Raadsleden: Onaanvaardbaar, kwetsend Rumoer over inhoud van 5 mei-boekje schooljeugd II Kleuren T.V. Heemskerk B.V. II lll|1111I Hagoort Boskoop i o Volgende week I I Burgemeester zingt mee met Vader Abraham opgeven reis bejaarden Nieuwsblad Onafhankelijk u wilt graag een kleuren-tvkopen maar kunt niet alles kontant betalen. 3 I kom dan eens praten bij de Rabobank over achteraf-sparen (watvroeger lénenheette). I met 100% service Radio of T.V. defect zaterdag 19 april, I DA-Drogisterij BOUMA Heeft weer wat I ■sa 4 I ÖRGELS-PIANO'S BIJ ”DE HOEKSTEEN” aanvang 10.00 uur DONDERDAG 17 APRIL 1975 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 30e JAARGANG - Nr. 1405 ||iil Druk f Nu met hoge inruil Financiering mogelijk Onrust van 24,75 nu ƒ9,95 II 24 uur bereikbaar. ROMMELMARKT Hoofdkantoor: Kerkweg 161. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566. J. HAVENAAR Staatkundig Gereformeerde Partij/Herv. Kiesvereniging P. DE LIJSTER Christen Democratisch Appèl Graag laten wij u mee genieten van de aanbieding aangekondigd op de Lancóme avond afgelopen dinsdag Grote pot NUTRIX NACHT CREME van Lancome (inhoud 53 gram) Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 WADDINXVEEN Evenals vo rig jaar worden voor de deelnemers aan de Waddinxveense bejaarden reis, die op woensdag 11 juni ge houden wordt, weer zittingsdagen georganiseerd. Deze zijn voor vol gende week vastgesteld op maandag 21 april van 10-12 uur in het Anne Frank-centrum, dinsdag 22 april van 10-12 uur in Huize Souburgh en op woensdag 23 april van 10-12 uur bij reisbureau Van Ginkel BV aan de Kerkweg. Wekenlang is zo als bekend het Comité Bejaarden reis Waddinxveen bezig geweest met het uitzoeken van een zo aan trekkelijk mogelijk reisdoel en heeft het getracht de deelnamekosten zo laag als dat maar kan te houden. M. BOERE ractie voorzitter ,Progressieven H. HUIZER Staatkundig Gereformeerde Partij/Herv. Kiesvereniging P. F. J. VAN SCHIE Christen Democratisch Appèl „Kijk uit, achter je!” te kunnen staan. Niet bekend is of een eventueel ander herdenkingsboekje dan nog tijdig in het bezit van de gemeente kan zijn. van 108.- ELECTRIC ENGINEERING B.V. I Beledigend De tijden veranderen. Vroeger moest alles in één keer betaald worden. Nu kan dat in een rustig- tempo terwijl u toch al geniet van wat u kocht. Hoe? Door achteraf-sparen bij de Rabobank. Komt u daarover eens vrijblijvend met ons praten. Er is vast wel een Rabobank bij u in de buurt. U bent er welkom. Toch valt er dit jaar niet aan te ont komen, dat de aan de bejaardenreis deelnemende Waddinxveners uit moeten gaan van een bijdrage van 17,50 per persoon. Het reisdoel is: varen op de Rijn bij Arnhem, rijden in een bus op de Veluwe en lekker dineren in Avifauna. WADDINXVEEN Het ziet er niet naar uit dat het door VPRO- topman Jan Blokker geschreven boekje „Kijk uit, achter je!” aan de Waddinxveense schooljeugd ter gelegenheid van het feit dat het 5 mei 30 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd, zal worden uitgereikt. De ge meente is dit van plan. Burgemeester C. A. van der Hooft heeft op uitnodiging van de in het circus Toni Boltini optredende lied jeszanger Vader Abraham (Pierre Kartner) het aloude carnavalslied „Den Uyl zit in den olie” meegezon gen, hoewel de burgemeester zich aan de oorspronkelijke tekst hield en „De uil zat in de olmen” zong. De heer Van der Hooft en zijn vrouw brachten gisteravond een bezoek aan de avondvoorstelling van het cir cus. In de pauze werden ze in de stallen rondgeleid. x l j Grote keuze bij eekblad voor Waddinxveen H >1 stern voor si (ADVERTENTIE) V S ADVERTENTIE (ADVERTENTIE) Overslag 1 - Gouwestraat 20 BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE BODEGRAVEN KERKSTRAAT 2-28 Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 (tusen 12.00-13.00 en 17.00-18.00 uur) POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 'sj Winkelcentrum Groensvoorde c Onder druk van raadsleden van het CDA en SGP/Hervormde Kiesvereniging zal deze zaak opnieuw aan de orde komen in de dinsdagmorgen te houden college vergadering. Een duidelijke zaak is dat de wethouders P. F. J. van Schie (CDA) en H. Huizer (SGP/Hervormde Kies vereniging) de raad mede het betreffen de voorstel hebben gedaan, zonder van de inhoud van het boekje kennis te heb ben genomen. Ervan uitgegaan werd dat blindelings kon worden aangenomen dat de Stichting Burgerschapskunde, die het bevrijdingsboekje heeft verzorgd, borg stond voor een verantwoorde uitgave. Aanvankelijk waren Burgemeester en Wethouders van plan „Kijk uit, achter je!” uit te reiken aan de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 van het basisonder wijs en aan alle leerlingen van het voort gezet onderwijs (openbaar en bijzonder). Op advies van wethouder A. H. van Gent (Progressieven), die het herden kingsboekje globaal had doorgelezen, is in de eergisteren gehouden collegever gadering besloten de klassen 4 en 5 hier maar niet bij te betrekken omdat het boekje voor deze leerlingen toch wel eens te moeilijk zou kunnen zijn. Op dat moment werd nog altijd niet na drukkelijk over de inhoud gesproken. De onrust in politieke kringen in Wad dinxveen kwam gisteren in volle hevig heid toen bekend werd dat in Rotterdam moeilijkheden waren gerezen over „Kijk kundig en bijbels gezien zelfs onjuist en onvolledig te noemen is. Voor de heer De Lijster is het een raadsel dat de ge dachten van Burgemeester en Wethou ders juist naar een dergelijk boekje zijn uitgegaan. In eigen kring zal hij pogen het beschikbaar stellen van een krediet van 1.700,- voor de aanschaf van het boekje van de raadsagenda af te krijgen. VVD-fractievoorzitster mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester en Progres- sieven-fractievoorzitter M. Boere zeiden ons gisteren op de politieke verwikke lingen niet te kunnen reageren omdat zij de inhoud van „Kijk uit, achter je!” nog niet kennen. Mevrouw Oosterbroek liet wel weten dat het boekje niet zou moe ten worden aangeschaft en verspreid als het om een omstreden zaak zou gaan. De heer Boere wil eerst nagaan wie zich precies gekwetst voelen en waarover. In fusen ziet het er naar uit dat vooral de wethouders Van Schie en Huizer in de collegevergadering van volgende week dinsdagmorgen te kennen zullen geven bij nader inzien niet achter het boekje met hand en tand te zullen verzetten te gen de aanschaf en verspreiding van het herdenkingsboekje „Kijk uit, achter je!”. Hij noemde het volstrekt onaanvaard baar en kwetsend. Een onbegrijpelijke zaak vond de heer Havenaar het dat met name de wethouders Van Schie en Hui zer zonder de inhoud van een dergelijk boekje te kennen de raad mede het voor stel hadden gedaan dit boekje als her- denkingsaandenken aan te schaffen. Phlllshaver ”3 de luxe” HP 1119. Voorzien van uitklap bare tondeuse. Kompleet met cassette. Expertprijs CDA-raadslid P. de Lijster zei het ook niet te nemen indien in Waddinxveen zou worden overgegaan tot het uitreiken van het betreffende bevrijdingsboekje. Het was hem opgevallen dat het boekje niet alleen beledigend is, maar geschied- 69; Alleen vrijdag en zaterdag Rabobank O de bank voor iedereen Raadsleden die gisteren kennis namen met de inhoud van dit herdenkings boekje reageerden namelijk verontwaar digd. Zij zetten een forse vraagteken achter het feit dat het college van Bur gemeester en Wethouders de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad hebben voorgesteld 1.700,- beschikbaar te stellen om „Kijk uit, ach ter je!” te kunnen aanschaffen. - -.A ons voorstel... Üi“r* i I 1 t uit, achter je!”. In de Maasstad veroor deelde zowel het CDA als de CPN de jnhiud van het boekje. De christen democraten oaar noemen Jan Blokkers opmerkingen over nieuwe religies die door Jezus Christus, Mohammed of Boeddha worden gebracht volstrekt on aanvaardbaar, evenals een passage over hun volgelingen, die als pioniers met oogkleppen worden betiteld. De communisten - eveneens in Rotterdam vinden dat in het boekje niet positief genoeg over de betekenis van het verzet wordt gesproken. Deze kritiek richt zich voornamelijk op het hoofdstuk „Bressen in de muur”, dat overigens al een keer herschreven is. Het CDA in Rotterdam: „Uit de inhoud van het betreffende hoofdstuk blijkt dat de schrijver niets heeft begrepen van de werkelijke bevrijding die in Jezus Chris tus is gegeven”. Bij het gisteren inzien van de op de raadsvergadering van volgende week woensdagavond betrekking hebbende stukken hadden de op het gemeentehuis aanwezige raadsleden uiteraard veel be langstelling voor de inhoud van het boekje. De heer J. Havenaar (SGP/ Hervormde Kiesvereniging) zei zich l TEL. 01726-2541

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1