sein ORGEL OP EO-TV Aanvraagvoorgereformeerde basisschool in Waddinxveen over Disko - Sjoko Progressieven geven groen bouw politiebureau Groenswaard 1 Kerken zijn tevreden Kerkbalans 1975 Soestdijk: Bedankt! ARIE J KEIJZER BESPEELT HUIS- Insigne voor G. van Tilburg MBOOT BODEGRAVEN V anavond hearing CAI M. Boere stelt wel voorwaarde dat rest speelterrein blijft RECEPTIE-ALBUMS ZUIDERZEE-MUSEUM BEZOEKT ONS DORP Kleuren T.V. Bob Meyer belicht bijbelse profetie Israel Heemskerk B.V. i Onafhankelijk Nieuwsblad Arie J. Keijzer concerteert in Immanuëlkerk ORGELCONCERT Arie J. Keijzer met 100% service Nu ook in Waddinxveen DISKO-SJOKO Radio of T.V. defect HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Boekhandel Veldwijk BV (Advertentie) (Advertentie) Opgenomen ELECTRIC ENGINEERING B.V. Gelukwensen van Groene Kruis-voorzitter J. in 't Hol vooroud- bestuurslid G. van Tilburg. WADDINXVEEN Konin gin Juliana en prins Bernhard hebben deze week burgemees ter C. A. van der Hooft schriftelijk bedankt voor de door hem, namens de inwo ners van Waddinxveen, aan geboden gelukwensen ter ge legenheid van de verloving van prinses Christina met Jorge Guillermo. De bedank brief is geschreven door de directeur van het kabinet van de koningin. In telegrammen aan het verloofde paar en koningin en prins had de bur gemeester „van ganser harte” gelukwensen aangeboden. Naar Soestdijk zijn ook tele grammen verzonden door het bestuur van de Oranjevereni ging Waddinxveen. deelte zien wij niets. Dat moet speelterrein blijven”. Zaak van de raad WADDINXVEEN De „Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen voor onderwijs naar de leer van de Gereformeerde Kerken in Ne derland” uit Gouda heeft deze week bij het gemeentebestuur van Wad dinxveen een aanvraag ingediend voor het stichten van een basisschool in ons dorp. In busjes WADDINXVEEN „Met hun achterban hebben de Progressieven het er moeilijk genoeg mee in te stemmen met de bouw van een rijkspolitie- bureau op de hoek Beethovenlaan-Mozartlaan, maar we dachten dat het volkomen verantwoord was dat pand op een deel van de groene plek daar in Groenswaard 1 neer te zetten. In bungalowbouw op het resterende ge- KOOP RECHTSTREEKS UW: ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN Weekblad voor Waddinxveen Donderdag 6 maart, Immanuëlkerk, 20.00 uur DONDERDAG 27 FEBRUARI 1975 30e JAARGANG - Nr. 1398 (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. ADVERTENTIE Uw adviseur Toegang voor iedereen. Aanvang 20.00 uur. min 1 WADDINXVEEN „Zuiderzee-museum bezoekt Waddinxveen”. Dat is het motto van de expositie, die volgende week donderdagavond 6 maart in de museumzaal van de Rabobank aan de Kerkweg zal worden geopend door de heer G. D. van der Heide, adjunct-directeur van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De expositie duurt tot 18 april. presenteert op zaterdag 1 maart een daverende disko-show in de W.S.E.-kantine aan de Willem de Rijkelaan. Het EO-televisieprogramma is al eind september vorig jaar opgenomen in het huis van de Waddinxveense organist. De uitzending zal aandacht betseden aan drie hoofdelementen. In de eerste plaats heeft Arie J. Keijzer vorig voorjaar een Bach-cyclus beëindigd, waarin al Bach’s orgelwerken ten gehore werden gebracht op het orgel van „De Doelen” in Rotter dam, waar de heer Keijzer de vaste be speler is. Deze cyclus heeft een inter nationale bekendheid gekregen en in het interview dat is opgenomen in het tele visieprogramma vertelt Arie Keijzer on der meer dat Bach’s muziek nooit ver- Om dit alles te realiseren was de Jan Dorrekenskade voor het verkeer afge sloten en stond de volledige NOS-trein opgesteld tegenover het huis van de heer Keijzer. Twintig vijf en twintig man zijn van ’s morgens tot ver in de middag bezig geweest om de uitzending voor te bereiden. Er was, via de straalzender- toren van de PTT in Alphen, een direc te verbinding met Hilversum, waar het resultaat van het werk in Waddinxveen op de Ampex-band in kleur werd vast gelegd. In de regie-wagen op straat wer den de beelden van de drie camera’s met elkaar afgewisseld en gemengd, de nodige teksten ingeprojecteerd, zodat het werk voor een groot deel ter plaatse werd gedaan. Het feit dat de heer Keijzer thuis een volwaardig drie-klaviers pijporgel in zijn huiskamer heeft staan was een tweede reden om dit programma op te nemen. Daarbij komt dan nog, dat Arie Keijzer als hobby wandkleden maakt met reli gieuze motieven en uit een fijne samen werking tusen de EO-regisseur en de solist kwam de idee naar voren om ook deze kleden in het beeld te integreren. De gespeelde werken worden onder steund door het tonen van deze wand kleden, hetgeen het visuele element van deze uitzending zeer ten goede komt. veelt maar juist meer gaat bieden naar mate men er meer in studeert. WADDINXVEEN Arie J. Keijzer bespeelt volgende week donderdagavond 6 maart het or gel van de hervormde Immanuël kerk aan de Prinses Beatrixlaan. Het concert begint om half negen en de toegang is gratis. Voor de pauze speelt Arie J. Keijzer wer ken van Buxtehude, Tunder en Reinken, terwijl hij na de pauze zal improviseren op thema’s op gegeven door het publiek. De Waddinxveners die hierover uit de eerste hand geïnformeerd willen worden hebben die gelegenheid vanavond op de door de commissie ad hoc, die zich met de aanleg van een CAI bezighoudt, ge organiseerde hearing waar allerlei zaken rond de Centrale Antenne Inrichting en de kosten daarvan ter sprake zullen komen. ZATERDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 FINANCIERING MOGELIJK WADDINXVEEN De heer G. van Tilburg van de Dorpstraat heeft dinsdag avond uit handen van voorzitter J. in ’t Hol een insigne opgespcld gekregen van de Provinciale Zuidhoilandse Vereniging Het Groene Kruis, als blijk van waardering voor zijn 36-jarig bestuurslidmaatschap van deze kruisvereniging in Waddinxveen. De heer In ’t Hol stond in een korte toespraak stil bij de trouw waarmee de heer Van Tilburg de Groene Kruis-vergaderingen pleegde te bezoeken. Zuster P. de Boer sprak woorden van dank namens de verpleegkundigen. Het geld is bestemd voor de voortgang van de evangelieverkondiging in de ei gen gemeente. De vier kerken hadden in persoonlijke brieven aan de kerkleden laten weten ruim zeven ton, inclusief de geraamde tekorten, nodig te hebben om het kerkelijk huishoudboekje sluitend te maken. Er is naar de mening van de kerkbestuurders bijzonder goed in de beurs getast. De toezeggingen voldoen bijna allemaal ruimschoots aan de ge stelde verwachtingen. met name welke uitgaan van de „Ver eniging tot stichting en instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen”. De commissie van beheer van de Gere formeerde Kerk heeft later nog de be groting herzien en wel zodanig dat het tekort geheel kon worden weggewerkt. „Maar dat heeft ons heel wat hoofd brekens gekost”, aldus commissievoor zitter drs. T. I. Bouwers. De hervormde Immanuëlkerkgemeente gaat nog pro beren het toegezegde bedrag van 115.000,— te brengen op het streef- WADDINXVEEN Vanavond om acht uur wordt er zoals bekend in het Anne Frankcentrum voor de bevolking een hearing gehouden over de aanleg van een Centrale Antenne-Inrichting (CAI) in Waddinxveen. WADDINXVEEN NOS- nieuwslezer Bob Meyer komt op donderdagavond 13 maart in de hal van de Ontmoetingskerk op een wijkavond van de Gerefor meerde Kerk spreken over het onderwerp „De vrede voor u per soonlijk, het Midden Oosten en daarmee de wereld”. Meyer is een Messias-belijdende Jood, die met dit onderwerp de Bijbelse profe tie ten aanzien van Israël belicht. In een toelichting zegt Bob Mey er: „Ik heb de Joden en Arabie ren even lief. En juist omdat ik beiden even lief heb, kan ik niet anders dan hen de enige waarheid voorhouden die er is in Jezus Christus. Alleen door Hem zullen Izaak en Ismaël als broeders uit de tent van Abraham weer bij elkaar worden gebracht. En dat gaat gebeuren omdat God zijn belofte waarmaakt”. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom .U-.F-Z WADDINXVEEN De in januari gehouden jaarlijkse financiële en interkerkelijk opgezette actie Kerkbalans 1975 heeft voor de Centrale Hervormde Gemeente aan vrijwillige bijdrage ruim 150.000,opgeleverd, voor de hervormde Immanuëlkerk bijna 115.000,en voor de Gereformeerde Kerk 225.000,De rooms-katho- lieke St. Victorparochie kon gisteravond nog geen opgave verstrekken. bedrag 136.000,door nog een aantal gemeentekerkleden opnieuw te benade ren. Dat is de mening van de fractievoor zitter van de Progressieven, de heer M. Boere, zoals hij die gaf in de vorige week donderdagavond gehouden verga dering van de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven. Zoals bekend heeft de „begeleidingsgroep ruimtelijke ordening” van de Progres sieven (PvdA-D’66-PPR-PSP) eind janu ari in het Weekblad voor Waddinxveen een stuk gepubliceerd met het advies het politiebureau in het centrum bij het gemeentehuis te bouwen en de groene plek in Groenswaard 1 vrij te houden. Voorafgaande aan de orgelbespeling heeft Pieter Stolk, die samen met Harry König en The König voor de regie en samenstelling van dit tv-programma te kent, een kort gesprek met de organist, die ook nog wandkleden blijkt te ver vaardigen. Arie J. Keijzer zal spelen Pastorale in F Dur (J.S. Bach), ”Ich ruf’ Dir, Herr Jesu Chirst” (J.S. Bach), „Was Gott tut, das ist wohl getan” (Joh. Pachelbel) en „In Dir ist Freude (J.S. Bach). de bouw van het politiebureau, omdat het aan het college van Burgemeester en Wethouders advies moest uitbrengen over de verkoop van ongeveer 2.000 vierkante meter grond op de hoek Beet hovenlaan-Mozartlaan aan het rijk voor de bouw van dat politiebureau. De groene plek is in totaal 6.000 vierkante meter groot. De heren J. Havenaar (SGP /Hervormde Kiesvereniging) en W. L. M. Kruijk (CDA) gaven als hun mening dat het politiebureau daar dient te ko men en dat wat hen betreft er ook drie bungalows bij gezet mogen worden. De heer P. W. Meerkerk (SGP/Hervormde Kiesvereniging) wilde het echter onbe bouwd laten, evenals de heer M. Boere (Progressieven) die voorzitter P. F. J. van Schie (CDA) liet weten alleen dan met de bouw van het politiebureau te zullen instemmen als de zekerheid wordt gegeven dat het resterende gedeelte on bebouwd blijft en als speelgelegenheid gehandhaafd blijft. „Dat is een zaak die de raad in de hand heeft”, betoogde wethouder Van Schie. WADDINXVEEN De in Waddinxveen aan de Jan Dorrekenskade Oost wonen de organist van de Rotterdamse Doelen, Arie J. Keijzer, bespeelt zijn huispijporgel met ruim twintig sprekende stemmen in een televisieprogramma van de Evangeli sche Omroep (EO), dat komende dinsdagavond tussen 20.50 en 21.20 uur door de zender Nederland 1 zal worden uitgezonden. De in Waddinxveen wonende secretaris J. Smit van deze in 1971 opgerichte ver eniging licht toe dat aan een eigen school behoefte wordt gevoeld nu er op 60 tot 70 leerlingen gerekend kan wor den. De te stichten school is bedoeld als streekschool voor meisjes en jongens uit Gouda, Alphen aan den Rijn, Bodegra ven en omliggende gemeenten. De huidige schoolvereniging, die nog koninklijk moet worden goedgekeurd, is destijds als stichting van start gegaan. Deze stichting regelde het vervoer van leerlingen naar een basisschool van orthodox-gereformeerde signatuur in Capelle aan den IJssel. Van dat vervoer - in drie busjes - blijft sprake zolang de school in Waddinxveen er nog niet staat. In feite wordt al tien jaar uitgezien naar het moment met een eigen basisschool van start te kunnen gaan. Volgens secre taris Smit ’’past” deze school in onze gemeente en zal deze gezien het karak ter en functie geen concurrentie aandoen aan de bestaande christelijke scholen, De raadscommissie voor openbare wer ken en -bedrijven besloot verder een stuk grond van ongeveer 630 vierkante meter aan de Beethovenlaan (naast rij wiel- en bromfietshandel Frans Versluis) te verkopen aan de heer L. J. M- Rutten voor de bouw van een bungalow en Re- horst BV door verkoop van grond in staat te stellen op de hoek Nesse-Noord- kade drie bungalows neer te zetten. De heer J. Havenaar (SGP/Hervormde Kiesvereniging) oordeelde teleurstellend over de wijze van deze bungalowbouw omdat het visiueel contact met de Gou we op die plek minimaal zou worden. Geadviseerd werd op het terrein van de voetbalvereniging WSE een aantal voor zieningen te treffen, waarom het be stuur had gevraagd. Niet werd ingestemd met het kappen van bomen en het ver wijderen van een groenstrook tussen de velden in de Oranjewijk. De commissie sprak vorige week over Centrum van fabrikage import en verkoop TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1