Opbrengst collecte Eervol ontslag Raad zat bet niet lekker twee zaken werd gesproken MR. R. H. HOLL HAD EERST ZORG KREZ ’75 VOOR DOCHTER OOK IN ONS DORP li I» atjilij I VOORWAARTS IS 45 JAAR Er zal nog flink in de geldbuidel getast moeten worden voor het renoveren van streekmuziekschool Meisje (2) verdronken voor onze burgemeester dat in raadsvoorstel over Nieuwsblad Onafhankelijk Woelwater krijgt een lokaal erbij Radio of T.V. defect Duizend gulden voor Brugkerk POSTZEGELEN IN STADHUIS Nieuw hoofd De Savornin Lohmanschool EERSTE LUSTRUMFEEST LEON VAN GELDERSCHOOL EN DE KLIMOP-KLEUTERSCHOOL MAKELAARSKANTOOR RIJNLAND B.V. ORGELS-PIANO’S HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG (Advertentie) HERENHUIZEN EENGEZINSWONINGEN FLATS BUNGALOWS Burgemeester C. Avan der Hooft. ELECTRIC ENGINEERING B.V. M. BOERE fractievoorzitter .Progressieven ZATERDAG 30 AUGUSTUS, veilinghal Bredeweg, 10.00 uur EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Subsidieregelingen WADDINXVEEN Er zal voor het opknappen van het uit 1859 stam mende oud-notarispand aan de Kerkweg, waarin nu de streekmuziekschool is gevestigd, nog een aantal maal forse geldbedragen beschikbaar gesteld moeten worden. De gisteravond vergaderende gemeenteraad, die 77.140,- beschikbaar stelde om alvast een paar noodzakelijke voorzieningen aan het pand te treffen, wil dan ook inzicht hebben in de totale kosten van deze renovatie. Eenstemmigheid bestaat er over het behoud van dit voor het dorpsbeeld karakteristieke pand. L. M. OOSTERBROEK- WAAGMEESTER VVD ’’Chantage” Grote keuze bij Weekblad voor Waddinxveen 51e JAARGANG - Nr. 1424 DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1975 (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. (ADVERTENTIE) I In of in de directe omgeving van Waddinxveen. de Kanaalstraat 12, Waddinxveen, Tel.: 01828 - 2028 of 6283. WADDINXVEEN Het feit dat er in het voorstel van het collége van Burgemees ter en Wethouders aan de gisteravond vergaderende gemeenteraad om de heer G. de Jong van de Weidezoom 20 voor 7.500,(exclusief btw) een stukje naast zijn huis gelegen grond van 75 vierkante meter te verkopen, gesproken wordt over een in middels door deze Waddinxvener ingetrokken bezwaarschrift zat de raadsleden niet lekker. In het verleden hebben de raadsleden al meerdere kredieten beschikbaar gesteld voor de aanleg van centrale verwarming, het verbeteren van de electriciteitsvoor- ziening. het opknappen van de zolder verdieping en het maken van het dak. Het nu beschikbaar gestelde krediet is bestemd om de oostgevel weer „toon baar” te maken en aan die kant een deugdelijke trap naar de eerste verdie ping en de zolder aan te brengen. Een en ander volgens een door het Waddinx- veense architecten- en ingenieursbureau Treffers en Polgar BV gemaakt renova- tie-advies. redelijk verlangen. Gerealiseerd moet dus worden dat de mogelijkheid bestaat dat dit pand leegkomt en dat er ook een bestemming voor het raadhuis gezocht zal moeten als het gemeentekantoor er gaat komen. In feite wilde de christen democraat, die zei dat ook zijn fractie de Kerkweg-villa wil behouden, de kos ten van het opknappen beperken en dat het bestuur van de streekmuziekschool betrokken wordt bij het overleg over de ze en volgende opknapbeurt. In het voorstel stond namelijk: „Hoewel hier niet geheel terzake, merken wij nog op, dat betrokkene heeft toegezegd het bij Gedeputeerde Staten ingediende be zwaarschrift tegen de door de raad vast gestelde 2e herziening van het bestem mingsplan Groenswaard 3 te zullen in trekken na goedkeuring van deze grond- transactie”. Wethouder P. F. I. van Schie (CDA) zei zelf aan de heer De Jong de sugges tie te hebben gedaan het naast zijn huis gelegen stukje gemeentegrond te kopen om een groenstrook van drie meter te kunnen hebben. Hij zei dat er alles mee gemoeid is deze zaak uit de chantage- sfeer te halen, omdat volgens hem niet meer geprobeerd is dan beide partijen tot een redelijke oplossing te brengen. Formeel stelde hij mr. Holl in het gelijk. meende dat er eigenlijk een gemeente lijke monumentenlijst zou moeten ko men om voor Waddinxveen waardevolle panden en zaken voor het nageslacht te kunnen behouden. „De waarschuwing van de heer Bouwers heb ik begrepen. Zodra ik inzicht heb in de totale reno- vatiekosten krijgt u van mij een opgave daarvan”, zegde wethouder Van Schie de raadsleden toe. Het verzuim het be stuur van de streekmuziekschool bij het overleg over deze zaken te betrekken zou hij op korte termijn goedmaken. Vele van de bij ons ingeschreven woningzoekenden hebben wij de afgelopen maanden snel en op efficiënte wijze aan een goe de koopwoning kunnen helpen. Voor diverse gegadigden vragen wij van particulieren te koop: Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 Die zinsnede stoot de heer J. Havenaar (SGP/Hervormde Kiesvereniging) tegen de borst. „Dat ruikt naar chantage”, vond hij. Hij was er een voorstander van dat betrokkene daarom eerst zijn be zwaarschrift zou intrekken, waarna tot grondverkoop zou kunnen worden over gegaan. Daarop deelde burgemeester C. A. van der Hooft mee diezelfde morgen van het provinciaal bestuur vernomen te hebben dat het betreffende bezwaar schrift door de heer De Jong was inge trokken. En daarmee was de angel uit de raadsdiscussie getrokken. Niettemin zei ook mr. R. H. Holl (Progriessieven) niets op te hebben met de in dit geval gevolgde procedure. Het bezwaarschrift en de verkoop van het stukje grond, dat nodig zou zijn om de heer De Jong in de gelegenheid te stellen zijn privacy te beschermen en straks door de voortge zette woningbouw in Groenswaard 3 niet ingebouwd te raken, hebben naar zijn mening niets met elkaar te maken en behoefden dan ook niet in één en het zelfde voorstel genoemd te worden. „Er moet stelling tegen worden genomen dat het er niet om gaat dat men door be zwaren in te dienen en dan weer in te trekken de gemeente iets zou kunnen af dwingen”. ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Apotheek: tot 13.00 uur Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3, tel. 4162, daarna Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 ZONDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts Weekend verlosk.: J. Frinking-Scholten, tel.01727-3898 Inl.: WADDINXVEEN Tegen het eind van de middag is gisteren de 2-jarige Mirjam van Doorn in een sloot bij de hoek Herman Heijermanslaan/Staring- laan verdronken. Het meisje, dat aan de lustus van Effenlaan woonde, moet spe lenderwijs in het water zijn geraakt. Ze is in een onbewaakt ogenblik naar de slootkant gelopen en erin zijn gevallen. Eerder speelde het kind in de zandbak van de kleuterschool Pinkelotje. Mirjam werd pas enige tijd later gevonden. Mond op mondbeademing heeft toch niet meer mogen baten. WADDINXVEEN DEN HAAG Bij koninklijk Besluit van 19 juli is aan de heer C. A. van der Hooft op zijn verzoek met ingang van 1 januari 1975 eervol ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Waddinxveen met dank voor de als burgemeester bewezen diensten. Onze in december 65 jaar worende burgemeester werd in 1958 eerste burger van deze „parel aan de Gouwe”. Drs. Bouwers, die er op wees dat niet iedereen in deze gemeente van mening is dat het oud-notarishuis behouden moet blijven, veronderstelde dat het he lemaal opknappen van dit pand ruim een ton gaat kosten. Het uitkijken door het bestuur van de streekmuziekschool naar andere huisvesting noemde hij een Fractievoorzitter M. Boere van de Pro gressieven toonde zich ook een voor stander van het renoveren van het pand waarin nu de streekmuziekschool zit en hoopte dat de wethouder alle kanalen zou aanboren om daarvoor subsidie bedragen te ontvangen. In antwoord op de gestelde vragen en de gemaakte op merkingen zei wethouder P. F. J. van Schie (CDA) dat de te maken kosten nodig zijn om het pand bruikbaar te houden. „Maar als we het willen hand haven zal er nog heel wat van binnen en van buiten gedaan moeten worden en kom je ongetwijfeld aan bedragen met vijf nullen”, aldus de wethouder, die Geen punt van discussie vormde voorts het beschikbaar gestelde krediet van 6.789,18 voor het treffen van voorzie ningen aan de vloeren in de hervormde kleuterschool De Goede Herder aan de Prinses Margrietstraat, het gevoteerde krediet van 1.177,- voor het aanschaf fen van leer- en hulpmiddelen voor de De Savornin Lohmanschool aan de Lin- dengaarde en het aan de gemeentekas onttrekken van 1.665,01 voor het aan schaffen van meubilair voor de rooms katholieke mgr. Bekkersschool aan de Peter Zuidlaan. Mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmees- ter (lib.) bracht wethouder P. F. J. van Schie (CDA) onder zijn aandacht dat er mogelijk voor een aantal zaken subsidies zijn te verkrijgen van de dienst Monu mentenzorg, het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en Staatsbosbeheer. Over het „rammelen met die geldbuidel” had de wethouder overigens niet zulke optimistische ver wachtingen. CDA-fractievoorzitter drs. T. J. Bouwers schetste nog even de voor geschiedenis van het renovatie-advies, dat is uitgebracht omdat er een besteks- klaar plan moest kernen om in aanmer king te kunnen komen als werkgelegen- heidsobject. Met de uitvoering van dit karwei wordt echter niet gewacht totdat daar zekerheid over bestaat. WADDINXVEEN De collecte voor het Anjerfonds, onderdeel van het Prins- Bemhardfonds, heeft in dit dorp 1514,95 opgebracht. Het betreft hier de activiteiten van de drumband De Cormula’s. Aan die avond verlenen medewerking Wim van Boven uit Kloetinge (wereld kampioen cornet), Wim Koolmees uit Waddinxveen (althoom), het dameskoor Vox Jubi lans uitZevenhuizen en natuur lijk de jarige brassband Voorwaarts on der leiding van A. Bosch. WADDINXVEEN De kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen heeft via de giro van een niet-Waddinxvener een gift van dui zend gulden gekregen voor de restaura tie van de Brugkerk aan de Kerkweg. Op een in juni gehouden gemeente- avond van deze kerk werd meegedeeld dat er al rond 400.000,- in ”kas” zat voor het opknappen van de Brugkerk. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat de hervormden drie tot zeven ton zullen moeten bijbetalen (afhankelijk van de afkomende rijkssubsidieregeling) aan de anderhalf jaar durende restau ratiewerkzaamheden, waarvan nog altijd niet bekend is wanneer die zullen kun nen beginnen. WADDINXVEEN De gemeen teraadsvergadering van gister avond was al begonnen toen het progressieve raadslid mr. R. H. Holl de raadzaal van het gemeen tehuis kwam binnenstappen. „U bent misschien wat later doordat u eerst nog de zorg had over uw pasgeboren dochter Karin”, ver onderstelde burgemeester C. A. van der Hooft, waarop de heer Holl knikte. „Maar nu u er bent willen wij u van harte felicite ren”. Gelukwensen bood de voor zitter ook aan aan het progres sieve raadslid drs. W. C. Verbaan. Hij en zijn vrouw hebben kort geleden een via Leger des Heils- majoor Eva den Hartog verkregen meisje uit Bangla Desh geadop teerd, dat ze Rachel hebben ge noemd. „U bent een voorbeeld voor allen in ons land”, vond de heer Van der Hooft. WADDINXVEEN Zonder er maar een opmerking over te maken zijn de gemeenteraadsleden er gisteravond in hun rond anderhalf uur durende ver gadering mee accoord gegaan dat de protestants-christelijke kleuterschool Woelwater aan de Peter Zuidlaan met een derde lokaal wordt uitgebreid. Dit is een gevolg van het feit dat de prote stants-christelijke kleuterschool Prinses Marijke aan de Esdoomlaan zal worden opgeheven. WADDINXVEEN De heer B. J. Vroegop, onderwijzer aan de hervormde Rehobothschool (Onderweg) is benoemd tot hoofd van de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool (Linden- gaarde). Aan de Rehobothschool was de heer Vroegop sinds 1 augustus 1973 ver bonden als waarnemend hoofd. Hij volgt op de De Savornin Lohmanschool de naar Vinkeveen vertrokken C. J. Ols- der op. Het nieuwbenoemde hoofd van de open bare Jan Ligthartschool (Kerkstraat), L. Smit, kan zoals werd verwacht door on- I derwijswethouder A. H. van Gent (Pro gressieven) op 1 september met zijn werk beginnen. Het uit Den Haag afkomstige, maar in Waddinxveen wonende, school hoofd volgt de naar Apeldoorn vertrok ken L. A. Koegler op. Als waarnemend schoolhoofd trad op de heer P. den Ou den. WADDINXVEEN In de Waddinx- veense (openbare) mr. A. de Roosschool aan de Wingerd word enop donderdag 9, 16 en 30 oktober en 3, 10 en 17 no vember vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwerk bijgeschoold in het ge bruik van hun kreatieve vaardigheden door het volgen van de KREZ ’75. KREZ is de afkorting voor de kursus KRE- atief Zijn, die door de gezamenlijke or ganisaties voor het jeugd- en jongeren werk in 30 Zuidhollandse plaatsen ge organiseerd worden onder auspiciën van de Provinciale Jeugdraad Zuid-Holland. De KREZ ’75 wordt gehouden in de maanden oktober en november 1975 ge durende zes achtereenvolgende avonden. Onder het motto ’Kom eens in bewe ging!’ worden een aantal lessen voor kre- atief spel gegeven. Hierbij worden be wegingstechnieken aangeleerd, die in een jeugdgroep te gebruiken zijn. De overige kursussen hebben betrekking op kreatie ve handvaardigheid, waarbij gewerkt wordt met makkelijk te krijgen en goed te verwerken materialen. Ook in deze kursussen zal de fantasie van de deel nemers geaktiveerd worden. De totale kosten per KREZ-kursus be dragen 25,per persoon, waarbij het materiaal is inbegrepen. Naast een do cent is er een begeleid(st)er voor de groep aanwezig. Geïnteresseerden die niet verbonden zijn aan een jeugd- of jongerenorganisatie kunnen zich ook op geven. Graag vóór 13 september a.s.. Voor opgave of nadere inlichtingen: Jeugdwerkcentrum Janzeuven, Jan van Nassaustraat 7, Den Haag. Telefoon 070 I -244488. WADDINXVEEN GOUDA De Goudse filatelisten nemen vrijdagavond 5 september weer bezit van de Burgerhal van het Goudse Stadhuis. Van 19.00- 21.00 uur kunnen verzamelaars van post zegels terecht op de regionale ruilbeurs. Deze wordt sinds 1971 georganiseerd door de bijna 500 leden tellende Ver eniging van Postzegelverzamelaars ’Gouda’, die 6 oktober a.s. haar 40- jarig jubileum hoopt te herdenken. De maandelijkse ruilbeurs is voor iedereen - jong en oud - gratis toegankelijk, dus ook voor niet-leden. HIM _lt - -BODEGRAVEN TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 Centrum van fabrikage import en verkoop AODINXVEEN De op 27 septem- ®er 1930 opgerichte brassband Voor waarts (eerst arbeidersniuziekvereniging. toen gewoon muziekvereniging en nu rassband) bestaat dit jaar 45 jaar. Dat wordt woensdag 24 september ge tierd niet een groot jubileum concert in Ontmoetingskerk aan de Groens- v°orde.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1