waterleidingproject Kameroen Kolonel Bosshardt over CDA-raadslid wil een bak- en braadterrein Raad Waddinxveen stopt 35 mille in SGP/Herv. Kiesver. principieel tegen Tot uw dienst met alles waar u maar ooit ’n bank voor nodig hebt. bourne ’’Donker Amsterdam” KABEL-TV 23 APRIL IN RAAD VOOR DE BONKELAAR WIJKEN TWEE BOMEN I f2.195,- Heemskerk B.V. Onafhankelijk Nieuwsblad IS OM OVERLAST TE BEPERKEN Progressieven en CDA willen jaarlijks arme landen helpen Radio of T.V. defect Orgelconcert Ben van Oosten Lancöme-avond ÖRGELS-PIANO'S I HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Progressieven Kolonel A. N. Bosshardt Beraad CDA FONGERS Keus uit 200 stuks. ZATERDAG 12 APRIL, HERVORMDE BRUGKERK, 20.00 UUR Nog enkele stuks Philips grootbeeld Kleurentelevisies WADDINXVEEN Kolonel A. N. Bosshardt van het Leger des Heils heeft dinsdagavond voor de dames van het NKV in De Hoek steen aan de Esdoornlaan gesproken over „Donker Amsterdam” Voor haar lezing bestond van de zijde van de Waddinxveense vrou wen goede belangstelling. ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 WIELAARD VOOR DE FIETS T- WADDINXVEEN Voor de gedeeltelijke aanleg en het herstel van de waterleiding in een overheidshospitaal met 80 bedden in de stad Bertua in het oosten van de Afrikaanse republiek Kameroen heeft de Waddinxveen se gemeenteraad gisteravond op voorstel van Burgemeester en Wethou ders 35.000,beschikbaar gesteld. Alleen de raadsleden D. Uitbeijerse, J. Havenaar en P. W. Meerkerk vonden het „principieel onjuist” dat een gemeentebestuur zich op het terrein van de ontwikkelingshulp begeeft. Grote keuze bij luiuwi 8001 TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 I SPAREN PRIVÉREKENING VAKANTIEREIZEN BUITENLANDS GELD VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PERSOONLIJKE LENINGEN FINANCIERINGEN BELEGGINGEN BEWAARGEVING Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 10 APRIL 1975 30e JAARGANG - Nr. 1404 H Foto: WvW/Sjaak Noteboom (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE 24 uur bereikbaar. Middels een bij het college op tafel ge legde motie spraken de raadsfracties van de Progressieven en het CDA de intensie uit dat dit gemeentelijk ontwikkelings project door andere projecten wordt ge volgd en dat daar ook in de gemeente begrotingen rekening mee wordt gehou den. Op die manier zou een duurzame en inhoudsvolle band geschapen kunnen worden tussen de Waddinxveense bevol king en de Derde Wereld. in het Anne Frankcentrum Dinsdagavond a.s. om 20.00 uur. BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE WADDINXVEEN Een gemeentelijk bak- en braadterrein, waar de Wad dinxveners naar hartelust en zonder iemand overlast te bezorgen zouden kun nen bakken, braden en barbequeen. Die wens uitte CDA-raadslid W. L. M. Kruijk in de rondvraag van de gisteravond gehouden gemeenteraadsvergade ring. „Ik zal er eens over denken”, beloofde burgemeester C. A. van der Hooft, maar zei niet te zien hoe dat te realiseren zou zijn zonder in iemands persoonlijke vrijheid te treden. De heer Kruijk kwam overigens met nog een opmerkelijke vraag. Hij vroeg of het de voorzitter bekend was dat in Wad dinxveen winkeliers worden lastig gevallen door rijksgenoten, die intimide rend optreden en zonder betaling levensmiddelen en goederen meenemen. De heer Van der Hooft zag niet wat hij daaraan precies zou kunnen doen. Winkeldiefstallen vond hij trouwens niet iets om van op te kijken. „Er wordt overal gejat, dat is een normale zaak geworden”. In dezelfde rondvraag vroeg de heer M. Boe re (Progressieven) aandacht voor de toestand van de speel terreinen, met name die in De Sniep en de stankoverlast bij de Kleikade waar Waddinxveners nogal veelvuldig hun honden plegen uit te laten. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) zegde toe de zaak te zullen bekijken. Bijzonder ingenomen zei de heer M. Boere (Progressieven) te zijn met de uit spraken van drs. Bouwers. Met de chris- ten-democraten zijn de progressieven so lidair in het aanpakken van het leed in de wereld. De heer Boere hoopte dat het ontwikkelingsproject bij de burgerij zou aanslaan en noemde in het bijzonder de jeugd. Ook de Progressieven zeggen be reid te zijn jaarlijks een post ten behoe ve van het ontwikkelingswerk ten laste van de gemeentebegroting te willen laten komen. Mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (lib.) sprak, evenals de heer Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kies vereniging) had gedaan, van een met zorg uitgekozen project. Het ook in vol gende gemeentebegrotingen ramen van bedragen hiervoor kon en wilde ze nog niet bepleiten. Het VVD-raadslid sprak de wens uit dat er van een goede (minis teriële) begeleiding sprake zou kunnen zijn. WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft kon de gemeenteraad gisteravond meedelen, dat voor het aan de Stationsstraat achter de streekmuziek- school neer te zetten jeugd- en jongeren centrum „De Bonkelaar” slechts twee bomen behoeven te wijken. De Natio nale Bomenbank BV in Sliedrecht zal worden gevraagd zich over deze bomen te ontfermen. Op een vraag van CDA-fractievoorzitter drs. T. J. Bouwers zei de voorzitter dat in dit stadium niet meer gesleuteld zou kunnen worden aan de bouwplaats van „De Bonkelaar”. „Er ligt een bestem- ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71 tel. 2834 (geopend tussen 12.00-13.00 uur en tussen 17.00-18.00 uur POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Dorpstraat 26, Waddinxveen Telefoon 2009 Wij herinneren u aan onze Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 Rabobank O de bank voor iedereen Uw adviseur lingsproject in de Informatiekrant Wad dinxveen en het Weekblad voor Wad dinxveen zouden hiertoe kunnen bijdra gen. En dit alles bijvoorbeeld onder het motto: „Een hospitaal in Kameroen wordt gerepareerd van onze poen!” te op de daadwerkelijke steun en belang stelling van zeer velen. Nadat de heer P. W. Meerkerk (SGP/ Hervormde Kiesvereniging) namens de raadscommissie voor de financiën had gesproken van een sympathiek voorstel waarover de meningen verdeeld waren noemde de heer D. Uitbeijerse (SGP/ Hervormde Kiesvereniging) het princi pieel onjuist dat een gemeentebestuur zich met gemeenschapsgelden gaat be zighouden met ontwikkelingshulp. Vol gens hem is het provinciaal bestuur daar ook niet voor. De fractievoorzitter van de SGP/Hervormde Kiesvereniging stel de ter voorkoming van misverstanden dat het beslist niet in de bedoeling ligt zich op die manier aan ontwikkelings hulp te onttrekken. Onder verwijzing naar datgene wat zending en missie in de Derde Wereld doen merkte de heer Uitbeijerse op: „Dit durf ik gerust ten voorbeeld te stellen aan degenen die zo de mond vol hebben van ontwikkelings hulp en de Derde Wereld, maar dan wel bij voorbaat met gemeenschapsgeld, ter wijl zending en missie het doen met geld dat door particulieren bijeen is ge bracht”. WADDINXVEEN De Wad- dinxveense gemeenteraad komt woensdagavond 23 april om half acht in extra vergadering bijeen om een principebesluit te nemen inzake de aanleg van een Centrale Antenne-lnrichting (CAI) in heel Waddinxveen. Op tafel ligt in middels een discussienota van de progressieve raadsleden M. Boere en drs. W. C. Verbaan om tot een andere (goedkopere) beheersvorm van de kabeltelevisie in ons dorp te komen. De thans op tafel lig gende prijs van 10,95 (zonder entreegeldstorting, „kaal” per maand), geproduceerd door Mul- tivisie BV te Rotterdam, wordt niet geslikt en heeft - soms aan merkelijke - verdeeldheid gezaaid in kringen van het CDA, SGP/ Hervormde Kiesvereniging en VVD. De Progressieven hebben zich al unaniem tegen de genoem de prijs verzet, vandaar ook de discussienota. cune noemde dat in de politieke par tijprogramma’s en het gezamenlijke be leidsprogramma over ontwikkelings samenwerking met een woord is gespro ken. De CDA-fractievoorzitter pleitte er voor ook in volgende jaren uit de gemeentekas geld te halen voor ontwik kelingshulp. Volgens hem moet het doel hiervan zijn de Waddinxveners meer en blijvend bij het ontwikkelingswerk te be trekken. Het openen van een giroreke ning en informatie over het ontwikke- CDA-fractievoorzitter drs. T. J. Bou wers had er in het geheel geen moeite mee uitgaven voor ontwikkelingshulp ten laste van de gemeentebegroting te laten komen. Na uitspraken van het par lement over deze kwestie aangehaald te hebben en te hebben vastgesteld dat de regering instemt met ontwikkelingsacti viteiten in arme landen door gemeenten - zij het onder bepaalde voorwaarden - stelde de christen-democraat vast dat het CDA in Waddinxveen niet anders kan dan het voorstel van Burgemeester en Wethouders steunen. „Ons uitgangspunt verplicht ons hulp te verlenen aan hen die zelf niet kunnen helpen. Het gaat voor dit jaar om 35.000,Dat is 1/10 procent van de gemeentebegroting 1975 en dat is 1/1000 procent van wat we met z’n allen in ons dorp verdienen”, aldus de heer Bouwers, die het een la in zijn beantwoording moest wethouder A. H. van Gent (Progressieven) kwijt te leurgesteld te zijn over de motivatie van de heer Uitbeijerse en vond het „te wrang” door hem te horen zeggen dat er een groep mensen zou zijn die de mond vol heeft over ontwikkelingshulp zolang dat maar hoofdzakelijk met gemeen schapsgelden verstrekt zou kunnen wor den. „Misschien is die opmerking u in gegeven vanwege het feit dat een andere fractie in deze raad dit initiatief had ge nomen”. De partijpolitiek bij deze zaak betrekken noemde wethouder Van Gent niet juist. De fractievoorzitter van de SGP/Hervormde Kiesvereniging zei overigens dat ook niet te hebben be oogd. mingsplan en ik verwacht niet dat de gemeenteraad door een nieuwe proce dure vertraging in de hand zou willen werken”, meende de heer Van der Hooft. Aandacht voor het behoud van alle achter de streekmuziekschool aan de Kerkweg staande bomen is gevraagd door de pas opgerichte Kerngroep Ver eniging Milieudefensie „Mooi Waddinx veen”. Uit de gemeenteraad is nu geble ken dat van de daar staande (oude) bo men er dus slechts twee zullen moeten wijken. De in te schakelen Nationale Bomenbank BV haalt de bomen gratis weg en beslist zelf waar ze geplant zul len worden. Over de motie wordt in een op woens dagavond 23 april extra te houden ge meenteraadsvergadering nader gespro ken. Intussen zal burgemeester C. A. van der Hooft met het provinciaal bestuur contact opnemen in hoeverre een der gelijke motie een ondersteuning kan zijn voor het verkrijgen van goedkeuring voor de (financiële) hulp die Waddinx veen in arme landen wil gaan verstrek ken. De VVD-fractie in de gemeente raad kan dan met de achterban over leggen of men zich er positief over moet uitspreken jaarlijks de gemeentekas te willen aanspreken voor het ontwikke lingswerk. I Het voorstel om in Kameroen de han den uit de mouwen te steken is afkom stig van minister drs. J. P. Pronk van ontwikkelingssamenwerking, die hier over kortgeleden van gedachten heeft gewisseld met loco-burgemeester H. Huizer, wethouder A. H. van Gent en gemeentesecretaris H. Jenné. De be windsman sprak zijn waardering uit voor het door Waddinxveen genomen initiatief, tijdens de in december vorig jaar gehouden begrotingsdebatten onder woorden gebracht door de Progressie ven. Het uitgekozen ontwikkelingspro ject is door vrijwiligers aangemeld. Als teamleider fungeert oud-Trouw-journa- list Ferry Versteeg. Wethouder A. H. van Gent (Progres- I sieven), die deze zaak gisteravond in de I raad toelichtte, zei dat er gestreefd moet gaan worden naar een duurzame en in houdsvolle band tussen Waddinxveen en de Derde Wereld. Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking heeft toe gezegd voor begeleiding van deze zaak zorg te zullen dragen. „In feite moet dit alles de aanzet zijn tot een grotere be weging binnen de gemeente”, gaf de heer Van Gent als zijn mening en hoop- drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen Hoofdkantoor: Kerkweg 161. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1