Gent vertelt gemeenteraad: Wethouder A. H van Werkgroep gaat bekijken hoe we in Derde Wereld aan de slag kunnen over verboom Uitvoerige discussie gemeentefinanciën Rabobank Q H3 een goede les voor later r voor Anjer- collecte Muziek korpsen op pad Fietsen in Hollands groene hart G. P. KRAIJESTEIJN ZET NIEUW PAND NEER Nieuwsblad Onafhankelijk HH GEMEENTERAAD OP HISTORISCHE GROND Parkeerverbod Henegouwerweg Radio of T.V. defect Boekhandel Veldwijk Passage 145 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN saw Financiën (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) MAKELAARDIJ B.V. U - B® WADDINXVEEN Er zal op korte termijn op plaatselijk niveau een werkgroep worden gevormd, die zich gaat bezig houden met de vraag hoe en op welke wijze Waddinxveen in de Derde Wereld aan de slag kan ko men. In de werkgroep zullen alle geledingen van onze gemeente zijn verte genwoordigd. Dit heeft wethouder A. H. van Gent (Progressieven) in de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering meege deeld in antwoord op vragen van CDA-fractievoorzitter drs. T. J. Bouwers. Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 Regioplan Winterdijk ft- J Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 13 AUGUSTUS, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. 51e JAARGANG - Nr. 1421 DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1975 -- Vraag onze gratis woninglijst. 24 uur bereikbaar. Telefoon alle kantoren 4566. RABOBANK WADDINXVEEN Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren Jong geleerd is oud gedaan. En dat geldt met name voor sparen. Vooral als dat in schoolverband gebeurt, want goed voorbeeld doet goed volgen. De Rabobank helpt er daadwerkelijk aan mee; heeft speciaal daarvoor een aantrekkelijk schoolspaarsysteem ontworpen. Stimulerend door de regelmaat die de kinderen wordt aangeleerd. Aktiverend door de leuke attentie voor elk sparend kind aan het einde van het schooljaar. Daarom, als uw kind aan schoolsparen mee kan doen, zet hem er dan toe aan. Het is per slot maar ’n kwestie van kwartjes. Maar de spaarzin die daar nu mee wordt bijgebracht is een belangrijke eigenschap voor later... - Boskoop - Linnaeusweg 96 - 01727 - 2991 de bank voor iedereen LidNBM, WADDINXVEEN Op historische grond aan de Brugweg zet rijwiel-, bromfiets en motorenhandelaar G. P. Kraijesteijn (28) een nieuwe zaak neer. Historisch, om dat vader J. Kraijesteijn in 1918 op dezelfde plaats startte met een fietsenzaak, die later door zijn zoon we/-d overgenomen en uitgebreid. En wel zodanig dat al ge ruime tijd de behoefte werd gevoeld ook het 130 jaar oude pand onder handen te nemen. .Maar de noodzakelijke vergroting van de zaak kon het oorspronkelijke bouwsel niet verwerken, zodat het met de grond gelijk moest worden gemaakt. De heer Kraijesteijn laat nu op hetzelfde historische plekje een eens zo groot nieuw pand zetten, waarin hij comfortabel zijn rijwiel-, bromfiets- en motorzaak kan huis vesten. De vijfmaal zo grote showroom stelt hem bijvoorbeeld straks in staat om zoveel mogelijk al dan niet gemotoriseerde tweewielers te laten zien. Het pand krijgt één verdieping en beschikt over 250 vierkante meter vloeroppervlak. De heer Kraijesteijn en zijn twee medewerkers zijn er in geslaagd van de ’’zaak met de witte fiets” een goed florerend bedrij/ te maken. De vijf jaar geleden begonnen verkoop van Yamahamotoren bleek zelfs een zodanige uitbreiding van de activiteiten in te houden, dat toen al de basis werd gelegd voor de nieuwbouw van nu. De toegeno men fietsverkoop in de afgelopen acht jaar speelt daarbij natuurlijk ook een niet weg te cijferen rol. De officiële opening van rijwiel-, bromfiets- en motorhandel Kraijesteijn wordt tegen half november verwacht En nu we het toch over dit bedrijf hebben kunnen we gelijk wat vertellen over de naatn Kraijesteijn. Over de schrijf wijze ervan verschilt men wel eens van mening, vooral degenen die het juist willen doen .Bij de burgerlijke stand is de heer Kraijesteijn bekend ais G. P. Krayesteijn, maar zelf heeft hij er voor de uni/ormiteit de voorkeur aan gegeven zijn naam met twee ij’s te schrijven: Kraijesteijn. En dat is nog eenvoudiger dan de naam van zijn voorouders: Van Crayesteijn. ’t Is maar dat u het weet WADDINXVEEN/DEN HAAG Het Zuidbollands provinciaal bestuur heeft nu definitief het besluit genomen dat er aan de, binnen de bebouwde kom gelegen, bebouwde kant van de Henegouwerweg tussen Brugweg en de De Ruyterstraat niet langer geparkeerd zal mogen worden. Er zal daar een fietspad worden aangelegd in het kader van de daar bij de hefbrug te reconstrueren oostelijke zijde van de He negouwerweg. Om nu te voorkomen dat de bewoners van de flats en eengezinshui- zen langs deze steeds drukker wordende doorgaande route hun auto’s deels op de rij baan gaan parkeren wordt een parkeerverbod van kracht, zodat een vlotte en vei lige doorgang van het langzame en snelverkeer is verzekerd. Omwonenden hebben overigens de mogelijkheid protest aan te tekenen tegen dit besluit van de provincie. Voor onze relaties met spoed te koop gevraagd: HERENHUIS met living van plm. 9.00 x 4.00; Hoekpand (max. 5 jaar oud) tot ongeveer 130.000,— k.k. of helft van blokje van 2; Landelijk gelegen bungalow met plm. Va ha. grond in Waddinx veen of direkte omgeving; Tevens enkele woonhuizen in prijs variërend tussen 50.000,k.k. en 130.000,k.k. Waddinxveen zal niet meedoen aan het opstellen van een intergemeentelijk structuurplan van Gouda en zes aan grenzende gemeenten. De raad wees a Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboon) De zaak met de witte fiets, rijwiel- en bromfietshandel Kraijesteijn aan de Brugweg, is deze week met de grond gelijk gemaakt. Waddinxveen Julianastraat 6 01828 - 2309 Na 6 uur n.m. 01828 - 2723 of 01821 - 2268. WADDINXVEEN Nog deze en volgende week gaan de Wad- dinxveense muziekkorpsen Con cordia, De Cormuia’s, Voor waarts en van de speeltuinvereni ging De Overkant op pad voor het tot het Prins Bemhardfonds behorende Anjerfonds. Het doel van dit fonds is de mens in zijn creativiteit, in zijn noodzakelijke ontspanning te steunen en aan te moedigen. De collecte voor het Anjerfonds is in Waddinxveen huis-aan-huis. Van het ingeza- melde geld gaat een bepaald deel naar de aan deze collecte deel nemende muziekverenigingen. ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 Weekend Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 geld gestopt gaat worden in potjes waar voor nog geen besluiten zijn genomen. Geld is er ook gemoeid met de bouw van de sporthal aan de Sniepweg, naast de in aanbouw zijnde samenwerkings school voor HAVO/Atheneum. Een aantal mededelingen hierover, zoals het feit dat de bouwkosten met ruim zes ton zijn gesteken tot 2.308.000,- is door het college van Burgemeester en Wet houders voor nader beraad teruggeno men. In de wandelgangen was duidelijk geworden dat het CDA voorlopig de sporthalbouw wil laten varen om in Groenswaard 3 een sportzaal te kunnen neerzetten, terwijl de Progressieven het nut van de mededelingen ook niet zo zagen zitten en liever concrete voor stellen hadden gezien. Door een amendement van mr. R. H. Holl (Progressieven) gaat het bejaarden paspoort Pas-65 in Waddinxveen 1,25 kosten in plaats van de voorgestelde 6,50 en worden op voorstel van me vrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (lib.) de tarieven van huwelijksvoltrek kingen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op gebruikelijke uren ge lijk getrokken tot 65,per huwelijks voltrekking. Fel verzet kwam daartegen van de CDA-fraCtie, omdat op die ma nier de tarieven voor het trouwen op maandag en dinsdag met 60 procent zou den worden verhoogd. Maar tevergeefs. WD en Progressieven hadden een ver bond met elkaar gesloten om én een lager tarief voor het bejaardenpaspoort te kunnen invoeren én de prijs van hu welijksvoltrekkingen gelijk te trekken. Het college heeft verder nog toegezegd te zullen bekijken in hoeverre bejaarden goedkoper in het (overdekte) zwembad terecht kunnen, nadat de raad besloot de zwembadtarieven voor het overdekte bad met 10 tot 11 procent te laten stij gen. I De christen-democraat baseerde zijn vragen op een brief van minister drs. J. P. Pronk van ontwikkelingssamen werking, die het gemeentebestuur had I geschreven dat zijn ministerie een ande- I re financieringsmogelijkheid zou voor leggen nu de al een dikke vier maanden door de raad beschikbaar gestelde 35 mille voor de gedeeltelijke aanleg en I herstel van de waterleiding in een over- heidshospitaal met 80 bedden in de stad Bertua in het oosten van de Afrikaanse republiek Kameroen niet zalkunnen II worden aangewend. ”Wij moeten initia- tieven nemen een nieuw project te zoe- I ken”, aldus de heer Bouwers, die niet alleen wilde wachten op eventuele door het ministerie van ontwikkelingssamen werking te ondernemen stappen. Wet houder Van Gent zei het daarmee eens I te zijn. 11 fietsrondritten langs o.a. Gou da, Leiden, Alphen a.d. Rijn, Oudewater, Woerden, Schoon hoven, Zoetermeer en de Passen gebieden met kaartjes, foto’s en toeristische informatie. prijs 5.50 deelname rigoreus van de hand. Nadat diverse raadsleden hun bezwaren ken baar hadden gemaakt, deelde wethouder A. H. van Gent (Progressieven) mee nooit achter de deelname te hebben ge staan. Daarop liet collega H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) we ten daar ook geen voorstander van te zijn. Tenslotte zei CDA-wethouder P. F. J. van Schie, die tot taak had het voorstel van Burgemeester en Wethou ders te verdedigen, zijn „ja” tegen de deelname wel te willen wijzigen in een „nee”. Burgemeester C. A. van der Hooft was tijdens de vergadering afwezig in verband met ziekenhuisopname van zijn vrouw. De heer I. C. A. C. de Vogel zei na mens de VVD over het voorstel: „Het college maakt in zijn voorstel keurig duidelijk waarom je als raadslid tegen zou moeten stemmen. Waddinxveen heeft zijn eigen structuurplan gemaakt. Daarbij is voldoende zorgvuldigheid be tracht t.o.v. de omliggende gemeenten. Dat plan kunnen we als inbreng gebrui ken voor het intergemeentelijke stuk. Bovendien vind ik het zinloos een stu die aan de regio te wijden zolang de provincie nog geen uitspraak heeft ge daan over de taak die Gouda krijgt in dat gebied”. Ook de heren drs. T. I. Bouwers (CDA) en mr. R. H. Holl (Progr.) zagen geen enkel nut in het verlenen van medewerking aan het op stellen van het plan. „Dat wil echter niet zeggen dat ik tegen een „regionale samenwerking ben”, voegde de heer Bouwers daaraan toe. In de laatste gemeenteraadsvergadering met een beperkt aantal agendapunten is soms uitvoerig gediscussieerd over de financiën van de gemeente. Naast een aantal begrotingswijzigingen vormde vooral punt van bespreking het feit dat door het ’’miijoenenplan”, waarmee het sportpark De Sniep van de grond kon worden getild en andere werkzaamhe den konden worden uitgevoerd, er drie kwart miljoen gulden is overgebleven, welk bedrag gestopt is in de pot voor het te bouwen gemeentekantoor. Dat had bij de Progressieven nogal wat voe ten in de aarde, want deze fractie wil nu eindelijk wel eens in het openbaar discussiëren over dat nieuwe gemeente kantoor opdat er eerste principebeslui ten zouden worden genomen, voordat (ADVERTENTIE) schoolspareo De landelijke Winterdijk te Waddinx veen blijft zoals deze nu is: met aan weerszijden een sloot. Langs de dijk wonende tuinders hebben een plan ont wikkeld om de oostelijke sloot over een lengte van 400 meter te dempen. B. en W. willen dat voorkomen om het unieke landschap aldaar te behouden. Zij deden het voorstel een voorberei- dingsbesluit voor het maken van een bestemmingsplan te nemen. Daardoor kan de demping voorkomen worden. De raad besloot daartoe met de stemmen van de heren Ph. Kroes (lib.) en I. Ha venaar (SGP/Hervormde Kiesvereni ging) tegen. De heer Havenaar ver woordde zijn bezwaren tegen het voor stel het krachtigst: „Het ontbreek het college aan sociaal medeleven met deze mensen en dat is een droevige zaak. De tuinders willen de sloot dempen voor hun brood. Zij zitten nu met transport moeilijkheden over die smalle dijk. Als die niet opgelost worden, zijn die be drijven ten dode opgeschreven. Ik stel voor dit voorstel terug te nemen en de zaak nader met die tuinders te bespre ken. We moeten zoeken naar een voor deze mensen aanvaardbare oplossing”. Wethouder Van Schie drong er echter sterk op aan het voorstel aan te nemen: „Als we het aanhouden betekent dat dat die heren daar vanaf morgen aan de gang kunnen gaan met het afbreken van een van de weinige mooie stukjes natuurschoon die Waddinxveen nog heeft”. De wethouder beloofde wel na te zullen gaan of de situatie voor de tuinders te verbeteren is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1