Jarenlang KUNSTWERK VAN DE WEEK VOO-Midden Holland MOEDER EN KIND IN GAZON BIJ STATION m K Nog ’n keer puzzelen en wandelen i LEERLINGEN WILLEM VAN ORANJESCHOOL SCHREVEN EN COMPONEERDEN MUSICAL in ons dorp BOEKHANDEL VELDWIJK BV Boonstoppel kan eindelijk aan de Wilhelminakade bedrijf uitbouwen Bij onderwijs in programma meeste kanttekeningen SGP/Hervormde Kiesvereniging gaat leden over collegevorming inlichten WADDINXVEEN Volgende week dinsdagavond komt de Hevormde Kiesvereniging „Groen van Prinsterer” in ’Het Anker’ achter de Brugkerk in ledenvergadering bijeen. Op deze vergadering zal, naast enkele huishou delijke zaken, voorzien moeten worden in een ontstane bestuursvacature. Secretaris W. van den Heuvel gaat Waddinxveen verlaten en heeft dien tengevolge zijn bestuursfunctie neergelegd. is gecorrespondeerd over grondverkoop i o w c l Recreatieschap doet ’t rustig aan in 1975 Diakonie in de weer voor nood in de wereld I I NCVB over woningnood ISfe Ik1"?! ft; ''''Ril WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 10 OKTOBER 1974 Pagina 9 De Waardt Brief Wegröde dea Andere grondverkopen f I WADDINXVEEN Sinds vele jaren heeft het gemeentebestuur van Waddinxveen gecorrespondeerd met de directie van de lak- en vernisfa- fabriek Wed. Boonstoppel en Zn. B.V. over de verkoop aan haar van een stuk grond aan de Wilhehninakade ten zuiden van haar bedrijfsterrein ten behoeve van een toekomstige uitbreiding van Boonstoppel BV. Burgemeester en Wethouders stel len aan het eind van een lange reeks besprekingen voor het betref fende stuk grond (7300 m2) voor 87.600,(exclusief btw) te ver kopen. Rh Oh Na 1 januari U7S f Ufid (voor zover dan nog verkrijgbaar) Een origineel uitgevoerd boek van lit bladzijden, waarin met 350 tekeningen een ’blauwdruk1 wordt gegeten van een nieuw leven buiten de consumptiemaat schappij. Een greep uit de meer dan 3öö onderwerpen: gezond eten en drinken het kweken van groen ten en kruiden geneeskrach tige krulden en het gebruik ervan lichaamsverzorging, massage en yoga het houden van kleinvee het zelf maken van boter en kaas pottenbakken ent. OpmeawBegfcmea I is een heerlijk boek dat laat zien hoe 't Óók sou kunnen! PASSAGE 145 TEL. 2620 WADDINXVEEN Foto Gijs Kooien (ADVERTENTIE) - 8 i SB 1 te besluiten. M. heeft zich nog De Meubelfabriek Mulleman B.V. te Waddinxveen heeft B. en W. verzocht Sprekende over het door de SGP/Her- vormde Kiesvereniging medeondergete- kende beleidsprogramma zal ongetwij feld ook de brief van de fractie ter sprake komen die aan de optsellers van dat vier jarenprogramma, de Progres- sieven en het CDA, is geschreven. In die nog niet eerder gepubliceerde brief staat: WADDINXVEEN In het altijd goed onderhouden gazon bij het station Waddinxveen-Centraal liggen neergevleid moeder en kind van Erna Postuma. Later op de avond komt de Hervormde Kiesvereniging in gecombineerde verga dering bijeen met de plaatselijke kies- WADDINXVEEN Volgende week woensdagavond houdt de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) weer een vergadering in De Hoeksteen aan de Esdoomlaan. De bijeenkomst begint om kwart voor acht. Op deze avond zal de heer Koek, medewerker van het In terkerkelijk Woningburo, spreken over de woningnood. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. kunnen wij meegaan voorzover in de uitvoering hiervan een en ander niet in strijd komt met onze levensbeschouwe lijke visie. H. Welzijuswerk-Bejaardenbeleid. Wij staan geheel achter hetgeen hier over in het programma is gesteld. In dien mogelijk zouden wij nog voor uit breiding van de accommodatie voor zie ken willen pleiten door de aanstelling van één of twee verpleegsters in het Anne Frankcentrum. Wij achten dit van urgent belang. Met het gestelde in het programma over I. Gemeentelijke diensten en Personeelbeleid en J. Financieei-beleid kunnen wij ons geheel verenigen. WADDINXVEEN Vanuit de Cen trale Hervormde Gemeente wil ook de diakonie daar waar mogelijk financiële steun verlenen. In de afgelopen maan den is een bedrag van 500,over gemaakt ten behoeve van de landen in de Sahel, terwijl een bedrag van 2.000 aan de Internationale Christelijke Hand reiking voor de nood in Bangla Desh ter beschikking is gesteld. grootte van circa 450 m2. In het gelden de betsemmingsplan „Noordkade 1967” is de thans te verkopen strook grond met het oosten daarvan gelegen, aan de kopers in eigendom behorende, terrein- gedeelte als groenstrook bestemd. In het inmiddels door ter visie gelegde plan Noordkade langs de Gouwe” is in overeenstemming met het gevoelen van Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Een moment uit de door de Willem van Oranjeschool ten tonele gevoerde musical. 's sfTf w« l dd :d:.d De heren A. de Waardt, Stationsstraat 47, Waddinxveen en D. de Waardt, ’s- Gravenbroekseweg 64 te Reeuwijk, heb ben B. en W. verzocht hen te verkopen een strook grond aan de Noordkade ter de commissie voor de Ruimtelijke Or dening en de Woningbouw op dit ter rein een bestemming woningbouw ge- egd. De heren De Waardt hebben het gemeentebestuur verzocht vooruitlopend op de wijziging van het betsemmings plan reeds thans een beslissing over de Met de heer P. H. F. M. Roefs, Wag- nerlaan 10 is overeenstemming bereikt inzake verkoop aan hem van een strook je grond ter grootte van circa 186 m2, gelegen aan de Wagnerlaan. De ver koopprijs is bepaald op 18.600, (excl. btw). Overeenstemming is ook bereikt met de heer C. Voshol, Zuidkade 186, inzake verkoop aan hem van een strookje grond ter grootte van circa 92 m2, ge legen aan de Zuidkade. De verkoop prijs is bepaald op 7.360,- (excl. btw). verkoop van het terrein uit te lokken, zodat zij hun plannen verder kunnen uitwerken. vereniging van de SGP. In deze bijeen komst zullen de raadsleden van de raadsfractie van de SGP/Hervormde Kiesvereniging in de Waddinxveense gemeenteraad verantwoording afleggen over het gevoerde beleid bij de vorming van het college van Burgemeester en Wethouders. WADDINXVEEN/GOUDA De af delingen van de Verenigingen voor Openbaar Onderwijs in Midden Holland zijn in de Goudse Lafeberschool bijeen geweest om te praten over de vorming van een district. Het hoofdbestuur van de VOO wil alle plaatselijke afdelingen bundelen in districten. Voor de afdelin gen in het Goudse wordt gedacht aan een district Midden Holland. WADDINXVEEN Om nog meer Waddinxveners in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de unieke puz- zelwandeltocht voor de Nederlandse Hartstichting dan de ongeveer honderd plaatsgenoten van afgelopen zaterdag, wordt komende zaterdag nog één keer zo’n tocht gehouden. De deelnemers kunnen tussen negen uur en half elf starten vanuit het speeltuingebouw van „De Paddestoel” aan de Lijsterbesstraat. De kosten van deelname bedragen voor kinderen beneden de zestien jaar één gulden en voor ouderen twee gulden. U mist iets als u niet meedoet, zeggen de plaatselijke organisatoren en bestuurs leden van de Nederlandse Hartstichting. Dus: loop mee! WADDINXVEEN/REEUWIJK Ook in 1975 zullen de werkzaamheden van het recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving (waarin ook de gemeente Waddinxveen deelneemt) beperkt zijn. Immers de deelnemende gemeenten (Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen) ver keren nog steeds in financiële zorgen. Dit staat te lezen in de ontwerpbegro ting voor 1975, die maandag 14 oktober tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in het gemeentehuis van Reeu wijk, wordt behandeld (aanvang twee uur). In 1974 bleven de werkzaamheden beperkt tot het noodzakelijke onderhoud van onder meer de beschoeiingen van de eilandjes in de Elfhoevenplas, de oe ver van de recreatiestrook langs deze plas en de terreinen in ’t Weegje. Op korte termijn, zo verwacht het dage lijks bestuur, zal de provincie een begin maken met de uitvoering van de eerste fase van het recreatieplan voor ’t Weeg je. Het betreft hier de bouw van een toegangsbrug over de ringvaart en de aanleg van een parkeerterrein. De pro vincie neemt de kosten voor haar reke ning. Het dagelijks bestuur zal zich in de komende maandag diepgaand bera den over de vraag welke mogelijkheden er in de huidige financiële situatie be staan om verder uitvoering te geven aan de recreatieplannen. Wederom wordt Contact opgenomen met het ge meentebestuur van Moordrecht tot het recreatieschap toe te treden. Het exploi tatietekort dat door de deelnemers moet worden gedragen, wordt voor 1975 ge raamd op 349.100,(het beliep dit jaar 287.450,—). Verder wordt voor gesteld de vergoedingen voorbij gewoon de vergaderingen van de leden te ver hogen van 25,tot 40, E. Milieuzaken. Met het gestelde hierover in het pro gramma kunnen wij ons geheel verenigen. F. Onderwijs. Van sexuele voorlichting op de scholen zijn wij geen voorstander. Primair zien wij dit als een taak voor de ouders. De betreffende voorlichting in de vorm van klassikaal verband achten wij ongeschikt omdat niet ieder kind dezelfde bevat ting en dezelfde „rijpheid” hiervoor heeft. Deze voorlichting dient daarom individueel te zijn en wij onderschatten in deze de bekwaamheid van de ouders niet te bepalen wanneer zij voor hun kind(eren) de tijd hiervoor ’’rijp” ach ten. De scholen dienen vrij gelaten te worden of zij de betreffende voorlich ting willen geven. Dienaangaande moe ten dus geen verplichtingen aan de schoolbesturen worden opgelegd. Wat betreft de schoolbegeleidingsdienst zijn ook wij voorstander van een democrati sche functionering hiervan hetgeen me de inhoudt dat ook het protestants- christelijk deel van de bevolking hierin naar evenredigheid is vertegenwoordigd. Verder wordt hierbij aangetekend dat niet alleen de CDA-fractie maar ook de SGP/Herv. kiesvereniging afwijkende standpunten kan innemen t.a.v. de sa menwerkingsschool voor l.b.o. Met het overige in het programma gestelde over dit punt kunnen wij akkoord gaan. G. Jeugd, Sport, Recreatie en Cultuur. De in het programma bedoelde beleids ambtenaar is door het college reeds op de begroting geplaatst. Met het overige A. Uitgangspunten voor het algemeen beleid. De in het programma geadviseerde openbaarheid van documenten en ver gaderingen ontmoet bij ons geen be zwaar mits hierdoor geen bepaalde al gemene belangen geschaad worden en er geen gevaar ontstaat voor de inbreuk van de privacy van individuele perso nen of groepen van personen. Wat be treft de beheerscommissies ex art. 61 zien wij bij voorkeur de betrokken wet houder als voorzitter aangewezen daar deze verantwoording verschuldigd is aan de raad. B. Gewestelijke samenwerking. Bij ons bestaat niet direct de bereidheid de gewestvorming als een 4de bestuurs laag te stimuleren. Hiermede zijn nl. belangrijke financiële offers gemoeid, die toch ook weer via de belastingen, die toch al zo hoog zijn, moeten worden opgebracht. Dit houdt niet in dat wij tegen gewestelijke samenwerking zijn voor wat betreft die taken die ratione ler door gewest of regio kunnen worden uitgevoerd. Wij zijn er ook voorstander van dat democratische controle op over gedragen taken gehandhaafd dient te blijven en dat eventueel gewestelijke be stuursorganen op democratische wijze dienen te zijn samengesteld. De in het programma genoemde taken, die in aan merking komen voor regionale samen werking, ontmoet bij ons geen bezwaar. C. Ruimtelijk beleid, Woningbouw, Volkshuisvesting en Verkeer. Met hetgeen over dit punt in het pro gramma is gesteld kunnen wij geheel akkoord gaan. D. Werkgelegenheid, bedrijfsvestiging en Teneinde aan het verzoek van „Boon stoppel B.V.’ ’te kunen voldoen is door de raad in zijn vergadering van 20 de cember 1973 bij de vaststelling van het bestemmingsplan „Zuidkade-Wilhelmi- nakade” in overeenstemming met het gevoelen van de commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw een bedrijfsbestemming gegeven. Het plan is nog niet door gedeputeerde sta ten goedgekeurd. Geheel in overeen stemming met het standpunt van de commissie voor de financiën, die zich met het concept daarvan heeft kunnen verenigen, is op 12 juni 1974 aan „Boonstoppel B.V.” een grondaanbie- ding gedaan voor een terrein met een totale oppervlakte van 7.300 m2. Bij brief van 13 augustus 1974 heeft ’Boon stoppel B.V.’ bericht de grond te willen kopen met uitzondering van een tweetal zaken, respectievelijk betrekking heb bend op het tijdstip, waarop met de bouw moet zijn begonnen en de ver plichting tot terugverkoop van het ge kochte aan de gemeente indien niet tij dig met de bouw is begonnen. Conform een gedragslijn, die door de raad ook ten aanzien van andere bedrij ven is gevolgd, die een aangrenzend ter rein van de gemeente hebben gekocht, zijn B. en W. Boonstoppel B.V. in zo verre tegemoetgekomen, dat zij niet na zes maanden na goedkeuring van het verkoopbesluit met de bouw moet zijn begonnen doch binnen twee jaar daarna. Boonstoppel BV heeft bij brief van 17 september 1974 bericht met inachtne ming van het vorenstaande tot aankoop te willen overgaan. De commissie voor openbare werken en bedrijven heeft zich in haar vergadering over deze transactie beraden en met de grootst mogelijke meerderheid besloten te adviseren voor te stellen tot verkoop Boere (Progressieven) niet willen uitspreken. ADDINXVEEN Leerlingen van de Willem van Oranjeschool aan de Oranjelaan hebben maandagavond jn het Gerefor- ®eerd Verenigingsgebouw de musical .Edelman, bedelman ten tonele gevoerd. Schoolhoofd G. C. Bos spreekt zelfs van „uniek gebeuren in de Waddinxveense onderwijswereld”. Waarom uniek? „Omdat in de eerste plaats deze musical geheel geschreven en gecomponeerd is”, aldus de heer Bos. „Ten tweede, omdat er aan deze musical ruim 100 kinderen deel- aamen. Wat wij in deze musical vooral duidelijk naar voren hebben willen laten komen is de inventiviteit en de spontaniteit yan de kinderen. De kinderen hebben zich volkomen vrij kunnen uiten. Het zwaartepunt van de musical lag in de expressivi teit van de leerlingen.” °ai ren en ander uit de verf is gekomen blijkt wel uit de spontane reakties van de ouders, die de grote zaal van het Gerefor meerd Verenigingsgebouw geheel gevuld hadden. De vele malen dat de handen op elkaar gingen voor een spontaan en enthou- «ast applaus stimuleerde de spelers in hun spel. Bijzondere aandacht verdient het werk van Aart Kleijer, die de liederen op teaziek heeft gezet en het script heef geschreven. En wie van acher de coulissen de acteurs en actrices aan het werk heeft Bwien, die zal een ieder er van kunnen overtuigen hoe intensief er bewogen, geschreeuwd, gepraat en gesjouwd is. En moeten er namen genoemd worden? Dan allemaal, van regisseur tot schoenmaker en van marktkooplui tot timmerman. Dat er in het “ndcrwijs met een uitstekend personeelsteam een enthousiaste oudercommissie en 206 spontane kinderen iets bereikt kan wor- dat ook buiten de muren van het schoolgebouw opvalt, ver dient alle lof. haar te verkopen een perceel industrie terrein, gelegen aan de Mercuriusweg ter grootte van circa 875 m2, zoals dit perceel in rood is aangegeven op de bij de stukken ter inzage liggende situatie tekening. De verkoopprijs is bepaald op 61.250,(exclusief btw). /’V SsffiF d 'd w b TfiBOli

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 9