de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Kerngroep Ontwikkelings samenwerking kiest voor steun verlening aanOpper Volta Nieuwsblad Onafhankelijk echte Gouwebrug Bloemboetiek Dick Baelde blokkeerde vorige week verkeer de tapijtspecialist iiiiiihiiiiHhB EENED-SERVICE Van der Linde GEMEENTERAAD WWBMNK Thema wintersport veroorzaakte lawine van inzendingen vestigings vergunning fW’iJ pers naar Landbouwontwikkelingsproject in het Sahel-gebied HOGENDOORN in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT voor huizen, flats en bedrijfspanden Pakketten van 5 singles DISCOUNTPRIJS 9.90 DISCOUNTPRIJS 7.90 DISCOUNTPRIJS 9.90 wat een verf! wat een kleur! De daverende dertien 14.90 [LidNBMJ De daverende dertien Carnaval 11.90 DISCOUNTPRIJS 14.90 DE DAVERENDE DERTIEN - Bomans met een glimlach 18.90 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Voor een Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. Waddinxveen, Dorpstraat 38 Boskoop, Zijde 3 I wn Qlas- en P.rfk andel Weekblad voor Waddinxveen EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 31e JAARGANG NR. 1447 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 KINDERDAG 12 FEBRUARI 1976 ïrdaj juWêëT Groensvoorde 16 - Waddinxveen Tel. 3298 ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4,tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 POLITIE 3000/BR AND WEER 2222 Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 WOENSDAG 18 FEBRUARI, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur SLOTOPMERKING Een project zoals in Torna gerealiseerd wordt, heeft in brede - ook internatio nale - kring van deskundigen tot posi tieve reacties geleid. D.m.v. betrekke lijk geringe financiële investeringen, wetenschappelijke begeleiding en men selijke inzet, krijgt een sociaal-econo- misch zeer achtergebleven plattelands gebied in een der armste ontwikkelings landen een gunstig toekomstperspec tief. De verwachting omtrent de voor beeldwerking van het project in Opper Volta en andere soortgelijke landen wikkeiingsprogramma, dat geleid wordt ‘s positief. verbetering van de ossentraktie, uitbreiding met acht maal- boerderijen, invoering van de ezeltraktie, invoering van een spaar- en krediet- susteem. Ook voor deze fase werd vanuit het me definancieringsprogramma een subsidie verstrekt t.w. 337.000,-. De exploitatiekosten van het project werden gedragen door NOVIB en de Katholieke Werkende Jongeren - K.W.J. Het S.N.V. stelde vrijwilligers ter beschikking. Voor het thans lo pende jaar wordt weer een beroep ge daan op de NOVIB voor de exploitatie kosten van het project. WITTE PATERS Toma is de naam van een stadje, onge veer 150 km noord-westelijk gelegen van de hoofdstad Ouagadougou. 5 km van Torna bevindt zich het projectge- bied, bij het dorp Tó. Het project is ge richt op een integrale ontwikkeling van de boerenbevolking wonend in het dis trict Toma-Tougen. Deze ontwikkeling wordt nagestreefd d.m.v.: door een overheidsinstelling genaamd "Organisme Régional de Développe- ment" (ORD). Het initiatief tot het project is in de jaren 1966-1968 tot stand gekomen door de in het gebied aanwezige witte paters. Deze wekten in Nederland de interesse van de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ), die op hun beurt de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) en de Nederlandse Organisatie voor Inter nationale Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB) inschakelden voor de daad werkelijke uitvoering van het project. KWJ tekende, als voor de uitvoering van het project verantwoordelijke or ganisatie, met de Nederlandse Regering een overeenkomst voor medefinancie ring van de eerste fase van het project op 28 augustus 1969. WADDINXVEEN De Gouwebrug in de rijksweg Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht die donderdag ochtend 9.10 uur was geopend, weiger de dienst toen zij weer mqpst worden gesloten. Weldra ontstonden in beide richtingen kilometers lange files auto’s. Om goed tien uur was het gelukt de brug weer dicht te krijgen en kon he. verkeer weer langzaam op gang komen. Inmiddels waren rijkspolitie en politie van de omliggende gemeenten begon nen met het omleiden van het verkeer dat uit de richtingen Rotterdam, Den Haag en Utrecht kwam. De brugwachter heeft de brug met handkracht dicht kunnen draaien. De motoren van de brug konden niet func tioneren omdat dë hoogspanning was uitgevallen. Deze wordt geleverd door de electriciteitsfabriek te Leiden. Zaterdagnacht hebben - vermoedelijk jeugdige - inbrekers de kantine van de voetbalvereniging WSE bezocht. De buit bestond uit twee sloffen sigaretten, veertien pakjes shag, veertig gulden wisselgeld en wat snoepgoed. De waar de van de buit bedraagt ongeveer 150 gulden. De dieven hebben vermoede lijk zaterdagavond al met opzet een klapraampje van de kantine geopend, opdat zij enkele uren later eenvoudiger naar binnen konden. De schuivende lading van een vracht wagen van de firma G. Snel BV uit Bo degraven zorgde dinsdagmiddag rond één uur voor stremmingen en chaos op de Henegouwerweg bij de afrit Gouda/Waddinxveen. De lading bleek slechts met een dun touw en een dek kleed te zijn bevestigd waardoor ruim 40 kratten en vele literflessen op het wegdek velen. De glasschade was aan zienlijk. Het verkeer moest enige tijd wachten totdat de rijkspolitie een rij baan had kunnen vrijmaken. All he! gras 2 kontjes hoog is Staotrtdseengwmxrf Ui HM leger vos werkelozen INI Meneer den Uyi V Unne spijker ot mum» kop Lounedtmimadoen O MeSoezofoon jr fig Ja, Guus ta.allang A-W# MH WADDINXVEEN De ’’Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Wad dinxveen”, voorgezeten door wethouder A. H. van Gent, heeft maandag avond het landbouwontwikkelingsproject in Torna, in het noordwesten van de Afrikaanse staat Opper Volta - dat ligt in het Sahel-gebied - gekozen als doel van het door het gemeentebestuur van Waddinxveen beschikbaar gestelde geld voor ontwikkelingssamenwerking en het bewust maken van de Waddinxveense bevolking daarvoor. Over de uitgangspunten van dit werk elders in dit Week- bald voor Waddinxveen meer. De NOVIB (Nederlandse Organisatie voor Intenationale Ontwikkelingssa menwerking) verstrekte over dit (Wad dinxveense) project de volgende gege vens: Het landbouwontwikkelingsproject in Torna ging in 1969 van start. Het pro- Iject is gericht op de integrale ontwik keling van de boerenbevolking in het district Toma-Tougan omvat o.m.: Ieenvoudig praktisch landbouw- onderricht, Igezondheidszorg, gemeenschapsontwikkeling. Vanuit het medefinancieringspro- Igramma werd in 1969 een bedrag van I 237.000,- beschikbaar gesteld. Gedu rende deze (eerste) fase werden een iandbouwpraktijkschool en twintig modelboerderijen gebouwd. Hier werd de in bovengenoemde punten omschre ven training op theoretische en practi- sche wijze bij de bevolking gebracht. O.a. werden de boeren bekend ge maakt met de ossentraktie. In 1972 bleek er een duidelijke behoefte te zijn aan een uitbreiding van het pro ject door; WADDINXVEEN In Waddinx veen is opgericht een aquariumvereni- ging. Het doel is het bevorderen van de liefde voor de natuur in haar geheel en het aquarium in het bijzonder. De ver eniging tracht dit te bereiken door onder andere: het houden van vergade ringen en lezingen, het geven van voor lichting aan de leden, het vormen van een bibliotheek, het houden van huis- keuringen en het bevorderen van kon takten tussen aquariumliefhebbers on derling. Als dagelijks bestuur werden gekozen: H. A. Grotenhuis (voorzitter), Were- meus Buninglaan 106; G. Taal (secre taris), Schuberthof 15; J. R. van Dijk (penningmeester). Onderweg 63. De contributie werd als volgt vastgesteld: lid 3,50 per maand, jeugdlid (tot 18 ja'ar) 2,50 per maand, inschrijfgeld WADDINXVEEN Voor de zesde keer organiseerden coöperatieve bank- organisaties in België, Frankrijk, Ne derland (waaronder de Rabobank Wad dinxveen), Oostenrijk, West-Duitsland en Zwitserland een Internationale Jeugdprijsvraag. Met het oog op de Olympische Winterspelen in Innsbruck stonden deze keer de wintersporten centraal. Evenals voorgaande jaren bestond de wedstrijd, waarvan in Ne derland de organisatie als vanouds bij de Rabobank berustte, weer uit twee onderdelen. Eerst moesten acht vragen over sport worden beantwoord, terwijl tevens het maken van een werkstukje of tekening tot de opgave behoorde. POSTERS In geheel Nederland gin de jeugd aan de slag, met het gevolg dat er een lawine van meer dan 40.000 inzendin gen binnenstroomde. Nadat de deelne- mertjes hun vragenformuliertje en hun werkstukje bij de plaatselijke Rabo bank hadden ingeleverd, ontvingen zij een kleurige poster die betrekking had op de skisport. Op hun beurt stuurden al die Rabobanken de inzendingen weer door naar de Centrale Bank, want tenslotte waren er nog honderden fraaie prijzen te verdelen. Vervolgens was de beurt aan enkele dames en he ren van de afdeling Publiciteit om zich door die grote berg inzendingen te wor stelen teneinde een voorselectie te ma ken. In eerste instantie werden de deel nemers in twee groepen verdeeld, na melijk één van 13 tot en met 16 jaar en één van 6 tot en met 12 jaar. Omdat er toch nog heel wat verschil bestaat tussen hetgeen een 6-jarig kind pres teert en dat wat een 12-jarige al kan creëren, werd erop toegézien dat van elke leeftijdsgroep een aantal inzen dingen in de eindjurering kwam. Deze procedure wordt ai enige jaren gehand haafd en kan alleen maar worden toe gejuicht. EINDJURERING Die eindjurering die onlangs in Utrecht plaatsvond, geschiedde door het be kende trio Ria Bremer, presentatrice van AVRO’s Televizier en het t.v.- jeugdprogramma "Stuif 's in”, Herman Kuiphof, NOS t.v.-sportverslaggever en Dik Bruynesteyn, cartonist/tekenaar NOS-Sport. Onder de prijswinnaars waren geen Waddinxveense meisjes en Jongens. GOUDA/WADDINXVEEN Voor de handel in gebruikte en ongeregelde goederen is een Vestigingsbesluit afge- kondigd in november. Alhoewel aan alle bekende handelaren in deze soor ten artikelen mededelingen zijn ge zonden door de kamer van Koophan del, kan het zijn dat ook anderen dan normale detaillisten deze handel be drijven. Te denken valt bijvoorbeeld aan de groothandel die zijn oncou rante voorraden spuien aan het pu- bliek. Aangezien deze handel aan stonds niet meer is toegestaan zonder vestigingsvergunning worden degenen die menen voor een zodanige vergun ning in aanmerking te komen aangera den zich vóór 15 februari te wenden tot de Kamer van Koophandel, Westha- ven 52, Gouda, tel. 14877. Ook zonder geldige vestigingspapieren kan voor deze branche een vestigingsvergun- I ning voor die datum worden verkregen. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op maandag 16 februari a.s. in het clubhuis van de speeltuinvereniging ’de Overkant’, hoek Trompstraat/Kromme Esse. Aanvang 8.00 uur. Voor inlich tingen of aanmeldingen kan zich tot één. van bovengenoemde adressen wenden. Volgende week meer over de ze aquariumvereniging. -r- Interieur bloemboetiek Dick Baelde (foto Sjaak Noteboom). Bu4DO/.V/Vf££V Aan de Oranjelaan 36 bevindt zich de bloemboetiek ■var; Dick Baelde. De vrijdag 16 januari geopende zaak is in staat aan al uw Ub/oemwensen te voldoen en bloemadviezen te geven. Goed om te weten nu Va- Uentijndag (zaterdag 14 februari) nadert. praktisch en eenvoudig land- bouwonderricht, verbetering van voedingsgewoonten en huishouding, gezondheidszorg, gemeenschapsontwikkeling. Het project heeft uiteindelijk tot doel een verhoging van het inkomen van de betrokken boerenfamilies, hun sociaal- economische onafhankelijkheid en hun welzijn in het algemeen. Het project maakt deel uit van een regionaal ont- Nostalgia FroncbCoyo- WiBampie AndrovonDutn Resettritey Imchln x voe wanna hemp - v -fiorwyM -V PaftfctfA Peorty Jjr J SMMÜtD Roty8yAnor«$ Almost persuaded W Vliegen ais een vogel PotorSchoop Onweet Pcbdohlip I don’t wanna ptey honse Sarboro Roy You mH my heart entire FnDav«y JW'W Let's twist again YoUowGoldsn wl*** Happy-HoUday - q

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1