VK beantwoorden B. raadsleden en vragen van Volgende week In Waddinxveen zitten 50 mannen extra politiek en 25 vrouwen zonder vast werk Weekblad-katern Vergadering van subsidiecommissie Kleuren T.V. Ledenvergadering woningbouwvereni- ging Waddinxveen Waddinxveen: f 140.000, voor „Geven voor Leven Heemskerk B.V. ■I I Hlffi I fc Onafhankelijk Nieuwsblad Radio of T.V. defect GESLAAGD Klaverjassen met 100% service Kaashandelaar veroordeeld Kerstkaarten en Kerstartikelen i sw VOOR DE A.S. KERSTDAGEN Donderdag 5 december 1974 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN f Eindresultaat 1 30e jaargang - nr. 1387 ELECTRIC ENGINEERING B.V. W. C. VERBAAN BOEKHANDEL VELDWIJK B.V. WADDINXVEEN Vorige week donderdagavond is de Waddinx- veense gemeenteraad begonnen met de behandeling van de gemeente lijke begrotingen voor 1975. Dat gebeurde met het afsteken van al gemene beschouwingen, die volgende week woensdagmiddag om twee uur met het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders in eerste instantie zullen worden voortgezet Aan te ne men valt dat de raadsleden de volgende dag donderdag 12 de cember vanaf twee uur ’s middags gewoon zullen doorgaan. Om dat de omvang van het Weekblad voor Waddinxveen vandaag te beperkt is komen wij volgende week met een vier pagina’s tellend extra katern, waarin uitvoerig de begroting voor 1975, de beleids nota van het college van Burgemeester en Wethouders, de algemene beschouwingen van de in de raad vertegenwoordigde politieke partij en en -groeperingen en het antwoord daarop van B. en W. in eerste instantie zullen worden behandeld. WADDINXVEEN De opbrengst van de actie „Geven voor Leven” voor het onderzoek naar de bestrij ding van kanker bij kinderen is in Waddinxveen opgelopen tot meer dan 140.000,Vorige week donderdagavond de dag waarop de enveloppen weer werden opge haald bedroeg de eindstand 134.466,31. In de als centraal actiepunt fungerende Rabobank aan de Kerkweg waren vorige week donderdagavond alleen maar blije mensen. Links KWF- voorzitter dr. C. A. de Geus en Rabobankdirecteur W. C. Slob met het eindbedrag van die avond. WADDINXVEEN Uit een door het gemeentebestuur van Waddinx- veen verstrekte ’’momentopname” blijkt dat er in ons dorp 50 mannelijke en 25 vrouwelijke werklozen zijn. Een en ander wordt duidelijk uit de be antwoording van de schriftelijke vragen van het progressieve raadslid drs. W. C. Verbaan, welke vragen en de beantwoording daarvan wij gezien het belang van het onderwerp integraal plaatsen. De antwoorden zijn opgesteld door het college van Burgemeester en Wethouder. Leerlingen van de Groen van Prinstererschool kwamen in de Rabobank f 511,51 aanbieden, welk bedrag zij met het doen van klusjes bij elkaar hadden gekregen. 'SS, Weekblad voor Waddinxveen (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. 80.000 800.000,— en Foto Sjaak Noteboom ADVERTENTIE 5. Rondvraag. a u ’Jw adviseur 3. Verslag vergadering 26 september 74; 4. Subsidicposten begroting 1975; 1.600.000 Hieruit volgt, dat de verstrekte cijfers wel een trend aangeven van de ontwik - 1971 22 325 14 290 1972 19 144 1972 42 558 78 536 16 169 1973 22 201 1973 43 510 122 738 7 156 1974 25 307 1974 50 648 177 1013 19 133 keling van de werkloosheid. Deze trend vertoont enige stijging, zowel voor de mannen als voor de vrouwen. De werk loosheid van mannen in het rayon Gou da is 1,7% van de afhankelijke manne lijke beroepsbevolking. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 WADDINXVEEN Morgen (vrijdag) is er weer klaverjassen in de nieuwe kantine van de voetbalvereniging „Wad dinxveen” in het sportpark „De Sniep”. Er wordt begonnen om acht uur. Voor het kerstklaverjassen op vrijdag 20 de cember moet men zich deze avond op geven. WADDINXVEEN Aan de Techni sche Hogeschool in Delft is de heer C. Olieman geslaagd voor het doctoraal ex amen scheikundig ingenieur. eventueel in overleg met naburige ge meenten, beraden over maatregelen die genomen kunnen worden ter bestrijding van de werkloosheid? Reeds voor enkete maanden is van rege ringszijde 'gevraagd om objecten, die ter bestrijding van de werkloosheid in uit voering zouden kunnen worden geno men. Wij hébben tot dusver voor ons gemeentewerken geregistreerd staan tot een bedrag van rond 5.000.000,ge specificeerd als volgt: 55.000,— 68.000,— Volgende week komen wij met het juiste eindresultaat en nog wat interessante ge gevens over de acie „Geven voor Le ven”, die landelijk al 70,1 miljoen gul den heeft opgebracht. De opbrengst heeft alle verwachtingen overtroffen. Het actiecomité schroomde anvankelijk zelfs om het streefbedrag van 60.000,te noemen, omdat de angst bestond dat dit hoge bedrag vele mensen zou af schrikken. ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 14, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 zijn we ruim gesorteerd in Progressievest passage 145 waddinxveen tel. 2620 48.000,— 400.000,— Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 FINANCIERING MOGELIJK Wanneer mocht blijken dat ook in Wad dinxveen e.o. de werkloosheid ernstige vormen gaat aannemen, wilt u zich dan, De vraag naar mannen overtreft het aan bod, maar deze 'beide passen niet geheel op elkaar. Bij dé vrouwen ligt de ver houding tussen vraag en aanbod' veel ongunstiger, 'temeer omdat in de ver strekte cijfers niet zijn opgenomen de gehuwde vrouwen die een part-time be trekking zoeken. Dit beeld is niet speci fiek een gouds probleem; maar doet zich o.a. voor in de gehele provincie Zuid- Hoilland. Rekening houdende met de mutaties zijn o.i. de aantallen werkloze mannen en vrouwen1 in de gemeente Waddinxveen niet van dien aard, dat specifieke maatregelen nodig zijn. Voor wat de jeugdwerkloosheid' (jonger dan 19 jaar) betreft kan worden vermeld, dat in oktober 1974 in het rayon Gouda wa ren ingeschreven 49 jongens (waarvan 20 schoolverlaters) en 56 meisjes (waar van 30 schoolverlaters). De aantallen die hiervan in Waddinxveen woonach tig zijn, zullen daarvan slechts een ge ring percentage bedragen!, de schatting is 4 jongens en 5 meisjes. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Werkloos Gem. W’veen Rayon Gouda Openstaande vraag Gem. W’veen Rayon Gouda WADDINXVEEN De subsidiecom- missie komt maandagavond in het ge meentehuis om half acht in openbare vergadering bijeen voor de afhandeling van deze agenda: 2. Onderhoud met bestuur van toneel vereniging ”Toi-Toi”; 1Onderhoud met bestuur van de Speeltuinvereniging ’De Paddestoel’; WADDINXVEEN De woningbouw vereniging „Waddinxveen” belegt vol gende week dinsdagavond in 'het Gere formeerd Verenigingsgebouw een leden vergadering. Er zal onder andere een nieuwe ledenraad worden gekozen. Ook in dit voortkomende geval zullen wij ons beraden over tewerkstelling. Wij zullen nauw contact onderhouden met het gewestelijk arbeidsbureau over de te nemen maatregelen. Het organiseren van opvangactiviteiten zal van de be sprekingen deel uitmaken, terwijl wij ook denken aan het doen organiseren van cursusen en herscholingscursussen. Wij stellén ons voor de problemen rond de jeugdwerkloosheid te 'bespreken met het directoraat-generaal voor arbeids voorzieningen van het Ministerie van Sociale Zaken, terwijl ook in het in ter - gemeentolijk overlegorgaan aandacht voor deze zaak gevraagd zal worden” „Is het u bekend dat in de „Nota inzake bestrijding van de werkloosheid” van het Ministerie van Sociale Zaken een somber beeld geschetst wordt van het niveau en de ontwikkeling van de jeugd werkloosheid in het bijzonder? Is het u bovendien bekend dat het verloop van de geregistreerde arbeidsreserve volgens de septembercijfers dit beeld nog zorge lijker gemaakt heeft? Dit is bekend en de vooruitzichten zijn er na de mededelingen van de regering in dé afgelopen week niet beter op ge worden. WADDINXVEEN/DEN HAAG Het Haagse Gerechtshof veroordeelde een kaashandelaar uit Waddinxveen wegens het onder invloed van drank besturen van een auto tot twee weken gevangenis straf en negen maanden ontzegging van de rijbevoegdheid, waarvan zes maan den voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en aftrek van de tijd waar in het rijbewijs reeds was ingenomen. In eerste instantie was hij door de poli tierechter veroordeeld tot eeti gevange nisstraf van twee weken en een jaar ont zegging van de rijbevoegdheid, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Verdachte werd door de politie aangehouden, om dat hij slingerend over de weg reed'. Volgens de politie gedroeg hij zich na aanh onding lallend’ Wilt u tevens cijfers overleggen van de bij het Gewestelijk Arbeids Bureau ge registreerde openstaande aanvragen van werkgevers? Bij voorkeur weer gesplitst naar leeftijd en beroepsgroep. De geregistreerde, openstaande aanvra gen zijn reeds onder antwoord 2 ver meld. Voor uitsplitsing naar leeftijds categorie en beroepsgroep zijn per ge meente geen gegevens beschikbaar. Ter toelichting op deze cijfers dient te wor den vermeld, dat dit momentopnamen per maand zijn. De mutaties per maand bedragen tot nog toe minimaal 30%. MANNEN Werkloos Gem. W’veen Rayon Gouda Openstaande vraag Gem. W’veen 181 Rayon Gouda 1036 VROUWEN 1971 16 100 Wanneer onverhoopt de jeugdwerkloos heid ook hier in de regio hardnekkig blijkt te zijn, bent u dan bereid aanvul lende maatregelen te treffen? Te denken valt b.v. aan opvangactiviteiten, waar bij jeugdmedewerkers ingeschakeld kunnen worden. Indien vraag 2 bevestigend wordt beant woord, wilt u dan ondergetekende het genoemde cijfermateriaal, bij voorkeur gesplitst naar leeftijdscategorie en be roepsgroep, ter beschikking stellen? Cijfers, omtrent leeftijdscategorie en be roepsgroep zijn per gemeente niet aan wezig. Bestaat er enig zicht op het niveau en de ontwikkeling van de werkloosheid in zijn totaal en de jeugdwerkloosheid in Waddinxveen en de regio Midden- Holland? De werkloosheidscijfers in de gemeente Waddinxveen en het rayon van het G.A.B. Gouda over de jaren 1971 t/m 1974 in de maand oktober, luiden ais volgt: Benaming: Totale kosten: Ombouw C.V. olie op aard gas in diverse scholen idem in gem. gebouwen Aanteg parkeerterrein vrachtauto’s Vervangen electrische verwarming door C.V. (gas) isolatie streekmuziek- school Bouw gymnastieklokaal Bouw sporthal' Jeugd- en Jongerencentrum De Bonkelaar Renovatie woningen (Zeeheldenlwijk) 1.882.000, Aangemeld, maar nog niet geregistreerd de algehele reconstructie van de Kanaal dijk. 1 f V-1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1