komende jaren nog 300 huizen bij Er komen m ruim Raadsleden klaar voor het concert Maandelijks 75 gulden voor vergaderkosten raadsfractie voor vijf inwoners vlieg RE1ZEM Groenswaard 3 wordt afgebouwd zoals Waddinxveners dat willen vergaderen woensdag Opnieuw Valentijn- bloemenhulde Bergonzi- kwartet is 59. Orgelconcert Brugkerk BOUW KLEUTERSCHOOL KLEIN DUIMPJE KOST RUIM HALF MILJOEN in VVD-fractieberaad Kleuren T.V. Autoboxen te huur Heemskerk B.V. Nieuwsblad Onafhankelijk GEMEENTERAAD FRACTIEBERAAD VAN HET CDA met 100% service Radio of T.V. defect Fractieberaad Progressiever! HAGOORT- BOSKOOP HAGOORT AANBIEDINGEN Woningbouwvereniging ’’Waddinxveen” HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 619 Huizen (Advertentie) Altijd deskundig en onafhankelijk advies! ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 Gouwestraat 20 - Tel. 01727-2788 WADDINXVEEN Vol gende week woensdagavond 12 februari komt de Wad- dinxveense gemeenteraad om acht uur bijeen voor de afhan deling van deze agenda: WADDINXVEEN In de Ont- moetingskerk maakt het Bergonzi- strijkkwartet zich op voor het con cert dat vanavond (donderdag) om kwart over acht wordt gegeven. Or ganisator burgemeester C. A. van der Hooft hoopt dat veel Waddinx- veners de weg naar de „concertzaal” aan de Groensvoorde zullen weten te vinden om de uitvoerdenden - Sonja Balogh (le viool), Lex Veelo (2e viool), Herbert van de Velde (altviool) en Jolle Huckriede (cello) - de strijkkwartetten van Haydn, Mendelssohn-Bartholdy en Ravel te kunnen zien en horen uitvoeren. Kaarten voor dit concert van het Bergonzi-strijkkwartet kunnen van avond nog vanaf half acht aan de zaal tegen 3,50 per stuk verkregen worden. Wij wensen de Waddinx- veners veel muziekgenot. (Advertentie) Handenarbeid WADDINXVEEN De raadsfracties van de Progressieven, het CDA, de SGP/Hervormde Kiesvereniging en de VVD kunnen maan delijks ieder 75 gulden uit de gemeentekas krijgen ter bestrijding van vergaderkosten. Zo luidt althans het voorstel van het college van Bur gemeester en Wethouders, dat volgende week woensdagavond in de gemeenteraad zal worden behandeld. De vergoeding wordt gegeven, omdat er in het gemeentehuis onmogelijk ruimte kan worden vrij gemaakt voor fractievergaderingen, terwijl ook het Anne Frank- centrum nagenoeg vol zit. Er zijn in dat centrum slechts twee kamers eenmaal in de vier weken vrij op woensdagavond, de rest is volledig verhuurd. Nu de plannen voor de bouw van een kantoorgebouw voor de gemeentediensten weer ter hand zijn genomen zal volgens B. en W. uiteraard de nodige aandacht worden besteed aan het beschikbaar komen van vergaderlokaliteiten. WADDINXVEEN „Noem vijf mensen, die volgens u in aanmerking komen voor een Valentijn-bloemenhulde” vra gen deze week opnieuw bloemtiek Wiertsema van de Kerkweg en bar-bodega Roy al Inn van het Koningin Wil- helminaplein aan alle Wad- dinxveners. Zij kunnen daar toe een bon, geplaatst in een advertentie in dit Weekblad voor Waddinxveen, voor woensdag 12 februari inleve ren bij de eerder genoemde zaken van respectievelijk de heren H. J. Zeypveld en T. Ververs jr. De bedoeling hier van is, dat op Valentijndag (vrijdag 14 februari) die vijf Waddinxveners een bloemen hulde krijgen, die misschien nog nooit in de belangstelling hebben gestaan, maar toch ontzettend veel goeds doen in de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. Vorig jaar kwamen voor een Valentijn- bloemenhulde van bloemtiek Wiertsema en bar-bodega Royal Inn in aanmerking me vrouw I. H. Verhagen, me vrouw H. J. van Oosten, me vrouw F. Hoogendoorn, me vrouw G. C. J. den Oudsten en de heer W. van Dijk. De organisatoren hopen dat de Waddinxveners hen dit keer opnieuw zullen overstromen met bonnen, waarop namen van plaatsgenoten staan die in aanmerking komen voor een V alentijn-bloemenhulde. Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 12 FEBRUARI, GEMEENTEHUIS, 20.00 UUR 30e JAARGANG - NR. 1395 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1975 (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE M Wij zijn -thuis- In uw vakantie I (ADVERTENTIE) Pocket calculator van Monarch, 24 uur bereikbaar. Gelegen achter Haakflats Wilgen- en Peppelhorstte Waddinxveen Te bevragen bij: leplaan 65 - Waddinxveen - Telefoon 2616 WADDINXVEEN De nieuwbouw van de tweeklassige rooms-kathoiieke kleuter school „Klein Duimpje” aan de Kanaalweg in de Victorwijk gaat 525.000,kos ten. Met het bouwen van een was- en kleedruimte bij het gymnastieklokaal in de zelfde wijk en het maken van een fietsenstalling bij de rooms-kathoiieke „St. Jozef school” is 72.000,gemoeid. Deze bedragen staan genoemd in een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders aan de volgende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad. Bij ons óók mogelijkheden naar Indonesië, Amerika, Canada, Kenia en Tanza nia. WADDINXVEEN Het fractieberaad van het Christen-Democratische Appèl (CDA) wordt volgende week maandag avond 10 februari gehouden in de kleine zaal op de eerste etage van het Anne Frank-centrum. Voorafgaand hieraan is er van 19.30-20.00 uur voor iedere Wad- dinxvener gelegenheid tot een gesprek met de fractieleden en de CDA-wethou- der. Een ieder is dan van harte welkom om wensen of problemen haar voren te brengen. Al in maart van het vorig jaar stelden de raadsleden voor de kleuterschoolbouw 480.000,beschikbaar. Dit krediet werd later verlaagd tot 434.478,om dat er geen verbindingsgang tussen de kleuterschool en de basisschool zou be hoeven te komen. Nu uiteindelijk toch weer is besloten die gang in het bouw plan op te nemen moet het krediet wor den opgetrokken tot 525.000,In dit bedrag zit begrepen de aankoop van een stuk grond voor 15.000,van het rooms-katholiek kerkbestuur. Voor het bouwen van een was- en kleedruimte bij het gymnastieklokaal en een fietsenstal ling bij de „St. Jozefschool” was in de zomer van 1974 reeds 67.442,be schikbaar gesteld. WADDINXVEEN Volgende week maandag 10 februari houdt de WD fractieberaad voor de leden in bar-bode- ga Royal Inn aan het Koningin Wilhel- minaplein. Begonnen wordt om acht uur. ZATERDAG Arts: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162, daarna Boskoopse Apoth tel. 01727-2834 ZONDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN Groenswaard 3 zal worden afgebouwd zoals de Wad- dinxveners dat willen: eensgezinswonin- gen met tuin, vooral in de woningwet- en premiesfeer, alsmede middelbare ge schakelde huizen of grotere eensgezins- woningen. In Waddinxveens woonwijk- in-wording staan nu evenveel huizen als er in de komende jaren nog gebouwd zullen worden - ruim driehonderd. WADDINXVEEN De Progressieven (PvdA/D’66/PPR/PSP) houden vanavond (donderdag) voor de tweede maal deze week openbaar fractieberaad. Afgelopen maandag slaagde men er niet in de hele agenda van de volgende week te houden gemeenteraadsvergadering te behande len. In café-restaurant De Unie staan vanavond een aantal principe-besluiten inzake het woningbouwprogramma ’74- ’79 ter discussie. Het openbaar fractie beraad begint om acht uur. Unieke Expert sutpriseprijs Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 FINANCIERING MOGELIJK Reis-en passagebureeu van pinkel bv Kerkweg 207, Waddinxveen. Tel. C1828-44B8 Uw adviseur Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 14 en 28 november 1974. Mededelingen en ingekomen, stukken. Voorstel tot wijziging van de V uilnisophaalverordening. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het terrein hoek Nesse-Noordkade. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een terrein aan de St. Victorstraat. Voorstel tot vaststelling van de 2e herziening van het bestem mingsplan „Dorpstraat”. Voorstel tot het nemen van principe-besluiten inzake het wonnigbouwprogramma 1974-’79. Voorstel tot vaststelling van richtlijnen inzake toepassing Woonruimtewet 1947. Voorstel tot vaststelling van de vergoedingen voor het brand weerpersoneel. Voorstel kostenverdeling aanleg en onderhoud Noordeinde. Voorstel tot het nemen van enkele verkeersmaatregelen. Voorstel tot het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten voor de bouw van een R.K. kleu terschool en voor voorzieningen ten behoeve van de St. Jozef school. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de aanschaf fing van leer- en hulpmiddelen en meubilair ten behoeve van de Rehobothschool. Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling voor het gewoon lager onderwijs voor het jaar 1975, alsmede van het bedrag der vergoeding voor administratie kosten aan de bijzondere scholen. Voorstel tot vaststelling van de reglementen voor het verhuur en het onderhoud van tennisbanen. Voorstel inzake het verlenen van medewerking tot het in bouwexpioitatie brengen van gronden, gelegen nabij de Wilhelminakade. Voorstel tot het verstrekken van een vergoeding aan raads fracties ter bestrijding van de kosten voor het houden van vergaderingen. Voorstel tot wijziging van de verordening regelende de ver goeding van verplaatsingskosten. Begrotingswijzigingen w.o. voorstellen tot wijziging gemeentebegroting 1974. Rondvraag. Hoe Groenswaard 3 er uiteindelijk gaat uitzien wordt geschetst in een bijlage van het ’’voorstel tot het nemen van principe-besluiten inzake het woning bouwprogramma 1974 tot en met 1979” dat in de volgende week woensdag avond te houden gemeenteraadsvergade ring zal worden besproken. Op het wo ningbouwbeleid als zodanig wordt elders in dit Weekblad voor Waddinxveen in gegaan. In zijn concert brengt Sander van Ma rion werken van Jimenez, Soler, Joh. Seb. Bach, Carl. Ph. E. Bach, Samuel Wesley, C. Saint-Saëns, Th. Dubois en twee eigen bewerkingen. Het concert be gint om acht uur en de Brugkerk is open vanaf half acht. Volwassenen betalen 2,50 voor het programma, kinderen tot 14 jaar mogen voor 1,naar binnen. In totaal komen in Waddinxveens nieuw ste woonwijk 619 huizen te staan: 339 eengezinswoningen in rijeen, 86 gesta pelde woningen, 145 flats, 14 huizen van het type twee onder één kap en 35 scha- kelbungalows. Dat betekent dat voldaan wordt aan deze ideaal gevonden verhou ding: 70 procent woningwetwoningen, 15 procent premie-woningen en 15 pro cent vrije sector-woningen. Het is de bedoeling dat in Groenswaard 3 nog dit jaar wordt begonnen met de bouw van 56 woningwetwoningen in ge stapeld type (28 begane grond-wonin- gen en 28 bovenwoningen), 16 eenge zinswoningen in de premie-sector en 9 patiobungalows - dat zijn dus in totaal 81 huizen. Daarna komt de bouw van WADDINXVEEN Zaterdagavond kunnen orgelliefhebbers hun hart weer ophalen. In de hervormde Brugkerk wordt dan een concert gegeven door de bekende organist Sander van Marion, die behalve door zijn concerten en gram mofoonplaten in deze omgeving ook grote bekendheid geniet als dirigent van de Christelijke Zang en Oratoriumver- eniging in Zoetermeer. 68 eengezinswoningen in de woningwet- sector, 54 eengezinswoningen in de pre- miesector en 54 woningen en bungalows in de vrije sector aan de beurt. Van de ze 176 huizen wordt er met de bouw van ongeveer 50 al voor 1 maart 1976 be gonnen. De laatste bouwactiviteit in Groenswaard 3 betreft 30 woningwet woningen in gestapeld type en 30 een gezinswoningen in de premiesector. Het college van Burgemeester en Wet houders stelt dat om tot redelijke grond prijzen te komen voor eengezinswonin gen er uiterst scherp gecalculeerd zal moeten worden. Onder redelijke prijzen wordt verstaan: voor woningwetbouw 10.000,- 11.000,per huis, voor premiebouw ca 15.000,per huis en voor vrije sectorbouw 23.000,tot 35.000,per huis (zonder btw). In Groenswaard 3 komen geen flats meer bij. Dat betekent dat ook de bij het station Noord gedachte verzorgingsflat komt te vervallen. Het bouwen van nog één scholencomplex naast de openbare Mr. A. de Roosschool wordt volgens op De raadsleden kunnen 12.450,be schikbaar stellen om het bestuur van de hervormde Rehobothschool in staat te stellen leer- en hulpmiddelen voor han denarbeid, een nieuwe zangmethode en het basisinstrumentarium hiervoor en twee handwerkkasten aan te schaffen. Tot voor kort werd op de Rehoboth school geen handenarbeid gegeven. Ook beschikte men nog niet over de nu voor het zangonderwijs aan te schaffen mu ziekinstrumenten. De raadsleden kunnen voorts in hun ver gadering besluiten het bedrag per leer ling voor gewoon lager onderwijs voor het jaar 1975, alsmede van het bedrag der vergoeding voor administratiekosten aan bijzondere scholen vast te stellen. Het bedrag per leerling bedraagt 280,51, terwijl de administratievergoe- ding neerkomt op 25,per leerling. het gemeentehuis gemaakte berekeningen voldoende geacht om aan de behoefte te voldoen. Daarnaast is er nog een sportzaal en een bijzondere ruimte ge pland. Een geweldige aanbieding van Expert! Een rekenmachine die werkelijk alles bezit tegen een ongekend lage prijs. 8 cijfers, vermenigvuldigen, delen, ccmpleet met t batterijen en duide lijke Nederlandse gebruiksaanwijzing. Een jaar volledige garan tie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1