Verlichting fiets schooljeugd is ver beneden peil Op het politiebureau kijken naar gevonden fietsen en bromfietsen Gedeputeerde ir. N. Buijsert slaat 18 februari eerste paal Zij mogen zich gaan vestigen in het nieuwe hart van Waddinxveen voor Waddinxvener ir. C. Roos Kleuren T.V. vlies REIZEM IN HET SPEL VERDIEPT. Wel en wee in de dorptuin prijs f 1 2,50 A. P. de Graaff Heemskerk B.V. gepromoveerd tot doctor sloeg paal gymnastieklokaal „Godzien en erkennen in wetenschappen* 7 jh Z" ■7J Onafhankelijk Nieuwsblad W addinxvener L. sprak in Gouda over Amnesty 1 Wijkgebouw in St. Victorwijk? met 100% service Radio of T.V. defect O passage 145 waddinxveen tel. 2620 Donderdag 23 januari 1975 HOOFDRERACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 30e jaargang - nr. 1393 zich in het verkeer pleegt te geven. Flats Motto 24 uur bereikbaar. MKBi - WADDINXVEEN/DELFT De Waddinxvener ir. C. Roos (33) is gis termiddag aan de Technische Hogeschool in Delft gepromoveerd tot doctor in de technische wetenschappen. Zijn proefschrift luidde: „Regularities of rings”. Stellingen ELECTRIC ENGINEERING B.V. WADDINXVEEN In het nieuwe gedeelte van het Passage-winkel centrum, waarvoor naar wordt verwacht op dinsdag 18 februari de eerste paal door Zuidhollands gedeputeerde ir. N. Buijsert geslaten zal kunnen worden, komen 15 winkels. BOEKHANDEL VELDWIJK BV WADDINXVEEN Komende zaterdagmorgen van tien tot twaalf uur kunnen de Waddinxveners op het rijkspolitiebureau aan de Kerk weg weer komen kijken of daar mogelijk hun vermiste fiets of brom fiets staat. Komt de eigenaar ervan niet opdagen dan gaat adjudant M. A. Ruissen over tot verkoop van deze vervoermiddelen. Sprekende over deze van straat gehaalde fiet sen en bromfietsen moet het hem ter sprake zou brengen. Het is hem een gruwel telkens weer te moeten constateren dat de jeugd op zulke slecht of soms helemaal niet ver lichte vervoermiddelen naar en van school gaan. Adjudant Ruissen ziet hierin een duidelijke taak voor de ouders, die de verantwoordelijkheid hebben onder meer te letten op de toestand van de verlichting van de fiets waarop hun zoon of dochter van het hart dat nogal wat mensen - vooral in de zomer - hun „stalen ros” niet afgesloten plegen neer te zetten. Bij flatgebouwen staan meermalen fietsen die zó kunnen worden weggehaald. Zoals bekend is het kennelijk gelegenheid geven tot diefstal verboden. Nu we het toch over fietsen hebben zou adju dant Ruissen geen goede politieman zijn als hij niet even de verlichting Wij zouden keihard daaraan willen toevoegen: Als u van uw kinderen houdt bekijkt u vanavond nog de toestand van de fiets waarop zij naar en van school rijden en over tuigt u zich ervan dat het licht al rijdende ook wordt aangedaan. Het is anders voor ons onbegrijpelijk dat u zonder dat gedaan te hebben rustig kunt gaan slapen. WADDINXVEEN Vlak voor zijn vertrek naar Zweden (zakenreis) heeft de heer A. P. de Graaff als oud-voorzitter van de gemeentelijke sport- commissie gistermorgen de eerste paal geslagen voor het gymnastieklokaal in Groenswaard 1. Het op de hoek Peter Zuidlaan-Johannes Postlaan neer te zetten lokaal wordt door het scholenbouwteam Midden Holland neer gezet naar een ontwerp van architectenbureau Stuurman BV. Gisteren is in een vergadering van de commissie brancheverdeling, waarin vertegenwoordigd zijn het gemeentebestuur, de middenstand, de belegger, de beheerder en de bouwer, uitgemaakt wie zich in Waddinxveen nieuwe hart zullen mogen gaan vestigen. Kandidaten J Weekblad voor Waddinxveen I POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Boetiek Theo den Boon (ADVERTENTIE) A DVERTENTIE S' dr. C. Roos (ADVERTENTIE) Uw adviseur FINANCIERING MOGELIJK Reis- en passagebureau Van Ginkel BV Opticien Grit De Bas speelgoed (waarschijnlijk) Ronaat Schoeninodes Van Meerten Schoenen Parfumerie Mieke Ververs Koffiebar T. Ververs jr. Juwelier Den Haag Bloenitiek Wiertsema straat en het Stationsplein zich in deze volgorde gaan vestigen: Hoewel over een aantal kandidaten nog nader overleg nodig is, is het een duide lijke zaak dat zich tussen de Kanaal- WADDINXVEEN De stichting van wijkgebouw in de St. Victorwijk komt ter sprake in de volgende week dinsdag middag te houden vergadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke or dening en de woningbouw. De agenda van deze in de volle open baarheid vergaderende commissie ziet er zo uit: Vaststelling van het verslag van de vergadering van 14 januari 1975. Mededelingen en ingekomen stukken. Woningbouwprogramma 1974-1979. Procedure bebouwing bouwterrein Nesse. Herziening bestemmingsplan "Oranje- wijk” en plan „Oranjelaan”. Structuurplan. Hoorzitting Gedeputeerde Staten in zake bestemmingsplan „Zuidkade- Wilhelminakade”. Stichting wijkgebouw in de St. Victorwijk. Rondvraag. De commissie brancheverdeling hoopt in deze weken de laatste gaatjes definitief te kunnen vullen. In het overleg stond telkens centraal dat eerst Waddinxveen- bleem zijn. Met de 15 nieuwe zaken gaat het Passage-winkelcentrum straks in totaal 25 winkels omvatten (eerste fase). Supermarkt (nog niet bekend welke wie welke, maar in ieder geval niet De Spar). Zoals bekend gaf prins Bernhard tijdens zijn werkbezoeken aan Waddinxveen op se ondernemers op ongunstige plekken in de gelegenheid zouden wórden gesteld zich in het Passage-winkelcentrum te gaan vestigen. De kredietwaardigheid mocht echter in het gehele geen pro- De heer Roos’ promotor was prof. dr. F. Loonstra, hoogleraar aan de afdeling wiskunde van de Delftse TH. Bij de pro motie traden als peranimfen op drs. J. J. Visser te Houten en ir. W. Markus te Waddinxveen. 12 juni 1967 en 25 november 1974 tel kens het startsein voor de uitvoering van het centrumplan, dat voorziet in de bouw van winkels met een totaal-bruto-opper- vlak van 3.000 vierkante meter. Hiervan zal in de eerste fase ongeveer 2420 vier kante meter worden gerealiseerd. In het plan zijn 158 parkeerplaatsen opgeno men en een drietal flatgebouwen met 98 woningen. Met de bouw is naar ver wachting negen maanden gemoeid. In de zomer van 1967 zal het gehele project, inclusief de woningen en de supermarkt, gereed zijn. Het Passage-winkelcentrum wordt ge bouwd door bouw- en aannemingsmaat- schappij Rehorst BV. Bij de bouw zijn verder betrokken het Bedrijfspensioen fonds voor de metaalindustrie als beleg ger en Kok Beleggings Makelaardij BV als beheerder. Enkele van de meer algemene stellingen zijn: „Bij het onderwijs in de algebra kan enig inzicht in de historische ontwikke ling van de wiskunde er toe bijdragen de student van de zin van de desbetreffende stof te overtuigen”. „Het werk der zending, als presen tatie en representatie van Jezus Christus, richt zich op het welzijn van de mens in het tegenwoordige èn in het toekomende leven; het is daarom de meest menslie vende vorm van ontwikkelingssamen werking”. (Vgl. 2 Cor. 5, 1 Tim. 4:8b, Titus 3:4). „De roep om herstructurering van de maatschappij in al haar geledingen ver onderstelt een (te) idealistisch mens beeld.” (Rohrmoser, G: „Die Krise der Institutionen”). „Het begrip anti-autoritaire opvoe ding is een contradictio in terminis”. Zowel EUROTOURS, CHRISTOFFEL, maar óók een prijsbewuste MARYSOL, etc. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 ZONDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 Bij ons geen prijsverge lijkingen, maar een REIS VOOR ELKE PRIJS! 1 ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 Foto: Weekblad voor Waddinxveen/S Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 Reis-en passagebureau Kerkweg 207, Waddinxveen. Tel. 01828-4488 Wij zijn -thuis- In uw vakantie! WADDINXVEEN Twee meis jes waren maandag zo druk aan het spelen dat zij bij de hervorm de kerk aan de Bilderdijklaan een plastic tas met twee blokfluiten en twee lesboekjes tegen de muur zetten en er niet meer aan dach ten. Toen ze er weer aan dachten was de tas verdwenen. Natuurlijk moet je je spullen in de gaten houden, maar wat er nu is ge beurd, is toch wel een erg zware straf voor zo’n kleine onoplet tendheid. Dus vragen we degene die de plastic tas heeft meegeno men deze terug te brengen naar fam. Burger, Bilderdijklaan 48. U maakt er twee meisjes gelukkig mee. De aan de P.C. Hooftstraat 1 wonende doctor in de technische wetenschappen is als wetenschappelijk medewerker ver bonden aan de onderafdeling van de wiskunde aan de Technische Hogeschool in Delft. Het doctoraal examen wiskun dig ingenieur deed de in Scheveningen geboren Waddinxvener in 1969. Het zal duidelijk zijn dat het proefschrift van dr. Roos met de wiskunde te maken heeft en wel een onderwerp uit de al gebra. Het werkstuk droeg het volgende motto: „Hoe moeten wij de wetenschappen, zo als de geneeskunde, de rechtsgeleerdheid, de sterrenkunde, de wiskunde en de wijs begeerte beoordelen? Zullen wij niet op merken dat zij gaven van God zijn die in de geesten der mensen als het ware in gedruppeld worden? Zullen wij niet in de wetenschappen de goedheid van God zien en erkennen; opdat Hij in de klein ste en in de grootste dingen de lof en de eer ontvange?” (Enigszins vrij naar het commentaar van Johannes Calvijn op Jesaja 28 29). „Door het applaus voor Arafat heb ben de Verenigde Naties het morele recht verspeeld om wezenlijk te bemid delen in het konflikt in het Midden oosten”. (zitting v.d. 29-ste Alg. Verga dering van de Ver. Naties, dd. woensdag 30 okt. ’74). „Het is gewenst de inpoldering van de Markerwaard te voltooien”. WADDINXVEEN/GOUDA Op de zaterdag in de Goudse Schouwburg ge houden toogdag van de Christelijke Plattelands Organisatie Zuid-Holland is ter afsluiting van het jaarthema 1974 „Solidariteit” het werk van Amnesty In ternational in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. Dat gebeurde door een inleidende informatieve toe spraak van de heer J. F. Groenewegen uit Waddinxveen. Hij schetste het ont staan van Amnesty International en de werkwijze van deze voor mensenrechten en het handhaven daarvan internationaal strijdende organisatie. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1