Snelbussen niet haalbaar Prot. Christelijk vormingsinstituut Gouda van start Stichting samen werkings-Lbo wil kort leven beschoren zijn er nu weer UW Kleuren T.V. Heemskerk B.V. St. Victorwijk ligt piekfijn bij Richt bij Wingerdflat eigen ’’groene long Maar twee particulieren kwamen met profielschets naar Den Haag 23 Augustus praat mr. M. Vrolijk met ki!ö+ hooihoop J raad over burgemeestersopvolging a Nieuwsblad Onafhankelijk Openbare werken vraagt Groenswaarders: Ellende voor bewoners voorbij met 100% service NIEUW BESTUUR i CJP ZUIDPLAS Radio of T.V. defect 31e JAARGANG - Nr. 1417 HOOFDREDACTEL'R B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 10 JULI 1975 24 uur bereikbaar. Teleurstellend Leden Nu met hoge inruil WADDINXVEEN Zuidhollands commissaris der Konigin mr. M. Vro lijk komt woensdagavond 13 augustus om half acht met de Waddinxveen- se gemeenteraad praten over de man of vrouw die de 31 december van dit jaar met pensioen gaande burgemeester C. A. van der Hooft zou moeten opvolgen. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 Financiering mogelijk ELECTRIC ENGINEERING B.V. Wie zal deze burgemeestersketting het volgend jaar gaan dragen? Dat is de vraag die steeds meer mensen gaat bezighouden. Zo’n ketting bestaat uit een zilveren penning (vergroot in het midden van de foto) met aan de ene kant het wapen van Nederland en aan de andere kant het Waddinx- veense gemeentewapen. Deze penning zit aan een zilveren ketting bevestigd. Het dragen van een burgemeestersketting is al in 1852, de tijd van koning Willem lil, geregeld. Schetsplan WADDINXVEEN De dienst Openbare Werken en -Bedrijven van de gemeente Waddinxveen heeft de bewoners van de aan Wingerd in Groens- waard 3 staande 145 etagewoningen en 127 eengezinswoningen gevraagd mee te denken bij de verdere afwerking en inrichting van het nu heuvel achtige terrein aan de binnenkant van de nog steeds ten onrechte ”krom- stafflat” genoemde Wingerdflat. a i i to ,'.?u Weekblad voor Waddinxveen (ADVERTENTIE) 1 in 2- di- n) Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboon» g n 3. (ADVERTENTIE) 5. e- sp- itie e bevolking - opstellen van een profiel schets. Zoals bekend verhuist de in de cember 65 jaar wordende heer Van der Hooft rond' de jaarwisseling naar het Gelderse Doorwerth, waar hij een nog in aanbouw zijnd huis heeft gekocht. de plannen van de gemeente te willen reageren. 21 ak en de aan de Nic. Beetslaan 176 woon achtige 33-jarige calculator B. P. Ber- loth (lid). Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 tie or le- >ns en >or ie le ZATERDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727- 2834 ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727 - 2834 Weekend verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801. tl. ag e- s. Voor de nu door de gemeente uitge voerde grondwerken diende het vorig jaar door de architect van de Wingerd flat, stedebouwkundige, tuinarchitect en bestuur van de woningbouwvereniging ”St. Joseph” opgesteld schetsplan als uitgangspunt. Afgesproken is toen, dat zodra alle woningen bewoond zouden zijn aan alle bewoners gevraagd zou worden mee te denken bij de verdere WADDINXVEEN/GOUD A Vrijdag 1 augustus gaat aan de Goudse Bleu- landweg de ’’Stichting organisatie pro- testants-christelijk vonningswerk voor Gouda en omgeving” van start. Dit vor mingsinstituut, dat streeft naar een sa menwerkingsproject met de christelijke technische school Nieuwe Vaart, de christelijke huishoudschool De Wegwij zer en de christelijke land- eni tuinbouw school - alle drie in Gouda - aanvaardt de bijbel als de openbaring Gods en als richtsnoer voor haar leven en hande len. ”Bij onze vorming willen wij er van uitgaan, dat de mens in zijn dagelijks leven als verantwoordelijk schepsel ten opzichte van God de Vader, zoals Hij zich in de bijbel laat kennen en dat de mens een eeuwigheidsbestemming heeft naar het uitwijzen van het evangelie van Jezus Christus”. Het praten over een nieuwe burgemees ter begon al tijdens de in december ge houden begrotingsdebatten. De raads fractie van de Progressieven kwam in maart al met een profielschets. Aan vankelijk lag het in de bedoeling het praten over de burgemeestersopvolging te doen in een tijdelijke commissie, zo als de Progressieven dat wilden, maar uiteindelijk belastte de raad de raads commissie voor algemeen bestuurlijke zaken met het - in samenspraak met de tijd klaar komen van het karwei heeft J. Heijmans BV nog met de hier en daar uitgesproken angst kunnen afreke nen dat dit bedrijf dit ophogingswerk niet zou kunnen klaren. et bestuur van de ’’Stichting school >ior lager beroepsonderwijs in samen werkingsverband” bestaat uit negen le- :n: de aan de Van Waldeck Pyrmont- ■traat 12 woonachtige 42-jarige electro- 'en-microscopist dr. W. C. de Bruijn voorzitter), de aan de Da Costaweg 2 woonachtige eveneens 42-jarige bedrijfs- 'eider C. H. de Ruijg (vice-voorzitter), ie aan het Distelveld 24 woonachtige 41-jarige econoom drs. L. J. J. Verhagen (penningmeester), de aan Berkengaarde ’7 woonachtige 49-jarige chef-tekenka- mer K. J. de Ree (secretaris), de aan de ■Veidezoom 26 woonachtige 46-jarige bedrijfsleider J. J. Kimmel (lid), de aan ie Akkerwinde 30 woonachtige 38- jarige leraar werktuigbouwkunde A. Kaufman (lid), de aan de Nic. Beets laan 238 woonachtige 47-jarige interieur- verzorger T. B. A. Bunnik (lid), de aan de P.C. Hooftstraat 19 woonachtige 34- jarige bouwkundige J. J. de Bruin (lid) Dit aantal binnengekomen profielschet sen mag teleurstellend worden genoemd. Te meer daar deze inspraakprocedure juist door de raadscommissie voor al gemeen bestuurlijke zaken op touw was gezet om iedereen - burgers, vereni gingen, instellingen en organisaties - mee te laten praten over de nieuw te benoemen burgemeester. Niettemin zul len ze door de gemeenteraadsleden wor den gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk ’’wensenpakket” ten aan zien van de opvolger van burgemeester C. A. van der Hooft. In verband met een wijziging van de leerplichtwet geldt, aldus een medede ling van de ’’Stichting organisatie pro- testants-christelijk vormingswerk voor Gouda en omgeving”, met ingang van 1 augustus het volgende; Werkende jongeren, die gedurende 10 jaren hun volledige leerplicht hebben vervuld, zijn verplicht gedurende één jaar twee da gen per week een voim van onderwijs te volgen. Dit kan door één dag een cursus te volgen in het kader van het leerlingwezen bij het beroepsbegelei dend onderwijs en één dag een program ma van een vormingsinstituut of twee dagen programma’s van een vormings instituut. Deze regeling geldt dus voor al voor 16-jarigen. Bovendien is de ar beidswet gewijzigd zodat 15 jarigen eveneens per 1 augustus a.s. geen ar beidsvergunning meer krijgen. WADDINXVEEN Aa|n een lange periode van ellende en ergernis is nu voor de bewoners van het nieuwe gedeelte van de St. Victorwijk een einde gekomen. Vorige week vrijdag heeft het Rosmalense wegenbouwbedrijf J. Heijmans BV de Apollolaan, Minervalaan, Fortunalaan, Neptunespad en Herculespad volgens bestek in piekfijne toestand gereed gemaakt en er de rommel opgeruimd, nadat dit woonwijkje een veel te lange tijd vrijwel onbegaanbaar is geweest. Na de bouwvakvakantie zullen nog wat reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht, waarna het in de bedoeling ligt het werk op woensdag 6 augustus op te leveren. afwerking en inrichting van dit terrein, dat Openbare Werken en -Bedrijven dit najaar tot stand zou willen brengen. De gemeente heeft de bewoners in een rondschrijven voorgesteld een aantal af gevaardigden te kiezen om de onder de Groenswaatders levende suggesties en ideeën te bundelen en daarover met Openbare Werken en -Bedrijven van gedachten te wisselen. Aan de hand daarvan zou een voorlopig plan kun nen worden opgesteld, dat voor alle be trokkenen ter inzage zou moeten komen Rekening houdend met dan nog ge maakte opmerkingen kan een definitief plan worden getekend. Bij de uitvoe ring hiervan kunnen de bewoners daad werkelijk meehelpen door bijvoorbeeld speelwerktuigen zelf in elkaar te zetten. De gemeente heeft zich bereid verklaard de door de bewoners aangewezen afge vaardigden behulpzaam te zijn bij het verzamelen van gegevens en diverse ad ministratieve werkzaamheden. De be woners is gevraagd voor 8 augustus op Intussen zijn op het gemeentehuis een twaalftal profielschetsen van de nieuw te benoemen burgemeester vanuit de bevolking binnen gekomen. Daaronder bevinden zich brieven van de politieke groeperingen Progressieven (Nieuwe burgemeester moet geen ’’machtsfiguur” zijn, beschikken over tal van goede ei genschappen en niet-ouder zijn dan 53 jaar), CDA (Nieuwe eerste burger mag geen tijdrovende bestuurlijke nevenfunc ties vervullen, zou een belijdend chris- WADDINXVEEN pe afdeling Zuid- plas van de Christelijke Plattelands Jon geren (CPJ), waarvan de leden afkomstig zijn uit Zevenhuizen, Moerkapelle, Moordrecht en Waddinxveen, heeft een nieuw bestuur. Piet Roos uit Nieuwer- kerk aan den IJssel is benoemd tot voor zitter. Ton Kuif uit Boskoop is vice- voorzitter, Coby Eindhoven uit Zeven huizen secretaresse, Cora Verburg uit Moordrecht tweede secretaresse, Margo Havenaar uit Waddinxveen penning- meesteresse, Jolanda v.d. Broek uit Ze venhuizen tweede penningmeesteresse, Piet Uithol uit Zevenhuizen bestuurslid en Ria Baas uit Moordrecht adviserend lid. In feite is de hele wijk opgehoogd; stra ten, trottoirs, tuinen, terrassen, toegangs paden, brandgangen en de nutsleidingen. Een heel karwei, maar door een weinig serieuze aanpak van aannemer J. Heij mans BV zaten de bewoners al gauw in de problemen. Ze kregen tuinaarde vol puin en olie en waren genoodzaakt zelf de handen uit de mouwen te steken, ter wijl het Rosmalense wegenbouwbedrijf door onvoldoende inzet hopeloos achter raakte. In mei en juni moesten weke lijks door de dienst Openbare Werken- en Bedrijven van de gemeente Waddinx veen en het bestuur van de rooms-ka- tholieke woningbouwvereniging St. Jo seph werkbesprekingen met de aanne mer worden gevoerd, opdat alles nog goed zou komen. Op een moment was in Waddinxveen zélfs zo de maat vol dat op staande voet de directeur van rayon West van J. Heijmans BV werd ontboden. Deze man deed het voorkomen alsof hij voor het eerst hoorde dat het met het werk in de St. Victorwijk nogal scheef zat. Het resultaat van zijn inmenging was 'in ieder geval dat er opeens twintig man werden ingezet in plaats van de drie die er eerst werkten. Zelfs zater dags werd er doorgewerkt. Met het op Artikel 2 van de statuten vermeldt dat de stichting tot doel heeft de tot stand koming te bevorderen van een school voor lager beroepsonderwijs in samen werkingsverband. En dit naar het model van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum in Waddinxveen. De ze schoolvorm is geregeld in een vier jaar oud raadsbesluit. Tussen de open bare, protestants-christelijke en katho lieke verenigingen voor voortgezet on derwijs in samenwerkingsverband be staat al drie jaar een als model staande samenwerkingsovereenkomst. De ’’Stichting school voor lager beroeps onderwijs in samenwerkingsverband” tracht haar doel te bereiken door het bestaansrecht van een LBO-samenwer- kingssChool aan te tonen, voor de op richting daarvan de benodigde medewer king te krijgen en alvast het nodige te doen ter realisering van de LBO. En dat -Hes vooruitlopend op een te zijner tijd oor de Waddinxveense gemeenteraad te nemen besluit, waardoor het in deze gemeente neerzetten van een samenwer kingsschool voor lager beroepsonderwijs pas mogelijk kan worden. Zoals bekend s er ruim een jaar geleden met het zelfde doél voor ogen - een LBO op protestants-christelijke basis - de ’’Stich ting voor Protestants Christelijk Voort gezet Onderwijs te Waddinxveen” op gericht. WADDINXVEEN Het is de bedoeling dat de vorige maand in Waddinxveen in het leven geroepen ’’Stichting school voor lager beroepsonderwijs in samenwerkings verband” een kort leven beschoren zal zijn. Hoewel de stichting is opgericht voor onbepaalde tijd is het ’’slechts” haar taak alleen voorbereidend en niet besturend aan het werk te zijn, zo is ons toegelicht. WADDINXVEEN Er zullen geen pogingen meer in het werk worden ge steld om Waddinxveen in de ochtend en avondspits aan een rechtstreekse bus verbinding naar en van Den Haag te helpen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dit de gemeente raad kortgeleden in een nota meege deeld. Voor de rechtstreekse busverbin ding is de Waddinxveense forens P. J. Kiens (Schuberthof) bijna een jaar in de weer geweest. i Nadat hij het Waddinxveense gemeente bestuur, NV Verenigd Streekvervoer Westnederland en het Weekblad voor Waddinxveen enthousiast over een recht streekse busverbinding met Den Haag had geschreven werden in augustus van het vorig jaar in deze krant bonnen ge plaatst om de belangstelling onder de inwoners voor een snelbus te peilen. Er kwamen hierop op het gemeentehuis 63 positieve reacties binnen. Westneder land deelde daarop mee, dat gezien het geringe aantal potentiële reizigers een verantwoorde exploitatie niet mogelijk was. Besprekingen binnen het gemeen telijk Ambtelijk Verkeersoverleg (AVO) hebben in dit standpunt geen verande ring kunnen brengen. Gewezen wordt op de bestaande goede en snelle trein verbindingen tussen Waddinxveen en de residentie. De bus zou daar nooit tegenop kunnen. Deze openbare vergadering zal worden voorgezeten door loco-burgemeester H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereni ging). Burgemeester Van der Hooft heeft de raadsleden geschreven dat het in zijn bedoeling ligt die avond zijn taak te beperken tot het ontvangen van de com missaris der Koningin, het openen van de gemeenteraadsvergadering met een welkomstwoord en het daarna overdra gen van de leiding aan de eerste wet houder. ten uit CDA-kringen moeten zijn en tussen de 40 en 50 jaar oud), WD (Voorkeur voor een vrouwelijke burge meester, politieke kleur niet van door- slagggevende betekenis en tussen de 40 en 45 jaar oud) en SGP/Hervormde Kiesvereniging (Een kerkelijk meele vende burgemeester, die de positief pro testants-christelijke levensovertuiging is toegedaan en van middelbare leeftijd, opdat hij zo God wil meer dan één ambtstermijn kan vervullen), de in de afdeling Waddinxveen van het Konink lijk Verbond van Ondernemers (KVO) verenigde plaatselijke middenstanders, de Industriële Club Waddinxveen (ICW) en slechts een tweetal particulieren. Deze groene plek, waar een waterpartij is gegraven, drainagewerkzaamheden zijn uitgevoerd en de grond op hoogte is gebracht, moet de functie gaan krijgen van ontmoetingsplaats en vooral ook speelterrein voor de bewoners van de hele wijk. Bovendien kan dit terrein worden gezien als eindpunt van het centrale voetpadenstelsel in Groens- waard 1 en 2. Via de onderdoorgangen van de Wingerdflat waaieren de voet paden uit tot aan de uiterste randen van Waddinxveens woonwijk-in-wording. H I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

WvW | 1975 | | pagina 1