PASSAGE Sociale woningbouw, koopbuizen-voor-iedereen, vrije sector OPEN OP Groenswaard 3 17 NOV. aan Treffers en Polgar eer en naam aangetast Voortgezette woningbouw laat alle groepen aan hun trekken komen Wat moet er op stukje Passagegrond komen? L 'Mooi W veen op kantoor ontboden I DIA-PROJECTOR VOOR DE PRINS Kleuren T.V. Heemskerk B.V. I J Nieuwsblad Onafhankelijk Wethouder P. F. J. van Schie: Veertien Waddinxveners op paleis Soestdijk met 100% service Radio of T.V. defect I >1 irtfc EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG Scholen Zinsnede targ. 1,5 Ton Nu met hoge inruil Financiering mogelijk Veel belangstelling Onvoorzichtig Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 Bijstelling WADDINXVEEN Het staat nu vast hoe Waddinxveens woonwijk-in- wording Groenswaard 3 zal worden afgebouwd. Naast de 302 huizen (145 flats, 127 eengezinswoningen, 30 vrije sectorhuizen) die er al staan en zijn bewoond zullen er in de komende twee jaar nog 246 worden bijgebouwd. Hierbij zijn nog niet geteld de rond 60 gestapelde woningen, die op het braakliggend stukje duur bouwterrein bij het station-Noord zullen worden gebouwd. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Een dia-projector voor prins Bemhard. Op de foto, die Sjaak Noteboom in paleis Soestdijk heeft genomen, staan van links naar rechts W. F. Meijer (nog net zichtbaar), mevrouw A. Rehorst-van den Berg, mevrouw C. van Berkesteijn-Heemskerk, prins Bemhard, wethouder H. Huizer, B. F. Langendam (half zichtbaar) en K. van Til- eekblad voor Waddinxveen 31e JAARGANG - Nr. 1416 DONDERDAG 3 JULI 1975 winkelvoorzieningen. 114 totaal 132 totaal (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. (ADVERTENTIE) Voor alle nog in Groenswaard 3 te bouwen huizen in de woningwet-, pre mie- (huur en koop) en vrije sector be staat grote belangstelling. Dat was al gebleken uit de in april van dit jaar door het gemeentebestuur van Waddinx veen gehouden enquete onder de in woners of er behoefte bestaat aan een (ander) huis en zo ja aan wat voor type. Er kwamen 268 bruikbaar ingevulde enquêteformulieren terug. Half om half bleek de belangstelling uit te gaan naar huur- en koophuizen. Zij die interesse hadden in een huurwoning waren be reid daarvoor tussen de 275 tot 450 gul den per maand te betalen. De kooplus tigen onder de ondergevraagden wilden voornamelijk naar een ruimer huis en de flatwoning voor een eengezinswo ning met tuin verruilen. Het ligt in de bedoeling de in de ko mende jaren te bouwen 246 huizen (62 in de vrije sector, 74 in de premiesector (huur en koop) en 110 in de woning- wetsector) als volgt te bouwen grond uitkomt. Voor de 62 huizen in de vrije sector zullen Waarschijnlijk bouw- groepen worden gevormd. Ir. K. Polgar: ’’Naar aanleiding van on ze brief, waarvan we kopieën hadden gestuurd naar het Waddinxveense ge meentebestuur en de Vereniging Milieu defensie in Amsterdam, gaf mevrouw Goldstein toe als kerngroep bijzonder onvoorzichtig te zijn omgesprongen met niet nagetrokken berichten. In alle toon aarden heeft ze ons duidelijk gemaakt geen onrecht te willen doen aan de in tenties en werkzaamheden van Treffers en Polgar. Inmiddels heeft ze een twee de open brief aan de gemeenteraad het licht doen zien die het er Voor ’’Mooi Waddinxveen” niet beter op heeft ge maakt. Kijk, die goeie mevrouw heeft zich in de nesten gewerkt en dus heeft ze meer tijd nodig om er te proberen onderuit te komen. Vandaar dat ze zegt In Groenswaard 3 zal de thans in een flatwoning aan de Wingerd gehuisveste huisarts C. N. Vreeken nog een woning met praktijkruimte kunnen laten bou wen, staat er een kleuter- en basisschool gepland op de hoek Wingerd-Weide- zoom, is er een sportzaal gedacht op de hoek Wadde-Groensvoorde-Wingerd en komt er nog een bij het eerder genoem de scholencomplex te bouwen peuter speelzaal. In Groenswaard 3 komen geen Treffers en Polgar, in feite woedend over de hele teneur die uit de vorige week in het Weekblad voor Waddinx veen geplaatste open brief aan de ge- Oorspronkelijk waren er zo’n 20 flat woningen op dat stukje grond gepland, maar nu het centrumplan ’’slechts” 98 flats omvat blijft dit stukje onbebouwd. Wethouder Van Schie deelde mee dat uit exploitatieoverwegingen rekening moet worden gehouden met een grond- opbrengst van 1,5 ton. De betreffende doeleindennota van de Progressieven, vorig jaar zomer ingediend door de fracties van de PvdA en D’66 en be handeld in de gemeenteraadsvergade ring van 19 juni, wordt gesteund door de gehele raad, die dat destijds in een motie ook heeft vastgelegd. ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979. Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834. ZONDAG Arts: C. M. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078. Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834. Weekend verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 1976 32 vrije sectorwoningen 37 premie sectorwoningen (koop) 45 woningwetwoningen na de vakanties op de hele zaak te wal len terugkomen”. De tweede open brief aan de gemeente raad van ’’Mooi Waddinxveen” staat in dit Weekblad voor Waddinxveen in de rubriek ’’Lezers Schrijven” afgedrukt. Woordvoerster Nel Goldstein-Meynema is intussen met haar gezin op vakantie naar Frankrijk gegaan. Andere leden van de kerngroep konden ons geen commentaar verstrekken omdat zij in het geheel niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de beweegredenen voor het schrijven van de open brief aan de gemeenteraad. Ons is gebleken dat bij het opstellen daarvan sprake is geweest van een minimaal overleg met de on geveer 15 man tellende ’’achterban”. De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw is er dins dagmiddag mee accoord gegaan de no dige voorbereidingen te treffen om de gemeenteraad in het najaar alvast voor nu en straks stukken bouwgrond in het bestemmingsplan Groenswaard 3 aan de drie woningbouwverenigingen te kun nen verkopen. Het moet raar lopen als men er niet in zou slagen nog dit jaar de eerste paal te slaan voor de voortge zette woningbouw in Waddinxveens nieuwste woonwijk. Met de huizenbouw wordt gestart op het terrein aan de Wad- de en de Weidezoom, tegenover Peu- leyen. meenteraad spreekt, is vooral geraakt door de zinsnede van ’’Mooi Waddinx veen:... ”Dat Treffers en Polgar met zijn voor u (gemeentebestuur, redactie) zo gunstige renovatierapport voor de muziekschool kwam, bevreemdt ons zeer. Ons is ter ore gekomen, dat hij hiervoor 10.000,heeft gekregen. Waarom wendt u (gemeentebestuur, re dactie) zich om advies niet tot een on afhankelijk deskundige?”... Treffers en Polgar, opsteller van het (door het college van Burgemeester en Wethouders gevraagde) renovatie-advies voor de streekmuziekschool aan de Kerkweg, ontboden ’’Mooi Waddinx veen” op hun kantoor. Mocht binnen tien dagen geen reactie worden verno men, dan was het architecten- en inge nieursbureau van plan juridische stap pen te ondernemen. Vorige week don derdag, een dag na het schrijven van de brief, voerde Nel Goldstein-Meynema over deze zaak al een gesprek met de directie van Treffers en Polgar BV. De mogelijkheid bestaat dat in de loop van volgend jaar nog enige bijstelling zal plaats vinden wat betreft het aantal te bouwen typen huizen in Groenswaard 3, indien tenminste de belangstelling daarvoor aanleiding geeft. Bij dit alles moet tevens bedacht worden dat in de komende vijf jaar in Waddinxveen niet meer dan 130 huizen per jaar mogen worden gebouwd en dan voornamelijk bestemd voor de eigen bevolking. Hier van zullen er in totaal rond 300 in Groenswaard 3 mogen worden neerge zet eh nog eens 360 in de strook tussen de Burgemeester Trooststraat en de Jan Dorrekenskade-Oost (plan Zuidkade 1). Omdat dit jaar nog geen huis in Wad dinxveen is gebouwd zullen de contin genten voor dit en volgend jaar in el kaar kunnen overvloeien. WADDINXVEEN Nu het Passage-winkelcentrum in aanbouw is, de bouw van het kantoorpand van Ydo BV vordert, de eerste paal voor het jeugd- en vrijetijds centrum De Bonkeloar is geslagen, er een renovatie-advies voor het voormalig no tarishuis streekmuziekschool op tafel ligt en de situering en vormgeving van een nieuw gemeentekantoor nagenoeg vaststaat zouden de Progressieven hun een jaar geleden gepresenteerde ’’aanzet tot een doeleindennota voor het centrum van Wad dinxveen” eens opnieuw moeten bekijken. WADDINXVEEN Het architecten- en ingenieursbureau Treffers en Polgar BV, met vestigingen in Waddinxveen (Middelburgseweg) en Voorburg, is woedend op de Kerngroep Vereniging Milieudefensie ’’Mooi Waddinxveen”. De directeuren ir. K. Polgar en G. C. Sundermeijer hebben in een aangetekende brief aan woordvoer ster Nel Goldstein-Meynema geschreven dat de milieuverbeteraars in een open brief aan de gemeenteraad de eer en het aanzien van hun bureau hebben aangetast 1975 30 vrije sectorwoningen 37 premie sectorwoningen (huur en koop) 65 woningwetwoningen Die suggestie deed wethouder P. F. J. van Schie (CDA) in de dinsdagmiddag gehouden vergadering van de raads commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw. Hij kwam daarop omdat een bestemming gezocht moet worden voor een stukje grond in het Passage-winkelcentrum, dat ligt aan de Juliana van Stolberglaan ter hoogte van het benzinestation van Boonstoppel. Voor dit stukje bouwgrond staande ligt rechts Huize Souburgh en wordt te zij ner tijd links bij het ontsluitingsstraatje een nieuwe AMRO-bank neergezet. Behalve dat het gemeentebestuur een enquete naar de woonbehoefte heeft gehouden onder alle inwoners is ook de woningbouwvereniging ’’Waddinx veen” onder de eigen leden aan het pei len geweest welke belangstelling er nu precies bestaat voor de voortgezette huizenbouw in Groenswaard 3. Van de ze woningbouwcorporatie toonden 180 leden belangstelling voor een speciaal voor dit doel belegde voorlichtings avond. Op een later tijdstip zal ’Wad dinxveen” met gegadigden om de tafel gaan zitten om spijkers met koppen te kunnen slaan. WADDINXVEEN De opening van het in aanbouw zijnde Pas sage-winkelcentrum aan de Kerk weg is vastgesteld op maandag 17 november. Dit is dinsdag avond door de winkeliersvereni ging ”Het hoofdwinkelcentrum Passage” gebeurd nadat bouw en aannemingsmaatschappij P. Rehorst BV had meegedeeld dat de winkels (met uitzondering van de Spar-supermarkt) in de laatste week van oktober zouden kun nen worden opgeleverd. Voor de Passage werd woensdag 19 fe bruari de eerste paal geslagen. Een moment waar 16 jaar naar is uitgezien. De bij het centrum plan behorende 98 flats zullen in het voorjaar van volgend jaar betrokken kunnen worden. Van de in totaal nog 246 te bouwen huizen begint ”St. Jozef” nog dit jaar met de bouw van 42 (gestapelde) wo ningwetwoningen en 20 premie-koop- woningen. ’Waddinxveen” neemt 40 woningwetwoningen en 47 premiewo- ningen (huur en koop) voor haar reke ning, terwijl ”Ons Begin” 28 woning wetwoningen en 7 premiewoningen gaat realiseren. Van de door ”St. Jozef” als eerste te bouwen gestapelde huizen (vooral voor onvolledige gezinnen) zijn er afhankelijk van de indeling 18 waar van de voordeur niet op de begane Bij de voortgezette huizenbouw in Groenswaard 3 zijn de drie Waddinx veense woningbouwverenigingen ’’Wad dinxveen”, ”St. Jozef” en ”Ons Begin” intensief betrokken. Nieuw is dat de drie corporaties in een nog in het le ven te roepen stichting in totaal zo’n zeventigtal koopwoningen in de premie- sector (Kopen zonder ’’eigen geld”) zul len gaan realiseren. Ook belangstellenden voor een huis in de vrije sector zullen in Groenswaard 3 aan hun trekken kun nen komen. Gisteravond is op het ge meentehuis al vergaderd met een groep van 30 gegadigden. Sommige van hen staan al twee jaar op de 80 tot 90 na men tellende lijst voor een herenhuis of bungalow in Waddinxveen. "■■\’)DINX VEEN/SOESTDIJK De zondag 64 jaar geworden prins Bemhard heeft twee dagen voor zijn verjaardag en één dag voor het huwelijk van prinses Christina en Jorge Guillermo veertien Waddinxveners in paleis Soestdijk op bezoek ÜclMd. Zij kwamen hem namens ons allemaal een dia-projector als verjaardagsgeschenk aanbieden. De prins, die moest beken ten zo’n projector nog niet in zijn bezit te hebben, heeft zich een uur lang met de Waddinxveners, waaronder zich uiteraard (X)I. burgemeester C. A. van der Hooft bevond, onderhouden. Met de aanbieding van het verjaardagsgeschenk vrijdagmorgen °P paleis Soestdijk werd een jaarlijkse traditie voortgezet Sedert de prins bij zijn eerste werkbezoek aan Waddinxveen op 28 maart 1961 het ere-burgerschap van deze gemeente aanvaardde is hem iedere verjaardag namens de bevolking van Wad dinxveen een cadeau aangeboden. De prins heeft in de loop der jaren steeds grote belangstelling getoond voor het wel en wee van Waddinxveen. Zo bracht hij ook in 1967 een bezoek aan deze gemeente en laatstelijk op 25 november 1974, waarbij hij z'(r uitvoerig liet voorlichten over de werkgelegenheid en het verenigingsleven. Voor het bruidspaar prinses Christina en 2or?e Guillermo overhandigde de delegatie bij dit bezoek als aandenken een ets van een van de oudste straatjes van Waddinx- 'ten, gesigneerd door de kunstschilder J. de Kort. Tot het gezelsc hap behoorde ook adjudant M. A. Ruissen van de rijkspo litie, die met de prins in gesprek raakte over het feit dat hij ia het begin van de oorlog nog als mitrailleurschutter deel heeft °i smaakt van het cordon dat koningin Wilhelmina naar Enge-land moest loodsen. De delegatie bestond verder uit leden 'an de Oranjevereniging Waddinxveen, het bedrijfs- en verenigingsleven en huisvrouwen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1