Aanvragen voor bijdragen moeten aan gemeentehuis worden gericht Zwart/wit T.V. Heemskerk B.V. de Prins Bernhard nam tijd gesprekken voor Kon. Wilhelminaplein 2 GESLOTEN van 12.30-13.30 uur Rabobank Nu op pad om dat hoge streefbedrag te halen NU: „GEVEN VOOR LEVEN” Oud-Waddinxvener predikant in Geref. Appelscha Ruimere subsidie voor jeugd- en jongerenwerk dat in Waddinxveen belangeloos wordt gedaan aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Aanvragen voor 1974 dienen uiterlijk in de eerste week van december aan het ministerie te worden voorgelegd. Onafhankelijk Nieuwsblad Speciale aanbieding grootbeeld f529,- J. in ’t Hol voorzitter Groene Kruis GEMEENTERAAD I Donderdag 28 november 1974 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG 30e jaargang - nr. 1386 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN (Advertentie) Voorbeelden bezocht en opgewekt te geven voor DR. C. A. DE GEUS 1 2e Ronde schakers WADDINXVEEN Wethouder A. H. van Gent (Progressieven) van onderwijs, sport, cultuur, jeugd en recreatie en de heer J. J. F. R. Mestrom, waarnemend chef van de afdeling financiën en belastingen op het gemeen tehuis, hebben dinsdagavond met nadruk de aandacht van de inwoners gevraagd voor een vorige maand van kracht geworden ’’interim-rijksbij- drageregeling plaatselijk vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk”, welke rege ling te zijner tijd door een definitieve rijksregeling zal worden vervangen. Uitkeringen Uit handen van plaatselijk actiecomitévoorzitter dr. C. A. de Geus ontvangt burgemeester C. Avan der Hooft de eerste geverset van „Geven voor Leven” WADDINXVEEN In de vroege avond gaan straks rond de 470 mede werkers deze week voor de tweede maal op pad om bij de W'adidnxveners het antwoord op te halen voor „Geven voor Leven”. Maandagavond heb ben zij, nadat de actie in het als centraal actiepunt fungerende Rabobank aan de Kerkweg officieel was gestart met stimulerende toespraken van burgemeester C. A. van der Hooft (die als eerste een geverset kreeg aan geboden), actiecomitévoorzitter dr. C. A. de Geus en actieleider H. P. Barth, alle inwoners voor het eerst leven. WADDINXVEEN „Wij zouden ijzer met handen willen breken, het gaat niet, maar het begint te buigen onder taai doorzettingsvermogen van geleerden en massale krachtsinspanning van allen”. Dat schrijft dr. C. A. de Geus, voorzitter van het plaatselijke actiecomité „Geven voor Leven” in onderstaande bijdrage, die u ook al in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week hebt kunnen aantreffen en bij het lezen waarvan u de vo rige week geplaatste foto van een aan kanker lijdend kind in gedachten moet nemen. Het is voor de laatste maal een krachtig appèl van deze Wad dinxveense huisarts op de bevolking, die omstreeks deze tijd royaal kan geven aan „Geven voor Leven”Het in te zamelen geld is bedoeld om een vijf jarenplan voor de bestrijding van kanker bij kinderen te kunnen finan cieren. Kosten van het plan: 40 miljoen gulden. Vandaar dat alle Waddinx- veners omstreeks deze tijd voor de tweede maal bezoek krijgen van rond de 370 medewerkers met het dringend verzoek te geven voor leven. WADDINXVEEN Beiden brachten maandag een werkbezoek aan Waddinxveen en ze kwamen elkaar rond drie uur tegen in de raadzaal van het gemeentehuis: prins Bernhard en Sint Nicolaas. Hun ontmoeting betekende het ein de van een koninklijk werkbezoek, dat ’s morgens om tien uur in de regen was begonnen. F 4- Weekblad voor Waddinxveen raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur. Uw adviseur Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Door omstandigheden is ons bijkantoor tot nader aankondiging tussen de middag MK De openingstijden van het bijkantoor Kon. Wilhelminaplein zijn nu m.i.v. 02 - 12 -74 als volgt: Maandag t/m vrijdag: van 9.00 -12.30 uur; 13.30 -16.00 uur bovendien vrijdagavond: van 18.30 - 20.30 uur. De openingstijden van onze kantoren Kerkweg 161 en Groens- voorde 14 blijven ongewijzigd en luiden als volgt: Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur bovendien vrijdagavond van 18.30 - 20.30 uur. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 Om veel te kunnen kopen Om veel te kunnen geven Moet je eerst leven Het leven is niet te koop Je kunt het niet in bezit nemen Je kunt er geen beslag op leggen Je kunt het niet vasthouden Je kunt het niet eens buit maken ook al beroof je een ander ervan Het leven is niet van de mensen daarvoor is het te kostbaar Mensen mogen leven Kanker is een noodlottige wending Kanker neemt een mens beet Sluipend Kanker bijt zich vast Slepend Kanker vreet verder Slopend Dat klinkt erg cru Het is ook erg hard Kinderen mogen leven Hun leven staat in knop Het houdt beloften in Vol verwachting klopt hun hart ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doorn, tel. 4162, daarna Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 ZONDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts De noodklok luidt en enkele honderden zwermen uit over het dorp duizenden over Htet land kleine offers, grote giften U kunt, u mag GEVEN VOOR LEVEN met werkende jongeren, homofielen, vrouwenbeweging; activiteiten van jeugdverenigingen voor kasarme groepen; verkenners- of padvindersgroepen e.d.; vrijwilligerswerk t.'b.v. zieken of be jaarden. DONDERDAG (VANAVOND) 28 NOVEMBER, ALGEMENE BESCHOUWINGEN de bank voor iedereen door het programma regeren en nam een aantal keren de tijd voor het be spreken of bekijken van een aantal za ken. Meer over dit werkbezoek elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. WADDINXVEEN Omdat de heer H. Jenné zich niet meer herkiesbaar stelt staat de heer J. in ’t Hol kandidaat voor de functie van voorzitter van Het Groe ne Kruis, afdeling Waddinxveen. De verkiezing vindt maandagavond 2 de cember plaats in een zaaltje van de Ont- moetingskerk tijdens de algemene leden vergadering van deze vereniging. Soms woekert een gezwel in ongerepte natuur knoeit in een kinderlijfje knaagt aan de wortels van jong leven knakt het in de knop Een kind lijdend aan kanker dat is om te huilen Het ministerie van CRM subsidieert ten hoogste de helft van een project. Een eventuele uitkering bedraagt minimaal 500,en ten hoogste 2500,per project. De gemeente treedt hier op ais intermédiair. De benodigde formulieren zijn ten gemeentehuize óp afdeling fi nanciën verkrijgbaar. Via de gemeente worden de aanvragen aan het ministerie voorgelegd. Uitbetaling aan de verzoe kers zal niet eerder plaatsvinden dan nadat door het ministerie een beslissing is genomen, dat de aanvrage zal worden gehonoreerd. Voor 1974 is op de rijks- begrotinig een bedrag geraamd van 500.000,— en voor 1975 1.500.000,-. Mochten er in de gemeente vrijwilligers zijn die menen hiervoor in aanmerking te komen dan kunnen zij zich in ver binding stellen met de gemeentesecreta rie afdeling financiën (J. J. Fr. Mes trom). Het verdient aanbeveling een Vanavond moet dan worden geprobeerd dat hoge streefbedrag te halen. Nu kan het zijn, hoewel geprobeerd is dat te voorkomen, dat er toch nog Waddinx- veners zijn die niet zijn bezocht. Zij kunnen vanavond en morgenavond het nummer 2747 (het gironummer van „Geven voor Leven”) draaien, zodat als. nog iemand langs komt. Ook voor het doen van toezeggingen kan van dit Waddinxveense telefoonnummer gebruik gemaakt worden. Nagiften kunnen na het sluiten van de Rabobank vanavond en vrijdagavond ook nog gestopt worden in de thans zeer beveiligde brievenbus van de Rabobank, waar vanavond nog Na zoveel eeuwen van vrijwel machteloos toezien vat krijgen op het kankerprobleem Onze generatie draagt een grote verantwoordelijkheid Op ons rust een dure plicht Het kost veel ontzettend veel veel meer dan de collecte voor het goede doel Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Ter illustratie volgen hier enkele voor beelden van projecten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen: vrijwilligerswerk dat zich richt op kinderen of jongeren die in wijken wo. nen waar geen clubhuizen of buurthui zen zijn (peutercluibs vallen hier niet onder); speeltuinwerk, in wijken waar verder weinig te doen is; groepen die iets willen vernieuwen of verbeteren aan de samenleving, zoals milieugroepen; ook hulpverlenende groepen zoals Release komen in aan merking; vrijwilligerswerk dat zich bezighoudt Uitgangspunt hiervan is dat het gaat om plaatselijk vrijwilligerswerk, dat wil zeg gen plaatselijk jeugd- en jongerenwerk dat uitsluitend door en onder leiding van vrijwilligers wordt uitgevoerd, en niet uit andere hoofde onder een rijks- subsidie- of bijdrageregeling valt. De subsidie is bedoeld voor uitvoering van projecten na l oktober 1974. De om schrijving „project” dient zeer ruim te worden geïnterpreteerd. Onder vrijwil ligers wordt verstaan, zij die in hun vrije tijd met of voor jongeren werk zaam zijn, terwijl ze daarvoor niet be taald worden. In een redelijk vlaggend Waddinxveen heeft prins Bernhard zich vermaakt en wist hij de bevolking te stimuleren. Op vallend is het grote aantal gesprekken dat de koninklijke gast heeft gevoerd. Hij was in feite voor iedereen bereik baar en aanspreekbaar. Dat werd hoge lijk gewaardeerd en niet in het minst door burgemeester C. A. van der Hooft, die glunderend in het kielzog van de prins verbleef. Hoewel de regen gestadig bleef vallen konden toch alle programmapunten af gewerkt worden. Wel moest alles in een bijzonder hoog tempo gdbeuren, maar ■U nrins liet zich gelukkig niet altijd WADDINXVEEN Oud-plaatsgenoot kandidaat J. D. Kraan uit. Kampen deed °P zondag 24 november intrede als gere formeerd predikant te Appelscha. Dit gebeurde om twee uur ’s middags. Hij werd om half tien bevestigd. Jacob Dirk Kraan wend op 8 juni 1945 te Waddinxveen geboren. Hij bezocht serst de kweekschool De Driestar te Gouda waar hij in juni 1966 de onder- wijzersacte en een jaar later zijn hoofd- ac(c haalde. Wat heeft u er voor over niet uit trots op de medische vooruitgang niet uit angst voor de gevreesde ziekte maar uit liefde voor onze kinderen gratis affiches van „Geven voor Leven” zijn af te halen. Helaas moest de aangekondigde voetbal wedstrijd van dinsdagavond tussen een Waddinxveens combinatie-etftal en Feyenoord-C vanwege de hevige regen val worden afgelast. De match, waarvoor het netto-resultaat zou worden bestemd voor de actie ter bestrijding van jeugd- kanker, is verschoven naar volgend voorjaar. Maar inmiddels loopt geluk kig ook Waddinxveen warm voor ’’Ge ven voor Leven”. Ook de buitenlandse werknemers hebben laten weten met de actie mee te willen doen.. Zij hebben in hun woonoord aan de Noordkade een collectebus laten neerzetten. i j Ze zijn kostbaar, onze kinderen Het is een kolossaal probleem, de kanker We zouden ijzer met handen willen breken het gaat niet, maar het begint te buigen onder taai doorzettingsvermogen van geleerden en massale krachtsinspanning van allen Het kost ontzettend veel WADDINXVEEN Dit zijn de uit slagen van de 12e ronde van de schaak- competitie van de Waddinxveense Schaak Vereniging: Broer-W. van Dort Rentes-As- scheman 10; Ellers-v.d. Hoek O1; Kardol-Laan 10; Kleiweg-J. van Dort 01; Schoemaker-Hamming 01; Ver slui s-SmitSkamp Vi-Vi', Boolman-Perdiik 01; v.d. Ree-van Amerongen 01, Oenema-Torenbeëk afg.; v.d. Starre- Verstoep 10; Van Grieken-Alblas %- Vi. De stand aan de kop luidt: 1. Van Vuu- ren 927 pt; 2. Asscheman 843 pt; 3. Kraan 760 pt: 4. Rentes 736 pt; 5. v d. Hoek 726 pt; 6. Breeman 716 pt. ■i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1