Nog steeds geen voor samenwerkingsschool naam Koelkast voor dominee voor Kleuren T.V. Forse celstraffen voor broers uit Waddinxveen Voorlichtingsavond Heemskerk B.V. over abortus ROLLEN DROP Cees VOORVERKOOP WEDSTRIJD MET PROFVOETBALLERS WIN EEN CAMERA MET PRIJSVRAAG WEEKBLAD Rabobank Q Drie ouders sloegen eerste paal de nieuwbouw van Havo/Atheneum na o® A a Nieuwsblad Onafhankelijk a Onze verzekerings-deskundigen zijn onafhankelijk, dus objektief. met 100% service Onze hoofdredacteur gaat met vakantie naar Zuid-Europa. Hij vertrekt maandag 26 mei en is vrijdag 13 juni weer terug in Waddinxveen. In die periode worden de redacti onele werkzaamheden waargeno- men door Gijs Kooren. Zijn adres is Wingerd 109 en zijn telefoon nummer is 3499. Radio of T.V. defect de Rabobank licht uw verzekering GRATIS GRONDIG door HAARSTYLIST B1NGO-DANSANTA VOND DE GOUWESLOBBERS” k II ORGELS- PIANO’S HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 31e JAARGANG - Nr. 1410 DONDERDAG 22 MEI 1975 Twee fasen (Advertentie) i Nu met hoge inruil Financiering mogelijk ZATERDAGAVOND 24 MEI, DE UNIE, 20.11 UUR Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 ELECTRIC ENGINEERING B.V. WADDINXVEEN De eerste paal voor de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum staat klaar om geheid te worden. De drie ouders-van-het-eerste-uur staan er gekleed in witte overjas en met de helm op het hoofd klaar. Naamgeving Hf' WADDINXVEEN Drs. A. A. de Bruin, ir. H. P. M. Koenen en ir. B. J. van der Toom hebben vorige week vrijdagmorgen als ouders-van-het- I eerste-uur aan de Sniepweg de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw I van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum. De drie ouders ver- 1 tegenwoordigen de richtingen die in deze school samenwerken. - B Grote keuze bij: - (Weekblad voor Waddinxveen (AD VE R T E N TIE) f (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. BODEGRAVEN Hoofdkantoor: Kerkweg 161. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566. geven moment sprak de heer Huizer zo gloedvol over deze samenwerkingsschool en vooral het functioneren van de bij zondere door de gemeenteraad benoem de commissie, die aan de gang van za ken leiding geeft, dat de heer Van Gent niet anders kon zeggen dan: „Dank u wel voor zo’n vurig pleidooi voor een artikel-61-commissie.” Van burgemees ter C. A. van der Hooft, met zijn vrouw op vakantie in Curacao, was een tele gram binnengekomen waarin hij het schoolbestuur feliciteerde met het begin van de nieuwbouw. WADDINXVEEN Abortus provoca- tus staat centraal op een voorlichtings avond die volgende week donderdag om acht uur in De Hoeksteen aan de Es- doornlaan wordt gehouden. Aan deze avond verleent medewerking de arts Gunning. Begonnen wordt om acht uur. het uithakken van de kluis, gaven de in brekers het op. Het gereedschap was te licht. Twee dagen later togen zij naar het postagentschap in Leiden. De over vallers hadden een buit van 30.000 gul den verwacht, maar de houders van het agentschap weigerden geld te geven. Terwijl één van de overvallers een pis toolschot loste, maakten de mannen zich uit de voeten. Enkele dagen later kon den alle vier aangehouden worden. De veroordeelden zijn overigens goede be kenden van de politie. WADDINXVEEN Veertig rollen drop en een wegwerpaansteker vormden de buit van een inbraak in de kantine van het tennispark aan de Sniepweg. Men kwam binnen door het vernielen van een ruit naast de toegangsdeur. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 ZATERDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 de bank voor iedereen De bouw van het HAVO/Atheneum, dat nog steeds geen naam draagt, gebeurt zo als bekend in twee fasen. De eerste, die nu van start is gegaan, zal plaats bieden aan ongeveer 400 leerlingen. Zij zal ge reed zijn voor het begin van het school jaar 1976-1977. Omdat het schoolbestuur dan 750 leerlingen verwacht, streeft men er naar de tweede fase direct na de eer- WADDENXVEEN Gisteravond heeft de centrale gemeente van de Nederlands Hervormde Kerk in „De Hoeksteen” afscheid genomen van ds. D. van Vliet, die een beroep heeft aangenomen naar Papendrecht De gemeenteleden waren in grote getale komen opzetten om dit afscheid mee te maken. Zondagmiddag in de Brug- kerk is de afscheidsdienst. Op de foto overhandigt ouderling W. Koppenaal namens de kerkeraad van wijk Oost een doos met een fraaie kristallen lamp aan de scheidende predikant. Later werd het echtpaar Van Vliet namens de gehele gemeente nog een knaap van een tweedeurs koelkast overhandigd en een salontafel met twee stoelen. Na het officiële gedeelte van de avond kregen de gemeenteleden gelegenheid persoonlijk afscheid van het predikantspaar te nemen. De Waddinxveners, de 21-jarige E.M. en zijn negentienjarige broer J.A.M., zijn veroordeeld tot respectievelijk twee jaar en anderhalf jaar gevangenisstraf. Een 26-jarige barkeeper uit Leiden kreeg drie jaar gevangenisstraf, terwijl een eveneens uit Leiden afkomstige 22-jarige gevelreiniger tot anderhalf jaar gevan genis werd veroordeeld. Het viertal trachtte in de nacht van 18 februari van dit jaar de kluis van het Boskoopse postkantoor te kraken. Na twee uur hard gewerkt te hebben aan steeds geen naam. Het schoolbestuur heeft nu een commissie in het leven geroepen die de naamgeving van de school gaat voorbereiden. Deze commis sie zal in de loop van het volgend schooljaar een activiteit ontwikkelen waarbij zo mogelijk alle leerlingen en eventueel de gehele bevolking betrokken zullen worden. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Voor de op za terdag 31 mei in Waddinxveen te spelen wedstrijd tussen een Waddinxveens selectie-elftal en een selectie uit de ere divisie kunnen alleen bij sporthuis De Bron aan de Eikenlaan kaarten worden gekocht. De toegangsprijs voor deze aantrekkelijke wedstrijd als opening van de 30e Sportweek bedraagt vier gulden. Kinderen tot 14 jaar één gulden. WADDINXVEEN/DEN HAAG Twee Waddinxveense broers en twee Leide- naars zijn vanwege het plegen van een mislukte roofoverval op een postagentschap in Leiden en van een eveneens mislukte kluiskraak in het postkantoor te Boskoop door de Haagse rechtbank tot celstraffen veroordeeld. ste uit te voeren. De school zal uitein delijk plaats gaan bieden aan 1000 leer lingen. Op de samenwerkingsschool, die nog uitgebreid gaat worden met een sporthal en een gymnastieklokaal, zitten kinderen uit Boskoop, Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen. Loco-burgemeester H. Huizer bedankte in een toespraak het vele werk dat wet houder A. H. van Gent voor het tot standkomen van de samenwerkings school had gedaan. In die dank betrok hij het gehele schoolbestuur. Op een ge- ft Zoals gezegd heeft de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum nog IHiri >rl|diga««at tet oor jtopaid aatardag a oa 1 oor goalotoo WADDINXVEEN Het feit dat het deze maand dertig jaar ge leden is dat het Weekblad voor Waddinxveen voor het eerst ver scheen vormt de aanleiding voor een feestelijke foto-prijsvraag el ders in deze editie. Weet men de op zeven foto’s gefotografeerde zaken in Waddinxveen thuis te brengen en pp een briefkaart te zetten, dan maakt men kans op mooie prijzen. Bijvoorbeeld di- rect-klaar-camera’s voor kleuren- en zwart-wit toto’s. Meer bijzon derheden over deze feestelijke foto-prijsvraag in dit Weekblad voor Waddinxveen. Het slaan van de eerste paal was aan leiding voor wat feestelijkheden. Zo luisterde het Goudse draai-orgel „De Lekkerkerker” het officiële gebeuren muzikaal op. De leerlingen van de sa menwerkingsschool voor HAVO/Athe neum waren in optocht van hun school aan de Lindengaarde onder luid ge zang naar het bouwterrein gegaan. I ’s Middags werd in het Anne Frank- centrum voor hen de film „Borsalino” vertoond. ■riüthtade 16-17 telefoon 01828 23 06 |l otnseoorde 18 telefoon 01828 25 22 Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren I-BODEGRAVEN TOONZALEN KERKSTRAAT 2-28 -- -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1