Wethouder H. Huizer (SGP/Herv. Kiesvereniging van in mogelijk zijn der Hooft: Burgemeester C. A. van raad laten meepraten boekhandel veldwijk „Verpleging van bejaarden zal Waddinxveen niet „Publieke tribune niet in Jongeren starten koffiebar Marktkooplieden sturen Sint f8,50 Kleuren T.V. Kluwer Belastinggids Heemskerk B.V. naar „buren” in Souburgh Nieuwsblad Onafhankelijk Spreekbeurt Gereformeerde Bijbel Stichting Fractieberaad Progressieven V met 100% service Radio of T.V. defect Kerst- en Nieuwjaarskaarten ORGELS-PIANO'S VOOR DE A.S. FEESTDAGEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN KOOPAVOND VOOR DE KERSTDAGEN Telefoonkosten Verkrijgbaar: (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE 5 Sint Nicolaas op bezoek in huize Souburgh. ELECTRIC ENGINEERING B.V. BOEKHANDEL VELDWIJK B.V. WADD1NXVEEN Sint Nicolaas heeft ook Waddinxveen weer verlaten. Vlak voor zijn verjaardag heeft hij op uitnodiging van de marktkooplieden die de Waddinxveense weekmarkt plegen te bezoeken een bezoek gebracht aan de „buren” in huize Souburgh. Daar werd hij verwelkomd door burge meester C. A. van der Hooft en de voorzitter van de gemeentelijke com missie voor het marktwezen, wethouder H. Huizer. Bij dit bezoek was ook de voorzitter van Sou burghs stichtingsbestuur, de heer P. de Bruin, aan wezig. De heer Van der Hooft zei in zijn welkomstwoord blij te zijn dat de Spaanse kindervriend de rustende werkers in Souburgh met een bezoek wilde vereren. Sint Nicolaas kon alle bejaarden dank zij de marktkooplie den verrassen met een banketletter of een fruitbakje. Het initiatief van dit alles was in handen van de reclamecommissie van de weekmarkt. Rijksgenoten WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft, beheerder van de portefeuille algemene bestuurlijke zaken, financiën, personeelsaangele genheden en intergemeentelijke zaken, heeft gistermiddag laten weten dat het college van Burgemeester en Wethouders het niet gewenst achten dat de publieke tribune deelneemt aan de rondvraag in commissie- en raads vergaderingen. Tegen het meepraten bij agendapunten in commissiever gaderingen heeft het college geen bezwaar. WADDINXVEEN In ver band met de Kerstdagen wordt er op maandagavond 23 december een extra koop avond gehouden. Dinsdag 24 december sluiten de zaken in Waddinxveen, enkele uitzon deringen daargelaten, dus om vijf uur. WADD/NXVEEN De laatste jaren is er een duidelijke behoefte ontstaan onder jonge mensen om over hun christelijke visie op het leven in discussie te treden met jonge „andersdekenden”Een koffie bar zou in die behoefte kunnen voorzien, zo redeneerde een groep enthousiaste gereformeerde jongeren uit Waddinxveen. Besloten werd een driewekelijkse koffiebar te starten wara iedereen tussen 16- 24 jaar van harte welkom is. De eerste koffiebar wordt komende zaterdagavond 14 december om acht uur gehouden in een zaal van de Ontmoetingskerk. Tjerk Bakker zal dan optreden en zingend ver tellen over een keuze, die van beslissende betekenis kan zijn voor iemands leven. Voor iedereen die jong is kan het een avond worden om iets mee te doen. Maatschappelijk werk W ADDINXVEEN Wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereni ging) van sociale zaken, volksgezondheid, marktzaken, huisvesting en ver tegenwoordiging in streekbedrijven, is in zijn beantwoording op de alge mene beschouwingen van de raadsleden uitvoerig ingegaan op de moge lijkheden in Waddinxveen voor de (gevraagde) verdere verzorging van be jaarden. Uit zijn antwoordt de volgende passages: Grote keuze bij: mi boot E KO Weekblad voor Waddinxveen Donderdag 12 december 1974 30e jaargang - nr. 1388 (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE 24 uur bereikbaar. u Uw adviseur I Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom sprake. Dit heeft tot op heden een vlot verloop. de gehuurde woning. Naleving van deze bereidverklaring kan evenwel niet af gedwongen worden. Naar men ons heeft meegedeeld is men bij het betrokken ministerie van plan deze bereidverkla ring niet langer te eisen. ZATERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek, dienstdoende arts ZONDAG Arts: Th. G. Blom, J.Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 zijn we ruim gesorteerd in passage 145 waddinxveen tel. 2620 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 FINANCIERING MOGELIJK Inzake de vergoeding van de tele foonkosten ambtenaren merken wij op dat bij de behandeling van de begroting 1974 hieraan reeds ruime aandacht ge schonken werd. Overigens betreft het hier een zgn. secundaire arbeidsvoor waarde die niet kan worden gewijzigd zonder dat de organisaties van ambte naren terzake zijn gehoord. Geconsta teerd mag verder worden dat de rege ling zoals deze reeds vele jaren wordt toegepast zeker voor de aangeslotenen niet voordeliger is in vergelijking met het bedrijfsleven. Inzake de betaling van een vergoeding van telefoonkosten door burgemeester, secretaris, gemeente-ont- vanger en directeur openbare werken zeggen wij toe dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de regeling, die hiervoor elders bestaat. Er is nog een voorstel gedaan over de verstrekking van fluortabletten aan de schoolkinderen. In deze vertrekkin gen wordt alleen bijgedragen door het ziekenfonds als een en ander geschiedt op voorschrift van de huisartsen. Ver strekking op facultatieve basis is dus uitgesloten. Door het college is veel gedaan de doorstroming te bevorderen. Inderdaad wonen er nog steeds mens in de goed- De verhoging van de huren van sport velden met 20% vloeit voort uit het stij gende uitgavenpeil. Voor wat betreft de verhoging van de zwembadtarieven ach ten. wij een hoger percentage dan 10 niet toelaatbaar, mede gelet op de ta rieven van omliggende gemeenten. Ove rigens delen wij u mede dat ons college heeft besloten u een voorstel te doen tot invoering van ’n abonnementstarief voor het overdekte zwembad, ingaande 1 ja nuari a.s. Ook zijn wij bereid u voor stellen te doen tot invoering van een afzonderlijk tarief voor het zwemmen door bejaarden. Wij stellen ons voor de ze zaak aanhangig te maken bij de Stichting Dienstverlengingscentrum met het verzoek de nodige initiatieven daar voor te ontwikkelen. WADDINXVEEN Ds. E. du Marchie van Voorthuysen uit Leersum spreekt volgende week dinsdagavond in het kerkgebouw van de Christelijk Afge scheiden Gemeente aan de Dorpstraat 3. Hij doet dit op uitnodiging van de Gereformeerde Bijbel Stichting. De bij eenkomst begint om half acht. Als er opmerkingen gemaakt worden door het CDA dat nagegaan dient te worden of en zo ja, in welke mate plaat selijk mogelijk misbruik wordt gemaakt van de sociale voorzieningen wil ons college daarbij tot de nodige voorzich tigheid manen. Er gaan ook wel eens van die „geruchten” over vermeende misbruiken. Zoals b.v. men krijgt maar van alles van de bijstand, terwijl bij na der onderzoek blijkt dat het ongegronde veronderstellingen zijn. De enkele ge vallen waarbij inderdaad op fraude wordt gestuit worden langs justitiële weg af gewerkt, doch dit blijft dan buiten Vie publiciteit. Waar mogelijk worden ver strekte gegevens op waarheid getoetst, voorzover dat mogelijk is. Er is bij de sociale dienst echter geen „controleur” aangesteld. kope woningwetwoningen die in relatie tot de lage huur te veel verdien. Maar zolang er geen verhuisverplichting is bij het bereiken van hogere inkomsten ont breekt elk dwangmiddel. De woning bouwverenigingen laten tot op heden bij „nieuwe verhuur” de gegadigden een verklaring tekenen dat men bereid is te verhuizen uiterlijk binnen twee jaar na dat zijn bruto-inkomen meer is gaan be dragen dan tien maal de huurprijs van Naar aanleiding van de door de Pro gressieven gestelde vragen met betrek king tot het algemeen bestuur deelde hij verder het volgende mee: „In zijn algemeenheid kunnen wij in stemmen met openbaarheid van alle commissievergaderingen. Wij maken een restrictie voor de financiële commissie voorzover het gaat om adviezen aan de raad, terwijl wij de openbaarheid van de commissie voor de beroepschriften wil len beperken tot het zgn. „hoorgedeel- te”. Wij willen hoorzittingen houden bij alle belangrijke aangelegenheden. Welke punten dat concreet zullen zijn zullen wij overleggen met de commissie voor algemeen bestuurlijke zaken. Ten aanzien van het verkeersplan zal de be volking voor zoveel nodig worden ge hoord. Wij zullen trachten de nodige faciliteiten te scheppen opdat het nood zakelijk overleg over de nieuw te be noemen burgemeester kan plaats heb ben. Over de openstelling van het ge meentehuis op vrijdagavond kunnen wij nog geen antwoord geven. De conse quenties, vooral de financiële, zullen eerst onder ogen moeten worden gezien. Wij zullen u daarover spoedig inlichten. Wij werken momenteel een plan uit, om meer ruimte te leggen tussen de datum van de verzending der stukken en de datum van de raadsvergaderingen. Het gevolg zal wel zijn, dat dan van de ge bruikelijke donderdagavond wordt af gestapt. Een aantal rijksgenoten uit Suriname hebben inmiddels in onze gemeente de beschikking verkregen over eigen huis vesting t.w. 6 gezinen met eigen huisves ting, terwijl twee gezinnen inwonend zijn en één kostganger. Er hebben zich bij de maatschappelijke begeleiding geen moei lijkheden voorgedaan. Integendeel dit heeft een zeer prettig verloop gehad. De opname van deze rijksgenoten onder ons is een vanzelfsprekend gevolg van het toelatingsbeleid van de rijksoverheid, welke op zich weer nauw verband houdt met de dekolonialisatie van Suriname. Tot op heden behoeven in onze gemeen te in dit opzicht geen speciale maat regelen getroffen te worden. van de fracties. Of de vergaderingen van ons college opengesteld moeten worden voor raadsleden eist wel ampel overleg. Op deze zaak komen wij nader terug.” Uit de beantwoording van burgemeester Van der Hooft lichten wij nog de vol gende passages: D ruimte om in het raadhuis te verga deren door de fracties ontbreekt ten ene male. Wij zullen pogingen doen om in het Anne Frankcentrum ruimten te hu ren ten behoeve van de vergaderingen WADDINXVEEN De raadsfractie van de Progressieven (PvdA/D’66/PPR/ PSP) belegt volgende week maandag 16 december, zoals gebruikelijk, een open bare fractievergadering in „De Unie”. Begonnen wordt om acht uur. De immateriële hulpverlening laat zich moeilijk in cijfers vastleggen. Dat wil evenwel niet zeggen dat het imma teriële werk, het maatschappelijk werk, in Waddinxveen een braakliggend ge bied zou zijn. Integendeel, het neemt naast en vaak gekoppeld aan de finan ciële hulpverlening wel degelijk een zeer grote plaats in in het werk van de so ciale dienst. Wij zijn het volkomen eens met de opmerking dat de immateriële hulpverlening niet losgekoppeld kan worden van de materiële hulpverlening. Dit is ook nooit geschied. Maar de cliënt blijft steeds vrij in de keuze van welke instantie hij voor het maatschappelijk werk gebruik wenst te maken. Het is bekend dat er in onze gemeente naast het gemeentelijk maatschappelijk werk ook particulier maatschappelijk werk wordt verricht. Mede onder de drang van de rijksoverheid is op het particulier maatschappelijk terrein de regionale sa menwerking naar voren getreden. De subsidievoorschriften hebben er toe ge leid dat men tot schaalvergroting over ging. Op het ogenblik wordt dus naast het gemeentelijk maatschappelijk werk in onze gemeente ook op dit terrein ge werkt door de stichting „Zuidplas”. Het college onderschrijft dan ook ten volle dat de maatschappelijke begeleiding van de cliënt van essentieel belang is. He laas is de „spreekgelegenheid” bij de sociale dienst te beperkt geworden. Het standpunt van de rijksoverheid en provinciale overheid is dat dergelijke bejaardenvoorzieningen zoveel mogelijk regionaal ter hand genomen worden. Men wenst de verpleegmogelijkheden zoveel mogelijk geconcentreerd te zien in de directe nabijheid van bijvoorbeeld ziekenhuizen. De stichtingskosten van één verpleegbed belopen meer dan 100.000,De centrale overheid plant het aantal verpleegbedden per regio. In elke provincie hebben provinciale staten een provinciale raad voor de volksge zondheid ingesteld. Bij informatie bij de directeur van het provinciaal bureau is medegedeeld dat een plaatselijk initiatief voor verpleeginrichting e.d. geen kans op enig medewerking zou kunnen ver krijgen. Bij de beddencapaciteit is Wad dinxveen ingedeeld onder de regionale voorziening in Gouda. In Gouda is in gebruik het verpleeghuis „Bloemendaal” als reactiveringscentrum voor gehandi capten en kliniek voor langdurig zieken. De opname-capaciteit bedraagt 124 pa tiënten en 20 patiënten voor dagbehan deling. Daarnaast is er huize „Cathari na” dat een onderdeel vormt van het Diakonessenhuis „de Wijk” een prote- stants-christelijke instelling met een qp- namecapaciteit van totaal 70 patiënten. Beide verpleeghuizen maken deel uit van het circuit”, hetgeen betekent dat het een onderdeel vormt van een aantal verzorgingseenheden. Dat betekent dat patiënten ter reactivering of voor inten sieve verpleging worden opgenomen en anderzijds dat gereactiveerde patiënten hun weg naar het verzorgingshuis zullen vinden. In principe kunnen ook patiën ten voor korte opname op sociale indi catie worden opgenomen zoals bijv, bij vakantie van verzorgende huisgenoten of bij acute ziekte van een alleenwonen de bejaarde. Voorts is er te Gouda hui ze „Callicarpa” uitgaande van de stich ting tot verpleging van geestelijk ge stoorde bejaarden te Gouda. Dit tehuis heeft een opnamecapaciteit van 62 bed den. Van de zijde van de provincie is medegedeeld dat in de beddencapaciteit voor Gouda de opname-mogelijkheid van Waddinxveen was ingepland. Het gehele bejaardenbeleid is er steeds op gericht geweest en zal ook gericht blij ven op het verkrijgen van een „gesloten circuit”. Sommige schakels in dit circuit zijn nu eenmaal niet altijd binnen eigen gemeentegrenzen te realiseren en hebben een streekfunctie. En Gouda acht men altijd nog onder een bereikbare afstand te liggen ten aanzien van inwoners van Waddinxveen. Hetzelfde geldt ten aan zien van de zorg voor de gehandicap ten. Ook hier is een juiste opvang en begeleiding noodzakelijk en ook deze groep wordt niet vergeten. Van moei lijkheden omtrent opname en plaatsing in de genoemde Goudse tehuizen is geen TEL*. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 7 e U BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1