch met de bouw is begonnen In die commissievergadering is echter me degedeeld dat de bouwvergunning reeds was verleend. De consequentie daarvan was aanvang van de bouw. Het college stelt er prijs op mede te delen dat dit soort voortijdige ver leningen van bouwvergunningen niet meer zal plaatsvinden. In de ogen van het college staat deze zaak op zich. Het college overweegt geenszins om het bestemmingsplan „Plan in hoofdzaak West” in dier voege te wijzigen dat in dat gebied grote kassengebieden moge lijk worden, volgens een van de getoon de alternatieven van de werkgroep Tuinbouwgebied streekplan Rijn en Gouwe. Het wil wel stellen dat het op nieuw indienen van een verworpen voorstel met een gewijzigd preadvies een ongebruikelijke zaak is. Uit het vorstel van het college blijkt dat CDA-wethouder P. F. J. van Schie nog altijd niet zijn collega-wethouders in dit opzicht wil steunen. Het vorstel werd drie weken geleden van de tafel geveegd Drie Goudse bedrijven brengen op dinsdagavond 15 en donderdagavond 17 t en brilmode, gê- oktober a.s. een unieke mode-presentatie met bont, juwelen presenteerd door Hans van Willigenburg. Drie belangrijke mode-aspecten, gecombineerd in één exclusieve show in de sfeervolle omgeving van restaurant d’Ouwe Stee te Reeuwijk. Aanvang steeds om 20.00 uur. Entree f 7,50. Reserveringen gaarne telefonisch onder nummer 01829 - 4008, d’Ouwe Stee, ’s Gravenbroekseweg 80 - 82. Op dit adres dient u wel vóór 12 oktober de bestelde kaarten af te halen. 2 gronden en opstallen. Het bestemmings plan „Plan in hofdzaak” is vorig jaar buiten beschouwing gebleven. De reden hiervan as de verwachting dat binnen zeer korte tijd geheel nieuwe bestem mingsplannen voor de in dat plan be grepen gebieden in procedure konden worden gebracht. Het „Plan in hoofd zaak’ betreft ruwweg de gebieden van de gemeente van de polder Bloemendaal en de v.m. polder Achterof. Ook thans is nog niet bekend op welk moment de ontwerp-bestemmingsplannen voor de landelijke gebieden Oost en West in procedure gebracht kunnen worden. B. en W. menen dat hierdoor voor de meest kwestbare gebieden van de ge meente een onjuiste situatie blijft be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 7