EXTRA EDITIE Woensdag 19 november feestelijke opening om een en BINNENPLEIN MET KERKWEG-KLINKERS Passage autovrij KERKWEG ZONDER EN MET PASSAGE OPENING PASSAGE 19 NOVEMBER vignet Passage winkels Kijk- en koopcentrum met totaal 27 zaken Met het winkelcentrum ”de Passag heeft Waddinxveen een hart gekreg Eigen „PASSAGE half vier WINKELS PASSAGE OPEN w w s? Onafhankelijk Nieuwsblad OVERAL MUZIEK WADDINXVEEN KREEG EEN PASSAGE Ir It clfc Ir V -p V T h? I k I T k I 't' h I T b b I T b I T b I 'T b I 'T b b( I 'T b I T b I T b I T Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN MAANDAG 17 NOVEMBER 1975 eens Muziek mee. Maakt grote reclame voor zaak en voor klant WADDINXVEEN Voor het binnenplein van het winkelcentrum ”de Passage” zijn de straatstenen gebruikt die eerst de Kerkweg - toen nog voor alle verkeer toegankelijk - begaanbaar maakten. De stenen zijn op een verrassende manier gelegd. Het ligt in de bedoeling te zijner tijd dit knusse binnengebied uit te breiden met banken en andere zaken die het geheel een nog levendiger aanblik kunnen geven. WADDINXVEEN Dit is het vignet waarmee de winkeliers van het winkelcentrum ”de Passage” hun herkenbaarheid zullen gaan verhogen. Het is gemaakt door de Waddinxvener Theo den Boon en het zal in advertenties en op vlaggen terug te vinden zijn. ’’Voor het grijpen” Natuurlijk is de op woensdag vallende openingsdag de belangrijkste dag. Maar donderdag, een dag later, zal het winkel centrum ”de Passage” ook tot *s avonds negen uur open huis houden en het feestelijk aanzien van de dag ervoor be- 1 Het winkelcentrum ”de Passage” is een lust voor het oog. Er kan rustig gewin keld worden. Kinderen hoeven niet bang te zijn voor het verkeer, want in ”de Passage” mag geen autoverkeer komen. Je kunt met je auto dicht bij de Passa ge” komen, want er zijn rondom dit spiksplinternieuwe koopcentrum in to taal tussen de 100 tot 200 perkeerplaat- Sen te vinden. Wellicht denkt u dat het ’s middags te druk is om goed te kunnen zien wat er allemaal te koop is. U kunt daarom tot ’s avonds negen uur terecht om rond te kijken, maar u mist dan natuurlijk de feestelijke opening, die niet alleen ge paard gaat met muziek, maar er zal op het binnenterrein van het centrum ook nog heel wat lekkers worden geschon- Waddinxveen en omgeving zal weten dat er in het hart van die altijd door burgemeester C. A. van der Hooft ge noemde ’’parel aan de Gouwe” een koop kijk- en koopcentrum is bijgeko- men dat zijn weerga tot in de verre om- ken en te eten zijn. Bovendien worden er posters met kruiswoordpuzzels uit gereikt en zijn er voor de kinderen stickers en ballonnen. Muziek zal er natuurlijk volop zijn om extra te benadrukken dat het werkelijk een feest is dat in het dorpshart van Waddinxveen de levendigheid een stuk zal zijn toegenomen met de komst van 16 nieuwe zaken. De tien andere van de 26 hebben daar tenslotte lange tijd reik halzend naar moeten uitzien. Maar nu is het dan zover. Van alle kanten zullen de winkeliers felicitaties bereiken om dat het nu eenmaal een plezierige zaak is een kijk- en koopcentrum te hebben waardoor het nu zeker niet zo nodig is hard naar de stad te hollen met de (ver keerde) gedachte dat daar meer te halen zou zijn. WADDINXVEEN In het win kelcentrum ”de Passage” is altijd volop muziek. De gezamenlijke winkeliers, allemaal lid van de winkeliersvereniging voor het winkelcentrum, hebben hun do mein namelijk laten voorzien van een uitstekende geluidsinstallatie. I» DONDERDAG 20 NOVEMBER: 9.00 - 21.00 uur - Weer ’’open huis”, ’s Avonds met muziek van de brassband ’’Voor waarts”. Voor horen en 1 Ten laatste is Kooyman met tafel VRIJDAG 21 NOVEMBER: 9.00 - 21.00 uur - Alle win kels zijn nu voor de derde dag open. Koopavond. Draaior- gelmuziek op het binnenplein. WADDINXVEEN Het winkelcentrum ”de Passage” in Waddinxveen gaat niet on gemerkt open: WOENSDAG 19 NOVEMBER: 16.30 uur - Feestelijke ope ning door burgemeester C. A. van der Hooft van Waddinx veen. tot 21.00 uur - Open huis met diverse drankjes en snacks. Plus uitdelen van posters met kruiswoordpuzzel, stickers en ballonnen. WADDINXVEEN Er is een tijd geweest dat er in het centrum van Waddinxveen op de plaats waar woensdag 19 novem ber het winkelcentrum ”de Passage” officieel geopend zal gaan worden gras groeide. De bovenstaande fotr genomen met de rug naar de hefbrug, is daar het bewijs van. De afwezigheid van winkels aan de Kerkweg maakte een .itn uitzicht op de gereformeerde Kruiskerk, met daarvoor de later afgebroken pastorie, mogelijk. Nadat eerst twee winkeli ,rs gingen pionieren op dit stuk grond kon op 19 januari 1961 het winkelcentrum ”de Passage” worden geopend. Over een paar dagen wordt een complete ’’Passage” officieel in gebruik genomen. Het zal er dan drukker zijn dan de "werkfoto” hieronder. WADDINXVEEN Woensdag 19 november is het groot feest in Wad dinxveen. Dan opent burgemeester C. A. van der Hooft het winkelcentrum ”de Passage” in het hart van dit dorp aan de Gouwe. De opening van dit koopcentrum met in totaal 26 winkels gaat gepaard met een paar dagen feest. Want tenslotte hebben de Waddinxveners - maar ook de inwoners van omliggende gemeenten - zo’n dikke 16 jaar moeten wachten tot dat waren - mede door het optreden van ook de andere zijde van de tot voor kort Kerkweg hetende Passage winkels de brassband ’’Voorwaarts”, want heel zouden worden gebouwd. ft Het is maar amper een jaar geleden dat de eerste paal in de grond ge- v ft slagen werd waarop thans een zevental nieuwe winkels gebouwd zijn. j g Er is dus gewerkt onder hoge druk, maar het resultaat is dan ook hier- j aan evenredig. Op de plaats waar zich voorheen een rommelig slecht onderhouden terrein bevond, is thans een rij winfcelpadeizen verrezen, y ft welke niet behoeven onder te doen voer die uit een grote stad. Dat het S it aanzien van de Kerkweg en dus mm Waddinxveen er stukken op ver ft beterd is, behoeft geen betoog. In één woord Waddinxveen is een winkel- ft centrum (uit negen winkels bestaande) rijker geworden. Zoals bekend ft draagt het de naam „Passage”. Een naam ontstaan uit een prijsvraag. y Donderdagavond is dit winkelcen- t trum geopend, waarbij een groot ft aantal genodigden tegenwoordig was, welke zich allen in het ver enigingsgebouw aan de Stations straat hadden verenigd. De heer A. Kooyman, als voorzitter van het Passage-comité riep de aan- t wezigen een hartelijk welkom toe en verklaarde de bedoeling van de- ze samenkomst. Hij wilde de aan wezigen kennis laten maken met de ;l betrokken winkeliers. Op een zeer j; humoristische wijze deed hij de winkeliers stuk voor stuk de reveu passeren, er op wijzende dat de heer Doeleman nu reeds voor de achtste maal opende. Aan burge- l;| meester van der Hooft werd een i; af druk van de winkels aangeboden, j; terwijl aan het architectenbureau Fledderus en Roggeveen eveneens een afdruk werd uitgereikt, zo ook aan de fa Rehorst. Verder ontvin gen de heren Heemskerk, Kloet en Stigter ook een dergelijke plaat. De toespraak van de heer Kooyman jl werd telkens met een hartelijk ap plaus onderbroken. Van de heer ft Jenné, werd uit het ziekenhuis een I; telegram ontvangen met felicitatie. Na het nuttigen van enkele con- r sumpties werden de aanwezigen uitgenodigd zich naar de Passage te begeven. trek niet heeft. Want je hebt 27 zaken dicht bij elkaar. Voor het grijpen als het ware. Vrijdag - de dag met de we kelijkse koopavond - kunt u dat nog eens met eigen ogen waarnemen, als u tenminste tot die weinigen zult beho ren, die woensdag en donderdag niet in de gelegenheid zouden zijn rond te kij ken in Waddinxveens nieuwe hart Op vrijdag staat er in het winkelcen trum ”de Passage” een draaiorgel, dat aandacht vraagt voor een Waddinxveens project (bouw van peuterspeelzaal in Groenswaard 3). Het draaiorgel zal een welkome afwisseling zijn van de overi gens perfecte muziek die door de vaste geluidsinstallatie van het winkelcentrum op elk gewenst moment kan en zal worden rondgestrooid over de hoofden van het winkelend publiek heen. f^a de opening van het eerste gedeelte van het winkelcentrum "de Pas- Lage °l) 19 januari 1961 verscheen in het Weekblad voor Waddinxveen ’ec/zc/if bovenstaand rijmge rijm, van een onbekend gebleven Waddinx- WADDINXVEEN In het winkel centrum ”de Passage” kan rustig en veilig worden gewinkeld. Auto’s mogen er namelijk niet komen, evenals al het andere gemotoriseerde verkeer. Na een officiële bijeenkomst met genodigden verheft burgemeester Van der Hooft zich woensdagmid dag half vijf öm het nieuwe winkel centrum voor het publiek geopend te verklaren. Hij doet dat met een openingshandeling, waarvoor het nodig is naar de lucht te kijken om te zien wat zich daar precies gaat afspelen. Hier eveneens had zich een dikke ft haag van toeschouwers verenigd. Beide muziekkorpsen defileerde van beide kanten naar elkaar toe. Ook r” hier heette de heer Kooyman de aanwezigen harteljjk welkom, on- ;j; danks het koude jaargetijde, in het ft bijzonder de burgemeester en me vrouw van der Hooft, de wethou ders met hun dames, verscheidene leden van de gemeenteraad, en hoofden van dienst. Hij dankte het gemeentebestuur voor hun loffelijke medewerking en prees het initiatief van de ondernemers en wenste hen veel perspectief toe. s; Burgemeester van der Hooft, het woord krijgend, sprak zjjn genoe- gen uit deze Passage.te mogen ope- nen. Negen mannen en vrouwen presenteren zich om de bloei van 'j' Waddinxveen te verhogen. Er is een massa werk verzet en al scheen Ij: he* dat het tijdslimet te krap was, Ijl men is op tijd klaargekomen. Hjj wenste de Passage-bewoners toe, 'j; dat zij hun service mogen aanwen- Ijl den ten bate voor het publiek. k Reeds in 1340 was Waddinxveen ’n Ijl streek-centrum, waar men toen al ;l'; handel dreef, thans 600 jaar later, t' komt Waddinxveen weer op, met Ij een groot aantal winkels. Mo- Ij: gelijk komt hier nog eens een |l;l restaurant bij. t gedeelte van het winkelcentrum de Passa» ge openging. <1 'k Wist heus niet wat een passage toch was. 'k Dacht twee rijen winkels en rondom met glas. Van boven bedekt en een straat van rapefc Maar nu zie ik hier toch een ander bestek Een Passage gekozen in ons dorp Waddinxveen. Bracht ook al weer heel wat mensen ter been Ik hoorde ze juichen, een knal en een plof De een wat te hard en de ander te dof Maar dit neemt niet weg, het was toen gebeurd En ik meen toch dat niemand Passage betreurt. De opening geschiedde weer door onze Pa Hij sprak zo gemoedig en weldra daarna Ging ieder bekijken het winkelcomplex Maar hoe men ook keek, er was daar geen eet, 'k Bedoel Mij fair Lesei, maar hoort er niet bij En daarom begin ik maar voor aan de rij Met Mulder zijn pakken dan ben je Mijnheer Je koopt er wel zeker, de volgende weer. En Doeleman kapt zo de dames het haar Hij maakt je een schat, al zat ’t nog zo raar Sjaak zit ook soms wel de dames aan ’t haar. En voor je het weet is je foto al klaar. Bij Lochman, de slager en Sparkruidenier Daar winkel en koop je ook steeds met plezier. Bij Rijk van der Wal, dat weet je nu al Van stoffer en blik tot pop en een bal En wil je soms heerlijke snoep bij de thee Kijk dan bij Jamin en je neemt er wat Ja dan van den Berg met zijn koek en banket Die laat je zo smullen, en bedien je zo net. Dan zie je daarnaast; 't is geen lok om de tuin kijken is Kranenburg en de Bruin -- - -1 en stoel Dan moet je eens horen wat ik nu nog bedoel Maakt grote reclame voor zaak en voor klant L plaatst dat natuurlijk; In de Waddinxveense krant. Groot feest was het ook bijna 15 jaar ge leden toen op 19 januari 1961 het eerste A^ va A» :?a A^ va A* va Aft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1