1 winkels Wethouder Van Gent slaat nieuwe Leider van is er nu Medewerker(ster) Ds. D. van Vliet gaat Waddinxveen verlaten met vuist op tafel en valt uit tegen voorzitter Passage Burgemeester: In Groenswaard 3 geen Rabobank Q Verdeling winkels levert „grote moeilijkheden HM BOOT BODEGRAVEN „Ketelhuis” Onafhankelijk Nieuwsblad Beroep Papendrecht aangenomen SCHAEFER KOMT WEER MOLLEN EN EENDEN IN DE RAAD VERHUISD Kleuren T.V. Leen Asscheman Heemskerk B.V. NIEUWE PASSAGE WINKELS LEDENWERFACTIE ATTENTIE! ATTENTIE! met 100% service MB MB SM WH MB Bl MSI Radio of T.V. defect VAN GROENE KRUIS i HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN (Advertentie) (Advertentie) DEZE WEEK: f 1,65 Filet American 100 gram f 1,40 Rauwe Ham 1OO gram f 1,50 Slagers Leverworst 250 gram 100 gram Burgemeester C. Avan der Hooft. Supermarkt Overbewinkeling W ADDINXVEEN Wethouder A. H. van Gent (Progressieven) sloeg in de gisteravond gehouden gemeenteraadsvergadering uit kwaadheid keihard met zijn vuist op tafel in reactie op een als grapje bedoelde opmerking van burgemeester C. A. van der Hooft. „Ik plaag je maar wat" probeerde de voorzitter te sussen, nadat hij had gezegd dat de raadsleden hadden be sloten elke fractie voortaan maandelijks 75 gulden als bijdrage in de ver- gaderkosten te geven. „Met dank aan de heer Van Gent”, voegde hij er aan toe, er op attenderend dat de progressieve wethouder had voorkomen dat zijn fractie met een afwijkend voorstel maximaal f 75,op aanvraag en onder overlegging van rekeningen) was gekomen. „Daar hoef ik geen dank voor te hebben”brieste een bijzonder geïrriteerde heer Van Gent, die zich er al kwaad over had gemaakt dat er zo lang over dit voorstel van Burge meester en Wethouders moest worden gepraat. Fractievoorzitter M. Boere (Progressieven) zei door zijn eigen wethouder niet te zijn overtuigd en zag omwille van de lieve vrede van zijn voorstel af, maar liet nog wel weten dat de Progressieven verantwoording zullen afleggen over de besteding van deze gemeenschapsgelden. ELECTRIC ENGINEERING B.V. WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft heeft in de gis teravond gehouden gemeenteraadsvergadering gezegd dat er „grote moei lijkheden” zijn met het Passage-winkelcentrum aan de Kerkweg, waarvoor Zuidhollands gedeputeerde ir. N. Buijsert volgende week woensdag de eer ste paal slaat. Hoewel de burgemeester dat niet toelichtte mag worden aan genomen dat die moeilijkheden zich toespitsen op de definitieve branche verdeling. KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN Pijn in het hart De kramen met de speciale vleeswaren. Wij staan nu in de enkele rij. echte Amsterdamse Osseworst f 0,95 Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 13 FEBRUARI 1975 30e JAARGANG - Nr. 1396 M °p Bloemtiek Wiertsema Boetiek Theo den Boon Supermarkt heer (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. ADVERTENTIE Vereisten voor deze functie zijn: Uw adviseur Sollicitaties te richten aan de Directeur van de bank, postbus 20, Waddinxveen. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de Coöp. Centrale Raiffeisen-Boeren- leenbank. Bij een eventueel mondeling onderhoud zullen de te verrichten werkzaamheden nader worden toegelicht. De Rabobank Waddinxveen vraagt voor spoedige indiensttreding een MULO/MAVO-opleiding Leeftijd min. 18 jaar Goede contactuele eigenschappen Discussiepunt zou vooral de grootte van de supermarkt-vestiging zijn. Al in het najaar van 1974 had de middenstand ge steld, dat een supermarkt van 800 vier- twee aan- Nadat VVD-raadslid J. C. A. C. de Vo gel op het gevaar van overbewinkeling had gewezen zei de burgemeester met Van Meerten Schoenen Parfumerie Mieke Ververs Koffiebar T. Ververs jr. Juwelier Den Haag Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162, daarna Boskoopse Apoth tel. 01727-2834 ZONDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 FINANCIERING MOGELIJK de bank voor iedereen Burgemeester Van der Hooft repte in de raadsvergadering van gisteravond over de ontstane moeilijkheden - die midden- standsvoorzitter G. R. van Ringelenstein gisteravond tegenover ons als „onmoge lijk” schetste en er verder het zwijgen toe deed - nadat het progressieve raads lid mr. R. H. Holl bij de besprekingen van het gemeentelijk woningbouwbeleid tot 1980 had gevraagd of er in Wad- dinxveens-woonwijk-in-wording Groens waard 3 nog winkels zouden worden neergezet. Hij zou deze zaak graag in een vergadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw ter sprake brengen. kante meter netto-winkelruimte te groot is, omdat dan de kleinere bedrijven on mogelijk worden. Duidelijk afgesproken is toen met de gemeente dat de grootte van de supermarkt zal worden bepaald aan de hand van een rapport van het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (CIMK), waarbij rekening moet worden gehouden met de vestiging WADDINXVEEN Mollen en eenden kwamen ter sprake tijdens de rondvraag van de gisteravond gehouden gemeente raadsvergadering. CDA-raadslid W. L. M. Kruijk merkte op steeds meer mols hopen in de plantsoenen en groenstro ken tegen te komen en vroeg de voor zitter hier wat aan te laten doen. De heer J. C. A. C. de Vogel (lib.) wilde meer weten over de „eendenjacht” in de Oranje- en Vondelwijk. Het blijkt dat een paar eenden zijn verdronken nadat ze van de dienst Openbare Werken en -Bedrijven slaappillen toegediend had den gekregen om ze vervolgens gezien de grote hoeveelheid te kunnen afvoe ren. Sommige eenden aten echter meer dere slaappillen en kwamen in het water terecht. Er moet met pillen worden ge werkt, omdat jagen binnen de bebouw de kom niet is toegestaan. Overigens lijkt men er niet in te zijn geslaagd de hoeveelheid eenden, waar de voetbal vereniging WSE veel last van zei te hebben, uit te dunnen omdat voor de 70 afgevoerde eenden er wel 200 weer in de plaats zijn gekomen. De heer Schuurman Hess, die op een praktijk-ervaring van meer dan tien ja- ren kan bogen, was laatstelijk werkzaam in een directie-functie bij de Stichting Dienstencentrum te Leiden en daarvoor gedurende een zestal jaren in Rotter dam, eerst als clubhuis-dependanceleider en later als assistent hoofdleider en buurtwerker. WADDINXVEEN De com missie brancheverdeling heeft al uitgemaakt - zoals het Weekblad voor Waddinxveen van een maand geleden kon melden - dat zich de volgende zaken tussen de Kanaalstraat en het Stationsplein in het nieuwe Passage-winkel- centrum zullen mogen vestigen: Reis- en passagebureau Van Ginkel BV Opticien Grit De Bas Speelgoed Ronaat Schoenen WADDINXVEEN Hoewel elders in het Weekblad voor Waddinxveen wordt geschreven dat de opbouwwerker voor de in het voormalige ketelhuis aan de Busken HuëHaan gevestigde dependance van het jeugd- en jongerencentrum „De Bonkelaar” er aan komt, werd gister avond bekend dat per zaterdag 15 fe bruari de 31-jarige B. A. Schuurman Hess tot projectleider is benoemd. Dit besluit is door het stichtingsbestuur ge nomen, na hiertoe in de gelegenheid te zijn gesteld door middel van de door het Waddinxveense gemeentebestuur verleende toestemming. WADDINXVEEN Staatssecretaris J. L. N. Schaefer, op het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening belast met de portefeuille stadsvernieu wing, komt morgenmiddag (vrijdag) om twee uur opnieuw kijken naar de door de woningbouwvereniging „Waddinx veen” in de Zeeheldenbuurt gepleegde vernieuwbouw van in totaal 51 voor oorlogse woningen. van kleinere bedrijven. Het Passage- winkelcentrum omvat in eerste instantie 2320 vierkante meter winkelruimte (in clusief magazijnen) en zal later 3000 vierkante meter omvatten. De onderminister, die 4 september vorig jaar ook al in Waddinxveen was, is on der meer in gezelschap van het Tweede Kamerlid L. M. de Beer, woningbouw- specialist voor de VVD, die het maar moeilijk kan geloven dat nogal wat van dit soort projecten in het land zich in een uitvoerend stadium bevinden. In ieder geval blijft er van regeringszijde belangstelling bestaan voor dit in het najaar van 1973 begonnen spectaculair renovatieproject, waarmee bijna twee miljoen gulden is gemoeid. Het werk is waarschijnlijk deze zomer klaar. WADDINXVEEN Ds. D. van Vliet (53) van de Centrale Hervormde Gemeente gaat Waddinxveen verlaten. Gistermorgen heeft hij het beroep aangenomen, dat in de tweede helft van januari door de Nederlands Hervormde Kerk in Papendrecht op hem was uitgebracht. Ds. Van Vliet is sinds 15 maart 1970 in Waddinxveen werkzaam. evangelist in Wieringerwaard (1949), hulpprediker in Kolham (1961) en pre dikant te Zetten-Andelst (1965). De scheidende predikant vervult in Wad dinxveen sinds zijn komst in 1970 diver se functies in het kerkelijk werk en in het onderwijs. Zo is hij onder meer voorzitter van de Vereniging tot Stich ting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen te Wad dinxveen. Gistermiddag is de commissie branche verdeling, waarin vertegenwoordigd zijn het gemeentebestuur, de georganiseerde middenstand, de belegger, de beheerder en de bouwer, er namelijk opnieuw niet uitgekomen welke zaken zich naast de reeds bekende ook in het Passage-win- keicentrum mogen vestigen. Centrum van fabrikage import en verkoop TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort nadruk dat - overeenkomstig een eerde re afspraak van de raad - er in Groens waard 3 geen winkels zouden worden gebouwd. „Mijn taak rond het Passage- winkelcentrum is ten einde als er nu weer over winkelvoorzieningen in Groenswaard 3 gesproken gaat worden. Dat is in strijd met een eerder genomen raadsbesluit waar iedereen zich aan heeft te houden”, aldus een geprikkelde heer Van der Hooft, die betoogde dat voor deze bewoners de winkelcentra Groensvoorde en Luifelbaan dichtbij ge noeg waren. De heer Holl (Progressie ven) lichtte toe alleen te denken aan winkels die zouden voorzien in de eer ste levensbehoeften. Tien maanden geleden deden de her vormden in Ede nog tevergeefs een be roep op de waarschijnlijk eind mei ver trekkende predikant. Ds. Van Vliet ver telde ons dat het dinsdagavond er nog niet naar uitzag, dat hij met zijn gezin afscheid zou nemen van Waddinxveen na vijf jaar in wijk Oost van de Cen trale Hervormde Gemeente vruchtbaar gewerkt te hebben. Woensdagmorgen viel dan toch de door Papendrecht met blijdschap ontvangen beslissing. „Met pijn in het hart zal ik weggaan”, aldus ds. Van Vliet in een korte reactie. „Maar ik moest gaan, omdat de nood in Papendrecht groter is dan in Waddinx veen, waar we met z’n drieën werken. In mijn nieuwe gemeente is thans een overbezette dominee van 32 jaar werk zaam, terwijl er werk is voor twee. Maar het heeft me getroffen dat zovelen, vooral in de laatste dagen, hebben mee geleefd met de beslissing die ik te ne men had”. Ds. Van Vliet werkt in Waddinxveen samen met de hervormde predikanten ds. J. van den Heuvel van wijk West en ds. W. Verboom van wijk Noord. Hij werd op 7 februari 1922 geboren. Was De uit Rotterdam afkomstige Schuurman Hess is benoemd op basis van de wettelijke proeftijd van maanden en met de toezegging tot stelling tot hoofdberoepskracht in „De Bonkelaar” zodra één en ander moge lijk wordt. Voor de in het „ketelhuis” werkzaam zijnde vrijwiligers, die na het vertrek van de vorige projectleider, die in zijn tweemaandelijkse proeftijd werd ontslagen, voorzover dat mogelijk was actief zijn gebleven in het organiseren van diverse activiteiten, is de aanstelling van de heer Schuurman Hess een feit, dat met vreugde en enthousiasme is be groet.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1