BOUWVOORLICHTING BREIDT ZICH FORS UIT WELFARE Kleuren T.V. Sinterklaas weer in Waddinxveen Vergadering NCVB Het boek van Pim en Mien Heemskerk B.V. Alcoholcontrole langs Henegouwerweg MEISJE (6) VERONGELUKT orgels/piano’s HB BOOT van giiinfel bw Onafhankelijk Nieuwsblad het christelijk onderwijs „Verschuiving ten gunste van N. Bakker met 100% service 1 MI EXPOSITIE ORGELS-PIANO'S HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 30e jaargang, nr. 1393 uitslag enquete: over De nieuwe open-haarden-stand in Bouwvoorlichting. (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE 1 WADDINXVEEN St Nicolaas en zijn knechten zijn weer onder weg naar Waddinxveen, Zaterdag- 16-11 hopen zij te arriveren. De Spaanse kindervriend zelf zal zijn intocht in open landauer houden en zijn knechten in een oude paar- detram. De route start ter hoogte van de katholieke kerk aan de Zuid- kade en gaat langs alle winkelcen- tra’s in Waddinxveen. De rondrit start om 14.00 uur. BOEKHANDEL VELDWIJK B.V. passage 145 waddinxveen tel. 2620 WADDINXVEEN Ook langs de Henegouwerweg een politie-verkeerscontrole plaats. De oogst was matig. Gelukkig was de heer Lagrouw jr. bereid voor de fotograaf op het veelbesproken blaas pijpje te blazen waarbij we ons haasten te vermelden dat hij in de verste verte niet van drankgebruik werd verdacht Korpschef adjudant M. A. Ruissen (midden) kijkt vol spanning toe of het allemaal wel volgens de regels gaat. Getuigen WADDINXVEEN Het is pas 2 jaar geleden dat Bouwvoorlichting ge vestigd werd aan de Staringlaan in Waddinxveen. De belangstelling ervoor bleek groot te zijn. Aanvankelijk was gedacht dat er alleen bezoekers zou den komen uit het Hollandse Middengebied maar de praktijk heeft aan getoond dat het anders ligt. Kom kijken naar F" onze grootse kollektie^™ muziekhandel CRABETHSTRAAT1. hoek KATTENSINGEL GOUDA. Telefoon 01820 19920. Grote keuze bij: WADDINXVEEN Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen kunt u de uitslag lezen van de gehouden enquete onder ouders van 5e en 6e- klas leerlingen om hun voorkeur uit te spreken voor een samenwer- kings LBO of een christelijke LBO waarin tevens een mavo is opge nomen. Wij waren uiteraard ook nieuwsgierig naar de reactie van het bestuur van de stichting voor protestants-christelijk voortgezet onderwijs in Waddinxveen. Wij von den de heer N. Bakker als bestuurs lid bereid een eerste indruk te ge ven. Hij zei het zo: Donderdag 7 sflJTtrmbwM 974 dj. II ill i Weekblad voor Waddinxveen V ES ADVERTENTIE (Advertentie) Uw adviseur „Dit verzoek om een reactie op de uit slag van de gehouden enquete is een persoonlijke mening omdat, zoals men zal begrijpen, ons gehele stichtingsbe stuur over de volledige gegevens zal moeten beschikken alvorens een officië le uitspraak te doen. Vanavond (don derdag) komt ons bestuur in vergade ring bijeen en dan zuilen de ons nu ten dienste staande gegevens zeker onder werp van bespreking zijn. Hoewel wij aan de gehouden enquete in geen geval doorslaggevende betekenis WADDINXVEEN Bij een verkeers ongeval in Waddinxveen, maandagmid dag, is de zesjarige Angelique Denise om het leven gekomen. Haar zusje Ja- WADDINXVEEN De jaarlijkse ver koping van Welfare artikelen staat weer voor de deur. De verkoping wordt ge houden op vrijdag 8 november in de recreatiezaal van het Anne Frank cen trum van 11.30-21.00 uur. ’s Morgens zal burgemeester C. A. van der Hooft en zijn echtgenote van hun belangstel ling blijk geven. nine werd zwaar gewond naar het Bleu- landziekenhuis in Gouda gebracht. Het meisje verkeert buiten levensgevaar. Het ongeluk gebeurde op het kruispunt Kerkweg en Oranjewijk. De meisjes sta ken samen op een fiets de weg over en werden geschept dooi' een vrachtauto, bestuurd door een inwoner van Bent huizen. WADDINXVEEN Woensdag 13 no vember hoopt het N.C.V.B. weer een vergadering te houden in het „De Hoek steen”. Deze avond zal ds. Brucks spre ken over Youth for Christ. Het beloofd een boeiende avond te worden. Alle be langstellenden hartelijk welkom. ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, tel. 4162 ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Kerkweg 220, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse apotheek, tel. 01727-2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 JAN LIGTHART Orglnele uitgave f 17.50. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 FINANCIERING MOGELIJK Foto Gijs Kooren Korkwg 207, Waddinxvean, Tel. 01B2S-44SS j WADDINXVEEN De rijks politie van Waddinxveen ver zoekt iedereen, die getuige is ge weest bij het ongeval dat maan dagavond 4 november omstreeks 17.00 uur gebeurde en waarbij een meisje van 6 jaar verongeluk te, zich te melden bij het politie bureau of op te bellen i.v.m. on voldoende gegevens. Vanuit Waddinxveen konden adviezen worden gegeven aan de organisatie van deze zusterinstelling. Inmiddels wordt met meer instanties, zoals T.N.O., Bouw centrum Rotterdam en het Ministerie samengewerkt voor een zo perfect mo gelijke voorlichting ten aanzien van het bouwen en inrichten. Bouwvoorlichting verheugt zich in november in een hoge belangstelling: op 25 november zal Z.K.H. Prins Bernhard een werkbezoek aan de Stichting brengen. Oorspronkelijk was uitsluitend gedacht aan architecten en aannemers doch het aantal uit-zich-zelf-bezoekende particu lieren neemt steeds meer toe. Al spoedig kwam er bij de opdracht gevers behoefte aan een vergroting van het pakket geëxposeerde goederen, an derzijds waren er ook bedrijven die graag een plaatsje in de Bouwvoorlich ting zouden willen. De oplossing kwam toen de bouw van het kantoor van De Waardt B.V. ernaast vorderde: van de ruimte op de begane grond van dit kan toor kon een belangrijk deel gehuurd worden. Als gevolg hiervan kon het aan tal exposerende bedrijven toenemen van 36 tot 58. In de Bouwvoorlichting is beneden, bui ten de stands, meer ruimte ter beschik king gekomen. Daardoor is er meer ge legenheid voor tentoonstellingen die ver band houden met de bouw en de inrich- Misschien mag ik in dit verband van de gelegenheid gebruik maken om de ver spreide geruchten tegen te spreken dat het niet voorkomen van een christelijke LBO-school in Waddinxveen op het re centelijk verschenen scholeniplan \nSITl inhoudt dat de stichting van een christe lijke scholengemeenschap niet haalbaar is gebleken en door het ministerie is af gewezen. Het zal duidelijk zijn dat in de periode waarin het ministerie op de hoogte wordt gebracht van het vastkop pelen van het mavo aan de eerder inge diende aanvraag voor een LBO-school in Waddinxveen en waarin men tevens kennis geeft van de in het leven geroe pen stichting voor protestants-christelijk voortgezet onderwijs, niet op het in de zelfde week uitgegeven scholenplan kan staan. Waddinxveen zit nog gewoon in de molen en draait rustig mee.” Vanuit de randstad, vanuit andere delen van het land, overal vandaan komen er bezoekers. De aantrekkingskracht van het centrum zit in de persoonlijke en onafhankelijke voorlichting. Ook al waardeert het publiek de artikelen, de voorlichting wordt door de bezoekers bijzonder op prijs gesteld. Dat blijkt de oorzaak dat er steeds meer mensen ko men. Een ander voor mij opvallende zaak is dat de organisatoren in hun berekenin gen de 12% niet-ingevulde formulieren buiten beschouwing hebben gelaten. Men zal dat wellicht bestrijden, maar wij zijn toch geneigd deze ’weigeraars’ voor een niet onbelangrijk deel te tellen bij de nee-zeggers. De veronderstelling daartoe vind grond in ontvangen reactie nü de gehouden enquete waarin men het niët- reageren als het meest juiste vond. Eind conclusie: protestants-christelijk Wad dinxveen! (50%) heeft grotendeels ’ja’ gezegd tegen onze plannen om te komen tot eeni eigensoortige scholengemeen schap en duidelijk ’nee’ tegen de samen- werkinggedachte. Voor onze stichting een duidelijke indicatie dat de ingesla gen weg juist is geweest. WADDINXVEEN Op 12 no vember te 16.00 uur zal ir J. Kre mers, voorzitter van de Stichting Bouwvoorlichting, de expositie ”Thermische Isolatie” openen, daarvoor is een aparte afdeling in het gebouw ingericht. 25 be drijven doen mee aan deze expo sitie. Daarnaast hebben medege werkt het ministerie van Volks huisvesting en Ruimtelijke Orde ning, het T.N.O. en het Bouw centrum Rotterdam. Op deze wij ze kan zowel een goede techni sche voorlichting gegeven wor den als een economische. Dank zij de medewerking van het Mi nisterie kunnen de subsidierege lingen aan iedere bezoeker dui delijk gemaakt worden. Vrijdag tot 9 uur s avonds geopend en vooi (s iedere avond na afspraak. TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE ting van woningen en bedrijfsgebouwen. Het succes van de Bouwvoorlichting Waddinxveen is mede aanleiding ge weest voor een overeenkomstig initiatief in Leeuwarden: het Bouwhuis Noord. hebben gehecht, werd door ons de uit slag natuurlijk ook met belangstelling tegemoet gezien. Bij twee dingen zou ik graag even de vinger willen houden. Ten eerste de ontbrekende vergelijkende cijfers van eerder gehouden enquetes. We hebben deze cijfers niet bij de hand, maar als ik mij goed herinner sprak 80% van de ondervraagden zich toen uit voor een school in samenwerkingsver band. De overige 20% zei voorstander te zijn van een eigensoortige school. Het percentage wat nu uit de bus komt wijkt daarvan nogal aanzienlijk af. Er heeft een m.i. niet onbelangrijke ver schuiving ten gunste van het protestants christelijk onderwijs plaats gehad. De geponeerde stelling dat Waddinxveen bijna in zijn geheel warm loopt voor de samenwerkingsschool behoeft nu wel enige correctie, dunkt mij. F L/l 'z L I i HI I :H!I' i 1 ‘id I!!! Iliil lilHhiiiiliiili!! l :iii. -. „II, lill ipiihill pilliij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1