Volgende week woensdag weer raad over Bedankt CONTROLE VERLICHTING houtindustrie Rotterdam de gouwe waddinxveen bv Groenswaarders, wat moet gebeuren met stuk groen Beethovenlaan/Mozartlaan Fa. v. d. Linde College schorst discussie aanleg kabeltelevisie |r**'** BE Onafhankelijk Nieuwsblad MEDEDELING SIERPLEISTER VOOR UW WANDEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PEPPELHORST 109 WADDINXVEEN 10.90 Gospelgitarist Hein de Haan in Ontmoetingskerk HAGOORT - BOSKOOP Uw Televisiedokter I afbouwchemie b.v. SFHftVOUf RECEPTIE OUD-RAADSLID PH. KROES 14 Noordkade 42, Waddinxveen telefoon 01828 - 7943 en 4033 Radio of T.V. defect ES ploeg stoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten 25 oktober vanaf 10.00 tot 15.00 uur geniet u van een kopje koffie bij ons, tijdens een demonstratie van Zelf kunt u uw vaardigheid ook beproeven en de nodige handigheid opdoen. Uw wandproblemen worden aldus in één keer opgelost. Uit onze voorraad kunt u meteen uw keuze maken. Uw twee “linkse handen” laat u bij ons achter. INSTUIF VOOR GEHUWDEN Alle 14 favoriet HOOFDRED ACTEUR B J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN s I HAGOORT ALARM SCHIJF Motie ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 48 telefoon 01828 - 5880 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 -1668 Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG 25 OKTOBER, Anne Frank-centrum, 20.00 uur. DONDERDAG 1) OKTOBER 1975 31e JAARGANG - Nr. 1432 (ADVERTENTIE) 3 5 (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. 5 5 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. WADDINXVEEN Na twaalf jaar gemeenteraadslid te zijn geweest, waarvan vier jaar wethouder van openbare werken en -bedrijven, heeft de heer Ph. Kroes vorige week op een door zijn partij (VVD) aangeboden receptie in Royal Inn afscheid genomen van een ieder met wie hij in die lange raadsperiode samenwerkte. Hij werd bij de gelegenheid toegesproken door burgemeester C. A. van der Hooft en plaatselijk VVD-voorzitter F. H. de Ruijter. Diverse geschenken kreeg de heer Kroes als blijk van waardering voor zijn in het belang van de gemeenschap gedaan gedane werk. ZATERDAG Arts: Dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727 - 2834. WADDINXVEEN Ds. C. A. Tukker van Kamerik heeft bedankt voor het beroep dat de Centrale Hervormde Ge meente van Waddinxveen op hem had uitgebracht ter vervulling van de door het vertrek van ds. D. van Vliet ont stane vacature. I k I k 5 Deze week uitgekomen de nieuwe L.P. met o.a. Alexander Curly, Geor ge baker selection, Conny v. d. Bos, Tee-Set, tumbleweeds, Spooky en Sue en vele anderen. HAGOORT PRIJS Alleen vrijdag en zaterdag Gouwestraat 20 - Overslag 1 Vrijdags koopavond. Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Kon. Wllhelminapleln 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 De briefkaarten, waarop u schrijft wat er moet gebeuren met het groene stuk grond aan de Beethovenlaan- Mozartlaan in Groenswaard 1 (groen laten of bebouwen met drie of zes bungalows), zullen wij in handen stellen van de gemeenteraad van Waddinxveen. Reageert u niet massaal dan zullen weinigen op het gemeentehuis zich geroepen voelen het sein voor de bungalowbouw niet op groen te zetten en daarmee een einde te maken aan het enige ’’groene longetje” van Groenswaard 1. Uw reactie is dus belangrijk. 0p de tafel van de wethouder had me vrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (Kb.) al een motie gedeponeerd dat de CAI er maar moest komen door in schakeling van de laagste inschrijver van destijds. Met de andere fractievoorzit ters bracht zij onder woorden dat er voor het nemen van een goed besluit te weinig op papjpr stond. Over finan ciële zaken moest veelal in het duister worden getast. WADDINXVEEN In de twee en een half uur durende gemeenteraads vergadering van gisteravond zijn de beraadslagingen over het voorstel Waddinxveen in fasen aan een door het gemeentelijk antennebedrijf te rea liseren Centrale Antenne-Inrichting (CAI) te helpen geschorst tot volgende week woensdagavond half acht. Nadat de fractievoorzitters over dit ui termate belangrijke onderwerp hadden gesproken kwam wethouder P. F. J. van Schie (CDA) met het voorstel tot schorsing over te gaan, omdat hem een kwartier voor de vergadering de lang verwachte offerte van de op één na laagste inschrijver (Gebr. Van den Berg, Zwammeidam) had bereikt. Gisteravond had besloten kunnen wor den de aanleg van een CAI in eigen beheer uit te voeren, maar vast stond daarbij dat de uiteindelijke tarieven het zelfde (hoge) peil zouden bereiken dat dit voorjaar ongewenst werd geacht. Snelle bestudering van het door Van den Berg gedane voorstel leerde wet houder Van Schie dat er in Waddinx veen een CAI zou kunnen komen dat zou kunnen worden beheerd door de eigen dienst en dat zou gelden voor het voorgestelde plangebied, terwijl een zeer snelle uitvoering van de fasen werd ge garandeerd en de tariefsuggesties lager zouden zijn dan de tot nu toe gemaakte berekeningen. WADDINXVEEN Afgelopen zater dag zong en speelde de Goudse gospel gitarist Hein de Haan ift de koffiebar De Vonk, die gereformeerde jongeren geregeld houden in de kleine zaal van de Ontmoetingskerk. Deze koffiebar staat open voor iedereen die wil luiste ren of praten. Over drie weken - zater dag 15 november - komt in De Vonk een Ierse volksmuziek spelende Rotter damse formatie, welke al eerder in de koffiebar in de Ontmoetingskerk is op getreden. WADDINXVEEN Technische oor zaken als gevolg van de deze week uit gevoerde omschakeling naar fotogra fisch zetten van het Weekblad voor Waddinxveen zijn er de oorzaak van dat een aantal artikelen tot de volgen de week moesten blijven overstaan. WADDINXVEEN Nu de dagen kor ter worden, is het zaak de verlichting van uw auto te controleren en te tes ten, voor wat betreft afstelling etc. Voor inwoners van WADDINXVEEN bestaat de gelegenheid om de verlich ting van hun auto te laten controleren. Deze gelegenheid wordt U geboden door de plaatselijke RIJKSPOLITIE, in sa menwerking met Automobielbedrijf Boonstoppel BV en de VERKEERS- GROEP RIJKSPOLITIE. CONTROLE DATA zijn: Dinsdag 28 oktober 1975, tussen 19.00 en 21.00 uur; Dinsdag 4 november 1975, tussen 19.00 en 21.00 uur. Op beide dagen vindt de controle plaats in Automobielbedrijf BOONSTOPPEL BV te Waddinxveen. Ook met eventuele vragen op bv. ver keerstechnisch gebied, kunt U terecht. WADDINXVEEN - Ruim vier weken geleden is de Waddinxveense gemeenteraad ermee accoord gegaan op de hoek Beethovenlaan/Mozartlaan een nieuw groeps- en rayonbureau van de rijkspolitie neer te zetten. Alleen het progressieve raadslid H. van Ek verzette zich in de raadzaal van het gemeentehuis tegen deze grondverkoop van 2.000 vierkante meter voor fl. 3000.000,- aan de rijksgebouwendienst, maar in feite de Staat der Nederlanden (ministerie van justitie). Nog niet uitgemaakt is wat er op het resterende stuk (groene) grond moet komen. In de genoemde gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 24 september heeft de zesdmansfractie vasn de Pro- gressieven al aangekondigd ”in een volgende gemeenteraadsvergadering” met een initiatiefvoorstel te zullen komen om het verder bebouwen van het stuk groen op de hoek Beethovenlaan/Mozartlaan tegen te gaan. ’’Dit groen moet op de hoek Beethovenlaan/Mozartlaan moet definitief de bestemming speel- en ontmoetingsplaats voor jongeren en oudern krijgen”, vond mr. R. H. Holl (Progressieven). En om dit te bereiken moet het bestem mingsplan Groenswaard 1 worden gewijzigd in die zin, dat de op het betreffende stuk groen liggende bestem ming ’’bijzondere bebouwing” wordt veranderd in ’’groen”. De vraag is echter of een meerderheid van de gemeenteraad dartoe bereid is. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er een(kleine) meerderheid te vinden is om naast het nieuwe groeps- en rayonbureau nog drie - of misschien wel zes - bungalows te bouwen. En dan is het gedaan met het ’’groene longetje” dat Groenswaard 1 nog heeft. Vandaar dat het Weekblad voor Waddinxveen zich tot de Waddinxveense bevolking -enmet name tot de bewoners van Groenswaard 1 richt met de vraag: Wat moet er verder met het stuk groen van 1700 vierkante meter op de hoek Beethovenlaan/Mozartlaan gebeuren als het nieuwe groeps- en rayonbureau van de rijkspolitie er ai wordt neergezet?Groen laten ais speel- en ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners of bebouwen met drie of zes bungalows? Bij het horen van de progressieve aankondiging om met een initiatief-voorstel te zullen komen om het groen houden van die plek gegarandeerd te hebben merkte burgemeester C— A. van der Hooft op ”ja” tegen de bungalowbouw te willen zeggen om weer een aantal inwoners in het dorp te kunnen houden. Verder moet u nog weten dat het financieel aspect van de bestemming van het stuk grond aasnde Beethoven/ laan/Mozartlaan voor de exploitatie van het bestemmingsplan Groenswaard 1 geen overwegende rol meer speelt. Daarom: Wat wilt u dat er verder met ditgroene stukje grond gaat gebeuren. Om te zorgen dat de Waddinx veense gementeraad straks wat dit betreft het naar uw mening juiste besluit neemt verzoeken wij u een brief kaart met uw standpunt te sturen naar het ZONDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676. Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834. Weekend verloskundige:!. Frinking-Scholten, tel. 01727 - 3898. Op de foto ziet u de heer Ph. Kroes tweede van links met naast hem zijn echtgenote en verder (op de achter grond) zijn opvolger F. H. de Ruijter, wethouder P. F. J. van Schie (CDA) en wethouder H. Huizer (SGP/Her- vormde Kiesvereniging) met zijn vrouw. o 0^2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1