en gemeentekantoor in Brugcentrum en BOMITENIO houtindustrie de gouwe waddinxveen bv VVD-fractieberaad Kleine geschenken onderhonden de tniendschap Raad over kabeltelevisie in fasen feestiveek t/m 24 oktober verboom makelaardij b.v. Rabobank C3 J tyaarweek van 20 fh Fa. v. d. Linde Schilderijen en tekeningen: in museumzaal Rabobank 21.90 GEMEENTERAAD Onafhankelijk Nieuwsblad Werk van Tine en Loet Tarenskeen Dr. C. A. Tukker bezocht herv. Waddinxveen WINTERSEIZOEN NW VAN START What’s New op herfstbal van Instuif Houtindustrie de Gouwe Waddinxveen bv Noordkade 42, Waddinxveen telefoon 01828 - 7943 en 4033 Radio of T.V. defect - ééngezinswoningen - bungalows of herenhuizen ORGELS-PIANO'S HAGOORT - BOSKOOP EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Gemeentekantoor HAGOORT ELVIS PRESLEY HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG Sïploegstoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten Op die datum helpt Houtindustrie de Gouwe Waddinxveen bv in combinatie met Afbouwchemie bv te Rotterdam u van uw linkse handen af. U hoeft vanaf 25 oktober 1975 niet meer jaloers te zijn op uw buurman. WADDINXVEEN In de gemeenteraadsvergadering van volgende week woensdagavond komen twee belangrijke zaken aan de orde: de aanleg van een Centrale Antenne-lnrichting (kabeltelevisie) en de bouw van een ge meentekantoor. ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 Grote keuze bij: zo begint één van de elf verhalen uit het kado-boekje Verhalen uit Monumentenland’Het ligt voor onze jonge spaarders klaar bij de Rabobank, helemaal gratis! Zolang de voorraad strekt. Zo hebben we in de Spaarweek voor I al onze eigen spaarders een - - I kadootje. Bovendien wordt I iedereen die tijdens de *r? Spaarweek begint te sparen Jj E extra beloond met een E premie van f5,- (bij een minimum inleg van f25,-) den haag daar woont een graaf zijn zoon heet jantje... eekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 22 OKTOBER, gemeentehuis, 19.30 uur 31e JAARGANG - Nr. 1431 DONDERDAG 16 OKTOBER 1975 of MANIFESTATIE VAN DE BOSKOOPSE MIDDENSTAND BEZOEKT DEZE TENTOONSTELLING ALARM SCHIJF De nieuwe Arcade L.P. van 40 Greatest Hits (ADVERTENTIE) I 24 uur bereikbaar. MM dubbel, album Van 29.90 nu omdat daar qua systeem op technische gronden alles voor te zeggen is en het in één keer aanleggen uit financieel oog punt tot onaanvaardbare tarieven zou leiden. Gesprekken met de inschrijvers Multivisie en Gebr. Van den Berg heb ben geleerd dat de tarieven niet lager dan 10,95 per maand waren te krijgen. In de nieuwe opzet zal gestreefd worden naar de laagst mogelijke kosten voor de aangeslotenen. Maar dat die uiteindelijk toch weer gaan liggen rond tien gulden per maand moet worden verwacht. herbestemmen als meergezinswoning). Bouwplaats van het nieuwe gemeente kantoor moet zijn het Brugcentrum, om dat Petteplas en hoek Jan Dorrekens- kade-West/Kanaaldijk daarvoor niet te verkiezen plekken zijn. Besluit de raad daartoe dan zullen B. en W. architecten bureau Stuurman BV vragen het schets- plan verder uit te werken en de stede- bouwkundige procedure verder op gang brengen. WADDINXVEEN De fractie van de VVD in de Waddinxveense gemeente raad houdt volgende week maandagavond 20 oktober in Royal Inn aan het Konin gin Wilhelminaplein beraad over de agendapunten die in de volgende week woénsdagavond te houden gemeente raadsvergadering aan de orde komen. Dit fractieberaad, dat om acht uur be gint, is toegankelijk voor WD-leden. Centrum van fabrikage import en verkoop EN KERKSTRAAT 2-28 - WADDINXVEEN What’s New is het Goudse dansorkest dat volgende week zaterdag 25 oktober het herfstbal van de Instuif voor Gehuwden in het Anne Frank-centrum muzikaal gaat verzorgen. Bij de instuif kan een ieder echtpaar gezellig dansen. Aanvang 20.00 uur. Voor toegangsbewijzen kan men op donderdag 23 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur bellen nr. 5566. Voor diverse van onze relaties met spoed te koop gevraagd: in Groenswaard I en II tot max. 140.000,k.k. (2 onder 1 kap) in omgeving Diederick van Schagen- plantsoen. Woensdag 15 oktober t.m. zaterdag 18 oktober van 2 - 6 en 7 -10 uur in de NIEUWE BEURSHAL BOSKOOP ZATERDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3-5, tel. 4162 Weekend verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 RABOBANK WADDINXVEEN Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 4566 WADDINXVEEN De Kamerikse predikant dr. C. A. Tukker, kortgeleden beroepen door de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen in de vaca ture van de dit voorjaar naar Papen- drecht vertrokken ds. D. van Vliet, is dinsdag in onze gemeente op bezoek geweest, ’s Middags bekeek de dominee en zijn vrouw Waddinxveen en ’s avonds om kwart voor acht ging hij voor in de Brugkerk, het Godshuis van de zonder predikant zittende wijk-oostvan de Cen trale Hervormde Gemeente. ffi TEL. 01726-2541 Oplevering omstreeks begin 1976. Julianastraat 6 te Waddinxveen tel. 01828 - 2309, b.g.g. 01828 - 2723 of 01821 - 2268. Alleen vrijdag en zaterdag. Gouwestraat 20 - Overslag 1 Tel. 01727 - 2788 geld en goede raad .LidNBMj W ADD1NXVEEN Tine en Loet Tarenskeen gaan hun schilderijen en tekeningen exposeren in de museumzaal van de Rabobank aan de Kerk weg. De opening van deze tentoonstelling is bepaald op maandagavond 27 oktober om acht uur. Het werk zal dan worden ingeleid door Ko Ooster- kerk, graficus in Amsterdam. De muzikale omlijsting van dit gebeuren is in handen van Olaf Tarenskeen. De expositie wordt gehouden onder aus piciën van de Stichting Museum Oud-Waddinxveen en geopend van maan dag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdagavond ook nog van 18.30 tot 20.30 uur. WADDINXVEEN Voor het NW afdeling Waddinxveen-Boskoop is het winterseizoen al weer volop begonnen. Zo wordt volgende week maandag 20 ok tober om acht uur in het Gereformeerd Verenigingsgebouw weer een cursus avond gehouden over het onderwerp ’’Onderwijs”. In totaal omvat deze cur sus vijf avonden. Volgend jaar wordt bij voldoende belangstelling een cursus georganiseerd over „Werkgelegenheid en arbeidsmarkt problemen”. Op vrijdag 21 november komt in het Gereformeerd Verenigingsgebouw het NW bijeen om een propagandafeestvayond te houden. De heer N. Schoolenberg voert daar een one-manshow op. Een ander voorstel aan de raad heeft te maken met de bouw van een gemeente kantoor. B. en W. vragen de raadsleden in te stemmen met een nieuw gemeente kantoor van zodanige omvang dat daar in én het gemeentebestuur én alle ge meentelijke diensten gehuisvest kunnen worden. Erover nagedacht moet nog worden welke nieuwe bestemming het oude gemeentehuis aan de Zuidkade moet gaan krijgen (verhuren, bestem ming in de sociale culturele sector Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Kon. Wilhelminaplein 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 Na twee jaar discussie stellen Burge meester en Wethouders de raad voor Waddinxveen niet in één keer, maar in fasen aan een CAI te helpen door het bestaande Gemeenschappelijke Antenne Systeembedrijf aan de huidige te stellen eisen aan te passen en op te knappen. De Vondelwijk, waar al sinds jaar en dag over een slechte beeldontvangst ge klaagd wondt, zal het eerst worden aan gepakt. Daarvoor kunnen de raadsleden alvast 400.000,beschikbaar stellen. Voor het aanleggen van een CAI in fasen moeten de raadsleden wel kiezen -ZfflS-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1