Burgemeester zoekt contact met minister J Pronk Waddinxveen probeert ingenieur of arts naar Derde Wereld sturen Op Oudejaarsdag DE GEHELE DAG GESLOTEN boekhandel veldwijk Burgemeester over opvolger: Manager, niet te jong, 45 jaar Kerst-inn: Ontmoeting Rabobank tS VLIEG RE1ZEM vliegtuig met de bekende Raad met begroting accoord Weekblad verschijnt volgende week niet KLEIN DUIMPJE: DRIE LOKALEN? 6 VUURPIJLEN DE BRON DE BRON Zwart/wit T.V. DE BRON hoek leplaan-Eikenlaan. HEEMSKERK B.V. VOOR KAARSEN EN KERSTGESCHENKEN Onafhankelijk Nieuwsblad Dagkalenders Weekkalenders Maandkalenders Waddinxveen grootbeeld f529,- VUURWERK 20 kanonslagen gratis Speciale aanbieding Radio of T.V. defect VUURWERK! Donderdag 19 december 1974 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Kroon C.A.VAN DER HOOFT (Advertentie) (Advertentie) 30e jaargang - nr. 1389 WADDINXVEEN De gemeen tebegroting voor 1975 is vorige week donderdagmiddag om tien minuten voor vijf vastgesteld. De behandeling ervan, inclusief de op donderdagavond 28 november ge houden algemene beschouwingen, nam in totaal elf uur in beslag. WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft gaat contact zoeken met minister drs. J. Pronk van ontwikkelingssamenwerking om te bezien of de mogelijkheid bestaat op kosten van de gemeente Waddinx veen een jonge ingenieur of arts naar een ontwikkelingsland te sturen. Het rijk zou dan kosten van pensioen en dergelijke voor zijn rekening moeten nemen. WADDINXVEEN Het Week blad voor Waddinxveen zal volgen de week in verband met de midden in de week vallende Kerstdagen niet verschijnen. Het eerstvolgende nummer is dan ook gedateerd don derdag 2 januari 1974. De jongerengroep „Together” en de Gereformeerde Jongeren vereniging „Sjaloom” organiseren op de 2e Kerstdag een Kerst-inn. Waarom doen zij dit nu Zij hebben op zich genomen ruimte te scheppen waar U en de Uwen de 2e Kerstdag kunnen doorbrengen. Is dat dan alles? Zo’n dag heerlijk thuis is toch het mooiste van alles? Maar ér is meer! Het gaat niet alleen om U de kans te geven bezig te zijn, maar dat U bezig bent om anderen te helpen. immers, de opbrengst van die dag gaat naar Unicej. De welvarende jeugd werkt voor de jeugd, die nog gebrek lijdt. Unicef is het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Toch is er nog meer. De Kerst-inn-gedachte heeft duidelijke raakvlakken met het Evagelie. Er wordt om daden gevraagd. Kerst-inn betekent ook - elkaar ontmoeten - contact krijgen met anderen - vooral degenen, die vaak eenzaam zijn en alleen, kunnen daar anderen ontmoeten - vriendschap sluiten om samen wat te doen om anderen gelukkiger te maken. Het lijkt een waagstuk! Maar als de jeugd niet meer waagt - wint zij nimmer! Deze jongeren doen het óók voor U! U bent ook die andere, die komen moet voor een ander. Alleen om te helpen! Welnu, het wordt geen praat-morgen, -middag en -avond, al kunt U volop met elkaar praten. Het wordt een „doe-dag” vanaf 10.00 uur tot 24.00 uur. Een volledig programma treft U aan in dit blad. Komt U? Ja? Geweldig! U bent van harte welkom! Nee? Jammer - maar U kunt toch meedoen om de jeugd te helpen in andere landen. U kunt per giro een bedrag storten. Giro 1621991 t.n.v. Dick de Leeuw te Waddinxveen, met vermelding: Kerst-inn 1974. Namens de jeugd hartelijk dank. WADDINXVEEN In ver- band met de Kerstdagen wordt er op maandagavond 23 december een extra koop avond gehouden. Dinsdag 24 december sluiten de zaken in Waddinxveen, enkele uitzon deringen daargelaten, dus om vijf uur. WADD1NXVEEN Tijdens de algemene beschouwingen en de be- grotingsdebatten in de Waddinxveense gemeenteraad zijn de Progres sieven ook begonnen over de opvolging van de volgend jaar 65 jaar wordende en op 1 januari 1976 met pensioengaande burgemeester C. A. van der Hooft. Om een burgemeesterloze periode zóveel mogelijk te voorkomen willen de progressieve raadsleden al in het eerste kwar taal van het volgend jaar spreken over de kwaliteiten en de politieke kleur waaraan de nieuw te benoemen burgemeester zou moeten vol doen. In het daarop volgende kwartaal zou een gesprek daarover met Zuidhollands commissaris der Koningin, mr. M. Vrolijk, moeten plaatsvinden. In antwoord op die opmerkingen zei burgemeester Van der Hooft te verwachten dat bij het schetsen van het profiel van de nieuwe burgemeester niet alleen de raadsleden, maar ook het bedrijfs leven en de ambtenaren (die overigens al om inspraak hebben ge vraagd) worden betrokken. „Dan krijgen we eindelijk een goeie bur gemeester”, grapte wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesver eniging). Overigens heeft de heer Van der Hooft zelf al eens geschetst hoe zijn opvolger er zou moeten uitzien. In het interview in het Weekblad voor Waddinxveen van 29 december 1971 schetste hij - vier jaar voor zijn afscheid - de volgende man: „Niet te jong, tenminste 45 jaar oud. Een managerstype natuurlijk. Hij moet ervaring hebben en ergens anders al burgemeester geweest zijn, liefst in een niet te gemakkelijke gemeente. Ik weet dat je als burgemeester boven de partijen moet staan, maar dit wil ik toch wel kwijt: het moet een anti-revolutionair zijn. Als anti-revolutionair kun je, juist door je levensbeschouwing, die veelheid van schakeringen in dit dorp samen brengen om een resultaat te bereiken.” Dat zei de heer Van der Hooft vo rige week tijdens de begrotingsbe handeling in antwoord op vragen in die richting van de Progressieven. Zij betoogden dat de solidariteits- gedachte niet bij gemeente- of landsgrengen mag ophouden en op perden de mogelijkheid een gemeen te in een ontwikkelingsland te adopteren. Het progressieve raads lid drs. W. C. Verbaan kreeg het voorlopig nog niet voor elkaar op de begroting voor 1975 een bedrag te reserveren voor een of ander Derde Wereld-project. Weekblad voor Waddinxveen KOOPAVOND VOOR DE KERSTDAGEN (ADVERTENTIE) (ADVERTEN TIE) met Parachute gratis (ADVERTENTIE) passage 145 waddinxveen tel. 2620 ZIJN AL ONZE KANTOREN 24 uur bereikbaar. Uw adviseur Telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566. Wij xljn -thuis- In uw vakantie! Hoofdkantoor: Kerkweg 161, Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14. Bij aankoop van 10 GULDEN aan In ieder geval werd door de burgemees ter genoemde mogelijkheid door de raadsfractie van de Progres- sieven met instemming begroet. De heer Van der Hooft zei te vinden dat zo’n project helemaal iets van de gemeente Waddinxveen zelf zou moeten zijn. In de Derde Wereldsfeer kon de heer Ver baan ook nog meedelen dat men in on ze gemeente bezig is met de oprichting van een wereldwinkel. Vorige week knoopten de raadsleden er nog een gewone raadsvergadering aan vast. De behandeling van die agenda nam net twee uur in beslag. Bij de be handeling tot het nemen van een voor bereid! ngsbesluit voor (een groot gedeel te van) het landelijk gebied ontstond er een principedebat tussen het progressie ve raadslid mr. R. H. Holl en wethou der P. F. I. van Schie. Het college dacht dat de Progressieven er op uit waren op de stoel van B. en W. te gaan zitten door te verwachten dat eventueel bin nenkomende aanvragen voor bouwver gunningen eerst en altijd de raadsleden moesten passeren. Wij komen op deze interessante zaak terug. Bij aankoop van 25 GULDEN aan VUURWERK ZATERDAG 21 DECEMBER Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG 22 DECEMBER 1974 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 EERSTE KERSTDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts TWEEDE KERSTDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZATERDAG 28 DECEMBER 1974 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts ZONDAG 29 DECEMBER 1974 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 NIEUWJAARSDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 SCHERPE PRIJZEN ENORME SORTERING plm. 65 soorten. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 de bankvoor iedereen - solide - all round - Benelux - scherpe prljz. - volledig - Mallorca bekend - compleet - specialist - prijsbewust - Spanje Vraag vrijblijvend bij ons deze en meerdere bekende program ma’s. Per A.N.V.R. reisorganisaties: Eurotours Christoffel Sun-Air Marysol Centouri Evenements- reizen Fit Magneet N.R.V. Relax Turavia Overigens had wethouder A. H. van Gent (Progressieven) in eerste instantie gezegd dat werkelijke mogelijkheden om als gemeente materiële steun aan de Derde Wereld te verlenen in de praktijk niet groot blijken te zijn. Hij vatte het standpunt van de Kroon als volgt sa men: „Naast particuliere activiteiten is zowel de zorg voor ontwikkelingssamen werking zelf als de zorg voor de voor lichting terzake een aangelegenheid van het rijk. Om deze redenen en ook indien een duurzame band ontbreekt van de gemeente met betrekking tot het beoog de ontwikkelingsproject of met de ont wikkelingssamenwerking en de voor lichting terzake in het algemeen, strekt de uitgaaf niet tot behartiging van enig gemeentelijk belang en is deze niet voor goedkeuring vatbaar. Er zal bezien moe ten worden wat er ter zake tot de moge- lijkneden kan behoren.” WADDINXVEEN De Stichting voor Katholiek Onderwijs „St. Victor” zal bij het gemeentebestuur een aanvraag indienen om aan dc rooms-katholieke St. Jozefschool aan de Kanaalweg een drie-klassige kleuterschool te mogen bouwen. Voor dat derde lokaal is al een urgentieverklaring binnen. Toestem ming was in het voorjaar van dit jaar al verleend voor de bouw van de twee- klassige kleuterschool Klein Duimpje. Tevens is het stichtingsbestuur er mee accoord gegaan dat van deze kleuter school (nu ondergebracht in de St Jozef school) geprobeerd gaat worden een samenwerkingsschool te maken. Daartoe zal een oudervereniging worden opge richt. Op die manier zou het hoofd kun nen worden geboden aan toelatingspro- blemen die er zouden kunnen ontstaan indien er bij een grote toeloop gekozen zou moeten worden tussen katholieke en niet-katholieke kleuters. De voorgestelde oplossing van een samenwerkingsschool heeft alle onrust die er in Waddinxveen Zuid was ontstaan over de toekomst en het „toelatingsbeleid” van de kleuter school weggenomen. Reis-en passagebureeu wfh|)iiinitei Kerkweg 207, Waddinxveen. Tel. 01828-4488 Gaat u natuurlijk naar uw D.A. Drogist. Hij heeft altijd wel iets bijzonders Bovendien ontvangt u deze week bij besteding van tenminste 25.- een fles wijn (rosé) cadeau (zolang de voorraad strekt). DROGISTERIJ A. VAN DER HEIDEN Zuidkadel DROGISTERIJ S. BOUMA Groensvoorde 10

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1