Omwonenden weekmarkt te hebben van NKF werkt weer volop Schouderklopjes PTT’ers bedrijfszelfbescherming mensen tussen 15 en 21 jaar. ZIJN PLAATS WADDINXVEEN Tien maanden voordat burgemeester C. A. van der Hooft met pensioen gaat is ’t al een pu bliek geheim aan het worden, dat er gro te belangstelling bestaat voor de op 31 december van dit jaar vrijkomende bur gemeesterspost in Waddinxveen. Er wor den vele tientallen sollicitaties verwacht. Sommigen zijn al met het lobbyen be gonnen. De burgemeestersopvolging is deze week volop in de belangstelling ge komen nu het college van Burgemeester en Wethouders de volgende week don derdagavond vergaderende gemeenteraad heeft voorgesteld een ’profielcommissie’ Rabobank O is alleen voor jonge Eieren ’’rapen” in de Passage /xkiR advertentie Hearing CAI trok de aandacht 'Raadsleden, kom terug op genomen besluiten Kersverse actiegroep is fel tegen bungalowbouw aan die mooie Nesse GEMEENTERAAD RIJK FINANCIERT TOCH BOUW HAVO Pieter van Vollen hoven at in De Gouwe Dis HEEMSKERK B.V. IN TREK Onafhankelijk Nieuwsblad Gemeente zoekt oplossing Radio of T.V. defect RAIJESIEIJN Draagbare kleuren T.V. Philips 46 CM BEELD NU: f 1975,- NIEUW!! HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN ging van het bestemmingsplan „Regeling kom bij de brug” wordt voor- ELECTRIC ENGINEERING B.V. WADDINXVEENDe Passage-winkeliers beginnen morgen (vrijdag) tot een week voor Pasen met een „Paaseierenactie"Vanzelfsprekend is deze actie ook bedoeld om winkelend Waddinxveen er op te wijzen dat de hui dige Passage tijdens de immense bouwwerkzaamheden voor het complete Passage-winkelcentrum goed bereikbaar blijft en het er gezellig winkelen is. De „Paaseierenactie” komt er op neer, dat men bij elke besteding van f 2,50 een stempel op een speciale kaart krijgt. Veertig van die stempels geven recht op een doos kakelverse eieren, met als attractie voor de kinde ren een zakje eierenverf. Volgestempelde kaarten kunnen tussen maandag 24 en vrijdag 28 maart worden ingeleverd. De deelnemers aan deze „Paas eierenactie” zijn te herkennen aan een raamaffiche. Advertentie) (Advertentie) Nog meer bezwaren bereid moeten worden ingetrokken. WADDINXVEEN In het „gastenboek” van bistro- specialiteitenréstaurant „De Gouwe Dis" komt nu ook de naam voor van mr. Pieter van Vollenhoven, de man van prinses Margriet. Hij dineerde er dinsdagmiddag in gezel schap van onder meer de in- specteur-generaal van het korps rijkspolitie, de heer W. M. Rehorst. Restaurateur Chris Keij heeft al eerder vele belangrijke gasten mogen ver welkomen, waaronder prins Bernhard, Zuidhollands com missaris der Koningin, mr. M. Vrolijk en verschillende leden van het college van gedepu teerde staten van de provincie Zuid-Holland. WADDINXVEEN In een maandag aan alle Waddinxveense gemeente raadsleden verstuurde brief heeft de in oprichting zijnde actiegroep „Mooi Waddinxveen” hen dringend verzocht een stokje te steken voor de bouw van drie kapitale bungalows op de groene plek hoek Nesse-Noordkade. Daartoe zou het drie weken geleden genomen raadsbesluit, dat een wijzi- De gehuldigde PTT’ers met hun vrouwen in de raadzaal van het gemeentehuis. Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 13 MAART, GEMEENTEHUIS, 20.00 UUR DONDERDAG 6 MAART 1975 30e JAARGANG - Nr. 1399 openbare werken en -bedrijven duidelijk (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. L Hoewel de raad overigens ook graag had gezien dat het stuk grond aan de Nesse groen had kunnen blijven, werd om een aantal (financiële) redenen toch ingestemd met de bouw van de drie, In ieder geval is het bestuur van de woningbouwvereniging over deze zaak in overleg getreden met het gemeente bestuur. Wethouder Huizer hoopt uiter lijk over acht weken een oplossing te hebben gevonden voor de weekmarkf- problematiek, waarover ook nog overleg gepleegd zal worden met de marktkoop lieden van de nu 84 kramen omvattende weekmarkt in Waddinxveen. tweewieler servicedienst telefoon 2068 Sommige van de vragenstellers gaven ronduit te kennen, gezien de tarieven die er uit de bus zijn gekomen, dat er op het gemeentehuis wat te gemakkelijk over andermans portemonnee wordt beschikt. Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over de kwaliteit van de tv- en radio signalen en de eventuele behoefte aan meer stations. Voorzitter P. F. J. van Schie (CDA) van de commissie ad hoe Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts ...want alleen zij kunnen profiteren van het Ideaal Spaarplan ’de Zilvervloot'. Hoe dat gaat? Heel eenvoudig. Je mag per jaar sparen tussen de f30,- en f300,- in de Zilvervloot Op het bedrag dat je spaart krijg ja een extra hoge rente. MAAR JE KRUGT NOG 10% EXTRA PREMIE OP DE KOOP TOE! Wees gerust nieuwsgierigstap gewoon even de dichtstbijzijnde Rabobank binnen. Er is er vast wel één vlak bij je in de buurt En laat Je daar haarfijn uitleggen hoe de Zilvervloot reilt en zeilt ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN Er was vorige week donderdagavond veel belangstel ling voor de in het Anne Frank-centruni gehouden hearing over de aanleg van een Centrale Antenne-Inrichting (CAI) in nagenoeg heel Waddinxveen. Het ver loop was bevredigend. zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken Uw adviseur Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 De burgemeester reikte in deze geani meerde bijeenkomst aan de heren D. Linschoten en D. Immerzeel de vrijwil- ligersmedaille met bijbehorende oorkon de voor tien jaar dienst bij de bedrijfs zelfbescherming uit en aan de heren E. J. van Beek en B. C. van Leeuwen het jaarteken met bijbehorende oorkonde voor vijftien jaar bij de bedrijfszelfbe scherming. Aan de echtgenotes van de vier gedecoreerden werd uit dank door de burgemeester een fraai boeket bloe men overhandigd. De heer Bontenbal van de dienst Bescherming Bevolking, kring Zuid-Holland dankte de burge meester voor de wijze, waarop de be- drijfszelfbeschermers in het zonnetje ge zet werden; een wijze, die zelden voor komt. De heer Zijlstra, oud-districts- hoofd van de Zelfbescherming, gewaag- De bezwaren van de bewoners komen neer op wekelijks terugkerende overiast van de markt en de marktkooplieden, schade aan de voortuinen en wat dies meer zij. Ook ’t openbaar groen zou van dit alles elke vrijdag te lijden hebben. Marktwethouder Huizer vond de be zwaren „niet helemaal ongegrond” en zegde toe te zullen onderzoeken in hoe verre de weekmarkt deels verplaatst kan worden naar het naar de Noordkade lopende gedeelte van de Willem de Zwij- gerlaan of dat misschien de parkeer plaats bij Albert Heijn bij de markt be trokken kan worden. Hij betreurde dat niet in een eerder stadium overleg met omwonenden kon worden gevoerd over de verplaatsing van de weekmarkt. Brugkerk staat”. Daarom moet het be stemmingsplan met inspraak van de be volking zodanig gewijzigd worden dat de Nesse op de hoek met de Noorkade groen blijft, zodat er mede gewerkt kan gaan worden aan een rehabilitatie van het dorpsgezicht. door architect L. Roggeveen ontworpen bungalows, op die plek. Het progressieve raadslid drs. W. C. Verbaan was drie weken geleden de enige tegenstemmer. In de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven, die twee weken geleden accoord ging met de grondver- koop aan Rehorst BV, toonde de heer J. Havenaar (SGP/Hervormde Kiesver eniging) zich teleurgesteld over de wijze van deze bungalowbouw, omdat het visueel contact met de Gouwe op die plaats minimaal zou worden. WADDINXVEEN Bij de Nederland se Kabel Fabriek (NKF) aan de Noord kade wordt weer volledig gewerkt. Een weer vollopende orderportefeuille maak te een einde aan een zes weken durende periode van werktijdverkorting. Sinds maandag 20 januari werkten 190 van de 350 werknemers maar twee van de vijf dagen. Beide stukken zijn geproduceerd omdat de actiegroep van mening is dat „de Waddinxveners van nu en van de toe komst ook andere behoeften hebben dan voorzieningen als flats, bungalows en grote winkels”. Bezwaar wordt vooral aangetekend tegen de gekozen artikel 19- procedure - een „lichtere” werkwijze om sneller dan normaal met bouwen te kun nen beginnen. De bevolking zou juist over de toekomst van die groene plek aan de Nesse moeten kunnen meepraten. Het neerzetten van drie bungalows daar - overigens moet de gemeentera id nog besluiten de benodigde grond aan het WADDINXVEEN De financiering van de te bouwen samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniep- weg zal alsnog door het rijk geschieden, zodat het door de Waddinxveense ge meenteraad in augustus 1973 beschik baar gestelde krediet van twee miljoen gulden niet nodig zal blijken te zijn. De raad voteerde dit bedrag destijds, omdat het ministerie van onderwijs en weten- shappen aanvankelijk had laten weten pas over een jaar of drie met geld over de brug te kunnen komen. Daar is geen sprake van nu toch nog ruimte in de scholenplanning voor 1975 door het rijk kon worden vrijgemaakt. De gemeente raad kan volgende week donderdag avond de gemeentebegroting voor dit jaar in deze geest wijzigen. De grond- kosten voor het HAVO/Atheneum be dragen 361.800,(exclusief btw). Korter werd alleen gewerkt in de pro- ductie-afdelingen. In het laatste kwartaal van 1974 liep de orderbezetting terug tot ongeveer 50 procent. Er was sprake van een teruggang in de afzet van ka bels in Nederland en het uitblijven van export-orders, die voor Waddinxveen van groter belang zijn dan voor de ves tigingen van het NKF-concern in Delft en Delfzijl. WADDINXVEEN De eigenaren-bewoners van de huizen aan het zuidelijk ge deelte van de Willem de Zwijgerlaan tussen de Juliana van Stolberglaan en de Mau- ritslaan hebben behoorlijk wat last van de weekmarkt, die zij sinds vrijdag 24 janu ari voor de deur hebben. Ze hebben dit maandagavond op het gemeentehuis in een gesprek met de wethouders H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) van markt- zaken en P. F. J. van Schie (CDA) van gezegd. bouw- en aannemersbedrijf P. Rehorst BV te verkopen - betekent naar de mening van de actiegroep „dat het mooi ste stuk „Gouwezoom” niet de bevol king ten goede komt.” Andere bezwaren zijn dat er reeds veel leuke oude huizen langs de Gouwe zijn vervangen door bungalows en andere panden „die niet in het Gouwebeeld” passen en dat er door de voorgenomen bungalowbouw sprake is van ondoel matig gebruik van de grond ter plaatse. „Dit stuk grond vormt een onderdeel van de verbindingsstrook tussen de Gouwe en het centrum en moet daarom een harmonieus geheel vormen met het centrum, waarin ook het monument de De weekmarkt werd zes weken geleden inderhaast van de Juliana van Stolberg laan naar de beide zijden van een deel van de Willem de Zwijgerlaan verplaatst, omdat een goede afwikkeling van hef verkeer dit vereiste nu de Kerkweg ter hoogte van de Passage defitief voor het autoverkeer is gesloten. Intussen hebben de flatbewoners aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan hun woning bouwvereniging „Waddinxveen” ver zocht te bekijken of het mogelijk is aan de achterzijde van deze flats parkeer ruimte te maken, nu op vrijdag nief aan de voorzijde geparkeerd kan worden. Overigens gaat een dergelijke voorzie ning wel ten koste van een stuk groen. voor de aanleg van een CAI, die de hearing soms op straffe wijze leidde en in het begin discussies afkapte, stelde aan het eind bij handopsteken van de zaal vast dat een kwart van de aanwe zigen geen CAI wilde, dat een deel het heropenen van de inschrijving wenste en dat er belangstelling bestaat voor het houden van een enquete over deze zaak. De kersverse actiegroep „Mooi Wad dinxveen”, welke naam zich zal kunnen gaan wijzigen in „Vereniging Milieu defensie - kerngroep Waddinxveen”, wordt gevormd döor Jan de Bode, Bep Broere, Nel Goldstein, Ed Goldstein, Emka Krösschell en Jos van Rooden. Naast een brief aan de gemeenteraad is er een bezwaarschrift opgesteld tegen de wijziging van het betreffende bestem mingsplan, zoals dat tot en met deze week ter visie ligt. Voor dit protest zijn handtekeningen verzameld. te benoemen en de raadsfractie van de Progressieven gekomen is met een no titie over de kwaliteiten waaraan de nieuw te benoemen burgemeester zou moeten voldoen. Voorlopig is het nog niet zover dat loco-burgemeester H. Huizer zal worden geroepen in de ko mende burgemeesterloze periode als eer ste burger op te treden. Voor hem is de mei-maand, wanneer de burgemeester met vakantie hoopt te gaan, in feite een generale repetitie. Intussen staat elders in dit Weekblad voor Waddinxveen nog veel meer over de burgemeestersopvol ging. Laagste inschrijver Multivisie BV uit Rotterdam deelde nog mee, dat helikop- termetingen hadden uitgewezen dat de Nederlandse zenders hier goed en de buitenlandse optimaal ontvangen zullen kunnen worden. De CAI-aanleg duurt 14 maanden. De bedoeling is in de Von- delwijk ermee te beginnen. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN „Bedrijfszelfbescherming is geen sinecure”, begon burge meester C. A. van der Hooft dinsdagavond in het Waddinxveense gemeentehuis zijn toespraak tot een viertal personeelsleden van het postkantoor, „wanneer u geroepen wordt, zult u op uw post, die u in deze bedrijfszelfbescherming inneemt, paraat moeten zijn, waarbij u niet moogt vergeten, dat men alleen maar gelukkig kan zijn als men alle egoïsme aan de kant kan zetten om anderen te helpen”. de van een enthousiaste en fanatieke in stelling van de Bedrijfszelfbeschermings- ploeg van het Waddinxveense postkan toor; zijn opvolger, de heer Hensen, sloot zich gaarne bij deze mening aan, hetgeen ook blijkt uit het feit, dat deze ploeg in de eerste klas een uitstekend figuur slaat en tegen de ereklasse aan zit. De heer D. Linschoten, directeur van het Waddinxveense postkantoor, bracht namens zijn medewerkers dank aan Bur gemeester Van der Hooft, die in zijn slottoespraak alle lof toezwaaide aan de instructeur van deze zelfbeschermings- ploeg. de heer Vissenberg, voor de spon tane wijze, waarop deze avond was geor ganiseerd en merkte op, dat de bedrijfs zelfbescherming vooral in praktisch op zicht nog wel eens zijn nut bewees.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1