Wordt Het Weekblad straks 60 mille ingezameld? er is van mening: 1974 Prins Bernhard zal met bevolking gaan praten 1.38 ft 3 Sinterklaas gaat winkelcentra langs Gemeenteraadsleden gaan langs de deur voor actie Geven voor Leven Beaujolais Primeur daar is alles voor en niets op tegen! uwsaians via de Rabobank... juwelier j.f.spruytenburg INTOCHT SINT NICOLAAS Kleuren T.V. Wijnhandel Van Eeuwen wn gihtell few Uirisetóe n der Linde Nieuwsblad Onafhankelijk N ieuwenhuy se concerteert in Immanuëlkerk Onderwijzeres (36) overleden Zaterdag twee uur intocht Informatie 5 JAAR AF-CENTRUM Schoolraads- onkosten met 100% service Profiteer bij Topslager Van Tilburg TOPSLAGER ZILVEREN HORLOGES EN SIERADEN Oranjegalerij HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Donderdag 14 november 1974 Tijdens werkbezoek maandag 25 november Actiecomité (Advertentie) 250 g LEVERWORST 30e jaargang - nr. 1394 ■■■■■■■■■■■■■■■■t Lichtwedstrijd B. J. WOUDENBERG, hoofdredacteur WADDINXVEEN Sint Nicolaas zal zaterdagmiddag in Waddinxveen worden ingehaald. Hij zal dan met zijn grote gezelschap vanaf twee uur tot ongeveer half vijf in een open landauer en een paardentram een rond loer maken langs alle winkelcentra in ons dorp. WADDINXVEEN Alle negentien Waddinxveense gemeenteraadsleden, inclusief de drie wethouders, gaan in de laatste week van november langs de deur voor „Geven voor Leven”, een actie ten behoeve van de kanker bestrijding bij jeugdigen in het kader van het 25-jarig bestaan van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). De NCRV (die 50 jaar bestaat) on dersteunt de campagne via radio en televisie. aider dons is elke nacht opnieuw een ntuur. Daarom - een goed advies - doen! t niet avonturieren met de kwaliteit. e, een merk met jarenlange ervaring in ens en lakenovertrekken. Kom onze a nieuwe dessins bekijken. 'n heel betrouwbaar bedgenoot WADDINXVEEN Prins Bernhard zal zich tijdens zijn werkbezoek aan Waddinxveen op maandag 25 november ook intensief onderhouden met de bevolking. Op het programma voor dat ’s morgens tien uur tot ’s mid dags drie uur durende koninklijke bezoek staan gesprekken gepland. (IA 1 Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG 16 NOVEMBER, ST. VICTORWIJK, 14.00 UUR (ADVERTENTIE) per fles 4.95 Komt U ook even proeven! ADVERTENTIE Aanvang verkoop o.o.v. vrijdagavond 7 uur. in handige doos 6 flessen 28.75 Brederolaan 4 Zuidkade 3 In de actieweek zal er op woensdag avond 27 november om half acht op het De bank verliest geen loonzakjes en raakt geld nooit zomaar kwijt. U kunt vandaag de dag een hele bank in dienst nemen en nog geld op de koop toe krijgen. Dankzij een privé-rekening bij de Rabobank, houdt u die laatste week van november zal de Rabobank aan de Kerkweg zijn, waar de giften en toezeggingen zullen binnen komen en zullen worden geteld. WADDINXVEEN Vrijdag a.s. zal in het Anne Frankcentrum herdacht wor den dat dit centrum 5 jaar geleden in gebruik werd genomen. Medewerking, onder een kopje koffie, wordt verleend door het Bejaardenkoor van bedoelde stichting. ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardiaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: P.v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardiaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 en leplaan, waar vervolgens koers gezet wordt naar de Dorpstraat om daar om 15.30 uur te kunnen zijn. Het winkel centrum Groensvoorde wordt door Sint Nicolaas aangedaan om 16.00 uur, de Oranjegalerij om 16.15 uur en om half viif de Luifelbaan aan de Door de overzichtelijke opstelling in de etalage van onze Kerkweg 207, Waddinxveen. Tel. 01828-4488 f denstand hebben dan al een schrijven van „Geven voor Leven” gehad om mee te helpen dat 'bedrag wat genoemd is bij elkaar te krijgen. Centraal actiepunt in WSE-terrein in de Oranjewijk een licht- wedstrijd gespeeld worden tusen een elf tal van Feyenoord en een team dat door de Waddinxveense voetbalverenigingen Waddinxveen, Be Fair en WSE is sa mengesteld. Het ligt in de bedoeling voortaan jaarlijks weer te gaan voet ballen voor het KWF. In diezelfde week zal Waddinxveen waarschijnlijk ook volhangen met affiches over „Geven voor Leven”. Scholen zullen lessen in het tdken van jeugdkanker gaan zetten. In horecabedrijven en veremgingskan- tines zullen bussen voor het bekende doel worden geplaatst. Gehoopt wordt ook dat de grammofoonplaat ten bate van de actie Vlot over de toonbank zul len gaan. Het bedrijfsleven en de mid- WADDINXVEEN Ter bestrijding van de onkosten dit jaar krijgt de school raad voor het openbaar onderwijs geen 400,uit de gemeentelijke kas maar 500,mits de gemeenteraad van avond op voOrtsel van het college van Burgemeetser en Wethouders die 100,- extra beschikbaar willen stellen. WADDINXVEEN In de serie orgelconcerten in onze gemeente beginnen die in de Immanuëlkerk een eigen plaats in te nemen. Het orgel in de Immanuëlkerk, ge bouwd door Van Vulpen, wijkt wat betreft zijn dispositie wat af van de orgels in de andere prote stantse kerken en daarom leent het zich bijzonder voor een pro gramma zoals Jaap Nieuwen- huyse dat heeft samengesteld voor zijn concert op donderdag 21 november. Jaap Nieuwenhuy- se, leraar aan de Waddinxveense muziekschool, speelt volgende week werken van J. G. Walther, J. S. Bach, Max Reger, John San- ley en Variaties en Fuga over Psalm 87 van hemzelf. Het con cert begint om 20.30 uur en de toegang is gratis. De grote kindervriend zal door burge meester C. A. van der Hooft en leden van het bestuur van de afdeling Wad dinxveen van het Koninklijk Verbond van Ondernemers (KVO) - de midden- standsvereniging Waddinxveen - in Wad- dinxveen-Zuid (Sj^Victonvijk-Zuidkade) De prins laat zich vergezellen door zijn particulier secretaris E. Vemède en zijn privé-secretareSse mejuffrouw C. M. Gilles. Zij zullen ’s morgens door Zuid- hollands commissaris mr. M. Vrolijk en burgemeester C. A. van der Hooft op het raadhuis welkom worden geheten. Na aankomst gaat het gezelschap met de koninklijke gast in een autobus naar de Bouwvoorlichting aan de Staringlaan, waar de uitbreiding in gebruik genomen zal worden. Ook worden er bezoeken af gelegd aan De 'Waard t Bouwmaterialen BV en de meubeltoonzalen van Verma- ko. Op weg naar het sportpark De Sniep wordt het Anne Frank-cenltrum aange daan waar prins Bernhard zich zal on derhouden met gespreksgroepen, waar- Rapport over de werkgelegenheid in de gemeente Waddinxveen, Nota met betrekking tot de behoefte aan sportaccommodaties in Waddinx veen, Advies planning jeugdbeleid op lan gere termijn, De reeds volop in openbare bespre king zijnde gemeentebegroting 1975, de memorie van toelichting daarop en de beleidsnota 1975, Aankondigingen en agenda’s van openbare vergaderingen van raadseom- misies, Nagekomen voorstellen die op ge handeld, Schriftelijke vragen van raadsleden, Resultaten van openbare aanbeste dingen. Al vele wekenlang is onder leiding van de huisarts dr. C. A. de Geus een actie comité aan het werk om de actie „Ge ven voor Leven1” in onze gemeente een grandioos succes te laten zijn. In een aantal edities van het Weekblad voor Waddinxveen is reeds voor-informatie verstrekt over het doel en waarom van de actie. Alles wordt in het werk gesteld om de Waddinxveners te bewegen met geld, veel gdld, over de brug te laten komen. Gewoon, omdat eriets te doen moet zijn aan jeugdkanker. Kinderen met die ziekte mogen geen terdoodver- oordeelden blijven De Climax van „Geven voor Leven” is landelijk op vrijdag 29 november, maar in ons dorp in verband met de koop avond op donderdag 28 november. Op die avond zullen de honderden mede werkers aan de actie voor de tweede maal in één week alle Waddinxveense gezinnen bezoeken om giften; en bank of giro-oversChrijVingen dankbaar in ontvangst te nemen.. Maandagavond 25 november zijn ze na het luiden van de klokken van de plaatselijke kerken om zeven minuten over zeven al op pad ge gaan om de mensen te motiveren. Met de gemeenteraadsleden gaan op maandagavond 25 november en donder dagavond 28 november nog eens 350 tot 400 Waddinxveense mannen en vrouwen waaronder artsen, apothekers, oud- raadsleden, bedrijfsdirecteuren, winkel- meisjes, scholieren, timmerlieden en huisvrouwen op pad om de Waddinx veense bevolking duidelijk te maken dat er erg veel gegeven moet worden om de bestrijding van jeugdkanker groot scheeps te kunnen aanpakken. Op die manier hoopt men landelijk 40 miljoen bij elkaar te krijgen en plaatselijk toch zeker 60.000, moet het u niet moeilijk vallen uw wens aan Sint Nicolaas kenbaar te maken. Speciale aanbieding jongens en meisjes horloges 49.00. Een krant als het Weekblad voor Wad dinxveen publiceert nieuws, veel nieuws, verstrekt informatie en geeft achtergron den. Die berichtgeving wordt in het al gemeen gebaseerd op officiële en be trouwbare informatie. Een belangrijke informatiebron voor de burgerij is het plaatselijk gemeentebestuur. Een over heid nota bene die openheid en open baarheid hoog in het vaandel heeft staan. Voor ons geheel ten onrechte, want het moet ons nu eindelijk eens van het hart, dat het ronduit belabberd is gesteld met het regelmatig verstrekken van gemeentelijke overheidsinformatie aan de pers. Ongevraagd krijgt het Weekblad voor Waddinxveen slechts een handvol, on toereikende informatie. Om u een in druk te geven van de stukken die wij de laatste weken bijvoorbeeld NIET heb ben gehad dit lang niet volledige lijstje: Toch hebt u, lezers, voor het grootste deel in het Weekblad voor Waddinx veen wèl over deze zaken kunnen lezen. Dat allemaal dank zij onze vrije nieuws garing. Maar dat wij vandaag op deze plaats en in dit blad over deze in feite interne kwestie schrijven komt omdat wij eindelijk eens na vele mondelinge klachten aan onze bestuurders in het openbaar protest willen aantekenen te gen een dergelijk „voorlichtingsbeleid” van ons gemeentebestuur. Een zaak waar de gemeenteraadsleden best ook eens wakker van mogen liggen. Het is tenslotte ook hun verantwoordelijkheid: goede en brede overheidsinformatie. Een ieder die beweert dat er voor wat betreft de door het Weekblad voor Wad dinxveen gesignaleerde ernstige tekort komingen niets of nauwelijks iets aan de hand is liegt. Wij hopen intussen op initiatieven en betere tijden! WADDINXVEEN Overleden is op 36-jarige leeftijd mejuffrouw C. C. A. Priem, onderwijzeres an1 de Willem van Oranjeschool. Het bestuur van de Ver eniging voor Protestants-Christerijk On derwijs verliest in haar een goede en serieuze medewerkster en collega’s, leer- linrron on oi i.<4 \X7iL te donsdekens zijn goedgekeurd door lederlandse Vereniging van Huisvrouwen. «(VEEN, DORPSTRAAT 38, TEL. 2373 WILHELMINAPLEIN 43, TEL. 3124 KOOP: ZIJDE 3, TEL. 01727 - 2544 voor als gespreksleiders zullen fungeren mr. W. Kuilman (bedrijfsleven in de ruimste zin van het woord) en de heer A. P. de Graaff (vrijetijdsbeteding, re creatie, en dergelijke). In De Sniep zal aandacht worden geschonken aan de sporthalbouw en zullen de kantine en kleedkamers van de voetbalvereniging Waddinxveen in gebruik genomen wor den. De lunch zal worden gebruikt in het specialiteiten-restaurant „De Gouwe Dis”, waar overigens niet voor iedereen plaats zal Zijn. Van de gemeenteraads leden mogen bijvoorbeeld alleen de fractievoorzitters aanzitten, ’s Middags zal op het raadhuis afscheid worden ge nomen van prins Bernhard en zijn ge volg. volledig de vrije beschikking over uw geld, kunt u vaste betalingen automatisch laten overmaken, kunt u de bank voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1