Raad weer JAARLIJKSE NIEUW PLAN REGELT ZAKEN IN GOUWEBOS INZAMELING een KWF WEER VOOR UW DEUR Veel kritiek tot middernacht durende vergadering m Deze advertentie MET STUKJE GROND Lustrum- PROTEST VERDWENEN feest scholen is’Jgi alleen voor jonge Rabobank Q mensen tussen 15 en 2i jaar... „Bestuur” Gouwebos gaat zaken organisatorisch beter opzetten GEMEENTERAAD Nieuwsblad Onafhankelijk Regio bestudeert samenwerking politiekorpsen E Radio of T.V. defect WIELAARD voor de fiets HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN (Advertentie) Voor het eerst IS* G. de Jong beschermt aan Weidezoom privacy FONGERS wmmrkhb WADDINXVEEN Binnen het Recreatieschap Bospark, dat werkt aan het in aanleg zijnde Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop, zal orde op zaken worden gesteld. Voorzitter P. van den Dool, wethouder in Bos koop, heeft dit de recreatieraad ernstig beloofd nadat de leden ervan in de gisteravond tot middernacht durende vergadering in het Waddinxveense gemeentehuis niet malse kritiek hadden geuit over de interne gang van zaken van de laatste tijd. ELECTRIC ENGINEERING B.V. 'al 5T- im p- an an Open werkwijze DR.C. A. DE GEUS, voorzitter van het Koningin Wilhelmina Fonds, afdeling Waddinxveen. WADDINXVEEN De ac tie „Geven voor leven” van eind vorig jaar ligt nog vers in het geheugen. Dat niet al leen. Indrukwekkender dan de overschrijding van het streef bedrag was de gemeenschap pelijke krachtsinspanning die daaraan voorafging. Organisa toren, gemeentebestuur en ambtenaren, verenigingen, be jaarden, scholieren, banken, het Weekblad voor Waddinx veen en vele collectanten, alle maal bezig voor één doel, sa men vervuld van één ideaal, dat heeft, zeker in Waddinx veen, de actie uitgetild boven het niveau van een groot suc ces. „Geven voor leven” was een manifestatie. Het leven gaat verder. Het ge wone leven. Het geld vindt zijn bestemming. Het wordt aangewend voor een bijzonder project, de bestrijding van kanker bij kinderen. Het is een doel dat ieder aanspreekt. Het geven gaat ook verder. Het „gewone” geven, want de lopende projecten, de lopende kosten, de voortgang in het onderzoek en de voortzetting van de behandeling, het gaat allemaal door. Dit hoogst noodzakelijke werk mag on der bijzondere acties natuur lijk niet lijden. Daarom staat de normale jaarlijkse inzame ling van het Koningin Wilhel mina Fonds weer voor de deur. Volgende week voor uw deur. Mag ik u namens het KWF vragen weer te doen wat u kunt tegen het Leed dat Kanker heet? I RABOBANK WADDINXVEEN Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 27 AUGUSTUS, RAADZAAL GEMEENTEHUIS, 19.30 UUR DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1975 N (ADVERTENTIE) f 24 uur bereikbaar. (ADVERTENTIE) Keus uit meer dan 200 stuks Organisatorisch bleken talrijke zaken niet te kloppen. Zo was er nog steeds geen verslag van de een poos geleden, in Boskoop gehouden, laatste vergade ring van de recreatieraad. De bijeen komst van gisteravond was niet overeen komstig het reglement van orde in de Zo zou de boerderij aan de Noordkade tot kinderboerderij bestemd kunnen wor den. Het Gouwebos is en wordt aange legd in het lager gelegen gebied. Daar komen voetpaden en incidentele verbre- kranten aangekondigd en de uitnodigin gen daarvoor waren veel te laat ver stuurd. De leden van de recreatieraad moesten nota bene een advies uitbrengen over het ontwerp-bestemmingsplan Gou webos, dat de meesten van hen niet had den kunnen inzien. De administratie toonde diverse tekortkomingen. Verder heeft het ontbroken aan een goede en effectieve interne communicatie, terwijl het „aan de man brengen” van het Gou webos helemaal in het slop was geraakt. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 23 april, 7 mei, 4,18 en 25 juni ’75. Mededelingen en ingekomen stukken. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor uitbreiding van de kleuterschool „Woelwater” met een 3e lokaal. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor voorzieningen aan de vloeren in de kleuterschool „De Goede Herder” (Prinses Margrietstraat). Voorstel tot wijziging van het getal wekelijkse lesuren vak onderwijs aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de aanschaf fing van leer- en hulpmiddelen t.b.v. De Sav. Lohmanschool. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de aanschaf fing van meubilair t.b.v. de Mgr. Bekkerschool. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het treffen van enige voorzieningen aan de streektnuziekschool. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaffing van „ballenvangers” ten behoeve van de sportvelden in het Burgemeester Wamaar- plantsoen. Voorstel tot verkoop van een strookje grond gelegen aan de Weidezoom aan de heer G. de Jong. Voorstel tot het verlenen van garanties ingevolge de „Beschik king van het Rijk in garanties van de gemeente voor bestaande eigen-woningen”. Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de restauratie van de Ned. Herv. Kerk ’’Brugkerk”. Voorstel tot wijziging van de Bezoldigingsregeling gemeente Waddinxveen 1973. Rondvraag. et o- er or n- Dorpstraat 26 - Waddinxveen tel. 2009 Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 51e JAARGANG - Nr. 1423 ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts Weekend verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 WADDINXVEEN De Wad dinxveense gemeenteraad komt volgende week woensdagavond om half acht weer in de raadzaal van het gemeentehuis in openbare vergadering bijeen voor de af handeling van deze agenda: De leg ran rter ag- de inr- :ge- :ol- te /er- mg- rin- :gio ge- jfd- nte- be- wel nis- de oere i de in rs •P a- an tij le- xu ld, De en >r- ïk if- ng se en nt, ier nt er ai el n. rs li er e- rr- il- er rt- or er jn 1- 10 !D zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken :n ir n. is ir it- to le a- f- ie ig n. u n. in et tt, le WADDINXVEEN De openbare la gere Leon van Gelderschool aan de Es- sengaarde en de openbare kleuterschool De Klimop, eveneens aan de Essengaar- de, gaan hun vijfjarig bestaan feestelijk vieren. De werkgroep lustrumviering en het personeel en de oudercommissies van beide scholen vieren dat feest zater dag 30 augustus in de veilinghal aan de Bredeweg. Begonnen wordt om tien uur. In de hal zijn allerlei kermisattracties, tienkamp, muziek en nog veel meer ac tiviteiten waar iedereen bij betrokken wordt. „Zo hoeft het voor mij niet meer”, be toogde het Waddinxveense recreatie- raadslid H. P. Barth, die zei te willen kiezen voor een open werkwijze van het Recreatieschap Bospark. Hij veronder stelde dat de overbelastheid van de wet houders in het dagelijks bestuur - Bos- koops wethouder P. van den Dool treedt op als voorzitter en Waddinxveens wet houder A. H. van Gent fungeert als sec retaris - mogelijk wel moet leiden tot een aan kritiek onderhevige werkwijze. De heer Barth pleitte daarom ook voor een andere werkverdeling, die mede er op gericht moet zijn bij de bevolking van beide gemeenten de onduidelijkheid over het Gouwebos en het „bestuur” ervan weg te nemen. Gedegen voorlichting en ruime publiciteit zijn daar instrumenten voor. WADDINXVEEN De Waddinxvener G. de Jong van de Weidezoom 20 kan naast zijn huis ongeveer 75 vierkante meter gemeentegrond aankopen om daarmee als gevolg van de plannen voor de voortgezette woningbouw in Groenswaard 3 zijn privacy te kunnen beschermen. Momenteel ligt de eigen- domsgrens namelijk pal naast de zuidgevel van het woonhuis. Door aankoop van dit 7.500,(exclusief btw) kostende stukje grond krijgt de heer De Jong een tuin van drie meter breed langs zijn eigendommen. De volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad wordt voorgesteld met deze grondverkoop in te stemmen. Het college van Burgemeester en Wethouders merkt in het voorstel nog op dat deze bewoner van de Weidezoom het ge meentebestuur heeft in dit verband toegezegd het bij het provinciaal bestuur van Zuid-Holland ingediende bezwaarschrift tegen de tweede herziening van het bestemmingsplan Groenswaard 3 te zullen intrekken. Het is duidelijk dat de heer De Jong door het gemeentebestuur tevreden is gesteld met deze gronde transactie. WADDINXVEEN/GOUDA Binnen het overlegorgaan „Midden Holland” is een commissie gevormd, ter bestudering van de mogelijkheid tot samenwerking tussen gemeente- en rijkspolitie in het gebied. In de commissie hebben zitting Gouda’s burgemeester Chr. van Hofwe gen als voorzitter van het intergemeen telijk overlegorgaan, I. J. P. Keijzer, burgemeester van Moerkapelle en Bent huizen, B. A. Boender, commissaris van politie te Gouda en H. Mostert, korps chef van de gemeentepolitie te Woerden. De districtscommandant van de rijkspo litie te ’s-Gravenhage heeft als vertegen woordiging in de commissie majoor J. v.d. Ban aangewezen en zal nog een tweede vertegenwoordiger daarin krij gen. Aan de procureur-generaal bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage is ge vraagd zowel een officier van justitie uit het arrondissement ’s-Gravenhage als een uit het arrondissement Rotterdam als leden van de commissie aan te wij zen. begin oktober buigt de recreatieraad zich opnieuw over het ontwerp-bestem mingsplan om er een advies over te kunnen uitbrengen. Bij de aanleg van het Gouwebos wordt geen rekening meer gehouden met de daar eerst ge dachte provinciale weg 23 (Benthuizen- Reeuwijk). Volgens het ontwerp-bestem mingsplan valt het gebied in twee delen uiteen: Ter weerszijden van de spoorlijn Alphen aan den Rijn-Gouda laag uit gevoerde poldergebieden deel uitmakend van de polder De Putte, alsmede een hoger gelegen weidegebied dat deel uit maakt van de Voorofsche Polder. Beiden gebieden zijn gescheiden door een ring- vaart. In het plan is het hoger gelegen gebied een weidevogelbroedplaats en een plek van unieke plantengroei. Dat bete kent dat er alleen aan de rand zal war den toegestaan voorzieningen te treffen. WADDINXVEEN Na alle plannen, schetsen en tekeningen die er zoal sinds het begin van de jaren zestig over de in richting van de „groene long” tussen Waddinxveen en Boskoop zijn gemaakt heeft het Rotterdamse adviesbureau voor ruimtelijke ordening en vormgeving Stad en Landschap BV nu in opdracht van het Waddinxveense gemeentebestuur het ontwerp-bestemmingsplan Gouwebos gemaakt. Het is een globaal plan, dat een juridisch kader wil scheppen om ge wenste activiteiten binnen het gebied te kunnen ontwikkelen en ongewenste acti viteiten te kunnen tegengaan. In de gis teravond gehouden vergadering van de recreatieraad Bospark was ir. A. P. M. Franken van Stad en Landschap BV aan wezig om het plan, dat de meesten nog niet hadden kunnen bestuderen, van een nadere toelichting te voorzien. De be doeling ervan is dat het nog voor het einde van dit jaar ter visie wordt gelegd, omdat begin december het Waddinx veense raadsbesluit dat voor het Gouwe bos een bestemmingsplan wordt voor bereid afloopt. Midden september of waterpartijen, speel- en roeivijvers, wan del-, fiets- en ruiterpaden en andere re creatieve voorzieningen aan te leggen. In de gisteravond gehouden vergadering van de recreatieraad Bospark is al te kennen gegeven dat niet veel behoefte wordt gevoeld aan andere zaken, zoals bijvoorbeeld een horecabedrijf. Over de inrichting van het Gouwebos denken ook mee de Wageningse studenten Mieke Roelofs en Dick Bakker, die in het ka der van hun ingenieursstudie aan de af deling Landschapsarchitectuur van de Landbouwhogeschool in Wageningen daarover een rapport opstellen. Zij zul len ook een inbreng in het uiteindelijke bestemmingsplan hebben. In de recre atieraad heeft voorzitter P. van den Dool, wethouder in Boskoop, nog infor matie gegeven over de 16 hectare van het Gouwebos, die al in aanleg zijn. dingen en vergravingen van sloten. Au to’s zullen er niet worden toegelaten, al voorziet het ontwerp-bestemmingsplan wel in een aantal parkeerplaatsen aan de bebouwde Boskoopse en Waddinx veense kant van het Gouwebos. Ir. A. P. M. Franken, stedebouwkundige, en me vrouw mr. A. E. I. J. Zeijlstra-Rijpstra, juridisch medewerker, van Stad en Land schap BV hebben in het ontwerp- bestemmingsplan niet gedetailleerd wil len en kunnen aangeven hoe het Gouwe bos er precies gaat uitzien, omdat dat door een geleidelijke aankoop van gron den en uitvoering van het werk ook moeilijk kan. In het plan is een aanleg- vergunningenstelsel opgenomen, dat geldt zolang de uitwerking nog geen rechtskracht heeft gekregen. Op grond van deze bepalingen zijn gedurende die tijd sommige werken en werkzaamheden geheel verboden, terwijl voor andere werken en werkzaamheden een aanleg- vergunning kan worden verleend, indien het karwei in het geheel past. Gedacht wordt in het Gouwebos niet alleen veel te bebossen en te beplanten, maar ook Misnoegd, ontstemd, onbevredigd en teleurgesteld toonden zich ook de andere leden van het Recreatieschap Bospark. De Boskoopse mevrouw D. Hage-Stigter bracht haar gevoelens vergelijkenderwijs naar voren tijdens de eerste behandeling van het door Stad en Landschap BV in Rotterdam gemaakte ontwerp-bestem mingsplan, dat volgens haar niet aan de door de recreatieraad eerder uitgespro ken uitgangspunten voldeed. „We praten hier over de kleren van de keizer, die maar geen stukje textiel om zijn botten kan krijgen. Stad en Landschap heeft daarbij een andere keizer op het oog dan het Recreatieschap Bospark. Daarom heb ik het gevoel nu te praten over de knopen van een keizerlijk „pak”, waar van we dus niet eens weten hoe het er uit gaat zien”. Bospark-voorzitter Van den Dool heeft de leden van de recreatieraad ernstig be loofd op korte termijn de gang van za ken binnen het Recreatieschap te zullen verbeteren. Er zullen duidelijke afspra ken moeten worden gemaakt, de over eengekomen werkverdeling moet worden bekeken en er zal onderzocht moeten worden hoe meer informatie naar de le den en voorlichting en publiciteit naar buiten gegeven kan worden. Het is overi gens voor het eerst dat vanuit het dage lijks bestuur volmondig wordt toegege ven dat de interne organisatie heeft ge faald en een reeks van gebreken ver toont. Voor wat het maken van plannen met betrekking tot de totstandkoming van het Gouwebos betreft vroeg mevrouw Hage-Stigter om een goede besteding van de gemeenschapsgelden. Zij meen den dat het een verkeerde gang van za ken was dat Stad en Landschap BV nu een ontwerp-bestemmingsplan heeft ge maakt, zonder dat de makers ervan over de juiste uitgangspunten beschikten. Ook die verspilling van geld en energie zal voorkomen moeten worden. „Er klopte in ieder geval nu niets van. Bovendien heb ik uit de mond van ir. A. P. M. Franken van Stad en Landschap BV geen wijsheden gehoord”, aldus mevrouw Hage-Stigter. ...want alleen zij kunnen profiteren van het Ideaal Spaarplan ’de Zilvervloot’. Hoe dat gaat? Heel eenvoudig. Je mag per jaar sparen tussen de f30,- en f300,- in de Zilvervloot. Op het bedrag dat je spaart krijg je een extra hoge rente. MAAR JE KRIJGT NOG 10% EXTRA PREMIE OP DE KOOP TOE! Wees gerust nieuwsgierigstap gewoon even de dichtstbijzijnde Rabobank binnen. Er is er vast wel één vlak b| je In de buurt. En laatje daar haarfijn uitleggen hoe de Zilvervloot reilt en zeilt Hoewel er een aantal grondaankopen zijn te doen, wordt daartoe vooralsnog niet overgegaan omdat de door de eige naren gevraagde prijs te hoog wordt ge vonden. Telefoon alle kantoren 4566.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1