voorstel om Derde Wereld te helpen Henny Zuidam miss Lente Op de Rijn van Arnhem naar Rhenen Waddinxveense bejaarden 11 juni varen gaan op Minister Pronk doet Waddinxveen PTT gaat 50 gekleurde telefoons uitdelen Waarschijnlijk komt ”Den Haag” met project ii 1 PRETTIGE PAASDAGEN Kleuren T.V. ■i Heemskerk B.V. i' v ht HAGOORT-BOSKOOP Nieuwsblad Onafhankelijk Vanavond koopavond H. Huizer, A. H. van Gent en H. Jenné spraken met bewindsman i 1 INDESIT PORTABLE TV met 100% service KRAIJESTEIJN 31 1 I Radio of T.V. defect TE KOOP GEVRAAGD: Makelaarskantoor Rijnland B.V. ÉN Tb Gouwestr. 20 Overslag 1 ORGELS-PIANO'S HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN centrale volgende week dinsdag VOOR DE FIETS Wethouder A.H. van Gent voelt zich tussen al dit vrouwelijk schoon kennelijk goed op zijn gemak. Rechts achter hem Miss Lente Henny Zuidam. ELECTRIC ENGINEERING B.V. WIELAARD Project WADDINXVEEN Er zal binnenkort in Waddinxveen geen lijst meer behoeven te zijn met namen van mensen die een telefoonaansluiting wen sen. Volgende week dinsdag (direct na de Paasdagen) neemt de PTT in onze gemeente een nieuwe telefooncentrale in gebruik, die een zodanige capaciteit heeft, dat de bestaande wachtlijst snel kan worden weggewerkt. (Advertentie) W- l--xJi Feestelijk Mogelijkheden Es®; WADDINXVEEN Minister drs. J. P. Pronk van ontwikkelingssamen werking zal Waddinxveen een voorstel doen op welke manier onze gemeen te aan de slag zou kunnen gaan in de Derde Wereld. Dat is het resultaat van een bespreking, die loco-burgemeester H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging), wethouder A. H. van Gent (Progressieven) en gemeente secretaris II. Jenné maandagmiddag met de bewindsman hadden. Zoals bekend had het gemeente bestuur de minister geschreven dat gemeenteraadsleden tijdens de be grotingsbehandeling in december vorig jaar de wens te kennen had den gegeven financieel voor De Derde Wereld over de brug te willen komen. Vandaar dat van gemeente wege om een gesprek op het depar tement over deze zaak was ver zocht. WADD1NXVEEN In het Anne Frankcentrum is zaterdagavond „Miss Lente ’75” verkozen. Dansvereniging „The Old Classic” onthaalde haar in grote hulde. Nadat een tiental dames hun creatieve creatie lieten zien, ver koos de jury, bestaande uit wethouder Van Gent, mejuffrouw T. Noteboom en de heer en mevrouw De Bruin, de Goudse Henny Zuidam tot „Miss Lente ’75”. De heer Van Gent reikte vervolgens de 3e prijs uit aan Jeanette Steenland en de 2e prijs aan Joyce Oosterhuis. De creatie van Henny Zui dam, die de beker van het gemeentebestuur in de wacht sleepte, was ver vaardigd van katoen, zij had hier plm. 15 uur aan besteed en zij noemde haar ontwerp „Poëtica”. „The Old Classic” hoopt dit gebeuren in 1976 wederom te kunnen organiseren. Met onder andere deze boot gaan de Waddinxveense bejaarden de Rijn bevaren. Feestelijke ingebruikname van nieuwe - - DONDERDAG 27 MAART 1975 l|h; 6 (ADVERTENTIE) Dorpstraat 26 Tel. 2009 ADVERTENTIE (ADVERTENTIE) nnui (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. ADVERTENTIE Uw adviseur FINANCIERING MOGELIJK 30e JAARGANG - Nr. 1402 Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom vanavond en morgenavond tot 9 uur ’s avonds. Aan de ene kant de Betuwe en aan de andere kant de Zuid-Veluwezoom met een blik in de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug. Evenals vorig jaar zullen er voor de deelnemers aan de be jaardenreis (vorig jaar een kleine 350 Waddinxveners) weer zittingsdagen ge houden worden. Deze zijn vastgesteld op maandag 21 april van 10-12 uur in het Anne Frank-centrum, dinsdag 22 april van 10-12 uur in Huize Souburgh en op woensdag 23 april van 10-12 uur bij reis bureau Van Ginkel BV aan de Kerk- weg. In het Weekblad voor Waddinx veen zal regelmatig over de komende bejaardenreis worden geschreven. 1e 2e 3e 4e tweewieler servicedienst telefoon 2068 Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 ZATERDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG (EERSTE PAASDAG) Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 MAANDAG (TWEEDE PAASDAG) Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr Bernhardlaan 3, tel. 4162 Ook kijkers, welkom bij Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 Weekblad voor Waddinxveen den aangewezen. Om de feestelijke uit deling ter gelegenheid van de volgende week dinsdag in gebruik te nemen tele fooncentrale zo eerlijk mogelijk te doen werd besloten een speciaal postbusnum mer te openen. Wil men in aanmerking komen voor een gekleurd telefoontoestel, dan is het zaak zo spoedig mogelijk een briefkaartje, waarop de gewenste kleur staat aangegeven, te zenden naar Post bus 66, Waddinxveen. Enkele tientallen PTT’ers gaan dinsdagmiddag, nadat om tien uur ’s morgens aan de Da Costaweg de telefooncentrale in gebruik zal zijn genomen, op pad met onder hun arm een gekleurd telefoontoestel. Misschien wel naar u als u de moeite hebt geno men een briefkaartje te sturen. tv i iü f WADDINXVEEN Morgen is het Goede Vrijdag en komend weekeinde is het Pasen. Dat bete kent dat de wekelijkse koopavond van avond (donderdag) wordt gehou den. ook het postkantoor aan de Kerkweg vanavond van 18.0B- 20.30 uur geopend zal zijn, even als de banken. de huisvuilophaaldienst de dienst van morgen vandaag al heeft uitgevoerd en dat de dienst van Tweede Paasdag naar dinsdag wordt verschoven de weekmarkt vrijdag om 18.00 uur sluit, evenals de winkels, ter wijl het postkantoor aan de Kerk weg al om 17.00 uur dicht gaat. het gemeentehuis op Goede Vrijdag de gehele dag gesloten zal zijn. Voor de burgerlijke stand kan men *s morgens wel terecht. Aanvankelijk werd gedacht aan het op eigen kosten naar een ontwikkelingsland sturen van een jonge ingénieur of arts, maar het ziet er naar uit dat het hier niet van gaat komen. Waarschijnlijk gaat de minister met zijn ambtenaren een project uitzoeken waar Waddinx veen geheel of gedeeltelijk de schouders onder zou kunnen zetten. in een ontwikkelingsland de handen uit de mouwen te steken is al gebleken uit een in het Weekblad voor Waddinxveen van 23 januari opgenomen artikel van de in onze gemeente wonende drs. W. A. Erath, secretaris-penningmeester van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers en chef van de afdeling Jongeren Vrij willigers van het ministerie van ont wikkelingssamenwerking. In de regio Midden Holland is de in Waddinxveen aan de Da Costaweg neer gezette accommodatie, waardoor er geen chronisch gebrek meer is aan „num mers”, een bijzonderheid. Er is op ver nuftige en bovendien goedkope wijze ge tracht aan te sluiten op de behoeften die er bestaan. Omdat Waddinxveen door de PTT is uitgekozen als een presen- tatieproject” zal er in samenwerking met het Weekblad voor Waddinxveen bijzondere aandacht worden besteed aan de in ons dorp op te heffen telefoon- nood door de ingebruikname van een nieuwe telefooncentrale in de Oranje- wijk. V Voor één onzer relaties vragen wij op korte termijn te koop in WADDINXVEEN een goed gesitueerd pand. De gedachten gaan uit naar: Souburghlaan Stationsstraat J. Dorrekenskade Pr. Bernhardlaan e.d. Gaarne aanbiedingen te richten aan: Kanaalstraat 12, Waddinxveen, tel. 01828 - 2028 of 6283 WADDINXVEEN De Waddinxveen se bejaarden, die op woensdag 11 juni ince willen met de traditionele bejaar denreis, gaan varen op de Rijn. Weken lang is het Comité Bejaardenreis Wad dinxveen bezig geweest met het uitzoe ken van een zo aantrekkelijk mogelk reisdoel en heeft het getracht de deel namekosten zo laag als dat maar kan te houden. Toch valt er dit jaar niet aan te ontkomen, dat de aan de bejaarden reis deelnemende Waddinxveners uit moeten gaan van een bijdrage van 17,50 per persoon. Dit is een rijks- daalder meer dan vorig jaar toen de be jaarden voor hef eerst werden gevraagd aan de reis mee te betalen, omdat de Waddinxveense middenstandsvereniging de tot een behoorlijke hoogte gestegen totale kosten van een bejaardenreis niet meer alleen kon opbrengen. Dat de kos ten stijgen heeft overigens geen invloed gehad op de inventiviteit van de com missieleden om traditiegetrouw opnieuw met een aantrekkelijk reisdoel op de proppen te komen. Via Amerongen gaat het woensdag 11 juni naar Arnhem waar wordt ingescheept voor een vaartocht op de Rijn naar Rhenen in boten van de rederij Heymen. De bejaarden zullen tij dens die tocht goed kunnen kennisma ken met de Nederrijn. Zo zal het geheel nieuwe stuw- en sluizencomplex in Driel worden gepasseerd en zal er van prach tig kindschap kunnen worden genoten. Om voor een feestelijk tintje zorg te dra gen heeft Tante Pos besloten onder de inwoners 50 gekleurde telefoons gratis ter beschikking te stellen. Zoals bekend kosten deze bijzonder in trek zijnde toe stellen, in de kleuren azuurblauw, sma ragdgroen, robijnrood, ivoorwit en nor maal oranje, 35 gulden per stuk, exclu sief aansluitkosten. In de PTT-campagne om te komen tot een betere dienstverle ning aan het publiek heeft men echter ook budgettair de ruimte gevonden naast het gratis ter beschikking te stellen ge kleurde telefoontoestel (tegen inlevering van het oude) ook de eventuele aansluit kosten geheel te vergoeden. Een punt van bespreking vormde het deze week op het postkantoor hoe die 50 Waddinxveners zouden kunnen wor- Wethouder A. H. van Gent vertelde ons dat drs. Pronk het bijzonder op prijs had gesteld dat sinds lange tijd weer een gemeente bij hem op de stoep stond met een dergelijk, door de bewindsman toe gejuicht, verzoek. Het op het ministerie uit te zoeken project zal ook moeten bijdragen tot bewustwording van de problematiek van de Derde Wereld on der de Waddinxveners. Overigens zal natuurlijk het provinciaal bestuur straks moeten instemmen met het eventueel be schikbaar stellen van een krediet voor een bepaald project in een ontwikke lingsland. Over de hoogte van het te voteren bedrag is niets bekend, al heeft tijdens de begrotingsbehandeling een be drag in de orde van grootte van 40.000 guldens wel eens gecirculeerd^ In ieder geval wordt ook in Waddinx veen successievelijk geprobeerd de Der de Wereld wat dichterbij te halen. In de gemeenteraad hebben de Progressieven - die over gemeentelijke hulp en voor lichting over de Derde Wereld tijdens de in december gehouden begrotingsdebat- ten het eerst zijn begonnen - het er ook nog over gehad om bij de herdenking van de bevrijding dit jaar plaats in te ruimen in het programma voor bezin ning op onvrijheid en onderdrukking, die in grote delen van de wereld bestaat. Dat er voor een gemeente als Waddinx veen wel degelijk mogelijkheden zijn om dig Hk.mA. rtjèig ii| t Indesit Portable TV'"-— 31 cm beeldbuis. Geschikt voor aansluiting op het lichtnet en op 12 Volts accu. Uitschuifbare antenne voor VHF en een ringantenne voor UHF. Aansluitmogelijkheid voor bui tenantenne. Zeer hoge gevoe ligheid en stabiliteit. Geheel ge- transistoriseerd. Gewicht 7 kg. Expertprijs 348: tel. 01727-2788 Grote keuze bij TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1