Waddinxveen krijgt een L.B.O.-school L ooyman Comm. mr. M. Vrolijk bezoekt echtp. v. d. Hooft Dikke twee miljoen gul den voor kabeltelevisie r de pater ra I Alleen dinsdag nog I verlichtingscontrole Toegewezen aan prot.-chr. stichting BOEKHANDEL VELDWIJK BV Fa. v. d. Linde HOCKEY ’’OUDJES” DOEN HET NOG BEST i GARAGE BOONSTOPPEL z Drie kerken c 7. Onafhankelijk Nieuwsblad Bosparkraad OP ZATERDAG 6 DECEMBER 1 Uw Televisiedokter Gouwerijders W. Gorissen (44) komt om Radio off T.V. defect ROYALE VILLA’S Voorzitter Gemeentebodes GEBR. WONINGINRICHTING STOFFEERDERIJ SSploegstoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten Maandag 3 Nov. a.s. GESLOTEN ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 7. f eekblad voor Waddinxveen PASSAGE 145 - TELEFOON 2620 c Weekend verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 DONDERDAG 30 OKTOBER 1975 31e JAARGANG 1433 HOOFDREDACTEUR B J. OUDENBER EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN (ADVERTENTIE) I meer werkzaam. TE KOOP 2 stuks te bouwen aan woonluxe en woon- 24 uur bereikbaar. Inlichtingen: firma ’’Passage" 131 -Telf:O 1828-2766 Waddinxveen PA-25 Wegens verbouwing en uitbreiding van onze winkel, zijn wij vanaf 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. W ADD1NXVEEN Volgende week dinsdagavond 4 november tussen zeven en negen uur i Eveneens in verband met zijn afscheid ontving burgemeester Van der Hooft af gelopen zaterdag in het Waddinxveense gemeentehuis 33 leden van de Vereni- 6-1 8-0 0-1 5-2 1-0 1-0 10-0 1- 2 2- 1 1-1 2-2 ZATERDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG Arts: Th. G. Blom, J. Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Kon. Wilhelminaplein 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 Makelaardij b.v. onr. goederen waddinxveen brugweg 99 tel. 01828 - 3581 .UdNBM ging van Gemeentebodes Midden-Ne- deriand. ”Een bode neemt in het raad huis én in de gemeente een grote plaats irt, die wel eens wobdt verwaarloosd”, sprak hij. Van verenigingsvoorzitter A. Geel uit Woerden kreeg onze burge meester 22 kop en schotels met daarop de gemeentewapens van de verschillen de gemeenten in de kring en werd hij verrast met een boeken- en platenbon. Na de ontvangst in het gemeentehuis werd er gegeten in café-restaurant De Unie, waar mevrouw J. van der Hooft- Lourens de gasten toesprak, en volgde een rondgang door het Bouwvoorlich- tingscentrum aan de Staringlaan. wedstrijd van zondag j.l. was een bij zonder attractieve partij hockey, waar in beide partijen goed aan elkaar waren gewaagd. Waddinxveen had daarbij een licht veldoverwicht, hetgeen in de uit slag helaas niet tot uitdrukking kwam, doordat een fraai doelpunt van F. v. d. Berg ten onrechte werd afgekeurd. Na dat Forescate in de eerste helft de lei ding had genomen wist F. van Vliet de gelijkmaker te scoren, waarmede beide partijen tijdens het gebruikelijke gezel lig samenzijn na afloop uiteindelijk zeer tevreden waren. WADDINXVEEN/DEN HAAG Zuidhollands commissaris der Koningin mr. M. Vrolijk en zijn echtgenote brengen zaterdag 6 december een bezoek aan burgemees ter C. A. van der Hooft en zijn vrouw. Deze ’’visite” houdt verband met het af scheid van onze eerste burger wegens zijn pensionering op 1 januari 1976. Vrolijk was hier ook nog te gast tijdens het werkbezoek van prins Bernhard op maandag 25 november 1974. WADDINXVEEN De raad van het recreatieschap Bospark vergadert vol gende week woensdagavond 5 novem ber in het gemeentehuis van Waddinx veen. Op de agenda staat naast het punt ingekomen stukken en mededelingen de aanbieding van de ontwerp-begroting gisteravond zijn - na de schorsing van de beraad- 1976. WADDINXVEEN Helaas deze week nog geen goed nieuws van het eerste herenelftal van de Hockeyclub Wad dinxveen, dat met 2-1 verloor van het Leidse Roomburg. De dames deden het iets beter door gelijk te spelen tegen Capelle, doch het meest opvallende re sultaat werd geboekt door de herenre serves, die met maar liefst 10-0 wonnen van VCL. Ditmaal eens bijzondere aan dacht voor het eerste Heren Veteranen elftal, dat na het behaalde districtskam- pioenschap in het vorige seizoen, pro moveerde naar de hoofdklasse in de landelijke veteranencompetitie. De ver wachtingen waren somber gestemd, ge zien de zeer gerenommeerde tegenstan ders, waar tegen moet worden gespeeld, welke vaak oud-internationals in hun gelederen tellen. Dankzij een aantal overwinningen en gelijke spelen bezet ten de Waddinxveense heren thans nog een aantal sleutelposities bekleden. De Nog niet bekend is hoe het openbare gedeelte van het programma voor die dag luidt. Hierover is overleg gaande tussen het gemeentehuis en het provin- cisehuis. Het afscheidsbezoek van mr. Vrolijk en zijn echtgenote betreft geen werkbezoek. Een dergelijk bezoek bracht Zuidhollands commissaris der Koningin voor het laatst op woensdag 8 oktober 1973 aan Waddinxveen. Mr. worden de Waddinxveense automobilisten ZOETERMEER/WADDINXVEEN Na een rouwdienst in de Zoetermeerse Morgensterkerk is vanmiddag op de algemene begraafplaats aan de Binnen weg in die gemeente de heer W. Goris sen (44) en zijn echtgenote E. J. Goris- sen-van Oostenbrugge (43) ter aarde be steld. Het echtpaar is zaterdag bij een verkeersongeluk bij Neustadt-Bad Windsheim in het Zuidduitse Beieren om het leven gekomen. Hun drie kinderen, tussen de 11 en 18 jaar oud, en een jongen uit Soest, die ook in de auto van het echtpaar zaten, moesten gewond in ziekenhuizen wor den opgenomen. De Zoetermeerse fa milie was onderweg naar huis na een vakantie in Oostenrijk. In Waddinx veen was de heer W. Gorissen geen on- WADD1NXVEEN - De protestants-christelijke stichting voor voortgezet onderwijs in Waddinxveen heeft bekende. Sinds eind 1971 trad hij op als gisteren de voor haar verheugende mededeling ontvangen dat de minister van onderwijs de aanvraag voorzitter van de motor- voor een school voorlager beroepsonderwijs heeft goedgekeurd. Hiermee is binnen de Waddinxveense De Gouwerijders. De 1. en autoclub heer Gorissen onderwijswereld een periode van onzekerheid afgesloten. Zoals bekend ijverden twee groeperingen voor was gedurende ruim 25 jaar als bedrijfs- een dergelijke vorm van onderwijs. Naast de protestants-christelijke stichting, welke ruim twee jaar ge- leider bij Van der Spek BV in Zoeter- Hockey uitslagen: longens BIForescate B2 Meisjes BICrayenhout BI Meisjes Cl—Hisalis Cl Rijswijk B2longens B2 Dordrecht C3Jongens Cl Cartouche A2Meisjes Al Heren II—V.C.L. V Heren Vet. BVictoria Vet. B Roomburg IHeren I Forescate Vet. AHeren Vet. A Capelle IDames I WADDINXVEEN -In de gemeenteraadsvergadering van slagingen een week geleden - spijkers met koppen geslagen om Waddinxveen aan kabeltelevisie te helpen. Er is een krediet van 11.2J 60.000,- beschikbaar gesteld om die centrale antenne-inrichting(CAI) in één keertekunnen aanleggen. Op de kabel-televisie zal nagenoeg heel het dorp aangesloten worden. Het besluit van de gemeenteraad (op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders) is gebaseerd 1 (type split - Lèvel) langs de Gouwe. Deze woningen bieden alles wat u comfort kunt wensen. op een op het allerlaatste moment ingediende offerte van Gebr. Van den Berg BV (Zwam merd am), welke een in open aanbieding gestand zal worden gedaaan tot en met31 januari 1 976. De tarieven zullen in die kostenopzet oplopen van fl. 323 op 1 januari 1976 naar fl. 732 op 1 juli 1977 (deze tarieven zijn exclusief btw). Over dit s fi* 5 jf* t* belangrijke besluit van de W addinxveense gemeenteraad, waartegen zich opstelden de raadsleden drs. T. UUll I WUl 1% J. Bouwers (CDA) en P. de Lijster (CDA), in een volgend W eekblad voor Waddinxveen meer. Enige dis cussie vond gisteravond nog wel plaats omdat op het allerlaatste moment ook andere aanbieders met offer- WADDINXVEEN Voor het open tes waren gekomen, zonder dat de raad daar kennis van had kunnen nemen. Wethouder P. F. J. van deur-werk leden met voorbereidende werkzaamheden begon, werkte sinds een half jaar ook een stichting op basis van de samenwerkingsgedachte naar het model van het Waddinxveense Havo-Atheneum aan dezelfde T 1 - 1 doelstelling. Op het vandaag uitkomende scholenplan 1 97 6-1 977 staat echter vermeld dat de protestants- H. de Groot leidt christelijke stichting in 1 97 6 voor subsidie in aanmerking komt. Het ligt in de bedoeling dat de christelijke L.B.O.-school een scholengemeenschap met de christelijke MAVO aangaat. Zoals bekend wordt binnen- kort begonnen met de bouw van een nieuwe school voor het mavo aan de Sniepweg. Ook de nu toe- 'JlUUIUUIJ y gewezen L.B.O.-school gaat daar verreizen. Of er in 197 6 gelijk met het geven van technisch onderwijs in Waddinxveen zal worden begonnen, kon ons gisteravond een zeer verheugde heer N. Bakker als be- d2 stuurslid niet bevestigen. ”Dat kunnen we in dit stadium nog niet direkt overzien. We gaan direkt beginnen met de uitwerking van de voorbande zijnde gegevens. U begrijpt dat er een enorm stuk werk verzet moet gaan worden.Maar we houden W addinxveen echt wel op de hoogte”. GOUDA/WADDINXVEEN Groot- copy BV te Gouda wordt met bestuurd De deze zomer opgerichte ’’Stichting school voor lager beroepsonderwijs in Samenwerkingsverband te door de Waddinxvener J. Reym, zoals Waddinxveen” zal zich blijven beijveren voor een L.B.O.-school in samenwerkingsverband naar het model het Weekblad voor Waddinxveen vorige van de samenwerkingsschool voor Havo-Atheneum. Stichtingsvoorzitter dr. W. C. de Bruijn zei ons gister- week dondeidag berichtte. Het bericht avond laat dat in "Den Haag” genomen beslissing in feite de schoolvrijheid terugdraait en niet rationeel was ontleend aan de Nederlandse Staats- genoemd kan worden. "Maar wij gaan door, want in Waddinxveen is bewezen dat de samenwerkings- courant. De heer Reym heeft alleen het school een praktische formule is. Een formule die meer recht doet aan de gemeente Waddinxveen en startschot voor deze nieuwe zaak gege- tle Waddinxveners dan een school van een bepaalde richting”. Dezer dagen zullen de bestuursleden van ven en direct daarop de directie over- de stichting (C. H. de Ruijg, K. J. de Ree, L. J. J. Verhagen. B. T. H. Berloth, J. J. de Bruin, T. B. A. Bunnik, gedragen aan de heer H. de Groot, even- A Kaul'man en J. J. Kimmel) de nieuwe situatie nader bespreken. eens Waddinxvener. Het bedrijf bestaat uit een lichtdrukkerij die voornamelijk voor architecten uit de bouwnijverheid werkzaam is en is gehuisvest aan de Goudse Oosthaven. (ADVERTENTIE) voor de tweede maal in de gelegenheid gesteld de verlichting van hun Z vervoermiddel te laten controleren en te laten testen. Dat gebeurt, J evenals afgelopen dinsdagavond, in de garage van automobielbedrijf J Boonstoppel BV aan de Oranjelaan. De verlichtingscontrole is een Z actie van de plaatselijke rijkspolitie, in samenwerking met Boonstop- Z pel BV en de verkeersgroep rijkspolitie. Zoals bekend wordt bij het korten van de dagen iedere keer weer gewezen op het belang van goede (auto)verlichting en betere zichtbaarheid. En dan niet alleen omdat de wet daar zo het een en ander over zegt. Maar gewoon om- dat het bittere noodzaak is dat de weggebruikers elkaar ook 's avonds 4 en ’s nachts goed zien. Het wordt zo langzamerhand tijd dat ook de- genen die het tot nu toe op z’n zachtst gezegd niet zo nauw namen met de verlichting van hun vervoermiddel, beter voor de dag komen in het donker. In het verkeer horen „duistere figuren” niet thuis. Ze Z vormen een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Dus: Goed licht - f allicht! (evangelisatiekerkdiensten) Schie (CDA) rekende voor deze dat deze offertes in het gunstigste geval fl. 0,15 per maand voordeel zou- werkt sinds kort de rooms-katholieke den opleveren. St. Victorparochie samen met de her- vormde Immanuëlkerkgemeente en de Gereformeerde Kerken. Zo gaan in de adventsstonden van begin december sa men voor ds. N. I. Flink en pastoor P. Olsthoom (St. Victorkerk, woensdag 3 december), pater Th. Doesburg en ds. B. Koekkoek (Ontmoetingskerk, woens dag 10 december) en ds. D. I. Modde raar en ds. H. J. Voors (Immanuëlkerk, woensdag 17 december). Zondagavond 21 december is er in de hervormde Im manuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan een open deurdienst, waarin voor zui len gaan pastoor P. Olsthoom en ds. N. J. Flink. Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Im- manuëlkerkkoor, het Vesperkoor, het St. Victorkoor en het Gereformeerd Kerkkoor ’’Dient den Heer”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1