Geschil met gemeente nog niet uit de wereld SLAGER J. A. COMPEER BLIJFT VECHTEN VOOR ZIJN RECHTEN een Kleuren T.V. Heemskerk B.V. ,RZE Op persconferentie werden zaken op een rijtje gezet WjiTiii BURGEMEESTER DRIE WEKEN NAAR CURAQAO Rabobank C3 VERZEKERINGEN EN KLEINE LETTERTJES Nieuwsblad Onafhankelijk Zondag 11 mei 1975 met 100% service Radio of T.V. defect MOEDERDAG Moederdagmarkt in Dorpstraat ft G PIANOS 30e JAARGANG - Nr. 1408 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN WOENSDAG 7 MEI 1975 Fel verzet Persconferentie Voorstel Nu met hoge inruil Financiering mogelijk Hun verzekerings -deskundigen lichten uw verzekeringen gratis grondig voor u door. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 ELECTRIC ENGINEERING B.V. p dl. i r WADDINXVEEN Met de een dag voor Koninginnedag gevallen be slissing van de president van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam lijkt het langslepende geschil tussen slager J. A. Compeer en de gemeente Waddinxveen nog niet uit de wereld te zijn geholpen. Naar te verwachten valt zal Compeer nu een procedure tegen de gemeente aanhangig maken voor het verkrijgen van de aanvullende schadeloosstelling waarop hij naar zijn mening recht heeft. Grote keuze bij Oorzaak geschil Hoop Impasse Bij de Rabobank, waar vertrouwen en deskundigheid hand in hand gaan, weten ze er alles van. Weekblad voor Waddinxveen (A D V E R T E N TIE) (ADVERT E NT I E) 24 uur bereikbaar. BODEGRA TOONZALEN KERKSTRAAT 2-28 Hoofdkantoor: Kerkweg 161. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566. meenteraadsvergadering valt het op dat geen enkel raadslid aangeeft waarom de aanvullende schadeloosstelling, die uitkwam op 185.000,met de daarbij nog een zekere indexering, onjuist was berekend; men richtte zich alleen maar tegen de hoogte van het bedrag. Een dergelijke negatieve benadering maakte het bereiken van een oplossing uiteraard niet gemakkelijker,” aldus de bij de zaak- Compeer betrokkenen. Helaas bleek het rapport van deskun digen geen basis te vormen voor het berieken van algehele overeenstemming. Oorzaak daarvan was de wijze waarop de drie deskundigen, die in het dagelijks leven regelmatig bij onteigeningen als deskundigen optreden, de aanvullende schadeloosstelling hadden berekend. Hun vak niet verloochenend hadden de des kundigen namelijk in de eerste plaats nagegaan wat de schadeloosstelling zou moeten zijn indien de onteigening nu derhalve in 1975 zou plaatsvinden; daarnaast hadden zij uiteraard rekening gehouden met de betaling van ruim 115.000,in 1967 en met een tijds verloop en de consequenties daarvan. Deze laatste omstandigheden stonden echter op de achtergrond. De gemeente had niet lang nodig om dit voorstel van Compeer te aanvaarden. De ontruiming van het woonhuis werd vast gesteld op 1 mei 1975. De overige op stallen mogen blijven staan tot 1 mei 1976; deskundigen achtten dit een rede lijke termijn. De mogelijkheid is natuur lijk niet uitgesloten dat ontruiming en sloop van de opstallen op een eerdere datum plaatsvindt. In nadere besprekin gen is inmiddels over de uitwerking van het een en ander overeenstemming be reikt. Teneinde uit deze nieuwe problemen te komen heeft Compeer opnieuw onver plicht en met achterstelling van zijn ei gen belang bij de voortzetting van het kort geding betreffende de ontruiming op 17 april j.l. aan de gemeente laten weten dat hij bereid was in te stemmen met de sloop van het woonhuis op dit moment, mits hem vóór de sloop een voorschot op de nog definitief vast te stellen aanvullende schadevergoeding ad 100.000,werd betaald. Hij verklaar de zich voorts bereid de overige opstal len op een door deskundigen te bepalen termijn eveneens te ontruimen. Alvorens tot sloop van het woonhuis zou worden overgegaan diende de gemeente hem een vervangende ruimte ter beschikking te stellen voor opslag etc., bijvoorbeeld in de vorm van een bouwkeet. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 DONDERDAG 8 MEI (HEMELVAARTSDAG) Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162, daarna Boskoopse Apotheek, Burg. Co- lijnstraat 71, tel. 01727-2834 (17.00-18.00 uur). De Waddinxveense slager aan de Kerk weg acht het bedrag van 100.000, dat hij thans bij wijze van voorschot heeft ontvangen veel en veel te laag. De rechter heeft nu het laatste woord. Een uitspraak in een dergelijke procedure kan echter nog geruime tijd op zich la ten wachten. w WADDINXVEEN De winkeliers in de Dorpstraat houden zaterdag aan de voor avond van Moederdag een gezellige en sfeervolle Moederdagmarkt. In het gezel ligste winkelcentrum van Waddinxveen” en in ”uw eigen vertrouwde oude Dorp straat”, zoals de middenstanders niet zonder bescheidenheid daar plegen te zeggen, wordt een hele dag lang muziek ten gehore gebracht en leuke attracties voor de kinderen, zoals een super grote grabbelton, gehouden. Moederdag blijkt dus nog altijd - en daar is ook deze editie van het Weekblad voor Waddinxveen het bewijs van - inspirerend op de plaatselijke middenstand te werken. Zoals bekend rondden de Passage-winkeliers vorige week hun Plantenfeest af. De oorzaak van het geschil tussen Com peer en de gemeente is nu dat de ge meente de door haar gedane toezegging niet kon nakomen; al vrij spoedig bleek namelijk dat de bouw van de winkel galerij met bovenwoningen niet door ging. Zoals bekend zijn er nadien diver se andere plannen geweest die uiteinde lijk hebben geleid tot de bouw van het thans te stichten winkelcentrum met een aantal woningen; zowel winkels als wo ningen zijn echter in velerlei opzicht af wijkend van de in het onteigeningsvon- nis aangeboden winkel en woningen. Niet alleen zijn de huidige winkels veel kleiner dan de winkel met sousterrain die Compeer destijds is aangeboden hetzelfde geldt voor de woningen maar bovendien kunnen de winkels en woningen die nu worden gebouwd alleen worden gehuurd en niet gekocht. Bij het vaststellen van dit bedrag ging men er vanuit dat Compeer een winkel pand zou kunnen betrekken in de nieu we Passage-winkelgalerij en boven deze winkel zou gaan wonen. Daarom werd in het onteigeningsvonnis vastgelegd dat de gemeente ervoor zou zorgen dat bou wer Rehorst aan Compeer een winkel met sousterrain en twee bovenwoningen zou verkopen; de maten van winkel en woningen werden bij benadering in het vonnis vastgelegd. Naar verwachting zouden vervangende winkel en twee bo venwoningen circa 150.000,gaan kosten. In het onteigeningsvonnis werd ook nog vastgelegd dat Compeer zijn woning en winkel aan de Kerkweg zon der betaling van enige vergoeding aan de gemeente zou mogen gebruiken, tot dat de hem aangeboden winkel en bo venwoningen gereed zou zijn en door hem zou kunnen worden betrokken. Beide partijen hoopten en verwachtten dat de deskundigen binnen een aantal maanden hun rapport op tafel zouden leggen. Het bleek uiteindelijk bijna 12 maanden te gaan duren, hetgeen met na me voor Compeer uiterst onplezierige consequenties had. De bouw van het nieuwe winkelcentrum had inmiddels namelijk een aanvang genomen met als gevolg dat zijn omzetten onrustbarend gingen dalen. Toen hij op een gegeven moment bijna van de buitenwereld af gesloten dreigde te geraken moest hij zelfs een kort geding - het tweede dus - aanspannen, hetgeen ertoe leidde dat de toegang naar zijn winkel werd verbeterd - via een tegelpad - en de eerstkomende maanden als zodanig gegarandeerd. Bo vendien had deze actie tot gevolg dat het deskundigenrapport in de eerste pro cedure snel gereed werd gemaakt. Dit alles bleek op een gisteravond ten huize van de heer J. A. Compeer aan de Minervalaan gehouden persconferen tie waar behalve de slager zelf ook aan wezig waren mr. W. Dommering van het Rotterdamse advocatenkantoor Dutilh, Van der Hoeven en Slager en de finan- cieel-economisch adviseur G. P. Gos- man. De mogelijkheid bestaat dat Compeer al na de bouwvakvakantie overgaat tot het neerzetten van een nieuwe slagerij aan de Kanaalstraat, waar hij beschikt over een stuk grond van 270 vierkante me ter. Boven de slagerij komt een woon huis. De bouwtekeningen voor het pand liggen kant en klaar. Ook een bouwver gunning is aanwezig. Slager Compeer (53): „Wij hebben het stilzwijgen van onze kant over deze zaak nu verbroken omdat er allerlei onjuiste verhalen in Waddinxveen de omloop doen, die mijn goodwill kunnen verspelen. Wat ik doe is niet meer dan gebruik maken van de rechten die ik heb”. Mede als gevolg van de bouw van het Pasage-winkelcen- trum aan de Kerkweg heeft Compeer een omzetvermindering van een dikke 20 procent te verwerken gehad. Op de persconferentie werd een kort overzicht gegeven van de ontwikkelin gen in het geschil tussen de heer Com peer en de gemeente Waddinxveen. Zoals bekend rezen er in het begin van de jaren zestig bij de gemeente Wad dinxveen plannen om aan de Kerkweg onder meer op het terrein van Compeer een winkelcentrum van grootse allure te bouwen. In verband hiermee werd in 1966 tegen hem een onteigeningsproce dure aangespannen. Na onderhandelin- gen werden de gemeente en Compeer het eens over het bedrag van de onteige- Omdat de tijd ging dringen, zulks mede in verband met het nieuw te stichten winkelcentrum, besloot de gemeente be gin 1974 tegen Compeer een kort geding aan te spannen, waarin ontruiming van alle opstallen aan de Kerkweg werd ge vorderd. Formeel-juridisch gezien was dit een kansloze zaak; Compeer had im mers krachtens het onteigeningsvonnis het recht de gebouwen te blijven ge bruiken totdat aan alle voorwaarden van dat vonnis was voldaan, althans, nu bleek dat zulks niet mogelijk was, de daaruit voortvloeiende schade volledig zou zijn vergoed. De advocaten van Compeer gingen in beginsel accoord met een door de advocaat van de gemeente gedane suggestie, inhoudende dat de president van de rechtbank te Rotter- Tegen deze wijze van berekenen hebben de advocaten van Compeer zich fel ver zet. Zij waren van oordeel dat bij de be rekening diende te worden uitgegaan van de tussen de gemeente en Compeer gesloten overeenkomst, zoals die is vast gelegd in de onteigeningsvonnis. Alleen de inhoud van die overeenkomst is van belang; de deskundigen hadden dan ook moeten nagaan wat de financiële gevol gen waren van de door de gemeente ge pleegde wanprestatie in plaats van deze volledig buiten beschouwing te laten. Voorts waren er nog diverse andere be zwaren, die resulteerden in een schade bedrag dat het door deskundigen begrote bedrag verre en verre overtrof. Zodoende was er dus opnieuw een im passe ontstaan. Ditmaal echter veel ern stiger dan alle vorige keren, omdat hier door de bouw van het winkelcentrum dreigde te stagneren; met name de voor malige woning van Compeer verhinder de de bouwer Rehorst op normale wijze de bouwactivteiten voort te zetten en op langere termijn de ter plaatse ge plande winkels te voltooien. De hieruit voor Rehorst voortvloeiende schade dreigde een enorme omvang aan te ne men. Zoals te verwachten viel ontstond er daarna een volstrekte impasse. De ge meente bood Compeer nog een stuk grond aan de Kerkweg aan om daarop de vervangende winkel te mogen bou wen; dit aanbod werd afgewezen omdat Compeer inmiddels al een stuk grond aan de Kanaalstraat in eigendom had verkregen. Voorts waren er allerlei moei lijkheden over kleinigheden; zo dreigde de gemeente bijvoorbeeld een door Compeer aan zijn opstal aangebrachte verbetering - te weten de bedekking van de koelcel - af te breken. Na protest van de zijde van de raadsman van Compeer werd dit dreigement gelukkig niet ten uitvoer gelegd. Al met al raakte men echter steeds verder af van een regeling van het geschil. dam drie deskundigen zou benoemen, die een rapport over de aanvullende schadeloosstelling zouden uitbrengen, op basis waarvan de partijen wellicht overeenstemming zouden kunnen berei ken, waarna de president de ontruiming zou kunnen uitspreken onder voorwaar de dat deze ontruiming pas na een be paalde termijn kon plaatsvinden en na betaling door de gemeente van de aan vullende schadeloosstelling, waarover partijen het eens waren geworden. De gedachte was dat Compeer het door hem te ontvangen bedrag zou kunnen beste den aan de bouw van een nieuwe slage rij (zonder dat hij daartoe verplicht zou zijn); de termijn zou worden afgestemd op de noodzakelijke bouwtijd voor de vervangende slagerij. Uitdrukkelijk mer ken de bij de zaak-Compeer betrokkenen op dat Compeer geheel vrijwillig en on verplicht aan deze gang van zaken zijn medewerking heeft verleend. ningsvergoeding en de bijkomende voor waarden. Een en ander werd vastgelegd in een vonnis van de rechtbank te Rot terdam van 26 januari 1967. De aan Compeer toekomende en uitbetaalde schadeloosstelling werd vastgetseld op ruim 115.000,—- Herhaaldelijk is aan Compeer verweten dat hij zijn opstallen aan de Kerkweg best kon ontruimen; hij had zijn woning inmiddels verlaten en kon op zijn grond aan de Kanaalstraat een vervangende slagerij bouwen. Het antwoord van Compeer hierop was dat hij er niet over dacht om te gaan bouwen, voordat hij wist hoe hoog de aanvullende schade loosstelling zou zijn; het was immers denkbaar dat deze zo laag zou uitvallen dat bouwen een onverantwoorde zaak zou worden. De gemeente heeft de juist heid van dit argument uiteindelijk dan ook steeds erkend. WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft en zijn vrouw zijn van daag naar Curasao, het grootste eiland van de Nederlandse Antillen vertrok ken. Ze bezoeken daar hun dochter El ly, schoonzoon Rob en kleinkinderen. Drs. Rob Kempkes woont met zijn ge zin sinds eind februari 1973 in Willem stad, waar hij de Antilliaanse regering helpt bij het opstellen van de nationale rekeningen. Hij is als econoom uitge zonden door het Rotterdamse Neder lands Economisch Instituut (NEI). Burgemeester Van der Hooft en zijn vrouw waren ook al rond de jaarwisse ling 1*173-1974 een maand op Curasao. Het echtpaar komt woensdag 28 mei weer van vakantie terug. Dat is tijdig voor de zaterdag 31 mei van start gaan de 30e Sportweek Waddinxveen. Het ver trek was zodanig gepland dat volledig kon worden deelgenomen aan het voor Koninginnedag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag opgestelde programma. Tijdens de vakantie van de burgemees ter wordt hij waargenomen door loco- burgemeester H. Huizer (SGP/Her- vormde Kiesvereniging), die vanavond al de om acht uur in vergadering bij eenkomende gemeenteraad voorzit. debankvooriedereen De gemeente heeft al eind 1968 erkend dat zij haar aan Compeer gedane aan biedingen niet gestand kon doen en derhalve wanprestatie pleegde. Zij liet bovendien weten dat zij bereid was alle schade die hieruit voor Compeer voort vloeit aan hem te vergoeden. Zulks bleek echter eenvoudiger gezegd dan gedaan; hoe moet namelijk de schade worden berekend? Tot op heden hebben de par tijen daarover geen overeenstemming kunnen bereiken. Weliswaar lukte dat in 1971 wèl aan de advocaten van beide partijen na zeer uitvoerige en ingewik kelde onderhandelingen en bovendien onder inschakeling van andere deskun digen, maar de gemeenteraad verwierp in januari 1972 vrijwel unaniem het be reikte compromis. „Bij het doorlezen van de notulen van de betreffende ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1