1 In bet kader bestrijding werkloosheid van Wegens uitbreiding en verplaatsing van de weekmarkt WADDINXVEEN GAF f 1.500,- VOOR PORTUGAL Leen Asscheman MEDEWERKER Kleuren T.V. Ontmoetingsavond Heemskerk B.V. 6 FEBRUARI IN ONTMOETINGSKERK Burgemeester presenteert ’t Bergonzi-strijkkwartet WADDINXVEEN Volgende week donderdagavond 6 februari om kwart over acht zal op initiatief van burgemeester C. A. van der Hooft in de Ontmoetingskerk een concert worden gegeven door het Bergonzi-strijkkwartet. De uitvoerenden, leden van het Haagse Resi dentieorkest, zijn: Sonja Balogh (le viool), Lex Veelo (2e viool), Her bert van de Velde (altviool) en Jolle Huckriede (cello). Uitgevoerd zullen worden strijkkwartetten van Haydn, Mendelssohn-Bartholdy en Ravel. Rabobank S Rabobank G3 Waddinxveen komt met vijf werken die vlug uitgevoerd kunnen worden Spaar -Premie -Boekje bedraagt m.i.v. Burgemeester niet naar minister Pronk? gelijkheden onze gemeente nu precies heeft om in en voor de Derde Wereld de handen uit de mouwen te steken. Het bewuste artikel, dat trachtte op plaatse lijk niveau belangstelling voor ontwik kelingssamenwerking te kweken, heeft bij de redactie veel positieve reacties op geleverd. Overigens moet worden opge merkt dat het tot nu toe alleen de Pro gressieven zijn geweest die in de ge meenteraad als hun wens te kennen heb ben gegeven financieel voor de Derde Wereld over de brug te willen komen. Tijdens de algemene beschouwingen liet de fractievoorzitter van de Progressie ven, M. Boere, weten te voelen vöor het adopteren van een gemeente in een ont wikkelingsland. Andere raadsfracties lieten zich daarover (nog) niet uit. Na dat partijgenoot wethouder Van Gent in antwoord daarop had gezegd dat de ervaring leert dat de mogelijkheden van adoptie van zo’n gemeente in de Derde CONCERT Onafhankelijk Nieuwsblad Bromfietsers botsten 2 NETTE, HANDIGE DAMES OF MEISJES met 100% service Radio of T.V. defect BERGONZI-STRIJKKWARTET Donderdag 30 januari 1975 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 30e jaargang - nr. 1394 (Advertentie) 1.40 ter opleiding als ASSISTENT VAN DE CHEF KAS KANTOREN 1.20 Burgemeester C. Avan der Hoojt. WADDINXVEEN De raadscommissie voor openbare werken en be drijven, waarin de in de Waddinxveense gemeenteraad zitting hebbende politieke partijen en groeperingen allemaal vertegenwoordigd zijn, heeft Burgemeester en Wethouders geadviseerd en vijftal werken bij het rijk aan te melden in het kader van de door de regering aangeboden strijd tegen de werkloosheid. ELECTRIC ENGINEERING B.V. In een volgende week te houden commissievergadering moet nog worden uitgemaakt welke volgorde in de uitvoering van de gekozen ka pitaalswerken moet worden aange bracht. Voor het snel besteksklaar maken van deze werken had de ge meenteraad ruim twee weken gele den al een krediet van 50.000, beschikbaar gesteld. Vijf werken Krediet is op De rente op het 1 februari 1 975 KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 6 FEBRUARI, POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. 1.50 100 gram RAUWE HAM Wij staan garant voor kwaliteit en bediening. Tevens hebben wij De Rabobank Waddinxveen vraagt voor spoedige indiensttreding een ADVERTENTIE Uw adviseur I FINANCIERING MOGELIJK 200 gram ONTBIJTSPEK 250 gram PRIMA GELDERSE GEKOOKTE WORST f 1.45 f 1.25 f 1.00 1.50 1.05 1.45 1.95 1.65 Vereisten voor deze functie zijn: minimaal MULO/MAVO opleiding en Praktijkdiploma Boekhouden of M.E.A.O. Goede contactuele en representatieve eigenschappen, alsmede goede team geest. Zo mogelijk enige bankervaring, doch niet vereist. Leeftijd minimaal 21 jaar en de militaire dienst reeds vervuld hebbende. Onder verantwoordelijkheid van de Chef van de KAS-GIRO-afdeling draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken op deze afdeling. Bij een eventueel mondeling onderhoud zullen de te verrichten werkzaamheden nader worden toegelicht. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld volgens de richt lijnen van de Centrale Bank. Sollicitaties te richten aan de Directeur van de bank, postbus 20, Waddinxveen. nodig voor de vrijdagmiddag en -avond, om onze klanten zo vlot mogelijk te bedienen. U kunt zich aanmelden om 13.00 uur bij de kraam of telefonisch: Monnikendam: 02995 -1542. Dat burgemeester Van der Hooft zelf aan het organiseren is geslagen kan gezien worden als een bewijs van de stelling dat het Waddinxveense mu- al over een door het college van Burge meester en Wethouders willekeurig op gestelde lijst met meer dan twintig meest uiteenlopende kapitaalswerken. Voor waarde voor versnelde uitvoering van deze objecten in het kader van de be strijding van de werkloosheid was wel dat een en ander vlug besteksklaar te maken zou zijn. Met de vijf uitgekozen werken is het speciale krediet van een halve ton voor het besteksklaar maken uitgeput. In de computer van het rijk zitten nog wel meer Waddinxveense pro jecten, die reeds in een eerder stadium werden aangemeld, maar complete plan nen konden tot dusverre nog niet wor den ingediend. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, telefoon 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 WADDINXVEEN Vanavond (don derdag) belegt de Gereformeerde Kerk voor haar kerkleden in de Ontmoetings- kerk een ontmoetingsavond. Begonnen wordt om acht uur. Ontmoetingskerk, 20.15 uur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 de bank voor iedereen de bank voor iedereen WADDINXVEEN Twee bromfiets- sers zijn licht gewond geraakt toen ze op het fietspad bij de Gouwebrug met el kaar in botsing kwamen. De bromfiet sers, die een valhelm droegen, zijn de 47-jarige P. van Leeuwen uit Boskoop en de 24-jarige De Hartig uit Gouda. WADDINXVEEN De kans is groot dat burgemeester C. A. van der Hooft en wethouder A. H. van Gent (Progres- sieven) niet door minister drs. J. Pronk van ontwikkelingssamenwerking ontvan gen zullen worden. De twee Waddinx- veners hadden de bewindsman geschre ven met hem van gedachten te willen wisselen over het in de gemeenteraad geboren plan op eigen kosten een jonge ingenieur of arts naar een ontwikkelings land te sturen. Omdat dit zuiver en al leen een zaak is van de door prins Claus voorgezeten Stichting Nederlandse Vrij willigers (SNV) heeft drs. Pronk dezer dagen die brief ter afhandeling door gezonden naar de secretaris-penning- meester van de SNV, drs. W. A. Erath. Nota bene een aan de Da Costaweg wo nende Waddinxvener, die toevaligerwijs in een paginagroot opgemaakt artikel in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week heeft beschreven welke mo- ziekleven, argezien van de min of meer regelmatige uitvoeringen van de plaatselijke muziekverenigingen Concordia, Voorwaarts en De Cor- mula’s, weinig van dergelijke culture le hoogtepunten kent. Het was in dit nieuwe jaar een goede gedachte van het bestuur van de Rijnlandse Orkestvereniging in Al- phen aan den Rijn om de jaarlijkse uitvoering van dit orkest deze keer eens in Waddinxveen te houden, voor al omdat een aantal leden van dit door Leo Peys geleide symphonie- orkest in onze gemeente woont. Zo als bekend verleende de Waddinx veense organist Arie Keyzer aan dit geslaagde concert zijn medewerking. Thans staat echter het veelbelovende concert in de Ontmoetingskerk van het Bergonzi-kwartet voor de deur. hebben wij de kans gekregen om in de gemeente Waddinxveen, onze speciale, verse en uitgebreide sortering vleeswaren aan de man te brengen. Hier een kleine greep uit onze sortering: 150 gram GEKOOKTE KALFSLEVER met of zonder spekjes 150 gram AMERIKAANSE CORNEDBEEF 100 gram FILÉ AMERICAIN 100 gram ROSBIEF of FRIKANDO 100 gram ACHTERHAM 200 gram BOTERHAMWORST 250 gram SLAGERSLEVERWORST 150 gram GEBRADEN GEHAKT Wereld niet groot blijken te zijn kwam burgemeester Van der Hooft met het kennelijk als compromis bedoelde voor stel te pogen op eigen kosten een jonge ingenieur of arts naar een ontwikke lingsland te sturen. Het rijk zou dan de kosten van pensioen en dergelijke voor zijn rekening moeten nemen. Over dit plan is tussen de raadsfracties (nog) geen overleg geweest, terwijl bovendien de Progressieven hierover niet gesproken blijken te hebben met de SNV-topman drs. W. A. Erath. Hoe klein de wereld wel is blijkt namelijk uit het feit dat deze Waddinxvener op de veertiende plaats stond op de progressieve kandi datenlijst van de vorig voorjaar gehou den gemeenteraadsverkiezingen Hoe het ook zij, de vanuit Waddinxveen ge zonden brief is weer bij een Waddinxve ner terecht gekomen. Die omweg via het departement van minister Pronk was dus helemaal niet nodig geweest. WADDINXVEEN Bij de lan delijk in het kader van de actie „Houdt Portugal Vrij” tenminste ingezamelde 1,4 miljoen gulden zit ook een bedrag van 1.475, dat de zaterdag in Waddinxveen bij de winkelcentra gehouden straatcollecte heeft opgebracht. In onze gemeente werd de actie voor de Portugese Socialistische Partij van de minister van buitenlandse zaken Mario Soares op touw ge zet door de PvdA, D’66, PPR, PSP, NVV, VARA en NIVON. Naast de straatcollecte van zater dag werd vorige week donderdag avond in het Gereformeerd Ver enigingsgebouw nog een „Grote Portugalavond” gehouden waar Harry v.d. Bergh het woord voer de. Op die avond waren ook zes in Waddinxveen wonende en wer kende Portugezen aanwezig. Het gaat om deze werken: Reconstructie Kanaaldijk buiten de bebouwde kom. Niet bekend is hoeveel dit karwei, waarvoor de Grontmij eerder bestekken heeft gemaakt, gaat kosten. Aanleg hockeyvelden. Hiermee is 350.000,gemoeid. Bouw sportzaal in Groenswaard 3. Kost al gauw een miljoen gulden. Kantoorgebouw Gemeentediensten. Geraamd wordt dat dit werk, naar ont werpen van architectenbureau Stuurman BV, 1,8 miljoen vergt. Verbetering muziekschool. Met an derhalve ton 150.000,zou het gedaan moeten kunnen worden. Zoals bekend beschikten de raadsleden De naam van dit kwartet met beken de beroepsmusici is ontleend aan het type viool - een Bergonzi-viool - die Sonja Balogh bespeelt. Kaarten voor dit concert op donderdagavond 6 fe bruari om kwart over acht zijn a 3,50 verkrijgbaar op de gemeente secretarie van Waddinxveen, afdeling algemene zaken, en op de dag van de uitvoering vanaf half acht aan de zaal. Met burgemeester Van der Hooft spreken wij de wens uit dat erg veel Waddinxveners van de ge boden kans dit concert bij te wonen gebruik zullen maken. Laat het plaat selijk muziekleven op die manier van ons allen een injectie krijgen. Centrum van fabrikage import en verkoop -BODEGRAVEN TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1