Waddinxveen nog niet Derde Wereld aan de slag Stichting wil samenwerkings- beroepsonderwijs realiseren MAARTEN BOTH: KONINKLIJK GOUD Kleuren T.V. Heemskerk B.V. Meisje (8) onder auto Burgemeester pakte hamer.... RIJNLAND B.V. voor al uw buitenlands geld en reisverzekeringen Dinar, Peseta, Pound, Escudo, Lire, Mark, Franc, Drachme Dollar, Kroner, Forint, Schilling. KOFFIEBAR Nieuwsblad Onafhankelijk Noodweer zorgt wateroverlast Koffiebar in Ontmoetingskerk hier voor enig Radio of T.V. defect ZWAAR GEWOND met 100% service DICHTER WONEN BIJ UW WERK Makelaarskantoor HOOFDRED ACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 31e JAARGANG - Nr. 1415 DONDERDAG 26 JUNI 1975 Functies 10 Gouda Nu met hoge inruil Financiering mogelijk I Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 Overleg Ombuiging Koninklijk goud voor Maarten Both. Terwijl burgemeester C. A. van der Hooft de medaille opspeldt, kijkt zijn echtgenote glunderend toe. ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft heeft vorige week vrijdag de heer M. Both, directeur van de timmer- en meubelfabriek P. Both en Zonen BV aan de Noordkade, de gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau op de revers gespeld. De uitreiking van deze koninklijke onderscheiding gebeurde tijdens een in het Boskoopse hotel Florida gehouden receptie, waar de zondag 65 jaar geworden gebo ren en getogen Waddinxvener afscheid nam van zijn bedrijf. De dagelijkse leiding is nu in handen gekomen van zijn broers Arie, Gerrit en Adrie Both, die al als directeur optraden. Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG 28 JUNI, ONTMOETINGSKERK, 20.00 UUR (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. (ADVERTENTIE) MET SPOED TE KOOP GEVRAAGD: Hoofdkantoor: Kerkweg161. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566. Het meisje werd met een zware hersen schudding en inwendige verwondingen naar het Bleulandziekenhuis in Gouda vervoerd. Volgens de politie rende zij opeens met grote snelheid de straat op. De automobilist zou geen schuld treffen. Bij een ongeluk op de hoek Kerkweg/ Kanaalstraat/Juliana van Stolberglaan liepen twee auto’s behoorlijke blikscha de op, omdat de op de Kerkweg rijdende Bodegraver G. van B (31) verzuimde voorrang te geven aan de Waddinxvener F.J.L. (26). Bij een dinsdagavond in het pand van Boohstoppel’s Automobielbe drijf aan de Oranjelaan gepleegde dief stal werd rond 140 gulden buitgemaakt. Tevergeefs zocht(en) de dader(s) in kas ten en bureaus naar meer geld. WADDINXVEEN Kennelijk om zijn ongenoegen te tonen met de definitieve plaats van de week markt had een bewoner van de Willem de Zwijgerlaan elk afras- teringspaaltje in zijn tuin voor zien van zeven vervaarlijke spij kers. Laatst werd dat opgemerkt door burgemeester C. A. van der Hooft, die de markt bezocht. Di rect toen hij dat zag vroeg hij een hamer aan een marktkoopman en sloeg resoluut alle spijkers weer in de paaltjes terug. Hij vond die spijkers een levensgevaarlijke zaak omdat ouderen maar vooral ook kinderen zich behoorlijk daaraan zouden kunnen verwonden. De Waddinxveense vrijwillige brandweer werd driemaal gevraagd wateroverlast te verhelpen. Dat was het geval in een flat gebouw aan de Elzenhorst, waar een ouderwoning blank stond, terwijl voorts bij een woning aan de Souburghlaan en de Tesselschadelaan de afvoeren van een op deze woningen geplaatst dakkapel het water niet kon verwerken. In alle drie gevallen kon het werk echter door één of twee man geklaard worden. Dit vertelde burgemeester C. A. van der Hooft aan het eind van de gisteravond gehouden en bijna twee uur durende raadsvergadering op desbetreffende vra gen van het VVD-raadslid J. C. A. C. Uit een mededeling van secretaris K. J. de Ree blijkt dat het stichtingsbestuur de colleges van Burgemeester en Wethou ders van Waddinxveen en omliggende gemeenten alsmede alle betrokken in stanties in kennis heeft gesteld van de oprichting - de acte passeerde notaris J. in ’t Hol donderdag 12 juni - en hen heeft uitgenodigd tot overleg ter reali sering van een school voor lager beroeps onderwijs in samenwerkingsverband. loth, J. J. de Bruin, T. B. A. Bunnik, A. Kaufman en J. J. Kummel. de Vogel. De raadsvoorzitter betreurde dat deze zaak op een mislukking was uitgelopen en zei te hopen dat aan een ander project begonnen zou kunnen worden. Hij noemde als mogelijkheid het meehelpen de honger in Ethiopië te bestrijden. Los hiervan zal echter ook het regerings beleid zodanig moeten worden omgebo gen, dat initiatieven zoals vanuit Wad dinxveen om in de Derde Wereld de handen uit de mouwen te steken kans van slagen hebben. Daartoe stond begin deze maand al een gesprek met staats secretaris W. Polak van Binnenlandse Zaken op het programma, maar burge meester Van der Hooft heeft hiervan moeten afzien zolang Waddinxveen nog zoekt naar een ontwikkelingsproject. Je moet tenslotte een voorbeeld hebben om in heel het land te bereiken dat gemeen ten banden mogen aanknopen met plaat sen in een ontwikkelingsland. heeft de raad zich ook in een motie (die de steun kreeg van CDA en Progres- sieven) uitgesproken. Tegen het blijvend Waddinxveens geld stoppen in een ont wikkelingsproject hebben de SGP/Her- vormde Kiesvereniging en de WD - hoewel de liberalen nog bereid waren eenmalig accoord te gaan met het be schikbaar stellen van 35 mille - over wegende bezwaren. Al in april was vanuit Waddinxveen rontact opgenomen met het provinciaal bestuur om te polsen hoe het raadsbe sluit om aan de slag te gaan in de Der de Wereld zou worden beoordeeld. Vast staat dat de provincie dergelijke zaken sympathiek tegemoet treedt. Het water- leidingproject in Kameroen was op ver zoek van Waddinxveen uitgezocht door minister drs. J. P. Pronk van Ontwikke lingssamenwerking. Maar SNV-vrijwil- ligers daar deelden hem mee, toen om meer informatie werd gevraagd om onze inwoners van de toestand daar op de hoogte te brengen, dat het karwei door de Kameroense regering zelf was gedaan omdat niet langer meer gewacht kon worden. De scheidende en nu koninklijk onder scheiden directeur Maarten Both was naast de zakelijke bemoeienissen met het bedrijf werkzaam in diverse functies. In de vijftiger jaren deed hij zeer inten sief mee aan de werkzaamheden van de Commissie van Onderzoek X van het Centrum van Houtresearch, waardoor productievoorschriften voor timmerwerk werden vastgesteld. Deze arbeid leidde tot het boek „Kwaliteitseisen voor tim merwerk” (1961). Sinds vele jaren maakt de heer Both ook deel uit van het be stuur van de afdeling Zuid-Holland van de Nederlandsche Bond van Timmer- Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Voor diverse relaties: Eengezinswoningen en bungalows, met name een royaal hoekhuis in fabrikanten. Bovendien vertegenwoor digt hij deze afdeling als afgevaardigde in het hoogste bestuursorgaan van deze organisatie. Lid van het bestuur van de ingeschrevenen 'bij de afdeling Timmer werk van de Stichting KOMO, door wel ke instantie toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van het geleverde timmer werk, was een andere door de Waddinx vener beklede functie. In 1959 werd de heer Both benoemd tot notabel van de Centrale Hervormde Ge meente in Waddinxveen. Na vier jaar werd hij opgenomen in het College van Kerkvoogden van deze kerk met als spe ciale functie het onderhoud en toezicht op de kerkgebouwen. Ook is hij jaren lang lid geweest van het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhou ding van Nederlands Hervormde Chris telijke Scholen. ZATERDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162, daarna Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71tel. 01727-2834 ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 (12.00-13.00 uur, 17.00-18.00 uur) Weekend verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 8601 In Voorschoten zijn wij gestart met de ver koop van een serie luxe herenhuizen, die worden gebouwd door Reym uit Waddinxveen. Koopsommen v.a. 146.000.v.o.n. Kanaalstraat 12 Tel. 2028, b.g.g. 6283. WADDINXVEEN Komende zater dagavond wordt in een van de zalen van de Ontmoetingskerk weer een koffiebar gehouden. Een groep jonge christenen wil daar graag met leeftijdgenoten pra ten over belangrijke levensvragen. De aanvang is om acht uur en de toegang is zoals gebruikelijk gratis. Iedereen is van harte welkom. De „Stichting school voor lager beroeps onderwijs in samenwerkingsverband te Waddinxveen” wordt voorgezeten door W. C. de Bruijn. Vice-voorzitter is C. H. de Ruijg, terwijl K. J. de Ree als secre taris en L. J. Verhagen als penning meester optreden. Leden van het stich tingsbestuur zijn voorts B. T. H. Ber- De aan het Diederik van Schagenplant- soen wonende Maarten Both was vorige week zaterdag precies 51 jaar aan het door zijn vader in 1922 gestichte bedrijf verbonden. Hij is er in 1924 een dag voor zijn veertiende verjaardag gaan werken. In de periode 1946-1968 was de heer Both als firmant belast met de al gemene leiding. Sinds 27 maart 1968 trad hij op als (commercieel) directeur. De timmer- en meubelfabriek P. Both en Zonen BV was in de twintiger jaren begonnen met het onderhouden en aan nemen van bouwwerken. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog startte het bedrijf met de fabricage van machinaal timmerwerk. Vanaf 1940 tot 1946 zijn er activiteiten ontplooid op het gebied van de meubelfabricage. Na 1946 werd overgegaan tot alleen maar het maken van machinaal timmerwerk. In vergelijking met buurgemeente Gou da, door het noodweer de ergst getroffen stad in ons land waar de waterschade de twee miljoen gulden te boven zou gaan, heeft Waddinxveen de tropische regen bui „goed” verwerkt. Wel zijn ook onze brandweerlieden in Gouda nagenoeg de gehele dinsdag nog aan het werk geweest om het overtollige water weg te krijgen. De politie werd dinsdagmorgen vroeg nog geconfronteerd met een waterlei- dingbreuk in een huis aan de St. Victor- straat, terwijl ook assistentie werd ver leend bij het door Rijkswaterstaat water- vrijhouden van de op- en afritten naar en van rijksweg 12 bij de Goudsebrug. Zondagavond kwart over acht werd as sistentie van de Waddinxveense brand weer gevraagd voor een ongeval op rijksweg 12 bij British Leyland B.V. van een daar rijdende vrachtauto met melkproducten was een deur opengesla gen, waarbij een grote hoeveelheid melk producten op de weg was terechtgeko men. Op verzoek van de rijkspolitie werd daar door de brandweer de weg schoongespoten en -geveegd. WADDINXVEEN Een enorme wolk breuk heeft maandagavond ook in Wad dinxveen brandweer, politie en particu lieren werk gegeven. Volgens het KNMI in De Bilt komt een dergelijke „zondvloed”, waarbij het water met bak ken uit de hemel viel en ontstaan door het grote temperatuurverschil op zee (17 graden) en landinwaarts (27 graden), eenmaal in de tachtig jaar voor. WADDINXVEEN Zware verwondin gen liep dinsdagavond de 8-jarige Catja Cuper op toen zij plotseling ter hoogte van het winkelcentrum Luifelbaan de Brederolaan opliep en onder een auto kwam. De bestuurder van deze Fiat, de 24-jarige bankbediende F. J. B. uit Wad dinxveen, kon haar onmogelijk meer ontwijken. de directe omgeving van de Kerkweg. In». WADDINXVEEN In Waddinxveen is opgericht de „Stichting school voor lager beroepsonderwijs in Samenwerkingsverband te Waddinxveen”. Deze stichting wil op dezelfde wijze (artikel 61-64 van de gemeentewet) gaan proberen in onze gemeente een LBO neer te zetten, zoals destijds is gekomen tot de oprichting van de samen werkingsschool voor HAVO/Atheneum. Met ditzelfde doel voor ogen werd ruim een jaar geleden vanuit een andere richting de „Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Waddinxveen” in het leven geroepen. WADDINXVEEN Waddinxveen is er nog niet in geslaagd in de Derde Wereld aan de slag te komen. De bijna drie maanden geleden door de gemeenteraad be schikbaar gestelde 35 mille voor de gedeeltelijke aanleg en herstel van de water leiding in een overheidshospitaal met 80 bedden in de stad Bertua in het oosten van de Afrikaanse republiek Kameroen blijft ongebruikt nu de regering in dat ontwik kelingsland zelf het geld daarvoor op tafel heeft gebracht. Om aan te tonen dat een hele gemeente achter zo’n project zou staan moet er van worden uitgegaan dat vanuit de be volking tweemaal zoveel het door het gemeentebestuur beschikbaar gestelde bedrag moet kunnen worden overge maakt. Voteert de raad 30.000 gulden, dan zou de bevolking met 60.000 gulden over de brug moeten komen, opdat tel kens projecten van rond een ton ter hand genomen zouden kunnen worden. In Waddinxveen is ook het plan om door het samenstellen van een commis sie de gehele bevolking bij een ontwik kelingsproject te betrekken. Daartoe Rabobank C3 de bank voor iedereen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1