Dinsdagavond 27 januari in AF-centrum Een veel bewogen en zeer druk jaar ligt achter ons Actie van bewoners lawn o drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen Waddinxveners kunnen nog één keer meepraten over toekomst van ons dorp Vondel Oranjewijk Loco-burgemeester H. Huizer: WONINGEN (brom)fietsers in de Passage EENED-SERVICE Doorgaande verbinding voor Opnieuw een filmvertoning in ’t Ketelhuis Raadsfractie Progressieven WIM VAN BREEMEN (39) VOLGT RENE HOLL OP GEMEENTE VORMT EEN OVERLEG COMMISSIE VOOR HUUR- HOORZITTING Onafhankelijk Nieuwsblad STRUCTUURPLAN DE TAPIJTSPECIALIST MAKELAARSKANTOOR RIJNLAND B.V. v. d. LINDE MINI MASTER MIND f 4.95 ECHTE PERS Electric Engineering Nederland B.V. |llllllll|IIIHI|IIIHIUI»llllirUIIII|llllllltllllllHIIII.IIII HERENHUIZEN EENGEZINSWONINGEN FLATS BUNGALOWS Weekblad voor Waddinxveen Dinsdag 27 januari, AF-centrum, 20.00 uur. 31e JAARGANG NR. 1444 DONDERDAG 22 JANUARI 1976 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 leuk voor in de auto. (Advertentie) Waddinxveen, Dorpstraat 38 Boskoop, Zijde 3 (Advertentie) ning en de woningbouw voor de tweede maal (na een dikke twee jaar) een WADDINXVEEN In een van de laatste vergaderingen van het college van Bur gemeester en Wethouders van Waddinxveen is onder meer aan de orde geweest een voorstel inzake de verkeersafwikkeling van de Passage. Het voorstel hield in een oost-west verbinding van de dienststraat Juliana van Stol- berglaan richting spoorwegovergang Kerkweg-west, met de navolgende mogelijk heden: een doorgaande weg geschikt voor auto’s voetpad; uitsluitend een voetpad; uitsluitend een pad van plm. 4 meter breedte voor voetgangers en (brom-) fietsers. Het college heeft aan de laatste mogelijkheid de voorkeur gegeven. WADDINXVEEN Komende dinsdagavond 27 februari wordt in het Anne Frank-centrum door de raadscommissie voor de ruimtelijke orde- openbare hoorzitting gehouden over het gemeentelijk structuurplan. In dit plan wordt aangegeven hoe Waddinxveen er in de toekomst moet gaan uitzien. Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht 01821-1658 REPARATIE T.V. - AUDIO - HUISH. APPARATEN sen dit ieder op zijn eigen wijze met volle inzet doen. Wij spreken de hoop uit dat deze werk wijze ook in het komende jaar zal wor den voortgezet. In dit verband zou ik gaarne in mijn wens ook willen betrekken de heren stenografen, die al onze raadsbespre- kingen in de verslagvorming vastleggen. Ook tot de pers zou ik van deze plaats willen zeggen dank voor uw medewer king in het afgelopen jaar. Ik hoop dat de relaties ook in dit nieuwe jaar goed zullen zijn en dat door een juiste ver slaggeving onze bevolking bij het wel en wee van ons raadsgebeuren betrok ken blijft. Ik zou dan nu gaarne willen eindigen met de bede dat God u allen in uw gemeentelijke activiteiten maar ook in de onderlinge relaties en in uw gezins leven Zijn zegen zal schenken en wens u allen gaarne een in alle opzichten voorspoedig 1976 toe.” Inl.: Kanaalstraat 12, Waddinxveen, Tel.: 01828 - 2028 of 6283. naar wat Voor een ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727 - 2834. ZONDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112. Apotheek: Dienstdoende arts. Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898. WADDINXVEEN Weer een heel weekend film in 't Ketelhuis, dit keer afgestemd op de uitkomst van de ge houden enquette. En weer met de be doeling om er achter te komen of de opzet van een bescheiden bioscoop in De Bonkelaar straks wel gerechtvaar digd is. Dus ook weer een equette. De hoofdfilm is dit keer ”Een handfull Karlek". Een film waarvoor rustig re clame mag worden gemaakt, dit keer hebben we niets met de gevestigde bios copen te maken. We kunnen nu ook over meerdere films welke openbaar mogen worden vertoond beschikkken", aldus coördinator B. A. Schuurman Hess. Toegangskaarten voor een HANDVOL LIEFDE f 3,50 per persoon; entree vanaf ongeveer 15 jaar. Programma: vrijdag 30 januari 20.00 uur Een hand vol liefde; zaterdag 31 januari 13.30 uur Vele cijfers Stad en Landschap heeft vele cijfers op een rij gezet, onderzoekingen gedaan en studie gemaakt van ’t wonen en wer ken in Waddinxveen, van het verkeer en van het landschap, van de recreatie, van de land- en tuinbouw. Daar zijn aanbevelingen uit voortgekomen voor wat er in de toekomst allemaal gedaan zou moeten worden. Resultaat van stu die en onderzoek was een 140 pagina’s tellende discussienota, die twee jaar ge leden - in september 1973 - eensgezind de bevolking deed concluderen dat Wad dinxveen uit moet groeien tot een dorp met ten hoogste 25.000 inwoners en dat nieuwbouw voor de voornamelijk eigen inwoners gepleegd moet worden in het zuiden, tussen spoorlijn en Ka naaldijk. In de nieuwste versie van het gemeentelijk structuurplan, waarvan de kosten nu al een kwart miljoen gulden bedragen, wordt deze toekomstvisie op korte en langere termijn uitgewerkt. Historie Reeds in september 1969 besloten de Waddinxveense gemeenteraadsleden geld uit te trekken voor het maken van een studie over de toekomstmogelijkheden van dit Gouwedorp. In 1970 en 1971 werden diverse gegevens verzameld en geïnventariseerd. Ër werden studie van rovincies en rijksoverheid - voor zo- 4 l en (brom-)fietsers'en een vrij liggend WADDINXVEEN PSP’er Wim van Breemen (39) heeft het afge lopen weekeinde ”ja” gezegd tegen het raadslidmaatschap. In de gister avond gehouden gemeenteraadsver gadering zijn de geloofsbrieven van deze nieuwe volksvertegenwoordiger, die de plaats gaat innemen van D’66- er mr. R. H. Holl in de raadsfractie van de Progressieven, onderzocht en in orde bevonden. Wim van Breemen, sinds 1968 in Wad dinxveen, stafmedewerker personeels zaken dr. J. Rutgerstichting, consulta tiebureaus voor geboorteregeling en seksualiteitsvragen, vice-voorzitter van de afdeling Waddinxveen van de Ver eniging voor Openbaar Onderwijs en penningmeester PSP afdeling Gouda, kwam tijdens de in 1974 gehouden ge meenteraadsverkiezingen op de prop pen met dit zelfgeschreven verhaal, dat voor hem richtlijn zal blijven in de res terende raadsperiode: Het geven van inspraak aan de bewoners is een mooie kreet. Als lid van een politie ke partij, die werkelijk veranderingen in de samenleving wil aanbrengen, moet je er ook voor zorgen dat die inspraak mogelijk is. De mensen waar het om gaat zullen (Advertentie) WADDINXVEEN In de gisteravond gehouden gemeenteraadsvergadering - de eerste in het nieuwe jaar - heeft loco-burgemeester H. Huizer een terugblik ge worpen op het afgelopen jaar. Staande sprak de heer Hui zer de volgende woorden: ”Een veel bewogen en zeer druk jaar ligt weer achter ons. Een jaar waarin u als raad veel, zeer veel te verzetten hebt gekregen. De ve le zaken, op vaak zeer belangrijke ter reinen, die u te verwerken kreeg eisten de volle inzet van uw persoon, zowel in de vergaderingen van de raad, in de diverse commissies en ook in uw frac ties. Vooral de maanden november en de cember boden de soms overladen agen da’s u een ruime gespreksstof, die vele uren vergaderen hebben gekost. Ik noem slechts de begrotingen, de onroerend- goedbelasting enz. Maar ik weet dat u zich allen hebt la ten leiden door het belang van de ge meente. Diezelfde inzet wordt van ons allen ge vraagd en verwacht in dit nieuw aange vangen jaar. Wat dit jaar ons zal brengen weten wij niet, maar vast staat dat van ons als Het aan de orde zijnd ontwerp-struc- tuurplan is eind vorig jaar gereedgeko men en ter beoordeling toegezonden aan partijen en bevolkingsgroepen, die ge acht worden belangstelling voor deze zaak te hebben. Daarop zijn slechts een paar reacties binnengekomen. Niettemin heeft commissievoorzitter wethouder P. F. J. van Schie nog deze week een beroep gedaan op alle betrok kenen eventueel nog te reageren op dit structuurplan, indien men zich daarmee niet zou kunnen verenigen. Nu de ter mijn voor schriftelijke reacties is afge sloten kan volgende week dinsdagavond in het Anne Frankcentrum mondeling worden gereageerd op het structuur plan, dat na behandeling door de raads commissie voor de ruimtelijke orde ning en de woningbouw in handen zal worden gesteld van de gemeenteraad om - mede aan de hand van de wensen en gedachten van de- Waddinxveners - tot vaststelling van een definitief-con- cept-plan te besluiten. WADDINXVEEN Op verzoek van de staatssecretaris van Volks huisvesting en Ruimtelijke Orde ning hebben Burgemeester en Wet houders van Waddinxveen een over- leg-groep huurders en verhuurders in het leven geroepen. Het doel van de overleggroep is te ko men tot het opstellen van algemene normen ten aanzien van de liggings- factoren van de huurwoningen in de ge meente Waddinxveen. De commissie bestaat uit de volgende leden: D. N. den Adel, Wingerd 157, H. H. Heller, St. Victorstraat 27, C. L. Deij, mevr. Kuipers-Rietbergplantsoen 159, H. Bons, Mozartlaan 105, Th. Burger, Joh. Postlaan 49 en F. G. Bos, Tollenslaan 49. Verder hebben in de commissie zitting een lid c.q. vertegenwoordiger van elk der drie woningbouwverenigingen, van de makelaarskantoren Rijnlanden Kok Beheer, van het architectenbureau Stuurman en van de Stichting Waddinx veense bejaardenhuisvesting. raads- en collegeleden gevraagd wordt het belang van de gemeente Waddinx veen met volle inzet te behartigen. Straks, wellicht spoedig, zal de voorzit tershamer weer berusten in de hand van een nieuwe burgemeester. Wij spreken de hoop uit dat, ondanks alle verschillen van inzicht in politieke aangelegenheden, wij allen als leden van de raad en het college naar beste vermogen ons zullen mogen inzetten voor het algemeen welzijn van onze ge meente. Ik hoop dat onze vergaderingen in een goede en prettige verstandhouding ge houden zullen worden. Tot u heer gemeente-secretaris wil ik mij afzonderlijk richten. U en uw staf van medewerkers in welke rang dan ook wil ik danken voor uw bijstand in bestuur, voorbereiding, besluitvorming en uitvoering. Wij weten dat er veel, ja zeer veel van u gevergd wordt. Wij zijn er ook van overtuigd dat u en uw men- en 15.15 uur Kinder-tekenfilms met popey-Woody en een verhaal van Flint stone’s; 20.00 uur Een handvol liefde. Toegangskaarten' voor de kinder-teken films f 1,per persoon per voorstel ling. ."En handfull karlek", een handvol lief de, is de 10e film van Vilgot Sjöman, een Zweed, welke onder supervisie van Ingmar Bergman in 1963 zijn debuut maakte in "Dagboek” met Ingmar Bergman. Sindsdien is deze leerling van Ingmar zich blijven concentreren op speelfilms. Sjöman maakte o.a. De mi- nares - Het kleed - Mijn zuster, mijn lefde - Ik ben nieuwsgierig geel - Ik ben nieuwsgierig blauw - Jullie liegen - Blo zende Charlie en Troll. Naast Anita Ekström spelen mee Cösta Bredefelt (Daniel), Ingrid Thulin (Inez Crona), Ernst-Hügo Jaregard (Claes Crona), Sif Ruud (Thelka Rehnholm), Evabritt Strandberg (Thérèse), Per Myrberg (Sebastian Rehnholm), Frej Lindqvist (Fritz Frederik Crona). Ook de Nederlandse kritieken zijn vol lof over de artistieke inhoud van deze film. Het is beslist niet teveel gezegd als er word verteld dat dit een van Sjö- mans beste films is. ook de mogelijkheid, de macht, moeten krijgen om de gewenste veranderingen door te voeren. Tot nu toe berust deze macht geheel bij het kapitaal, de grote bedrijven en de banken. Diegenen, die leidende funkties in de gemeenschap heb ben, zullen daarvan voortdurend verant woording af moeten leggen. In de ge meente betekent dit, dat niet alleen de zaken, die in het gemeentebestuur en de raad aan de orde komen openbaar moe ten zijn, maar dat ook de economische machten die op gemeentelijk niveau grote invloed hebben zichtbaar worden (denk maar aan het parkeerterrein naast de Rabobank). De mensen moeten zich be wust worden dat zij veranderingen, wan neer ze dit werkelijk willen, ook werkelijk door kunnen voeren. Alleen gaat dit niet. Daarvoor is samenwerking, solidariteit no dig. Op de scholen moet sociale be wustwording, solidariteit en inzicht in de werkelijke machtsverhoudingen geleerd worden. In onze maatschapij is aantasting van de monopoliale macht vaak alleen maar mogelijk door acties van mensen, die in de knel komen (denk maar aan be drijfsbezettingen. milieuacties e.d.). Een progressieve politieke partij zal deze ac ties niet alleen moeten ondersteunen, maar ze soms zelf op gang moeten bren gen." WIM VAN BREEMEN Vele van de bij ons ingeschreven woningzoekenden hebben wij de afgelopen maanden snel en op efficiënte wijze aan een goe de koopwoning kunnen helpen. Voor diverse gegadigden vragen wij van particulieren te koop: In of in de directe omgeving van Waddinxveen. ver deze betrekking hadden op deze streek - bestudeerd. Door B. en W., de gemeenteraad en deskundigen van buiten de gemeente werd uitvoerig ge sproken over de vorm en inhoud van het structuurplan. Dat leidde in sep tember 1971 tot een opdracht aan Stad en Landschap BV. De opdracht was een rapport over de toekomst van Wad dinxveen tot 1980 en na 1980. WADDINXVEEN In de Vondelvtijk en de Oranjewijk - waar het ge meentebestuur uitbouw' van woningen mogelijk wil maken - is een rond schrijven van bewoners verspreid inzake een actie betreffende de ontwerp- bestemmingsplannen Oranjewijk 1975 en Vondelwijk 1975. De brief werd ondertekend door de heren D. M. Binken (Jan Luykenstraat 19), J, J. van der Hoek (Bilderdijk/aan 30), P. Mate (Jan Luykenstraat 23), J. B. Ver- Aan de ’’buurtgenoten” werd het vol gende geschreven, waarna men over kon gaan door middel van een handtekening sympathie te betuigen. ’’Waarde buurtgenoten, Onlangs ontvingen wij een brief met betrekking tot de ontwerp-bestemmings- plannen ’’Oranjewijk 1975” en ’’Von delwijk 1975”. Bedoelde plannen hou den in, dat aan de achterzijde over de volle gevelbreedte tot een diepte van maximaal 2.75 meter uitgebouwd zou mogen worden. Het is niet aan ons de anonimiteit van de schrijver(s) van bovenbedoelde brief te verklaren vanuit een zekere angst voor herkenning. Het is ook niet aan ons te stellen, dat bewust is geïnsinueerd, noch dat bewust aan feitelijkheden en positieve factoren is voorbijgegaan. Wel willen wij stellen, dat genoemd schrijven in zo’n onvolkomenheid ons hoogst bedenkelijk voorkomt hoeff (Bilderdijklaan 26) en A. A- de Vries (P. C. Hooftstraat 34). Wat zijn namelijk de feiten c.q. de po sitieve factoren: a. Zonder toestemming van de buren mag reeds uitgebouwd worden over een diepte van 2.75 meter en 40% van de gevelbreedte b. Vergroting van het wooncomfort zal meewerken aan het indammen van de negatieve aspecten, die samenhangen met versnelde doorstroming en veran dering van buurtgenoten. c. Duidelijke waardevermeerdering in verhouding tot een verantwoorde inves tering. d. Door vergroting van de woonopper- vlakte c.q. inhoud ontstaan betere mo gelijkheden tot de bouw van een open haard, een kelder, een woonktril, etc. e. Door binnen de gebondenheid van de gemeentelijke voorschriften vorm te geven aan de eigen inzichten over woon comfort, zal het welzijn van ons milieu positief worden beinvloed.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1