Doktersdiensterd Afscheid van hoofd Willem v. Oranjeschool Gelukkig Nieuwjaar Vannacht om twaalf uur begint voor Waddinxveen de Gelukkig Nieuwjaar Gezellige Kerst-bm burgemeesterloze periode Afscheid echtpaar Van der Hooft over paar uur een feit Kerstwedstrijd Oppascentrale voortaan 2129 Nieuwjaarsreceptie voor alle bejaarden GEBR. KOOYMAN EENED-SERVICE Nieuwe ouder- Fa. v. d. Linde commissies Onafhankelijk Nieuwsblad f VERLOTING BE FAIR HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 31e JAARGANG NR. 1441 WOENSDAG 31 DECEMBER 1975 l. c \l *a ploeg stoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten Afscheid van schoolhoofd G. C. Bos (midden) door zijn voorganger Ming rechtas) en zijn opvolger P. Zwet (links). (Foto Sjaak Noteboom) Electric Engineering Nederland B.V. Woninginrichting WOENSDAG 31 DECEMBER 1975 (Oudejaarsdag) J Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 J Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727 - 2834 Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727 - 3898 DONDERDAG 1 JANUARI 1976 (Nieuwjaarsdag) Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek; Dienstdoende arts Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 ZATERDAG 3 JANUARI 1976 Arts: Th. G. Bom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 J ZONDAG 4 JANUARI 1976 Arts: C. N- Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 Mededeling: De medische dienst tijdens het weekeinde en feestdagen is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behande- J ling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren. ”s morgens van 10 tot 11 uur, ’s middags van 4 tot 5 uur. Buiten deze spreekuren (ook voor aanvragen visites, verzoeken om recep- J ten of telefonische adviezen) is de dienstdoende arts uitsluitend be- reikbaar voor spoedgevallen. r WADDINXVEEN Vannacht om twaalf uur, als het vuurwerk wordt af geschoten, begint voor Waddinxveen een burgemeesterloze periode. Op het zelfde moment zet onze burgemeester C. A. van der Hooft een punt achter zijn loopbaan, die in 1949 in het Noordbrabantse Willemstad begon en in 1958 in Waddinxveen vervolgd werd. Als gepensioneerd man staat de heer Van der Hooft met zijn echtgenote aan het begin van een nieuwe levens periode. Totdat de nieuwe burgemeester zal zijn benoemd worden de gemeente lijke zaken waargenomen door loco-burgemeester H. Huizer. In de afgelopen maanden is hij druk bezig geweest inzicht te krijgen in de burgemeesterlijke werkzaam heden om die tijdelijke functie zo goed mogelijk uit te kunnen oefe nen. Niet bekend is hoelang Wad dinxveen zonder burgemeester zal zitten, maar de verwachting is dat deze eerste burger toch wel binnen drie maanden zal zijn benoemd. AFSCHEID Waddinxveen heeft in de afgelopen weken op bijzonder hartelijke wijze i der Hooft en Janny van der Hooft- Lourens. Nadat de scheidende eer ste burger was bevorderd tot offi- cier in de orde van Oranje-Nassau en ook nog de gouden ere-medaille van de gemeente Waddinxveen had gekregen werden hem en zijn vrouw’ in de buitengwone vergadering van de gemeenteraad waarderende woorden toegesproken. De recepties voor genodigden en voor de bevol king werden door vele duizenden mensen bezocht. "Toch is het alle maal niet zo mooi geweest”, rela tiveerde burgemeester Van der Hooft in zijn, in de gemeenteraad gehouden dankwoord. ”Van iedere botsing met wie of wat hebben we geleerd. Vergeef de dingen die niet goed waren. Ik heb net wel goed bedoeld. Want ik heb met heel mijn hart en ziel wat van Waddinxveen willen maken als bur gemeester, het mooiste ambt dat er Weekblad voor Waddinxveen is”. afscheid genomen van Cor van het Passage 19-23 - Waddinxveen - Telefoon 01828-2766 wenst allen een voorspoedig 1976. l I WADDINXVEEN Maandag 5 ja nuari van 16.00 tot 18.00 uur is er een nieuwjaarsreceptie in het Anne Frank- centrum voor alle bejaarden. Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht 01821-1658 en aan- zan- WADDINXVEEN Uitslag verloting Be Fair: lè prijs nr. 1606; 2e prijs nr. 4339; 3e prijs nr. 2726 4e prijs nr. 5666; 5e prijs nr. 4423; 6e prijs nr. 3077. WADDINXVEEN Traditiegetrouw houdt het NIVON afd. Waddinxveen haar nieuwjaarsbijeenkomst. Dit zal ge beuren op donderdag 8 januari a.s. om 8 uur ’s avonds in het Gereformeerd Verenigingsgebouw. Hoofddoel is de goede onderlinge band tussen de leden nog meer te verstevigen. Er zal gratis koffie zijn met de traditionele oliebol len, terwijl er eveneens gelegenheid zal zijn deel te nemen aan allerlei gezel schapsspelen, waaraan prijsjes verbon den zijn. Gratis toegang voor leden en introducé’s. Dat hij een geliefde ’’baas” was, kwam tot uiting in een komische afscheids speech van één van de onderwijzers. De heer Bos heeft in de jaren dat hij aan deze school verbonden was, met zijn onderwijzersteam veel vernieuwing gebracht op school. Zo is de speel-leer- methode in de eerste klas toegepast; het niveaulezen met de z.g. ’’leesmoe- ders” is tot stand gekomen, en in de hogere klassen zijn diverse nieuwe leer methoden in gebruik genomen. Het is dan ook met leedwezen dat het bestuur en de ouders van de Willem van Oranjeschool de heer Bos zien vertrek ken. Er is inmiddels weer een nieuw hoofd benoemd voor deze school, en wel de heer P. Zwet, onderwijzer in Schiedam, die per 1 februari 1976 in dienst zal treden. WADDINXVEEN Wat voor velen als een welkome, feestelijke onderbreking ran het dagelijkse - meest monotone - ritme geldt en waar talloze mensen verheugd naar uit kijken, wordt döor anderen - misschien wel evenveel - tegemoet gezien als de jaarlijkse, schijnbaar steeds zuurder wordende appel, waar je doorheen moet bij ten, om felle schijnsel van de miljoenen lichtjes te kunnen weerstaan, die een we reld van schijn en vree eertolken en die desondanks de donkere wolken van de zware sneeuwstorm, die de laatste decemberweek voor hen is, niet kunnen verdrij- zellige ’bar’-achtige muziek. In de grote hal werd het avondprogramma voort gezet door de bijna perfekt ’synchroon’- lopende André-Van-Duin-Imitator Kees Verlooy die muzikaal werd afgewisseld door het muzikale duo The Hiempies”. Na hun optreden kwam het Haagse kabaret ’Kwart-Over-Elf’! Tenslotte van het door vele artiesten voorziene avond programma kwamen de Hé-Vé-Produc- tions uit Waddinxveen aan de beurt die een komplete diskoshow in een andere ruimte gaven, waarmee ’swingend’ deze zeer succesvolle Kerst-Inn werd beslo ten. den Hartogh begeleid door ■oos op de drums vertolkten ge- ADVERTENT1E WADDINXVEEN De Wad- dinxveense oppascentrale is in andere handen overgegaan. Na mevrouw M. J. Scholte-Schack- man van de Groensvoorde be hartigt nu voortaan mevrouw W. J. Hoogerdijk-Rijksen, Jacob van Lennepstraat 20, tel. 2129, de belangen van de babysitters. Haar kunt u bellen voor een oppas. REPARATIE T.V. - AUDIO - HUISH. APPARATEN (Foto Sjaak Noteboom) Dag burgemeester! WADDINXVEEN Met het vertrek van burgemeester C. A. van der Hooft zit de hervormde gemengde zangvereniging Vox Jubilans. het gereformeerd kerkkoor Dient Den Heer, de rij vereniging De Gouwe Ruiters, het fanfarecorps Concordia en de gymnastiekvereniging TOOS zonder beschermheer. De heer Van der Hooft blijft nog wel enkele maanden commissaris van Verenigd Streekvervoerbedrijf West- nederland en is nog wel twee dagen in de week - en dan misschien twee jaar lang - bezig voor het door hem opgerichte nationale scholenbouwteam (Midden-Holland). Op bijzonder verrassende wijze heeft het ambtenarenkorps afscheid geno men van hun "baas”. Dat werd in het Anne Frank-centrum gedaan met een "Dit is uw leven"-programmam, dat werd gepresenteerd door de van de televisie bekende Willy Dobbe. De heer en mevrouw Van der Hooft zagen een kleine twintig mensen uit het ver leden - waaronder ook oud-commissa- ris mr. J. Klaasesz zich bevond - aan zich voorbijtrekken, die allemaal meer dere oude verhalen te vertellen had den. Met erg veel geschenken - een voorname auto van de Waddinxveense bevolking, een draagbare kleurentelevisie van het gemeentepersoneel, een bu reauset van de gemeenteraad, om er een paar te noemen - verlaten de heer en mevrouw Van der Hooft de gemeen te die zij sinds 1 december 1958 heb ben gediend. Vaarwel burgemeesters- paar, het gaat u goed. Waddinxveen zal u beiden niet vergeten! I Volgende week plaatsen we het laat- - ste interview met de dan oud-burgemeester van Waddinxveen}. W«ddlnxv»«n. T«I. J37S on Wllheiminapiein 43 Tel. 3124 Botkoop: Zijde 3, tel. 2544 WADDINXVEEN Met een geani meerde receptie, waarop vele genodig den, w.o. wethouder Van Gent, het schoolbestuur, college schoolhoofden, ouders van leerlingen en oud-leerlin- gen aanwezig waren, is donderdag 18 december afscheid genomen van het hoofd van de Willem van Oranjeschool, de heer G. C. Bos, en zijn gezin. De waarnemend voorzitter van schoolbestuur, mevrouw van Doorn, opende de avond. De heer de Jong, voorzitter van de oudercommissie sprak een dankwoord aan de heer Bos en overhandigde hem namens de ouder commissie een cadeau. Van zijn leerlingen en leerkrachten werd hem een stereo-installatie aangeboden, gepaard gaande met een fraaie speech. Gedurende vier en een half jaar heeft dit schoolhoofd zijn krachten gewijd aan de Willem van Oransjeschool. Burgemeester Van der Hooft, die in het Gelderse Doorwerth aan de Beethoven laan 176 gaat wonen en deze week ver huist, heeft intussen Zuidhollands com missaris mr. M. Vrolijk ingelicht over de huidige Waddinxveense situatie. Hij heeft de commissaris te kennen gegeven dat Waddinxveen een eerste burger moet hebben die als een goede bestuurder bekend staat, midden tussen de bevol king staat en financieel deskundig is. Verder moet de nieuwe burgermeester bereid zijn naar mensen te luisteren, niet opzien tegen het werken in de avonduren en in het weekeinde en boven de partijen staan. WADDINXVEEN Op zaterdag 20 december II. werd de kerstwedstrijd ge houden. Er werd gehengeld in de Oude- wetering. De vangst was niet best. De prijzen werden als volgt gewonnen: 1. W. Hidding 185 cm, 10 st.; 2. L. En gels 145 cm, 8 st.; 3. H. Pfaff 102 cm, '5 st.; 4. J. van Egdom 94 cm, 5 st.; 5. C. Stolker 92 cm, 5 st. De grootste vis ving B. van As 35.6 cm. Er waren 17 deelnemers. Op zaterdag 3 januari a.s. organiseerd de hengelsportvereniging Waddinxveen de 5e wedstrijd van de wintercompeti tie tevens kasconcours. Het wedstrijd- water is de Leidse Vaart te Rijnsaters- woude. Vertrek station 7.15 uur. WADDINXVEEN De nieuwjaars receptie van de voetbalvereniging Wad dinxveen wordt op 1 januari gehouden van 16.30-17.30 uur in de kantine in het sportpark De Sn iep. Daarvoor be gint om twee uur de voetbalwedstrijd Waddinxveen 1-oud-Waddinxveen 1. WADDINXVEEN De oudercommis sie van de openbare kleuterschool ”Mr. A. de Roos”, Waddinxveen thans als volgt is samengesteld: Voorzitter de heer L. J. J. Verhagen, secretaris de heer J. J. de Vries, pen ningmeester mevrouw J. Hildebrand- Rijnsburger, afgevaardigde schoolraad de heer J. A. Welieman, liji mevrouw W. C. v. d. Zandt-van Geijlswijk. Nadat drie scholen van de vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs hierin wa ren voorgegaan heeft nu ook de De Savomin Lohmanschool tijdens een in formatieve ouderavond een schoolcom missie samengesteld. Deze bestaat uit: Voorzitter de heer H. Korfker, secr.: mevrouw M. G. Bosma-Jongerden, pen- ningm. de heer C. A. Viering, algem. adjunct mevrouw S. C. de Jong-van Halsema. Mevrouw W. J. Borst-Hagen namens het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. Scholen, de heer T. Glasbeek namens het personeel. Lid me vrouw A. C. Bloem-Wolde, als advi seur de heer B. J. Vroegop hoofd van de school. ven. Er is genoeg om erg somber over te zijn. Juist in de laatste weken van de cember manifesteert zich hoe eenzaam en verlaten mensen kunnen zijn, dat mensen zo weinig om elkaar geven. Voor al die talloze mensen werd er op 2e kerstdag een Kerst-Inn georgani seerd door de jeugdgroep ’Together’ van te Immanuëlkerk. Een ’open-huis’ voor hen, die met anderen of alleen, maar in ieder geval temidden van anderen de2e kerstdag wil beleven...! Iedereen kon al vanaf 10 uur binnen wandelen en de dennegeur opsnuiven van de vele takjes groen, die de kerk tal versierden en de sfeer van het kerst gebeuren bijzonder aantrekkelijk maak ten! Bij deze kerst-inn kon men kreatief bezig zijn m weer in een ander hoekje rustig bij sfeervol kaarslicht te kunnen ken of praten. In de grote kerkzaal, geheel was omgebouwd tot een Complete filmzaal, werden behalve lach- en natuurfilms ook een informa tieve fihn gedraaid over de SOS-kin- terdorpen. De gehele opbrengst van de ze 3e kerst-inn zou dan gaan naar die SOS-kinderdorpen. h de aangrenzende MAVO-school wet ten op bepaalde tijden volksdansen ge- geven. Rond twaalf uur werd een klein koffieconcert gegeven door twee men- *n op de piano bij de bar, wat een heilige indruk maakte! Een leuke fa- miliekwis met aktuele vragen was een welkome afwisseling an de vele pro grammapunten! Schaak- en damenthou- siastelingen konden ook aan hun trek- “a komen door mee te doen aan een schaak- en damsimultaanwedstrijd. hist alleen overdag liep het werkelijk storm’ van de mensen, maar ook s avonds, toen de kerkzaal omgebouwd 1S van cineac tot een volledige en -tokkelijk versierde concertzaal! De gores Astrid van Helden trad als eerste artieste op in de praktisch geheel ge. vulde zaal. Pianist Jan Hans R

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1