uiten over P. Bakker fotografeerde uit de zon W WADDINXVEEN HEEFT 30 JAAR EIGEN NIEUWSBLAD Th. Lammertse wil terug naar PvdA 1 Mr. C. R. Hasselbach tegen Kleuren T.V. ’smurrie buurman’s duiven’ Heemskerk B.V. opvolger van C. A. van der Hooft VERBOOM Qfl flinke ’hap” ’Stuur brief aan gemeentebestuur!” Inwoners kunnen wensen PRETTIGE PINKSTERDAGEN Onafhankelijk Nieuwsblad met 100% service Radio of T.V. defect ééngezinswoningen bungalows of herenhuizen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN le Jaargang Zaterdag 19 Mei 1945 No. 1 Verschijnt des Zaterdags Adres Redactie en Administratie: Oranjelaan 30, Waddinxveen Bijdragen, Verslagen, etc. uiterlijk 's Woensdagsavonds inzenden. Wat wil het Weekblad, voor Waddinxveen van Een flinke hap uit de zon. In hart socialist Nu met hoge inruil Financiering mogelijk JULIANASTRAAT 6 te WADDINXVEEN tel. 01828-2309, b.g.g. 01828-2723 of 01821-2268 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 ELECTRIC ENGINEERING B.V. Voor diverse van onze relaties met spoed te koop gevraagd: in omgeving Groenswaard 1 en II tot max. 125.000,k.k. (2 onder 1 kap) in omgeving Souburghlaan of Wagnerlaan. Oplevering medio of eind 1975. MAKELAARDIJ B.V. WADDINXVEEN Het gemeentebestuur van Waddinxveen stelt vanaf vandaag tot volgende week zaterdag iedere Waddinxvener in de gelegen heid met een „wensenpakket” op de proppen te komen voor de man of vrouw die de 31 december van dit jaar met pensioen gaande burgemeester Geen aparte commissie C. A. van der Hooft zou moeten opvolgen. Openbare behandeling Plaatsgenooten. Hierbij’ wordt U ter kennismaking aangeboden het eerste nummer het „Weekblad voor Waddinxveen” Geheel onverwacht, zonder dat iemand op de komst van dit blaadje rekende, is het verschenen, in de veronderstelling, dat het in een leemte zal voorzien. Vooral op het oogenblik, nu een ieder zoo graag op de hoogte wil zijn van belangrijke mededeelingen en besluiten, wordt een plaatselijke po ging ondernomen U van voorlichting te dienen. Die poging moet op hoogst bescheiden wijze worden gedaan. De papiervoorraden zijn Van dien aard, dat vooralsnog geen groote plannen kun nen worden opgezet en dus ook de omvang van dit blad voorloopig niet grooter kan zijn dan het nu aangebodene. Van meer beteekenis is, dat getracht wordt met ons weekblad de plaatselijke belangen te dienen. Pretentie om de groote pers in den weg te staan heeft dit blad niet; evenmin heeft de gedachte post gevat, dat de bur gerij aan deze uitgave voldoende zal hebben. Op eenvoudige wijze de plaatselijke belangen voor te staan, het pu bliek te dienen van voorlichting, door middel van kleine annohee s contact te brengen en de plaatselijke winkeliers gelegenheid te geven tot adverteeren, ziedaar het hoofddoel van deze uitgave. Het plan is het blad eiken Zaterdag te doen verschijnen, enkele we ken huis aan huis bezorgd, daarna tegen een billijk abonnementsgeld ver krijgbaar te stellen, een en ander behoudens de goedkeuring van hoogere instanties, die over het al of niet verschijnen hun oordeel zullen geven. Dit moet worden afgewacht. Wij kozen zee en hopen op gunstigen wind. Mededeeling. Van belangrijke vergaderingen worden gaarne korte verslagen opge nomen, indien deze uiterlijk Woensdagsavonds aan ons adres bezorgd zijn. Ook actueele bijdragen zijn zeer welkom. Advertenties moeten Donderdags morgens bezorgd zijn, familieberichten uiterlijkVrijdagsmorgens. Nogmaals vestigen wij er de aandacht op, dat de uitgave geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door hoogere autoriteiten, ook wat betreft de prijsvast stelling. De uitgever. Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 15 MEI 1975 30e JAARGANG - Nr. 1409 H Weekblad voor Waddinxveen Foto: P. Bakker (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Theus Lammertse, bij een Goudse groot handel in automaterialen werkzaam als administrateur en actief in de kerk, vak bond en sport, deed op 29 mei 1974 te vergeefs een poging voor Gemeentebe langen de (rest)-zetel van de laatste raadsperiode te behouden. Zijn groepe ring kreeg 341 (3,5 procent) stemmen. Overigens ziet het er naar uit dat Ge meentebelangen niet meer aan de ge meenteraadsverkiezingen in 1978 zal deelnemen door zich te voren geruisloos op te heffen. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 LidNBM, Oud-PvdA-lid Lammertse is in ieder ge val niet meer bereid voor Gemeente belangen de handen uit de mouwen te steken. Hij zegt zich in een dergelijke kleine en onbetekende groepering niet meer thuis te voelen en in zijn hart toch nog altijd socialist te zijn gebleven. Duidelijk is dat de „overstap” naar de nu in de Progressieven samenwerkende PvdA binnenkort door Lammertse ge maakt zal gaan worden. WADDINXVEEN Gemeente-ambte- naar en verwoed amateur-fotograaf P. Bakker uit de Prinses Irenestraat is zon dagmorgen vroeg uit bed gestapt om tussen vijf voor half zeven en tien voor half negen getuige te zijn van een ge deeltelijke zonsverduistering. Voor het maken van deze foto heeft hij gebruik gemaakt van een met een kaarsenvlam bewalm filter, waradoor het wolkenspel wat te nadrukkelijk werd. Zonsverduis teringen zijn zoals bekend betrekkelijk zeldzaam. De laatste dateert van juli 1972, de eerstvolgende staat te boek voor 29 april 1976, waarna we in ons land moeten wachten tot 20 juli 1982. Maar zondagmorgen was het weer zover dat de maan gedeeltelijk tussen de aarde en de zon schoof waardoor de schaduw van de maan op onze planeet werd gewor pen. Totale zonsverduisteringen zijn hoogst zeldzaam. Het duurt tot het be gin van de volgende eeuw eer er in ons land één zichtbaar is. missie” burgemeester C. A. van der Hooft voorzitter is. Afgesproken is nu dat hij verdwijnt als over zijn opvolging wordt gesproken op welk moment loco- burgemeester H. Huizer (SGP/Hervorm- de Kiesvereniging) de voorzittershamer overneemt. Alleen de Progressieven, die twee maanden geleden als eersten met een profielschets kwamen, hadden graag de instelling van een „profielcommissie” gezien. Zoals bekend vinden zij dat de opvolger van burgemeester C. A. van der Hooft moet beschikken over tal van goede eigenschappen op zowel het men selijke- als het bestuurlijke vlak, niet ouder zijn mag dan 53 jaar, telkens het goede voor Waddinxveen moet willen zoeken en in de verste verten niet op een „machtsfiguur” mag lijken. WADDINXVEEN De heer Th. Lammertse (45), tijdens de gemeenteraadsverkie zingen van vorig jaar lijsttrekker van de zich niet politiek noemende vereniging Gemeentebelangen, wil weer terugkeren naar zijn „oude” partij, de Partij van de Arbeid. De van 6 september 1966 tot 1 september 1970 eerst voor deze partij en later als onafhankelijk in de Waddinxveense gemeenteraad zitting gehad hebbende Waddinxvener zei ons deze week desgevraagd dat „zijn hart hoe langer hoé meer weer naar de PvdA trekt”. ZATERDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijn- straat71, tel. 01727-2834 (12.00-13.00 uur en 17.00- 18.00 uur) ZONDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Boskoopse apotheek (12.00-13.00 uur en 17.00-18.00 uur) MAANDAG Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse apotheek (12.00-13.00 uur en 17.00-18.00 uur) WADDINXVEEN Mr. C. R. Hasselbach van de Piasweg heeft het ge meentebestuur van Waddinxveen een brief geschreven, omdat hij overlast ver wacht van een in de buurt van zijn huis staan duivenverblijf. Met de inhoud van dit schrijven, dat de vorige week woensdagavond vergaderende gemeente raad als ingekomen stuk behandelde, zei de héér J. Havenaar (SGP/Hervorm- de Kiesvereniging) zich te kunnen Verenigen. Met mr. Hasselbach zag hij de „smurrie van buurmans duiven” wel degelijk zitten, hoewel de dienst open bare werken en -bedrijven in een reactie op de brief had gezegd dat het dui venverblijf, waarin 24 koppels zouden zijn gehuisvest, juridisch aan de te stellen eisen voldoet en gekwalificeerd kan worden als hobby. „Het lijkt wel een duivenfabriek”, betoogde de heer Havenaar die aanvankelijk met de Plas- wegbewoner de indruk had gekregen dat in het duivenverblijf tegen de hon derd gevleugelde vrienden een onderkomen hadden gekregen. Loco-burge- meester H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) zei tot slot dat er niets tegen het betreffende duivenverblijf en de hobby van de eigenaar was in te brengen. Half maart besloot de gemeenteraad de raadscommissie voor algemeen bestuur lijke zaken, die telkens in beslotenheid vergadert, te belasten met het opstellen van een „wensenpakket”, hoewel aan vankelijk het college van Burgemeester en Wethouders met het voorstel kwam een tijdelijke commissie uit de Wad dinxveense gemeenteraad hiervoor in te stellen, omdat van de „bestuurlijke com- Dit meepraten van de bevolking is, blij kens een gemeentelijke bekendmaking in dit nummer van het Weekblad voor Waddinxveen, geregeld door de raads- commisise voor algemeen bestuurlijke zaken, die bestaat uit de wethouders H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereni ging), A. H. van Gent (Progressieven) en P. F. J. van Schie (CDA) en de fractie voorzitters in de gemeenteraad M. Boe- re (Progressieven), drs. T. J. Bouwers (CDA), mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (lib.) en D. Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kiesvereniging). De commissieleden zijn van mening dat, in een tijd waarin iedereen de gelegen heid moet hebben mee te praten in alle belangrijke zaken, alle Waddinxveense ingezetenen een mogelijkheid moeten hebben tot inspraak bij het samenstellen van een „pakket van wensen’ \viaraa.n de nieuw te benoemen burgemeester zou moeten voldoen. De brieven met de pro fielschets van de inwoners moeten bin nen anderhalve week naar het gemeente huis worden gezonden, ter attentie van de secretaris van de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken, ge meentesecretaris H. Jenné. In dit schrij ven kunnen alle mogelijke wensen naar voren worden gebracht. Dé reacties van de Waddinxveners zul len, indien daar van de betrokkenen geen bezwaar tegen bestaat, in het open baar worden behandeld. In een later te houden openbare vergadering van de gemeenteraad zal in tegenwoordigheid van Zuidhollands commissaris der Ko ningin mr. M, Vrolijk het gezamenlijke standpunt van de bevolking aan hem worden voorgelegd. In de laatste jaren is het namelijk gebruikelijk geworden dat de commissaris der Koningin zich op deze manier tot de gemeenteraad wendt met de vraag wat voor een man of vrouw men tot burgemeester benoemd wil zien. WADDINXVEEN Zaterdag 19 mei 1945, precies veertien dagen na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, verscheen het eerste nummer van het „Weekblad voor Waddinxveen”. Dat is komende maandag (Tweede Pinksterdag) 30 jaar geleden. Met het door de deze zomer 80 jaar wordende en met zijn vrouw aan het Jan van Bijnenpad wonende heer F. Veldwijk uitgegeven plaatselijk nieuwsblad werd destijds letterlijk en figuurlijk klein begonnen. Klein in for maat, zoals de op ware grootte gereproduceerde voorpagina van dat eerste nummer van de eerste jaargang de Waddinx veners van nu Iaat zien, maar ook klein in oplage (300 abonnees in het eerste jaar) in een toen nog klein Waddinxveen met rond 6.000 inwoners. Het zijn er nu meer dan 20.000 en daaraan heeft het „Weekblad voor Waddinxveen zich aan gepast”. De mini-krant van toen is nu een nieuwsblad dat vorig jaar een dikke 700 pagina’s telde. Ze verschijnt meteen oplage van 5400 in meer dan 9 van de 10 gezinnen. Meer nieuws over het 30-jarige „Weekblad voor Wadidnxveen el ders in dit 1409e nummer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1