I sjaak noteboom WADDINXVEEN i foto l J 1 ra 'S^Sl Waddinxvener over orakelcantate staatssecretaris EEN BOEKEN- BON IS ALTIJD RAAK Passage 143-Tel. 2477 Weekblad voor Waddinxveen Vox Jubilans in Oudewater Onder indruk van St. Jan Demonstratie NKV-dames Combi Zilverschermen op statief Extra groot 145x145 adviesprijs f 135.- BIJ ONS NU f 99.- Wiertsema Advertenties voor het Weekblad BURGERLIJKE STAND Weer 60 mille voor restauratie Brugkerk Projectietafels met 2 bladen vanaf f 34.50 Projectieschermen matwit op statief f 47.50 ZOJUIST ONTVANGEN 3 wiA SPREEKUREN VERGADERING OPENBARE COMMISSIE- 'I CHR. OPENB. BIBLIOTHEEK (Q I SCHOOLRAAD VERGADERT 'HA 'Sr' SERVICE-RUBRIEK VAN HET WEEKBLAD VOOR DE ABONNEES Gevonden en verloren A A G E N I I 2? Geboren: Reinier Nicolaas Jan, z.v. J. A. Algera en J. W. C. van Strien; Annemarie, d.v. A. G. Visser en A. Nell; Cornells, z.v. A. Sol en T. van Tilburg; Reinier, z.v. H. van den Berg en D. Meesters; Geesken Arendina, d.v. W. Verboom en G. Harbers. Ondertrouwd: M. ASscheman en M. K. Versluis. Overleden: Saton, Jacobus, oud 72 jaar. voorwerpen Uitgave Druk. Veldwijk B.V. Direktie J. B. Veldwijk Redactie B. J. Woudenberg Exploitatie F. van Kempen Openbare werken $- tSt -aK -SS w (ADVERTENTIE) Eigen. H. J. Zeypveld (ADVERTENTIE) NF n.a.v. Verenigingsge- ge- i .IHTfWtOW Kersweg. Waddinxveen. tel. 2079 Ontmöetingskerk: 8.30 en 11.45 uur eucharistievieringen. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en zaterdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de Ontmöetingskerk is er in de week een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. Opgaven van evenementen en ver gaderingen, die een algemeen of openbaar karakter hebben, ontvan gen wij gaarne tijdig. Plaatsing ge schiedt kosteloos. Opening expositie, Bouwvoorlichting Staringlaan, 20.00 uur. Zaterdag 1 november The Old Classic, AF-centrum, 20,00 uur Opening Prot. Chr. Vormingswerk Gouda, Bleulandweg 7, Gouda, 9.45 uur Maandag 3 november Hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur. Dinsdag 4 november NKV-dames, Gereformeerd Verenigings gebouw, 20.00 uur. Bejaardensoos, AF-centrum, 14.30 uur. Woensdag 5 november Recreatieschap Bospark, gemeentehuis Waddinxveen, 20.00 uur. Donderdag 6 november Ruilbeurs postzegelvereniging Gouda, Gereformeerd Verenigingsgebouw 19.00 uur. Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur. Maandag 10 november Commissie voor ruimtelijke ordening Midden Holland, stadhuis Gouda, 20,00 uur. Woensdag 12 november Schoolraad voor het openbaar onder wijs, gemeentehuis, 20.00 uur. Jul. v. Stolberglaan: ma. wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di 10 tot 12 uur. St Victorstraat: di. en vr. 19 tot 21 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centnnn: di en vr 14.30 tot 17 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WADDINXVEEN - Volgende week dinsdag avond komt de Boskoper Kompeer tijdens de in het Gereformeerd Verenigingsgebouw te houden avond van de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Katholieke Vrouwen beweging een demonstratie geven van wat er allemaal van pitriet te maken valt. •j WADDINXVEEN De raadscommis sie voor de onderwijszaken komt van avond (donderdag) om half acht in het gemeentehuis in openbare vergadering bijeen. Redaktie-adres: Peppelhorst 109, Waddinxveen telefoon (01828) 7794 Redaktie-adres: Advertentie-afdeling Oranjelaan 9. Waddinxveen postbusd 66. telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Peuleyen 17, tel 2604. W’veen Abonnementspris: fl. 4,27 per kwartaal bij voor- betaling: postabonnementen fl. 11.70 per half jaar binnen ver spreidingsgebied en fl. 18.00 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incasso kosten. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs fl. 0.30 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst- adverteenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. Giro: 47062 tnv Drukkerij Veldwijk BV Bank: Rabobank Waddinxveen OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 nur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.30 uur ds. A. Bac JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BOSKOOP (Bethelkerk): 9.30 en 18.30 uur samenkomst dinsdag 20.00 uur samenkomst BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. A. Ramaker 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANG. GEMEENTE ’SION’ Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaardc 17a: 9.30 uur samenkomst dinsdag 20.00 uur (bijbelstudie) Tesselschadelaan 28 ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering BLOEMTIEK 4 Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdagochend 12 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen over het algemeen - zonder tegen bericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. Gevonden: bruine rechterhandschoen: groe ne damesfiets: cypers katje: rode fietstas met hoeken: ring met 2 sleutels; hangertje van armband; elastieken ceintuur: cijferslot. Opening. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 7 augustus 1975. Medewerking voor de aanschaffing van leermiddelen t.b.v. De Sav. Loh manschool. Verslag Samenwerkingsschool voor Havo/Atheneum 1974/1975. Begroting 1976 van de Samenwer kingsschool voor Havo/Atheneum. Programma schoolconcerten 75/76. Mededelingen en rondvraag. Sluiting. WADDINXVEEN De schoolraad voor het openbaar onderwijs komt woensdagavond 12 november in het ge meentehuis in openbare vergadering bij een voor de afhandeling van de navol gende agenda: Opening Mededelingen Ingekomen stukken Notulen van de vergadering d.d. 25 september 1975 Bijdragen aan ouderfondsen brief K. de Vriesschool Stellen we de school open voor de ouders, ouderclubjes? n.a.v. brief van K. de Vriesschool Concept-onderwijsnota Rondvraag Sluiting. WADDINXVEEN - Lidmaten van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen zijn midden vorige week niet voor niets (opnieuw) op pad ge gaan voor de hard aan restauratie toe zijnde Brugkerk aan de Kerkweg. De actie, op touw gezet door het Alge meen Activeringscomite Kerkbouw (AAC) en bedoeld als fondsvorming om straks voldoende geld in kas te hebben voor het meebetalen aan de grootscheepse opknapbeurt van het uit 1837 stammende Godshuis, heeft fl. 56.378,- opgebracht. Verwacht wordt dat met de nagiften meegeteld dezer dagen de zestig mille bereikt zal kunnen worden. Deze zomer wer den de restauratiekosten geraamd op fl. 1.650.000,-. Het geld hiervoor kan van twee kanten komen: of het minis terie van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk (CRM) of het mi nisterie van Sociale Zaken. CRM sub sidieert 90 procent (de hervormden zullen dan drie tot vier ton moeten bijpassen), Sociale Zaken komt als het zover is maar met 75 procent over de brug (er is dan zeven ton ’’eigen geld” nodig). Het bedrag dat de Cen trale Hervormde Gemeente van Wad dinxveen met de vorige week gehouden actie in “kas” heeft voor de restaura tie van het neo-klassicistische kerk gebouw loopt nu tegen het half miljoen. De 1 Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans uit Waddinxveen verleent van avond (donderdag) in de hervormde kerk van Oudewater haar medewerking aan een hervormingsavond, die later door de radio zal worden uitgezonden. Deze avond, die om acht uur begint, staat onder leiding van de oud-Waddinxveense zendingspredi- kant drs. B. Oosterom uit Oudewater. Prof. dr. C. Graafland zal spreken over het onderwerp "Gedenken en verwachten”. Zowel het koor als de samenzang zal wor den begeleid door de Bodegraafse organist Herman van Vliet. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Scboonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames en herenkapper: donderdag 9-12 uur STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Afd. gezins- en bejaardenverzorging: Kantoor: Jan van Bijnenpad 1, 4e etage, tel. 4896 Aanvragen om hulp uitsluitend maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur Afd. Maatschappelijk werk: Kantoor: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, tel. 6044 Spreekuren: maandag t/m donderdag J van 9.00 tot 10.00 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artiketen. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, tel. 5555. OPPASCENTRALE (tel. 6347) Te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. Verloren: blauw dekzeil: wit-blauwe gymn. schoen; rood etui met 3 sleutels: gouden schakelarmband: bruine portemonnaie: bruine touwtas: trouwring: sjaal, bruin- groen-oranje: zilveren armhand met naam plaatje: zilveren sterrenbeeld: badhanddoek met rode zwembroek: blauwe jas met gele strepen; herenhorloge, met bruine hand: rechter witte gymn. schoen: rood-bruin etui met sleutels: bruine portemonnaie met inh.: grijze handtas met inh.: zilxeren monogram speld: bruin geblokte shawl: 2 sleutels aan ring. ZONDAG 2 NOVEMBER 1975 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. W. Rijnsburger, Amersfoort 18.30 uur ds. J. van den Heuvel Woensdag 5 november 9.30 uur ds. I. van den Heuvel 18.30 uur ds. I. Broekhuis, Schoonhoven De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J. van den Heuvel 18.30 uur ds. W. Verboom Bethelkerk: 9.30 uurds. W. Verboom 17.00 uur ds. J. Bogaard, Rotterdam Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. N. I. Voors, Poortugaal 17.00 uur ds. J. Haitsma, Woerden GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uurds. B. Koekkoek 17.00 uurds. D. J. Modderaar Ontmöetingskerk: 10.00 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uurds. B. Koekkoek W oensdag 5 november -0.00 uur ds. D. J. Modderaar REMONSTRANTSE gemeente (in samenwerking met de Vrijz. Herv.) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. A. Hoff-Visscher, Vught Donderdag 30 oktober CNV, Gereformeerd bouw, 20.00 uur. Raadscommissie onderwijszaken, meentehuis, 19.30 uur. Vrijdag 31 oktober Verkooptentoonstelling en bazar Wel fare, AF-centrum, 10.00-20.30 uur. WADDINXVEEN - Vaak gaan we ver weg om mooie dingen te bekijken, omdat we eigenlijk niet beseffen dat er dichtbij huis zoveel moois te zien is. De heer N. Metselaar, koster van de St. Janskerk in Gouda, heeft veel Waddinxveense dames van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen wel overtuigd dat een bezoek aan deze kerk zeker de moeite waard is. Hij deed dit door voor een volle zaal in het Gereformeerd Verenigingsgebouw de meest prachtige dia’s te vertonen van de “Goudse Glazen". Juist door middel van dia's kan men details van de gebrandschilderde ra men zien, die met het blote oog haast niet waar te nemen zijn. Men kreeg ook via de dia’s een goed overzicht van de res- tauratie-werkzaamheden, die. zo te zien, niet voor niets verricht worden. Een groot aantal dames w ilde alles wel eens met eigen ogen aanschouwen en ging daarom later een bezoek brengen aan de St. Janskerk. WADDINXVEEN De aan de Bilderdijklaan wonende Waddinxvener drs. A. A. de Bruin, le raar geschiedenis in Rot terdam en bezig met een onderwijs-sociologische dissertatie over de sa menwerkingsschool, heeft al heel wat artikelen in de onderwijspers, dagbla den en het Weekblad voor Waddinxveen op ain naam staan over samenwerkingsscholen, waarvan hij een geweldig voorstander is. Als ouder -van-het-eerste uur bij voorbeeld hielp hij in mei van dit jaar mee de eerste paal te slaan voor de nieuwbouw van de Waddinxveense samen werkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg. Op de opi niepagina van NRC/ Handelsblad van vorige week woensdag trok De Bruin ten strijde tegen de nieuwe staatssecreta ris van onderwijs, de ARP’er drs. K. de Jong Ozn. De ondérminister, die cantor-organist en oud-rector is, doet de Waddinxveense onder wijsman denken aan een schoolleider die zich overmatig lachend door zijn school begeeft. Hij zou bij het zich presen teren aan de pers luchti ge orakeltaal hebben ge bruikt ”Nu meer dan ooit tegen de samenwerkingsschool”, zou de staatssecretaris in een volgens De Bruin zwak geadstrueerde stelling hebben laten weten. "Daar mag De Jong privé voor of tegen zijn, maar als staatssecretaris heeft hij een heel andere verantwoordelijkheid. Eén die grondwettelijk is aangeduid”, roept de Waddinxvener in NRC/Handelsblad over de denkfout van de bewindsman, die zou vinden dat de samenwerkingsschool meer dan ooit uit de tijd is en zonder eigen waarden zou zijn. ”De eindconclusie zou kunnen zijn, dat de landelijke bestuurders van het confessionele onderwijs op dit moment grote behoefte hebben aan een rook gordijn, waardoor de aandacht onttrokken moet worden aan de structurele bestuurlijke discriminatie in het confessionele on derwijs, dat wèl alle ouders uitnodigt hun kinderen naar confessionele scholen te sturen, maar niet alle ouders een gelijk waardige bestuursplaats wil aanbieden”, oordeelt De Bruin over de ’’orakelcantate” van de nieuwe staatssecretaris van onderwijs drs. K. de Jong Ozn. Vanavond (donderdag) vergadert om acht uur in het gemeentehuis in het openbaar de raadscommissie voor open bare werken en -bedrijven voor de af handeling van deze agenda Verslag van de vergadering van don derdag 2 oktober 1975 Bespreking en toelichting: a. Begroting 1976, van het gemeentelijk grondbedrijf, b. Begroting 1976 van het gemeentelijk antennesysteembedrijf, c. Begroting 1976 yan de dienst van Openbare werken. Mededelingen en nader ingekomen stukken Rondvraag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 5