Opvolgers vertrekkende raadsleden twijfelen of zij ”ja” zullen zeggen Zuidhollands commmissaris mr, M. Vrolijk opent nieuw Y do-gebouw j P. de Lijster CDAen mr. R. H. Holl Progressievengaan weg PEULEYEN 144 EENED-SERVICE Gemeenteraad L. Vleggeert lid Universiteits raad van Leiden Filmavond Van Ginkel in Gouda Onafhankelijk Nieuwsblad Electric Engineering Nederland B.V. REPARATIE T.V. - AUDIO - HUISH. APPARATEN Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 15 JANUARI 1976 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 31e JAARGANG Nr. 1443 (Advertentie) I Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht 01821-1658 HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! WOENSDAG 21 JANUARI, gemeentehuis, 19.30 uur Bijna vijf jaar lang heeft onze hoofdredacteur B. J. Woudenberg in Waddinxveen gewoond op het adres Peppelhorst 109. Dezer dagen komt daar verandering in. Voor u allemaal die hem voor of over het Weekblad voor Waddinxveen nodig hebben is PEULEYEN 144 het nieuwe adres, adres. Als de PTT snel zijn telefoon verhuist, kunt u onze hoofdredacteur tele fonisch blijven bereiken onder het veelgedraaide nummer 5594 in Wad dinxveen. nengevels van de centrale vedieping. Voor het overige zijn Gyproc schei dingswanden toegepast. Plaatselijk zijn hierin kasten opgenomen. Aan de bui tenzijde kenmerkt het gebouw zich door een onderbouw, uitgevoerd in handvorm gevelsteen en een opbouw, Buiten de gebruikelijke verwarmings- en elektrische installaties is het gebouw voorzien van een komplete airconditioning-installatie van het Car rier Moduline systeem volgens ontwerp van Technisch Bureau Koningsplein te Amsterdam, voorts een centrale stofaf- zuiginstallatie. Dordrecht gekregen en zal op of omstreeks 1 februari afscheid van het raads werk nemen. WADDINXVEEN Waddinxvener L. Vleggeert is bij Koninklijk Besluit benoemd tot kroonlid van de Universi teitsraad van de Rijksuniversiteit van Leiden. De Universiteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van de univer- siteit, waarin vertegenwoordigd zijn het wetenschappelijk korps, het niet- wetenschappelijk personeel, de studen ten en de kroonleden. De heer Vleggeert was in de periode 1966/1973 voorzitter van de afdeling Waddinxveen van de Partij van de Ar beid. Vervolgens werd hij voorzitter van het district Gouda van zijn partij en sinds 1974 vervult hij de functie van voorzitter van het gewest Zuid-Holland en maakt hij deel uit van de landelijke Partijraad van de Arbeid. Hiernaast vervult de heer Vleggeert tal van func ties in het maatschappelijk leven in en buiten Waddinxveen. de tuinbouwwereld, indien hij ”ja” zegt tegen het raadslidmaatschap. Niet temin zal hij tot op het moment dat de beslissing genomen moet worden extra betrokken zijn bij het fractieberaad en dergelijke ter voorbereiding van dit werk. Van de volgende ARP- kandidaat, ing. C. van ’t Hoog, is be kend dat hij best raadslid wil worden en daarvoor ook de tijd zegt te hebben. Mr. Holl kan in de raad worden opge volgd door de PSP-er W. van Breemen. Deze heeft echter tot het komende weekeinde bedenktijd gevraagd. Zegt de heer Van Breemen ”nee”, dan is het niet onwaarschijnlijk dat oud-D’66- fractieleider H. P. Barth weer op het politieke toneel verschijnt, want aan te nemen valt dat de na Van Breemen op de lijst staande kandidaten L. Vleggeert en H. J. van der Steen wegens tijdge brek, studie en/of te verwachten ver huizing af zullen moeten zien van het raadslidmaatschap. Over de kandida tenlijsten van het CDA en de Progres sieven elders meer in dit Weekblad voor Waddinxveen. uitgevoerd in houten bevelsiding. Karakteristiek is tevens de vormgeving van de bovengelegen klimaatregeling en ketelhuis en de hier toegepaste leien dakbedekking. Door haar verschij ningsvorm en materiaaltoepassing is het gebouw volledig in harmonie met de omliggende bebouwing. Bij de bouw waren de volgende bedrijven betrok ken: Hoofdaannemer: Bouw- en Aan nemingsbedrijf S. Langeveld B.V. te Alphen a.d. Rijn; Verwarmings- en kli maatregeling: Koningsplein B.V. te Amsterdam; Elektrische Installatie: E. T. B. Benning B.V. te Zevenhuizen.. Het nieuwe pand van Ydo B V aan de Beukenhof. (Foto Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN Gemeenteraadsleden P. de Lijster (CDA) en mr. R. H. Holl (Progressieven) gaan het Waddinxveense politieke toneel verlaten. De heer De Lijster heeft met ingang van 1 mei een benoeming aanvaard tot hoofd van de protestants-christelijke Koningin Julianaschool in Hillegom, mr. Holl heeft een leidinggevende functie bij de Raad voor de Kinderbescherming in ZATERDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: D. C. van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, telefoon 4162 ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: D. C. van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5. tel. 4162 Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 INTERIEUR EN TOEPASSING Het interieur met het meubilair is gerealiseerd in samenwerking met de interieurarchitekten Buro Bout en Pluim te Amsterdam. De centrale kern bestaat uit porisosteen, evenals de bin- Piet de Lijster (43), geboren in Hendrik-Ido-Ambacht, sinds 1 novem ber 1960 in Waddinxveen woonachtig en hoofd van de hervormde Eben Haë- zerschool, maakt sinds 1970 deel uit van de gemeenteraad. Hij is lid van de ARP. Mr. René Holl (33), geboren in het Drentse Schoonebeek, sinds 1 juli 1970 in Waddinxveen wonend en hoofd afdeling rechtspositie - en algemeen personeelsbeleid wetenschappen van het ministerie van Onderwijs en Weten schappen, maakt sinds 1974 deel uit van de gemeenteraad. Hij is lid van D'66. WADDINXVEEN Morgenmiddag (vrijdag) wordt het nieuwe kantoorge bouw van Organisatie-Adviesbureau Ydo B.V. aan de Beukenhof in Wad dinxveen geopend door de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland mr. M. Vrolijk. In het verleden heeft ir. G. A. Bakker, direkteur van het bureau, al eens de belangrijkste overwegingen genoemd, die tot het besluit van deze nieuwbouw hebben geleid. Bovenal was dat de wens om de gescheiden vestigingen van het bureau, dat tot dusver kantoren in i Amsterdam en Rotterdam had, te con centreren teneinde de interne samen werking en efficiency te bevorderen. i Bij de keuze van de vestigingsplaats werd het gebied van onderzoek beperkt tot de Randstad Holland, begrensd door Amsterdam, Utrecht, Rotterdam I en den Haag. Aanvankelijk werd meer l>gedacht aan huren van een passende i toegepast. I of vestiging in een landelijk gebied I door aankoop en opknappen van een I bestaand pand. Door een kontakt met I Burgemeester en Wethouders van I Waddinxveen, die een zeer geschikt I bouwterrein konden aanbieden, werd I naderhand ook de mogelijkheid van nieuwbouw - geheel aangepast aan de I behoeften en wensen van het bureau - in de overwegingen betrokken. Bij de I uiteindelijke afweging van alle voor- en 1 nadelen werd de keuze op deze mo rt gelijkheid bepaald: vanwege de relatief gunstige financiële aspekten en het I belang van meerdere bijkomende voor- delen, waaronder als bereikbaarheid - S voor opdrachtgevers, kursusdeel- 1 nemers en medewerkers - die gunstiger I bleek dan iedere andere mogelijke plaats. Toen het principebesluit daartoe eind ’augustus 1974 was gevallen, moesten j nog vele moeilijkheden worden over- wwpnnen. Dank zij een voortvarende aanpak van de problemen door het ge- 3formeerde bouwteam onder leiding van de architect en een bijzonder goede medewerking en steun van de overheid - in de eerste plaats de Gemeente Wad- adinxveen en verder Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland - kon de opd racht voor de bouw nog in december 11974 worden verstrekt. Op 20 februari 1975 werd de eerste paal geslagen door Wethouder P. F. J. van Schie en ruim negen maanden later - precies volgens de planning - werd het gebouw op 1 de cember aan de opdrachtgever opgelè- verd. De direkteur van Architektenburo Stuurman B.V. te Waddinxveen de heer T. W. Verweij aan wie in septem ber 1974 opdracht werd verleend tot het maken van en schetsontwerp, zegt hiervan: Wij mochten het gebouw rea liseren op een vrij uniek bouwterrein in het centrum van Waddinxveen. Het gbouw vormt met de Rabobank en de Muziekschool het plein De Beukenhof. Getracht is, met de villa-achtige bebou wing van de Stationsstraat en de eerder genoemde bebouwing een gebouw te ontwerpen, passend in deze omge ving”. WADDINXVEEN/GOUDA Op woensdagavond 21 januari a.s. organi seert reis- en passageburo Hart van Holland/Van Ginkel BV in samenwer king met De Jong Intratours een film en informatieavond in zaal Kunstmin te Gouda. Medewerking zal verlenen Ab Hofstee (Boer Voorthuizen), die nasat het inleiden van de reisfilms over Oos tenrijk, Italië, Duitsland en Joegosla vië, ook middels een quiz/conference een eigen inbreng in het geheel zal heb ben. De avond begint om 20.00 uur. In formaties en entreekaarten a f 2,50 p.p. zijn verkrijgbaar bij Reis- en Pas sageburo Hart van Holland/Van ginkel BV, Korte Tiendeweg 2 te Gouda (tel. 01820-21922) en bij Reis- en Passagebu ro Van Ginkel BV, Passage 222 te Wad dinxveen (Tel. 01828-4488). Bij voldoende deelname zal vanaf Waddinxveen-Station om 19.15 uur een bus van de Jong Intra naar Kunstmin te Gouda rijden (gratis vervoer v.v.). Mr. R. H. Holl RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Het gebouw met een nuttig vloeroppervlak van 1296 m2 en een bru- to inhoud van 4440 m3 voldoet aan de gestelde eisen voor ruimtegebruik. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding in westelijke P. de Lijster OPVOLGING Voor de opvolging van de heer De Lijster komt in aanmerking de ARP- kandidaat op de CDA-lijst, tuinder J. H. Koetsier van de Piasweg. Hij heeft zijn christen-democratische collega’s overigens al laten weten waarschijnlijk in de knoop te zullen komen met zijn dagelijks werk en bestuursfuncties in W. van Breemen richting. Centraal in de lengterichting van het rechthoekige gebouw zijn de dienstruimten, de trap en de ruimten voor vertikaal transport geplaatst. Hier omheen bevindt zich een cirkulatie- of verkeersruimte, welke toegang ver schaft tot alle gebruiks- en werkruim ten. Teneinde een flexibele indeling mo gelijk te maken, is bij het ontwerp uit gegaan van een rechthoekig kolom- menstramien. Kantoormoduul 2 x 1.80 3.60 m. Het skelet is samengesteld uit gewapende kolommen en vloeren, in het werk gestort. De kolommen vervul len een belangrijke funktie voor de sta biliteit. Op de verdieping is het toege paste konstructietype tweeledig. Waar de stabiliteit ter plaatse van het ketel huis dit vergt, vervullen de betonko- lommen draagfunktie. Voor het overige zijn hier stalen kolommen en spanten kantoorruimte in een stedelijk gebied I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1