Twee belangrijke plannen voor Oranje- en Vondelwijkbewoners ww» Oud-W’veen 6 jaar oud Geschiedenis museum Tot half november op gemeentehuis ter inzage BIJ BOUWVOORLICHTING WANDKLEDEN EN FOTO’S Burgemeester in De Gouwe Dis: ’’GEZELLIGHEID KOMT IN HUISKAMERS TERUG Exposities trokken 2800 bezoekers ■WJl WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DONDERDAG 30 OKTOBER 1975 NAAR GROTERE WONINGEN DURE WERKEN 55 DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN ’’Gewone” fotografie Ansje van Dijk maakt ruimtelijke textiel objecten, waarvan hier een detail. van schilderijen in De Gouwe Dis wordt hier uitgebracht door restaurateur Een toast op de tentoonstelling Chris Key, Willem Duys en kunsthandelaar G. J. Scherp el (van links naar rechts). FINANCIËN WADDINXVEEN - "Het oog wil ook watDit is ’t motto van de ver kooptentoonstelling van schilderijen, die drie weken lang in het speciali- teitenrestaurant-bistro De Gouwe Dis aan de Zuidkade wordt gehouden. Pieter van Dijk beoefent de ’’gewone" fotografie, zoals deze foto laat zien. De expositie van een twintigtal schilderijen uit de collectie van de Bus- lem B. Tholen, August w. van Voorden, sumse kunsthandel G. J. Scherpel, met onder andere werken uit de Willem J. Weissenbruch en Willem H-P. J. nabloeiperiode, werd zaterdagmiddag door radio- en de Zwart- 1 Willem Duys geopend. Haagse school en i televisiepresentator -mi .t:n~r I I De geldende bestemmingsplannen kennen bepalingen die de bouw van achteruit bouwen en bijgebouwen regelen, In grote lijnen komen deze neer op het toelaten van bijvoorbeeld de uitbouw van keukens tot een diepte van 2.75 m en tot een hoogte van 3.00 m. Losstaande bijgebouwen als schuren en garages dienen gebouwd te wor den op een bepaalde afstand van de wonin gen. Deze regeling is blijkens de vele afwij kende bouwaanvragen niet goed bruikbaar voor de ruimere bebouwingsmogelijkheden die op erven en zijtuinen denkbaar zijn. Een van de belangrijkste oorzaken van de vraag naar ruimere aanbouwen is dat de oppervlakte van de woonkamer door gaans te beperkt is voor het onderbrengen van diverse huishoudelijke bezigheden, zo als hobby uitoefenen, huiswerk maken, ont vangsten enz. In een gemiddelde kamer van 3,5 x 7 a 8 m is een verdeling die enige beslotenheid en rust garandeert praktisch niet mogelijk. Bovendien roepen uitbrei- geschikte ruimte te vinden, immers de Koningin Julianaschool, waarin de eerste ex positie kon worden gehuisvest, was ge doemd aan de afbraak ten prooi te vallen, welk voornemen later ook ten uitvoer is ge bracht. Groot was de vreugde, toen in oktober 1971 de directie van de Coöperatieve Raiffeisen bank aan burgemeester C. A. van der de Zwart. Het duurste schilderij kost fl. 32.500,-, terwijl de andere doeken ander mans eigendom worden voor prijzen die liggen tussen de drie en vijftienduizend gulden. tatie van Willem Duys, voor wie hij spe ciaal zijn ambtsketen had omgedaan. Het iets moois in huis hebben - "naast je vrouw dan” - sprak de heer Van der Hooft aan. Haal alle rommel van de muur om er iets goeds weer neer te hangen, was een vroe gere uitspraak waar onze burgemeester nog altijd achter staat. ’’Want u wordt er zelf beter van”, aldus de heer Van der Hooft. zelfde richting als het dak van de wo ning. In dit geval dient het bouwplan ter visie gelegd te worden zodat rekening kan worden gehouden met bezwaren van belanghebbenden. leeuwendeel der inkomsten - heeft de stich ting naar behoren kunnen functioneren.dDe donaties bedroegen ca fl. 670,-, terwijl de entreegelden fl. 775.- opbrachten. Volgens de tellingen van het gastenboek hebben ruim 2800 bezoekers de verschillende expo sities in de afgelopen jaren bezocht. De uit gaven bestonden voornamelijk uit het af sluiten van verzekeringen t.b.v. de exposi ties en vergoedingen aan de conservator, die slechts zijn reiskosten in rekening brengt. De door Pieter van Dijk gemaakte fo to’s behoren tot de ’’gewone” fotogra fie. Ze laten zien wat het oog door de cameralens waarneemt Maar zijn wer kelijke bedoeling is natuurlijk de bete kenis die een onderwerp voor hem heeft, op de foto vast te leggen. Hij probeert dit vooral te bereiken door een nauw gezet onderzoek naar de volgens zijn beoordeling, beste compositie en be grenzing van het onderwerp. Deze be nadering eni werkwijze van Van Dijk hebben een aantal foto’s opgeleverd die de essentie van de gekozen onderwer pen naar voren brengen. De expositie van het echtpaar Ansje en Pieter van Dijk is te bezichtigen van dinsdag t.m. vrijdag van 10-17 uur. Vrijdagavond van 90-21 uur en zater dag van 10-16 uur. Het adres is Staring - laan 6, Waddinxveen, tel. 01828-5100. 1974 JANUARI - ’’Vrouwelijke handwerken” (vrouwenorganisaties Waddinxveen) FEBRUARI - Bert Krauwinkel: tekeningen, schilderijen, gouaches MAA RT - Molenexpositie ’’Schijnwerper op de molen” APRIL - Harm J— Munneke: reisschetsen, tekeningen en schilderijen JUNI - Tegelexpositie "Decoratie in vier kant” (Museum Boijmans-van Beuningen - Rotterdam) OKTOBER - Victor Bouter: aquarellen en tekeningen NOVEMBER - Hobby-expositie (modelauto’s, -stoommachines, -boten, inlegwerk van fineer, weefwerkstukken en diverse andere huisvlijtartikelen. 1975 JANUARI-FEBRUARI - Theo den Boon: Het gemeentebestuur is van mening dat op deze wijze voldaan wordt aan een behoefte aan grotere woningen, zonder dat daarvoor grote bouwprogramma’s voor nieuwe wo ningen moeten worden ontwikkeld en zon der dat huidige bewoners gedwongen wor den tot verhuizing. Vooral dit laatste aspect is van belang, omdat daardoor de bindin gen aan de bestaande woongemeenschap (buren, kennissenkring, relaties met scho len en het maatschappelijk funktioneren) niet onnodig wordt doorbroken. De beide ontwerp-bestemmingsplannen lig gen gedurende een maand ter inzage in het gemeentehuis, bureau ruimtelijke ordening c.a. van 08.30-12.30 uur. Tijdens deze ter mijn van een maand kan door een ieder schriftelijk bezwaar gemaakt worden tegen het ontwerp bij de gemeenteraad. Groot was de belangstelling en overwel digend was de waardering van hen, die moesten concluderen hoeveel schoons en waardevols er aan historische zaken be waard is gebleven in deze streek. Geen wonder dat al spoedig de wens naar voren kwam om deze eenmalige expositie een an der, meer blijvend, karakter te geven. Moeilijk was het echter om daarvoor een Hooft meedeelde, dat in genoemde bank een kamer voor exposities kon worden af gestaan, omdat de bank deze ruimte voor lopig niet behoefde te gebruiken. Dank zij het initiatief van bankdirecteur W. C. Slob kwam de "Stichting Museum Oud- Waddinxveen” tot stand, waarvan de akte, o.m. inhoudende de statuten der stichting, door notaris J. in 't Hol werd verleden. Onder meer werd hierbij bepaald dat van de 9 bestuursleden er 3 zouden worden aan gewezen door het gemeentebestuur; 3 door het bestuur van de Coöperatieve Raiffeisen bank en 3 door de eerder genoemde 6 leden samen. Volgens deze sleutel fungeert het stichtingsbestuur ook thans nog. Het doel van de stichting werd omschreven als: ”het opsporen, verwerven, bewaren en in stand houden van alles, wat uit historisch oogpunt voor Waddinxveen en naaste omgeving van belang kan worden geacht”. Helaas moest reeds zeer spoedig na de oprichting van de "Stichting Museum Oud- Waddinxveen" worden geconstateerd dat het moeilijk was om zoveel voorwerpn uit Waddinxveen en naaste omgeving te ver garen of in bruikleen te verkrijgen dat de stichting daarmee voor lange duur haar naam eer aan zou kunnen doen. Het bestuur heeft derhalve toen zijn aktiviteiten in die zin moeten wijzigen, dat exposities van ge heel andere en zeer uiteenlopende aard een tijdelijk onderdak in het bankgebouw zou den moeten vinden. Dat het bestuur daar mee toch een heel goede daad stelde bleek al spoedig uit het langzaam, doch zeker groeiende aantal belangstellenden, dat in iedere expositie iets van zijn of haar gading vond. Niet onvermeld mag blijven de enorme toe wijding en liefde waarmee bestuurslid en conservator van Hoogstraten zich bij voort during van zijn vrijwillige taak kweet door met een verfijnd vakmanschap en een diep ingeworteld artistiek en historisch gevoel iedere expositie zorgvuldig voor te bereiden. Het behoeft dan ook geen verder betoog dat hem, die veel van zijn medewerkers vergde, maar nog veel meer van zich zelf, veel waardering en dank toekomt. Wat de tot nu toe gehouden exposities betreft moge wor den volstaan met een summiere opsomming waarbij is afgezien van een vermelding van het aantal bezoekers per tentoonstelling: 1973 MEI - Sonja Meijer: beeldhouwwerken en foto’s JUNI-JULI - J. de Koning: ”Een greep uit de rijkdom van oude kinderboeken en prenten” SEPTEMBER -”Van Willem tot Juliana" (Koninklijk Huisarchief en Museum Het Prinsenhof - Delft) NOVEMBER - Hetta Melis en Zalman Baran: schilderijen en sieraden van barnsteen DECEMBER - "Flonkering uit het diepste duister” (rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie - Leiden) Als algemene regels zijn bij het opstellen van de nieuwe plannen de volgende maxi- mum-maatuitvoeringen aangehouden: 1. op het achtererf: uitbouw van de woning over de volle breedte van de achtergevel tot een diepte van 2.75 m en een hoogte van 3.00 m; een schuur of garage van 18 m2 resp. 22 m2: tussen de achteruitbouw en de schuur of garage een onbebouwde strook met de bestemming tuin; 2. op het zij-erf: uitbouw van de woning ter breedte van max. 3.00 m met een hoogte van 3.00 m en een rooilijn 3.00 m achter de bestaan de voorgevelrooilijn en veiligstelling van een beplantingsstrook van 1.00 m; indien de situatie daartoe aanleiding geeft bij smalle zij-erven is er een moge lijkheid de bouw van een aanbouw mogelijk te maken, waarbij de voorgevel op minimaal 1.00 m achter de bestaande voorgevelrooilijn kan komen en waarbij een minimale plantstrook van 0.50 m moet overblijven; voorts is het - na goedkeuring door gedeputeerde staten - mogelijk om de hoogte van de zij-aanbouw tot maximaal de hoogte van de woning te verhogen. De aanbouw moet dan worden afgedekt met een hellend dak onder dezelfde hellingshoek en met de- Burgemeester C. A. van der Hooft, die met zijn vrouw aanwezig was, meende de verkooptentoonstelling overziende dat de gezelligheid weer in de huiskamers aan het terugkeren was. Een stuk gezelligheid en warmte zei hij ook te vinden in de presen- gouaches en tekeningen MAART -’’Zuiderzee-museum bezoekt Waddinxveen” MEI - Jippe Hoekstra: tekeningen, schilderijen en plastieken SEPTEMBER-OKTOBER - Atlas van Stolk bezoekt Waddinxveen" (historie- ten en tekeningen) WADDINXVEEN - Op verzoek van de raadscommissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd heeft de Stichting Museum Oud-Waddinxveen haar tot zeven jaar terug gaande ge schiedenis eens op papier gezet. Daaruit blijkt dat in februari 1969 was burgemeester C. A. van der Hooft - geinspireerd door velen, die aantoonden dat Waddinxveen kan bogen op een vrij rijk historisch verleden - een kleine groep van enthousiaste personen benaderde met het verzoek om een expositie op te zetten van allerlei gebruiks- en andere voorwerpen, sieraden, landbouwwerktuigen,molens, foto’s, schilderijen, tekeningen etc. uit Waddinxveen en naaste omgeving. Met enorm veel elan en voortvarendheid is deze groep aan het werk getogen om tezamen met vele vertegenwoordigers uit industrie en middenstand in de toenmalige chr. u.l.o.- school aan de Kerkweg een omvangrijke expositie voor te bereiden, die klonk als een klok. Vanaf 1972 tot 1 september 1975 bedroegen de uitgaven van alle activiteiten fl. 9.421,20. De inkomsten waren fl. 9.251,48, zodat de stichting thans een tekort heeft van fl. 169. Er bestaat goede hoop dat de inkomsten d.m.v. een nieuwe aanpak (men denke aan donaties) in de toekomst meer zullen gaan opleveren. Dankzij de gratis huisvesting als mede de jaarlijkse bijdrage van de Rabo bank en de subsidie van de gemeente - het ding van vrije tijd (behoefte aan creatieve tijdsbesteding), en toenemende welvaart (behoefte aan ruimte en uitbreiding van wooncomfort) behoefte aan extra ruimte op. JJet voldoen aan deze ruimtebehoefte blijkt in veel gevallen mogelijk op het eigen terrein van de woning, maar gaat verder dan de huidige regelingen toelaten. WADDINXVEEN In de Bouwvoorlichting Midden Holland aan de Staringlaan wordt tot half januari 1976 een expositie gehouden van wandkleden en ruimtelijke textiel objecten van Ansje van Dijk en foto’s van Pieter van Dijk. De opening hier van wordt morgenavond (vrijdag) verricht door mevrouw H. Donker, wethoudster vac woonruimte, culturele zaken en onderwijs in Alphen aan den Rijn. Ansje van Dijk is lerares textiele werk vormen aan de lerarenopleiding van de Rietveldakademie in Amsterdam. Aan de kleuren van haar werk, herkent men haar liefde voor Italië. Een land waar ze heeft gestudeerd en waar ze nog re gelmatig werkt en exposeert. Soms zijn haar kleden en objecten in dezelfde toonkleuren, haast ingetogen, dan weer fel van tint en explosief. Ze experimen teert regelmatig en ontdekt steeds weer andere toepassingsmogelijkheden van de diverse materialen. Dat maakt ook dat haar werken zo Sterk wisselend van karakter zijn. Ze werkt soms maanden aan één onderwerp. Exposities heeft Ansje van Dijk gehad in Amsterdam bij Ina Broerse, Studio 40 in Den Haag en in het gemeentemu seum van Perugia. Van rijk en diverse gemeentes heeft ze opdrachten gehad, o.a. in Alkmaar, Amsterdam en Alphen a.d. Rijn. Ruimtelijke objecten hangen van haar op een architectenburo in Tu rijn en binnenkort op een adviesburo in Waddinxveen. I Natuurlijk is dit een verkooptentoon stelling”, had kunsthandelaar G. J. Scherpel n°g gezegd voordat hij zijn vriend Willem Duys het woord gaf, "maar het voornaamste In het Waddinxveense specialiteitenres- taurant-bistro hangen aan de muur werken van Louis F. H— Apol, Nicolaas Basterd, Graaf Otto J. W— C. van Bijland, Handrik Chabot, Carel B. Dankmeyer, Paul J. C. Gabriel, Willem G. F. Jansen, Jacob H. Maris, Johan H. van Mastenbroek, Anton Mauve, Christina Moret, Willem C. Rip, Nico van Rijn, Johan F. C. Scherrewitz, w - Petrus P. Schiedges, David Schulman, Wil- is de mensen die hier binnenstappen ver trouwd te maken met kunst, zo ze dat al niet mochten zijn”. Willem Duys vond het op zijn beurt uitermate geslaagd schilder-’ kunst en gastonomie te combineren opdat in De Gouwwe Dis - ”lk wens de Waddinxveners geluk met dit etablissement, dat ik overigens nog niet kende” - ten volle genoten kan worden van de goede dingen der aarde in deze niet zonder zorgen zijnde tijd. De radio- en televisiepresentator, die op weg naar Waddinxveen een poosje in een file had vastgezeten, ging nog even in zijn openingswoord op de filosofische toer, voor dat hij in vervoering zei te raken van de tentoongestelde ’’romantische juweeltjes” uit de Haagse school en nabloeiperiode. WADDINXVEEN - In het gemeentehuis liggen momenteel tot half november twee ontwerp- bestemmingsplannen ter inzage, te weten ’t plan 'Oranjewijk ’75’ en 't plan 'Vondelwijk '75. Een ieder kan de plannen gaan bekijken. De gebieden van de beide plannen worden ongeveer begrensd door de Jan Campertlaan, de Aipherwetering, een stukje Noordkade, de Oranjelaan, garage Boonstoppel, de sloot tussen het nieuwe winkelcentrum en de bejaardenwoningen aan de Prins Bernhardlaan en tenslotte de spoorlijn Alphen-Gouda. Het bestemmingsplan Oranjewijk ’75 dient ter vervanging van de verouderde plannen Oranjelaan(l964) en Oranjewijk (1966). Het plan Vondelwijk '75 vervangt de oude plan nen Vondelwijk (1966) en Brederolaan (1967). De redenen voor de vernieuwing zijn in hoofdzaak: 1noodzaak van aanpassing van de plannen aan de na de vaststelling daarvan in werking getreden Wet op de Ruimtelijke Ordening; 2. opneming van het plan afwijkende uit gevoerde bouwplannen; 3. opneming van meer uitbreidingsmoge lijkheden van woningen. Sinds de Wet op de Ruimtelijke Ordening (1965) moeten bepalingen opgenomen wor den die, naast de bebouwingsvoorschriften, een regeling geven ten aanzien van het ge bruik van bouwwerken en onbebouwde gronden. Derhalve is in de nieuwe plannen een artikel opgenomen ’’Gebruik van bouwwerken en onbebouwde gronden”, in de afgelopen periode zijn diverse bouw plannen gerealiseerd in afwijking van de bepalingen van de geldende bestemmings plannen. De bouwvergunningen hiervoor zijn verleend door middel van procedures vooruitlopend op de nieuwe plannen. In het Waddinxveense specialiteitenrestaurant bistro hadden zich tientallen genodigden ver zameld om vast te stellen dat kunstkijken en dineren uitstekend samengaan. Door de drukte *as het zaterdagmiddag alleen mogelijk de schilderijen ’’voor de vuist weg” te bekijken, omdat het in alle rust bestuderen van het ge ëxposeerde op dat moment niet of nauwelijks mogelijk was. Niettemin kon een trotse res taurateur Chris Keij een paar uur later mel den, dat al een vijftal schilderstukken met een gezamenlijke waarde van fl. 62.500,- hun *eg naar een huiskamer had gevonden. >'i ll

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 9