Sportweek moet blijven SOLLICITATIES VOOR 25 JULI een Steeds meer inwoners zonder godsdienst Regiocommissie wil grotere Gouwetunnel Rotterdams paar stal uit tuin mooie planten 206 Verkeersongevallen, ’t meest op een kruising BURGEMEESTER IN BEDANKBRIEF: een Kleuren T.V. Heemskerk B.V. ’n Nieuwsblad Onafhankelijk IN 1974 VIELEN ER 4 DODEN Bijna 80% nog lid van een kerk Baas in België In plaats van Goudsebrug Engelsman (30) ging er vandoor VOOR BURGEMEESTERSAMBT Waddinxvener verzamelt handtekeningen voor behoud van St. Jozef NIEUWE LEERKRACHTEN OPENBARE SCHOLEN met 100% service Radio of T.V. defect POLITIENIEUWS WADDINXVEEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Vacatures Gouwetunnel Nu met hoge inruil Lammeren Financiering mogelijk ELECTRIC ENGINEERING B.V. Wie zal burgemeester C. A. van der Hooft gaan opvolgen? Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 Zo stond het vorige week maan dag in de Nederlandse Staatscourant WADDINXVEEN - De Waddinx vener J. M. Huisman van de Peter Zuidlaan 175 heeft deze week als oud-patiént het initiatief genomen in ons dorp handtekeningen te gaan verzamelen voor het behoud van het Goudse St. Jozef ziekenhuis. Hij wil hiermee al op de weekmarkt van morgen vrijdag) van start gaan. WADDINXVEEN De commissie voor woningbouw, verkeer en vervoer van het intergemeentelijk overlegorgaan Midden Holland ziet in de uitbrei ding van de te bouwen Gouwetunnel meer dan in de in Waddinxveen en omgeving toegejuichte handhaving van de Goudsebrug in rijksweg 12 voor het regionale verkeer. Weekblad voor Waddinxveen 31e JAARGANG - Nr. 1418 DONDERDAG 17 JULI 1975 Binnenlandse Zaken (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. tijd wel eens ontbroken zou hebben. In de gemeenteraadsvergadering werd over het voorstel als zodanig geen woord gezegd. Niettemin hebben de leden van het Sportweekcomité het jammer gevonden dat er raadsleden zijn geweest die in de beraadslagingen over het verstrekken van subsidie aan het Sportweekcomité weinig waarde rende woorden hebben geuit aan het adres van de organisatoren, die veel vrije tijd zonder enige vergoeding aan de jaarlijkse Sportweek Waddinxveen besteden. Om die reden heeft de brief van burgemeester Van der Hooft veel, zo niet alles, goedgemaakt, omdat dui delijk blijkt dat van gemeentewege het houden van deze ’’Waddinxveense zo merspelen” op bijzonder hoge prijs wordt gesteld. Wat de burgemeester schreef is dit: ”De 30ste Sportweek Waddinxveen” is voorbij. Uit veler mond vernam ik: ”Dit is de beste sportweek geweest, die we ooit hebben gehad!” Wanneer je dan antwoordt: ’’Maar dat hebben we ieder jaar gezegd!”, dan komt men vertellen maar ”dit” was mooier en ”dat” beter en ’’alles” leid de meer naar een climax voor de laat ste dag en avond en dat moet ik en velen met mij beamen. ”Ja, dat is zo!” Het was geweldig goed georganiseerd - bergen werk is er ver zet. Het sportweekcomité was één vrien denclub met zeer vele medewerkers en medewerksters, die zich voorgenomen hadden samen te zorgen, dat Wad dinxveen vlak voor de grote vakantie twee feestweken zou beleven, die men nooit vergeten zal. Dit laatste hebt u gezamenlijk waar gemaakt. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 Vorige week dinsdagnacht heeft de rijkspolitie drie lammeren op de Brug weg aangetroffen. Niet bekend is hoe ZATERDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078. Apotheek: tot 13.00 uur Van Doom, Pr. Bemhard- laan 3, tel. 4162, daarna Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 2834. ZONDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100. Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 Weekend verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801. S. is WADDINXVEEN Binnen enkele uren na het wegnemen van twee exotische planten uit een tuin aan de Tweede Bloksweg had de politie de twee dieven ervan in de kraag gepakt. Het tweetal, een 20-jarige winkelierster en een 24-jarige carga door, beiden uit Rotterdam, had ’s avonds bij het voorbijrijden de prachtige planten zi enstaan en besloten ze uit de tuin van een bedrijfsleider weg te nemen. Opletten de buren zagen dit en noteerden het autonummer. Rotterdamse agenten, die op ver zoek van de Waddinxveense politie in het huis van het tweetal ging kijken, troffen daar de exotische planten aan. de beesten daar terecht konden komen. De politie heeft tot nu toe tevergeefs geprobeerd de eigenaar van de drie lam meren te vinden. Tot zo lang heeft een boer zich op verzoek van de rijkspolitie over de dieren ontfermd. Burgemeesters De Minister van Binnenlandse Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de mogelijkheid van sollicitatie wordt opengesteld naar het ambt van burgemeester der gemeenten: Roosendaal en Nispen (vacant 1 januari 1976) Landsmeer (vacant 1 januari 1976) Waddinxveen (vacant 1 januari 1976) Zevenaar (vacant 1 januari 1976) Domburg (vacant 1 juli 1975) en het gecombineerde ambt van burge meester der gemeenten Kantens en Us- quert (vacant 16 juli 1975). Sollicitaties gericht aan H. M. de Ko ningin dienen - onder vermelding van het woord' ’Kabinet’ op de enveloppe - vóór 25 juli 1975 te worden ingezonden bij de Commissaris der Koningin in de betrokken provincie. Naar de heer Van der Hooft mededeel de heeft de minister al eerder een der gelijke gedachte aan uitbreiding van de tunnel .met buizen voor regionaal auto- en fietsverkeer van de hand gewezen, omdat dat te kostbaar zou zijn. In de commissie twijfelde men aan deze voor stelling van zaken omdat handhaving van de Goudsebrug, die door provincie en belanghebbende gemeenten van het WADDINXVEEN/DEN HAAG In de Nederlandse Staatscourant van vori ge week maandag is de eerste ’’adver tentie” verschenen voor een nieuwe burgemeester van Waddinxveen. Minis ter mr. W. F. de Gaay Fortman van binnenlandse zaken bracht op de ge bruikelijke wijze in het dagblad van de overheid ”ter kennis van belanghebben den” dat er onder meer gesolliciteerd kon worden naar het op Nieuwjaarsdag 1976 vrijkomende ambt van eerste bur ger van dit dorp. Burgemeester C. A. van der Hooft gaat zoals iedereen weet op 31 december van dit jaar met pen sioen. Zij die willen solliciteren moeten hun brief richten aan koningin Juliana, WADDINXVEEN Het Waddinx veense aannemingsbedrijf I. Baas BV heeft opdracht gekregen voor het leg gen van twintig kilometer gasleiding in België. Het werk wordt uitgevoerd voor de NV Intercomdistributie Noord, een semi-overheidsbedrijf dat een 267 ge meenten omvattend distributiegebied heeft. Met dit Belgische bedrijf zijn on- derhandelingen gaande over uitbreiding van het project. De te bouwen Gouwetunnel wordt in totaal 700 meter lang en 48 meter breed, en zal bestaan uit twee kokers van 22,50 meter breed. Deze breedte wordt ver deeld in vier rijstroken per richting. Deze krijgen evenals de rijweg aan bei de zijden een vluchtstrook. De in totaal acht rijstroken sluiten ten westen van de Gouwe aan op de wegen naar Den Haag en Rotterdam. Het overdekte deel van de tunnel is 45 meter. Over het open gedeelte van de tunnel komen drie viaducten voor kruisende wegen. Het grootste deel van de Waddinxveners zegt Nederlands Hervormd te zijn (7.851 ofwel 38,6 procent. Verder zijn er nog 4.259 (21 procent) rooms-katho- lieken, 2.351 (11,6 procent) gereformeer den, 1.732 (8,5 procent) overige kerke lijke gezindte en 4.136 (20,3 procent) zonder godsdienst. Blijkens het per soonsregister worden onder ’’overigen” onder meer verstaan remonstranten, doopsgezinden, lutheranen en moham medanen. Politiek gezien kan als grote lijn wor den aangegeven dat 32 procent van de bevolking zich rekent tot de Progressie- ven, 26 procent tot het Christen-Demo- cratisch Appèl (CDA), 21 procent tot de SGP/Hervormde Kiesvereniging en 21 procent tot de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. WADDINXVEEN Het aantal Waddinxveners dat niet bij enig kerkgenootschap is aangesloten stijgt nog steeds. Volgens het Statistisch Jaarboek Waddinxveen 1974- 1975 groeide deze groep-zonder-godsdienst vorig jaar in ons dorp met 0,3 procent Van de totale bevolking (20.329 per 1 januari 1975) behoort blijkens het persoons register 79.7 procent tot een kerkgenootschap. Voor mensen van 25 jaar en jonger bedraagt het percentage 78,5 procent. WADDINXVEEN Mejuffrouw Klaren uit het Friese Veenwouden per 1 augustus benoemd tot onderwij zeres aan de openbare Klaas de Vries- schoOl (Heiman Heijermanslaan). Een maand later, 1 september, komt me juffrouw S. van den Berg uit Leiden het leerkrachtenteam van de openbare Mr. A. de Roosschool (Wingerd) ver sterken. Intussen wordt in en om Gouda steeds féller geprotesteerd tegen een voorgeno men fusie tussen het Bleulandziekenhuis en het St. Jozefziekenhuis. Economische motieven zouden de aanleiding zijn tot het streven naar volledige integratie. Het St. Jozefziekenhuis is een financieel ge zonde instelling. Niettemin moet het hospitaal met rond 300 bedden en 325 verplegende en verzorgende personeels leden geheel opgaan in het Bleulandzie kenhuis, eveneens in Gouda. Deze in stelling is gevormd na een eerder samen gaan van het Diaconessenhuis De Wijk (225 bedden) en het Van Itersonzieken- huis (245 bedden). Bleuland zal na de fusie moeten worden uitgebreid met een nieuwe vleugel, waar van de realisering vijftig miljoen gul den zal kosten. Het St. Jozefziekenhuis, dat na de samenvoeging zal moeten ver huizen, is onlangs nog voor 7,5 miljoen gulden verbouwd. Actievoerder Huisman wil de verzamelde handtekeningen te zij ner tijd aan het ziekenhuisbestuur, waarin de ondernemingsraad het ver trouwen heeft opgezegd, aanbieden. ^4eer nieuws over acties rond het be houd van het St. Jozefziekenhuis elders in dit nummer van het Weekblad voor Waddinxveen. Daarin wordt de naam genoemd van de Waddinxvener A. C. Ehlert van de Koningin Wilhelminasin- gel 61 die als medewerker van het Goud se ziekenhuis bereid is als contactper soon te fungeren. rijk zal worden overgenomen, ook een kostbare zaak is. De brug moet geregeld open voor het scheepvaartverkeer en dus dag en nacht door brugwachters worden bezet. Daarbij komt dat niet alle gemeenten, door provincie, Gouda en Waddinxveen, uitgenodigd in de kosten bij te dragen, daarvoor voelen, omdat zij in het geheel geen belang of slechts een gedeeltelijk belang bij hand having van de brug hebben. In de com missievergadering werden ook andere argumenten gehoord. Het scheepvaart verkeer in de druk bevaren Gouwe zal gediend zijn met de opheffing van één van de vele obstakels in deze vaarver- binding tussen Rotterdam en Amster dam. maar inzenden bij Zuidhollands com missaris der Koningin, mr. M. Vrolijk. Die brieven moeten voor vrijdag 25 juli zijn gepost. Wellicht zal mr. Vro lijk de Waddinxveense gemeenteraads leden op woensdagavond 13 augustus, als hij met ze van gedachten wisselt over de burgemeestersopvolging, kun nen meedelen hoeveel sollicitaties er zijn binnengekomen. In een onlangs in het Waddinxveense gemeentehuis gehouden vergadering van deze commissie hebben de leden ervan bij gedelegeerde C. A. van der Hooft - onze burgemeester is voorzitter van de ze regiocommissie - op aangedrongen deze kwestie nog eens met de minister van verkeer en waterstaat, drs. T. E. Westerterp te gaan bespreken. WADDINXVEEN Een 30-jarige tij delijk in Waddinxveen verblijvende En gelsman is dinsdagnacht aangehouden wegens doorrijden na het veroorzaken van schade. De man had bij de Elzen- horstflats een geparkeerd staande auto aangereden en was er vandoor gegaan. De politie werd door een omwonende, Mie dit alles had gezien, het kenteken van de betrokken bestuurder door, waarna hij op de Juliana van Stolberg- laan kon worden aangehouden. Het ver moeden bestaat dat de man onder in vloed van sterke drank was. De bloed proef zal dat moeten uitwijzen. WADDINXVEEN De leden van het Waddinxveense Sportweekcomité hebben, zoals ieder jaar na het tot een goed einde brengen van de zoveelste Sportweek Waddinxveen, weer een be dankbrief van burgemeester C. A. van der Hooft gehad. Ditmaal ontvingen H. van Gelooven, J. W. Boerma, F. J. van der Steen, C. van Kooten, C. H. Kramp, L. C. Hart, A. J. Troost, G. H. Bresser en M. van den Berg echter een uitermate spontaan en enthousiast schrijven, waarin de dit jaar vertrek kende heer Van der Hooft duidelijk maakt dat de Sportweek Waddinxveen tot in lengte van jaren voor ons goe de dorp aan de Gouwe behouden moet blijven. Voor de leden van het Sport weekcomité is de burgermeesterlijke brief een pleister op de - door som mige gemeenteraadsleden toegebrachte - wonde. Mede op advies van de ge meentelijke subsidiecommissie besloot de gemeenteraad dit voorjaar name lijk op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders voor 1975 het Sportweekcomité met driedui zend gulden te subsidiëren. De organi satoren hadden, omdat vorige subsi dies niet waren opgenomen en er dit maal sprake was van de 30e Sport week Waddinxveen, om 4.500,ge vraagd. De raadsleden P. de Lijster (CDA), drs. W. G. de Meer (Progres- sieven) en D. Uitbeijerse (SGP/Her vormde Kiesvereniging) gaven in de gemeentelijke subsidiecommissie te kennen dat in de Sportweek Waddinx veen de sport naar de achtergrond was gedrukt door passief amusement, zo als een lunapark. Zij eisten dat het Sportweekcomité achteraf met een deugdelijk financieel verslag zou ko men, omdat het daaraan de laatste Tot hoofdleidster van de openbare kleuterschool Pinkelotje (Van Mecklen burg Schwerinlaan) is benoemd mevrouw L. Oosterwijk-Wijnstok uit Waddinx veen. Zij treedt op 1 september in dienst. Op dit moment is zij nog als leidster verbonden aan een kleuterschool in Rotterdam. In augustus zal mevrouw N. Lafeber-Koopman als tijdelijk hoofd leidster van de school werkzaam zijn. Duizenden sportliefhebbers en hun supporters hebben een sportfeest van verbroedering en saamhorigheid ge vierd, dat iedereen bijzonder goed deed! Daarvoor zijn wij u allemaal - en mijn vrouw en ik in het bijzonder - heel erg dankbaar! Dit was ’’mannenwerk”, dat zonder de hulp van uw vrouwen, onmogelijk was! Vooral nu het de laatste maal is, dat mijn vrouw en ik dit feest meemaak ten, willen we laten weten, dat naar onze mening dit sportfeest ieder jaar weer opnieuw gevierd moet worden. De Waddinxveense bevolking heeft dit nodig en u nodig! Het zou onvoorstelbaar zijn als de sportweek stopgezet zou worden. De schoolkinderen dromen er van - zoals vele vaders en moeders vertel den - de grote mensen eveneens, maar zij willen het vaak niet weten. In ie der geval kwamen zij iedere dag op nieuw om de wedstrijd te spelen of supporter te zijir. Oók de zestien bedrijven, welke de elftallen leverden, hebben profijt van <de sportweek. Het kweekt in de be drijven een gezellige rivaliteit en vriendschap. Dit toonden de directies door te komen kijken naar ”hun” elftal! Een klein cadeau gaat hierbij, niet als beloning, maar als herinnering aan onze goede samenwerking en vriend schap. Héél hartelijk dank voor alles wat u en de uwen deden voor de leefbaar heid van ”de Parel aan de Gouwe”! De Gondelvaart met als laatste sluit stuk het vuurwerk bewees dat die pa rel schitterde!” WADDINXVEEN Het Statistisch Jaarboek Waddinxveen 1974-1975 maakt er melding van dat vorig jaar 206 ongevallen op de weg (uitgezonderd rijksweg 12) zijn gebeurd. Hiervan vonden er 116 (56 procent) plaats op krui singen en 90 (44 procent) op wegen. Op drukke wegen (meer dan 2000 auto’s per etmaal) gebeurden de meeste ongevallen: 160 (77 procent). Van de 206 ongevallen waarvan de plaatselijke rijkspolitie weet bleven er 168 (82 pro cent) beperkt tot materiële schade en liepen bij 34 ongevallen (16 procent) mensen letsel op. Vier ongevallen (2 procent) hadden een dodelijke afloop. De fouten die gemaakt werden betroffen geen voorrang (34 procent), ver keerd inhalen (17 procent), voertuig onvoldoende ondercontrole (13 procent), kop-staart aanrijdingen (9 procent), doorrijden (9 procent), veranderen van richting (8 procent), keren of achteruitrijden (4 procent), ongevallen waarbij voetgangers waren betrokken (2 procent) en andere oorzaken (4 procent).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1