Tweede herziening bestemmingsplan voor Groenswaard III werd vastgesteld Concept-onderwij snota Kleuren T.V. wordt druk besproken Heemskerk B.V. RECEPTIE-ALBUMS Arie Kooijman: Vox Jubi laris lid van het eerste uur Bejaarden volgende week woensdag op reis b JJ I NOTA IS GEEN COLLEGE-WERKSTUK Nieuwsblad Onafhankelijk Nog 3 dagen kermis in De Sniep Raad vraagt medewerking van reclamanten met 100% service Tijdens de vakantie van onze hoofdredacteur worden de redac tionele werkzaamheden waarge- nomen door Gijs Kooren. Zijn adres is Wingerd 109 en zijn telefoonnummer is 3499. Radio of T.V. defect Hagoort-Boskoop ■al B. jr ORGELS- PIANO'S 31e JAARGANG - Nr. 1412 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 5 JUNI 1975 nniii Goed blad Bezwaren GEORGE BAKER SELECTION (Advertentie) 24 uur bereikbaar. Nu met hoge inruil Boekhandel Veldwijk BV Financiering mogelijk. WADDINXVEEN De concept-onderwijsnota van wethouder A. H. van Gent (progressieven) is de afgelopen week een van de meest besproken werkstukken in onze gemeente geweest. In deze nota, die door wethouder Van Gent met hulp van een aantal progressieve onderwijskundigen is ge schreven, komt onder meer als conclusie naar voren dat alleen een samen werkingsschool voor LBO (Lager Beroeps Onderwijs) in Waddinxveen een haalbare kaart is. Victorwijk Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 DE L.P. PALOMA BLANCA van 18,90 voor 12,90 ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 Overslag 1 - Gouwestraat 20 Telefoon 01727 - 2788 r V.l.n.r. Arie Kooijman, burgemeester C. A. van der Hoojt en Wim Burger tijdens de viering van Kooijman’s jubileum. WADDINXVEEN Door de veranderde opvattingen over de verhou ding hoogbouw-laagbouw in Groenswaard III moest de gemeenteraad gis teravond beslissen over een tweede herziening van het bestemmingsplan voor deze wijk. De raad had er zelf weinig moeite mee, de bewoners van Weidezoom en Distelveld des te meer. niiBi Grote keuze bij l Weekblad voor Waddinxveen Reden genoeg om hem eens in het zon- (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) A BODEGRAVEN J - Van 18 april tot 18 mei heeft het ont werp van het gewijzigde bestemmings plan voor ieder ter inzage gelegen. Er zijn binnen de wettelijk vastgestelde ter mijn zes bezwaarschriften binnengeko men, in totaal ondertekend door 48 be woners en door de Kerngroep Vereni ging Milieudefensie „Mooi Waddinx veen”. De meeste bezwaren spitsen zich toe op een kleinere ruimte tussen de bestaande bebouwing aan de Weidezoom en de nieuw te bouwen laagbouw dan was aan genomen ten aanzien van de vroeger ge dachte flat. Dat de inspraakprocedure niet optimaal zou zijn geweest werd door de raadsleden en door wethouder Van Schie naar het rijk der fabelen ver wezen. Nadat het plan een maand ter inzage had gelegen, waarbij een van de gemeenteambtenaren steeds alle toelich ting had gegeven die mogelijk was, is er nog een gesprek geweest met de recla manten. verder zouden gaan procederen, omdat daardoor de plannen aanmerkelijk later kunnen worden gerealiseerd. Het bestem mingsplan werd tenslotte zonder hoof delijke stemming en zonder tegenstem men vastgesteld. De atletiekbaan aan de Alb. Thijmlaan krijgt een opknapbeurt. De heer Van Ek (prog.) was er blij mee, al voldoet de baan niet aan de voorgeschreven lengte. Op zijn vraag of de baan in sportpark De Sniep nu kan worden vergeten, ant woordde wethouder A. H. van Gent dat er inderdaad tijdens het bewind van het huidige college geen voorstellen voor een atletiekbaan in De Sniep zijn te ver wachten. De heren Meerkerk en Havenaar (SGP) onthielden hun stem aan het voorstel omdat dit de zondagsontheiliging in de hand zou werken. Wethouder Van Gent respecteerde hun standpunt. Drs. W. Verbaan (prog.) vond de opgevoerde af schrijving van 25 jaar wel wat lang en de wethouder was het roerend met hem eens. Die termijnstelling heeft een his torische achtergrond en zal binnenkort in zijn algemeenheid op de helling gaan, aldus de heer Van Gent Het toiletgebouwtje bij het flatgebouw langs de Willem de Zwijgerlaan zal wor den geplaatst en de marktkooplieden zullen door middel van een vrijwillige bijdrage de kosten moeten dekken, iets waarmee zij zich reeds accoord hebben verklaard. Het gebouwtje zal niet toe gankelijk zijn voor bezoekers van de markt, het blijft voorbehouden aan de kooplieden. Het blijkt dat de markt kooplieden ingenomen zijn met de nieu we plaats van onze weekmarkt. CDA- raadslid T. Bouwers plaatste het verwijt dat hij niet tijdig op de hoogte was ge weest van de vergadering van de markt- commissie waarop wethouder H. Huizer zei: „U had het in het Weekblad voor Waddinxveen kunnen lezen en dat is een goed blad” (Waarvan acte). In de rondvraag stelde de heer M. Boete (prog.) het drama in de Victorwijk aan de orde. Door de gebrekkige organisatie in het begin (zie elders in dit blad, red.) staat nu in feite iedereen met zijn rug tegen de muur en ook de laatste fase zal voor de bewoners nog de nodige er gernis opleveren. Het college van B. en W. heeft uit de hele gang van zaken ze ker lering getrokken en men legt aan nemer Heijmans nu wekelijks de duim schroeven aan. Bovendien zal in voor komende gevallen de voorkeur uitgaan naar aannemers die reeds lang tot volle tevredenheid in dit gebied opereren en die daardoor volledig op de hoogte zijn van de toestand van onze Waddinxveen- se bodem. Alle betrokkenen, het college van B. en W, de dienst Openbare Werken en de Woningbouwvereniging St. Joseph zijn met deze gang van zaken uitgesproken ongelukkig. Aangezien echter in de laat ste fase de voorgaande ellende niet meer is goed te maken, hoopt men dat de veelgeplaagde bewoners de laatste vier weken hetzelfde geduld willen tonen dat zij al die tijd reeds hebben gehad. Het dagelijks bestuur van onze gemeente heeft in zijn vergadering van dinsdag morgen deze zaak besproken en ver klaart nadrukkelijk dat de nota is ge schreven door onderwijswethouder Van Gent en dat de daarin getrokken con clusies niet de mening van het voltallige college van B. en W. weergeven. De berichtgeving in ons Weekblad van De nota is in de openbaarheid gebracht als discussiestuk en is afkomstig uit de groepering die in de eerste plaats voor stander is van Openbaar Onderwijs en, vorige week zou de indruk kunnen wek ken dat burgemeester en wethouder als college deze nota het licht hebben doen zien, maar dat is geenszins het geval. Tijdens de hele tocht zullen bijzonder heden worden verteld over de plaatsen waar men doorkomt. Van Rhenen voert de tocht via Veenendaal naar Alphen, met als sluitstuk een diner in restaurant Avifauna”. De organisatoren verwach ten omstreeks half negen weer terug in Waddinxveen te komen. als dat niet haalbaar is, van samenwer kingsscholen. Het is bekend dat min stens de helft van ons college van B. en W. voorstander is van onderwijs op le vensbeschouwelijke grondslag en dat de pogingen van de Stichting voor Protes tants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Waddinxveen zeker in de discussies vol ledig zullen meespelen. In de debatten kwam wel de wens naar voren dat de reclamanten na het ver vullen van enige van hun wensen, niet ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: C. M. Hemimnga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 b WADDINXVEEN Volgende week woensdag gaan onze bejaarden op stap om hun jaarlijkse reis te maken. De or ganisatoren hebben een dag vol afwisse ling voorbereid en het ziet er naar uit dat de 250 km lange tocht door de deel nemers met plezier zal worden afgelegd. Oosterbeek naar Arnhem, waar een boot tocht begint die het gezelschap weer naar Rhenen brengt. Tijdens deze tocht kunnen de reizigers onder meer het stuw- en sluizencomplex in Driel zien. Burgemeester Van der Hooft klapte uit de school toen hij vertelde dat, als het aan hem had gelegen, Arie Kooijman koninklijk zou zijn onderscheiden, maar dat men het in Den Haag daar niet hele maal mee eens was. „We hebben toen maar een boek gekocht” zei de burge meester en de heer Kooijman antwoord de daarop dat hij, ondanks alle drukte, zeker tijd zou vinden om het te lezen. Op hun tocht, die om half negen begint, zullen de bejaarden via Doom en Leer- sum naar Amerongen rijden, waar een kop koffie wordt aangeboden. De tocht voert de deelnemers vervolgens langs Eist, Rhenen, Wageningen, Renkum en slimheid van een vos en de moed van een leeuw”. De heer Kooijman kreeg van het koor een fraaie ballpoint met inscriptie en een kist met diverse dranken. Mevrouw Kooyman werd in de bloemen gezet, hetgeen de jubilaris in zijn dankwoord de opmerking ontlokte dat hij zo blij was met de bloemen en dat zijn vrouw zeker van de wijn zou genieten. Het was bekend dat er in de wijk verder gebouwd zou worden en raad en college vinden het niet sportief dat de bewoners van Weidezoom en Distelveld het doen voorkomen alsof men daardoor hogelijk verrast is. Een aantal bezwaren had geen betrekking op het al dan niet vast stellen van het bestemmingsplan en is daarom niet ontvankelijk verklaard. Voor de rest zal de gemeente alles doen om de uitbreiding van de wijk op bouw technische en menselijke gronden zo veel als mogelijk is aan te passen aan de wensen van de huidige bewoners, maar men vraagt wel begrip voor de situatie dat goedkeuring op het totale project alleen door Gedeputeerde Staten zal worden gegeven als de bebouwing niet onder een bepaald aantal wooneen heden per oppervlakte blijft De bedoe ling van het gemeentebestuur is en blijft om goede woningen te bouwen tegen een redelijke prijs en het gevaar bestaat dat inwilliging van alle voorliggende wensen zal moeten worden betaald door de toe komstige bewoners. wijs” heeft de medewerking van de Wad- dinxveense overheid gekregen om hier een school voor gewoon basisonderwijs te stichten. De raadsleden W. de Meer (prog.) en P. de Lijster (CDA) maakten een paar aantekeningen bij het voorstel. Beiden wisten dat de raad niet anders kon doen dan voorstemmen omdat de Lager onderwijswet van 1920 de Stich ting het recht geeft te handelen zoals zij heeft gedaan. Toch waren beiden niet helemaal gelukkig met de gedachte dat het simpele feit dat een kleine inwoner aantal ook het aantal benodigde hand tekeningen vermindert, een van de hoofdmotieven is geweest om de aan vraag in Waddinxveen te plaatsen. De heer De Lijster merkte nog op dat voor het stuk grond in Groenswaard III zowel VOO als de Hervormde School vereniging reeds candidaat staan, zodat hij de redactie van het voorstel „In de omgeving van een van de beide NS- stations” toejuichte. netje te zetten. De repetitie werd maan dagavond na de pauze afgebroken om de voorzitter te huldigen en een van de fans van het koor, burgemeester C. A. van der Hooft, brak zelfs even uit een vergadering om dit feest mee te maken. Vice-voorzitter Wim Burger sprak de jubilaris als eerste toe en gaf een op somming van de eigenschappen waaraan een voorzitter moet voldoen. Dat zijn: „De wijsheid van Salomo, het geduld van Job, de huid van een olifant, de ^0^:0 Foto: WvW/Gijs Kooren WADDINXVEEN De Hervormde Gemengde Zangvereniging „Vox Jubi- lans” bestaat dit jaar dertig jaar. Onder de leden zijn er nog een paar, die al die dertig jaar lid zijn geweest en gebleven. Een daarvan is de huidige voorzitter, Arie Kooijman, die deze functie nu al 22 jaar bekleedt. Daarvoor was hij drie jaar secretaris, zodat een optelsommetje leert dat hij 25 jaar deel uitmaakt van het verenigingsbestuur. De heer De Vogel (lib.) dacht dat de prioriteiten uit de sportnota over het hoofd waren gezien, maar de heer Van Gent legde hem uit dat in de sportnota was gesproken over de nieuw aan te leg gen baan in sportpark De Sniep en niet over de opknapbeurt die nu aan de orde was. De „Stichting tot bevordering en in standhouding van Gereformeerd Onder- TOONZALEN KERKSTRAAT 2-28 - v

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1