bezoekers van aan en ruzies van SINTERKLAAS LANDT IN 0RANJEW1JK Wat schrok Fa. v. d. Linde t Ketelhuis treedt op tegen roken stickies, biergelagen WADDINXVEEN In ’t Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan is door de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen met krachtige hand een eind gemaakt aan het roken van stickies, overmatig biergebruik en Vrijdag begrafenis van oud- burgemeester A. Warnaar Passage open „Soosie” „Open brief” er gebeurde nadat CDA-wethouder wakker ouders en ESLAAGDE FEESTWEEK AF-CENTRUM BROMFIETSER TEGEN AUTO Onafhankelijk Nieuwsblad AANKOMST SINTERKLAAS Waar is de Burgemeester? Zaterdagmorgen 10 uur JOH. D. VAN DIJK Radio of T.V. defect ORGELS-PIANOS 31e JAARGANG NR. 1436 IIOOFDREDACTEUR B J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 20 NOVEMBER 1975 Geen misverstanden Herdacht Centrum van fabrikage import en verkoop ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen Dorpstraat 4© telefoon 01828 5890 Haastrecht Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 SbPloegstoffen gord ijnstoffen meubelstoffen tapijten Grote keuze bij: boot WADDINXVEEN Het winkelcentrum "de Passage is open. Gistermiddag was het in het Waddinxveense nieuwe hart een drukte van jewelste. Er was een bijeenkomst in de gereformeerde Kruiskerk, de opening door burgemester C. A. van der Hooft, de feestelijke rondgang langs alle vernieuwde en verbouwde "oude" winkels en allerlei andere attracties. Op de foto ziet u mevrouw J. van der Hcoft-Lourens in hel door haar geopende pand van reis en passagebureau Van Ginkel B V. Rechts eigenaar AG. M. van Ginkel. tof erf*/ van ftejaardensoos vechtpartijen. waaraan jeugdige bezoekers van de veertiendaagse jeugd sociëteit ’’Soosie” voor 14- tot 18-jarigen zich de laatste tijd steeds veelvul- diger schuldig maakten. _.o Weekblad voor Waddinxveen Wortel Een zaak, die alle jeugd trein ler (ADVERTENTIE) 24 uur bereikbaar. WADDINXVEEN - Het Zuidholland- se statenlid en Gouda’s gemeenteraads lid voor de VVD, Joh. D. van Wijk, spreekt volgende week woensdagavond 26 november om acht uur in het Geref. Verenigingsgebouw voor de plaatselijke ZATERDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Coïijnstraat 71. tel. 01727 - 2834. ZONDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3-5, tel. 4162. Weekend verloskundige: X V oss-Becks. lel 6X01 tel. 01727- 3898 Waddinxveen Dorpstraat 38 Tel 2373 Kon Wilhelminapleln 43 Tel 3124 Boskoop Zijde 3. tel 2544 WADDINXVEEN Zaterdagmorgen tussen tien uur en half elf landt, zoals gemeld, Sinterklaas met een helikopter in de Oranjewijk op het terrein van de voetbalvereniging WSE aan de Willem de Rijkelaan. De kindervriend zal wor den ontvangen door burgemeester C. A. van der Hooft. Stichtingsvoorzitter W. P. Quartern en coördinator B. A. Schuurman Hess schrijven namens de werkgroep Soosie in een gisteravond openbaar gemaakte "open brief”, dat overtreders van de deze week genomen maatregelen zonder pardon uit ’t Ketelhuis zullen worden verwijderd. Dit schrijven is gericht aan de ouders van de jongelui die lid zijn van dé altijd propvolle jeugdsociëteit en aan de meisjes en jongens zelf. ZATERDAG 22 NOVEMBER, .portpark Oranjewijk (WSE), 10.00 uur. WADDINXVEEN Een 16-jarige Waddinxveense bromfietser met zijn 15- jarige duopassagier raakten licht ge wond bij een aanrijding met een auto op de kruising Brugweg-Henegouwer- weg. De bromfietser, die licht aange schoten was, had geen voorrang ver leend. Een 17-jarige bromfietser uit Wad dinxveen botste op de Zuidkade op een auto, bestuurd door een 20-jarige inwo ner van Waddinxveen. De bromfietser liep lichte verwondingen- op en kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis terugkeren. Het ongeval gebeurde toen de automobilist op de Zuidkade wilde keren vit even niet op het verkeer lette WADDINXVEEN De hengelsport- vereniging Waddinxveen organiseert op zaterdag 22 november de 2e wedstrijd van de wintercompetitie. Het wedstrijd- water is de Wijde Aa te Roelofarends- veen. De wedstrijd is een kasconcours, de prijzen worden berekend volgens een puntensysteem. Vertrek van het station 7 uur. 'Bij hem leefde nog slechts de wens dit aardse leven met het eeuwige te verwisselen”, zei loco-burgemeester H. Huizer aan het begin van de gister avond gehouden gemeenteraadsvergade ring waarin staande en met een ogen blik stilte werd stilgestaan bij het over lijden van de heer Wamaar. "Vele goe de jaren heeft hij met voile inzet ge geven in dienst van de gemeenschap”, sprak de heer Huizer over de man die zijn activiteiten ver uitstrekte buiten de Abraham Warnaar, ereburger van Wad dinxveen, officier in de orde van Oran- je-Nassau en begiftigd met de Olivier van Noort-penning, verliet alweer bij na 17 jaar geleden het Waddinxveense gemeentebestuur, maar bleef in onze ge meente wonen. Na een leven van grote werkzaamheid genoot hij van een wel verdiende rustige tijd. De laatste tijd ging echter zijn lichamelijke gesteld heid snel achteruit. WADDINXVEEN Op verzoek van de heer M. Boe re (Progress!even) zouden de leden van de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven die dat wensten afgelopen zaterdagmorgen fietsend Waddinxveen dóórgaan om de toestand van een aantal straten aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) van openbare werken dacht daaraan toen hij enkele minuten voor het afgesproken tijdstip van tien uur wakker schrok, haastig zijn kleding over z’n nachtgoed trok en in razend lempo zich naar de plaats van samenkomst spoed de. Maar daar bleek nog niemand te zijn. Dat andere commissieleden wellicht van de fietstocht afzagen was gezien dit matincuzc uur op zaterdagmorgen voor uit- slapers niet zo verwonderlijk, maar ook Boere was er niet. En van hem was toch het initiatief om te gaan fietsen afkomstig. "Ik ga maar even bellen", dacht du heer Van Schie, die op zijn beurt hel gezin van het progressieve raadslid wekte. De CDA-welhoudcr is (oen maar weer naar huis gegaan. Slapen heeft hij die dag niet meer gedaan. TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 veen een door gemeentesecretaris H. Jenné geschreven in memoriam en een j terugblik op een gesprek met de over- i leden oud-burgemeester van Waddinx- I veen ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. deren lezen zodat zij ook werkelijk van alles op de hoogte kunnen zijn!” droeg gisteravond wethouder A. H. van Gent (Progressieven) van onderwijs, schoolgezondheidszorg, sport, cultuur, jeugd en recreatie geen kennis. Hem werd daarnaar gevraagd, door de heer P. de Lijster (GDA) tijdens de rond vraag van de gisteravond gehouden ge meenteraadsvergadering. Elders in dit Weekblad voor Waddinx veen plaatsen we de letterlijke tekst van de door de Stichting Jeugd- en Jonge rencentrum Waddinxveen geschreven '’open brief”. WADDINXVEEN De Waddinx veense mevrouw J. K. C. de Groot- Kleijer (Vijverbaan 34) heeft zich ge vestigd als chiropodist. Zij behandelt voetklachten als het verwijderen van nagels, eelt, likdoorns, wratten en weet alles van steunzolen, voetcorrectie, na- gelcorrectie. teencorrectie. nagelprothe- se. leenprothese en voetbandages. WADDINXVEEN In een Goudse verpleeginrichting is maandagmorgen Wad- dinxveens oud-burgemeester A. Warnaar Jzn. op 82-jarige leeftijd overleden. De voorganger van de eind van dit jaar met pensioen gaande burgemeester C. A. van der Hooft zwaaide van 1947 tot en met 1958 de scepter over dit Gouwedorp. De begrafenis zal morgenmiddag (vrijdag) plaatsvinden op de oude begraafplaats aan de Kerkweg. Hieraan voorafgaande wordt om 12.00 uur een dienst van woord en gebed gehouden in de Gereformeerde Kruiskerk. door hem met veel toewijding bestierde gemeente. De heer Warnaar trok het ganse land door, in de na-oorlogse jaren vooral om aanstaande emigranten te begelei den en later veelal als functionaris en pleitbezorger van de 1CCC, de interna tionale raad van christelijke kerken (te genhanger en tegenstander van de We reldraad van Kerken). Onze oud-bur gemeester was voorzitter van de chris telijke emigratiecentrale. Hij had een welomschreven visie op het emigreren, hij weigerde dit te zien als weglopen voor mogelijke misère in eigen land en zonder zijn gehoor de zwarigheden van het leven in een nieuw land te onthou den, staalde hij ze met de overtuiging dat zij een bijbelse opdracht vervulden, namelijk de aansporing om de aarde te bewonen en zich te vermenigvuldigen. De overledene heeft ook Nederlanders bezocht die naar Canada en Australië waren vertrokken. Vaak combineerde hij een dergelijk bezoek met een kerke lijke opdracht zoals het vertegenwoor- De voorzitter van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen, de heer W. F. Quartern, en coördinator B. A. Schuurman Hess zeggen ronduit be hoefte te hebben aan dit schrijven. "Ge woon omdat wij geen misverrstanden willen laten ontstaan en ook omdat het een algemene zaak is. ons i I WADDINXVEEN Waar is de burgemeester? Dat vroeg mr. R. H. Holl (Progressieven) aan het begin van de gisteravond gehou den gemeenteraadsvergadering, die werd voorgezeten door loco- burgemeester H. Huizer. ”De burgemeester is aan het eten met de betrokkenen bij het vanmid dag geopende winkelcentrum ”de Passage”, antwoordde de voor zitter, die gelijk van de gelegen heid gebruik maakte - omdat het progressieve raadslid dat ook had gevraagd - er melding van te maken dat de afwezige raadsle den J. Havenaar, drs. W. C. Ver baan en drs. W. G. de Meer be richten van verhindering hadden gestuurd, evenals de ziek aan huis gebonden gemeentesecreta ris H. Jenné. Terwijl burgemees- ter C. A. van der Hooft en zijn i vrouw heerlijk genoten van het in specialiteitenrestaurant-bistro De Gouwe Dis voorgeschotelde werkte de gemeenteraad in snel j tempo in het nabij gelegen ge meentehuis de agenda af. Binnen i anderhalf uur stond iedereen I weer buiten. Sinterklaas maakt in een open auto een rondtoer door Waddinxveen en gaat langs alle winkelcentra. Zijn Pieten zul len op mini-brommers rondrijden. Ach tereenvolgens is de Sint in de Luifel- baan (11.00-11.15 uur), Groensvoorde (11.30-11.45 uur), Dorpstraat (11.55- 12.10 uur), leplaan (12.15-12.30 uur). Passage (13.30-13.45 uur), Brugcentrum (13.50-1405 uur) en de Oranjegalerij (14.15-14.30 uur). Morgen begint in Waddinxveen de tot en met zaterdag 6 december durende Sint Nicolaasjeugdactie 1975 van de Waddinxveense middenstanders. Daar over elders meer in dit nummer van het Weekblad voor Waddinxveen. WADDINXVEEN - Het Zuidholland- statenlid en Gouda’s gemeen teraads- lid voorde VVD, Joh. D. van Wijk, spreekt volgende week woensdagavond 26 november om acht uur in het Geref. crenigingsgebouw voor de plaatselijko VVD-afdeling. Het onderwerp dat op Ideze algemene ledenvergadering ter I sprake komt is getiteld "Onderwijs en ^fmilieu”. Begonnen wordt om acht I uur. VVD-afdeling. Het onderwerp dat op deze algemene ledenvergadering ter sprake komt is getiteld "Onderwijs en leefmilieu”. Begonnen wordt om acht uur. duidelijk geworden dat een aantal be zoekers van "Soosie” wegbleef omdat er (door overmatig biergebruik) een minder prettige sfeer ontstond; "Vooral de laatste drie ”Soosie”-avonden werd het erg duidelijk - er waren wat me ningsverschillen die nogal hardhandig en luidruchtig binnen of buiten weiden afgewerkt”, aldus de "open brief, die verder gaat met: "Anderen bleven weg omdat zij niet iets anders dan een sjek kie van aleen maar pure tabak willen roken en ook niet de kans willen lopen uit een aangeboden pakje iets anders te moeten rollen”. Vandaar dat ’’degenen die zodanig iets anders dan "alleen ta bak” moeten roken, dringend worden verzocht dit ergens anders dan in ’’Soo sie” te doen. Wij wensen hiervoor geen gelegenheid te geven, niet in het minst omdat anderen zich er aan storen", verduidelijkt de ’’open brief”. druk op het woord ’’alle”. De oorspron- opzet van de j ADDINXVEEN Deze hele week staat in het teken van het vijfjarig bestaan van het Waddinxveense dienstver- 'ningscentrum Anne Frank aan het Jan van Bijnenpad. Dat feest is onder meer met allerlei spelletjes en wedstrijden ge- frd. maar er wordt ook met volle teugen genoten van wat er in de toneelzaal te zien is. Gisteravond was dat bijvoor- eeld de voorstelling van de Goudse Operette, die voor het voetlicht trad met selecties uit "Der Zigeunerbaron" van Jo in Strauss en Der Vögëlhandler" van Carl Zeiler. Vanzelfsprekend ging de belangstelling van de aanwezigen uit naar et Waddinxveense lid van de Goudse Operette, de tenor Cor Bazen. In zowel Strauss’ als Zeiler s selecties zong.hij de olopartijen. terwijl hij ook heel wat spreekteksten had. Er werd in het Nederlands gesproken en in het Duits gezongen. r het kader van de feestweek is er vanavond een gezamenlijke broodmaaltijd en is er morgenmiddag vrijdageen optre- lëtt van het BeZaWa-koor. En dan beginnen we maar weer aan de volgende vijf jaar open bejaardenwerk met eenprach- Ige eigen accommodatie. Met het geen bier meer schenken tij dens de ”Soosie”-uren en het verbod iets anders te roken dan tabak meent de leiding van ’t Ketelhuis oorzaak en kern van de moeilijkheden bij de wortel te hebben uitgeroeid. Op de morgen avond (vrijdag 21 november) weer te houden ”Soosie”-avond zouden de ge nomen maatregelen al effect moeten sorteren. Dat betekent dat er dan weer een jeugdsociëteit voor (alle jeugd en jongeren tussen 14 en 18 jaar zal zijn, waar leeftijdgenoten elkaar gewoon kun nen ontmoeten, met elkaar praten, naar muziek luisteren en wat dansen. Om die reden is "Soosie” er vorig seizoen ook gekomen in 't Ketelhuis, de de- pendance van het aan de Stationsstraat z in aanbouw zijnde jeugd- en vrijetijds- centrum "De Bonkelaar”. S Uit opmerkingen, vragen en soms klach- z ten was het de leiding van 't Ketelhuis digen van de gereformeerde kerken op een synode van de Christian Reformed Church in Amerika. Zijn taak bij de ICCC heeft hem ook in veie delen van de wereld gebracht en hij was een graag geziene figuur op de internationale con gressen van deze organisatie: zijn jo- vitaliteit was nimmer oppervlakkig, zijn ernst gedrenkt in een blijmoedige vroomheid. De heer Warnaar, in 1893 in Voorscho ten geboren, afkomstig uit een gezin van zes kinderen en direct na de lagere school werkzaam in de bollenhandel, speelde ook in de ARP een belangrijke rol en droeg als synodelid bij aan de meningsvorming in de Gereformeerde Kerken. ’’Bram Politiek”, zoals zijn bijnaam luidde toen hij in zijn toen malige woonplaats Sassenheim lid was van de gemeenteraad, werd in 1934 bur gemeester van Hazerswoude. In 1947 kwam hij naar Waddinxveen waar hij grote verdiensten verwierf door het maken van de basisplannen en het aan- j dragen van de bouwstenen voor de uit- I bouw en snelle groei van de gemeente. Elders in dit Weekblad voor Waddinx- december, 2 januari en 16 januari, tel- I kens om acht uur. Van de "open brief" Laat dit schrijven vooral aan uw kin- I WADDINXVEEN De bejaarden- I sociëteit in het Anne Frank-centrum I heeft een verloting gehouden. De nog I bij mevrouw M. Roos, Peter Zuidlaan I s2 (tel. 4246) af te halen prijzen zijn I bestemd voor de bezitters van de loten I met de nummers 9893, 6429, 8739, 7784. I 9784. 9857. 9391, 905g 8856, 4191, 4923. 7,W. 8310. 8554. 7661. 0237. 0347. 7308. allemaal aangaat". Tenslotte heeft de stichting als doelstelling een sociaal- culitureel-recreatief-centrum te zijn voor en jongeren, met veel na- Uc oorspron- këlij'ke opzet van de jeugdsociëteit "Soosie" - die overigens loopt als een voldeed daaraan: Er werd1 ge werkt vixtr alle jeugd en jongeren. Al leen verwerd "Soosie” volgens de lei ders van 't Ketelhuis tot een sociëteit waarvan er in de omgeving al meerdere zijn. En dat was niet de bedoeling. Bo vendien bleven jongeren uit eigen be weging weg of werd hen door hun ou ders verdere bezoeken aan de jeugd- sociëëteit verboden. Intussen is de werkgroep Soosie erg actief met het opstellen van een aantal aantrekkelijke programma’s voor de "Soosie"-avonden op 21 november, 19

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1