Tapijt specialist Bijna 600 handtekeningen tegen bebouwing groen stuk Juliana van Stolberglaan de pater - makelaardij b.v. waddinxveen R i ■i ÜilM BOOT BODEGRAVEN Samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum in april/mei in gebruik V Onafhankelijk Nieuwsblad Boekhandel Veldwijk Officiële opening als hele school klaar is GERT EN HERMIEN echte Kleuren T.V. verboom makelaardij b.v. Kijk voor een goed boek de tapijtspedalist iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih Van der Linde Heemskerk B.V. pers BROUWER b.v. BROUWER b.v. EENED-SERVICE I Ih Iw Eerste paal voor uitbreiding van huishoudschool is dinsdag geslagen in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats en bedrijfspanden met 100% service O ALTIJD KORTING |F I KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN X •- 1 Voor een Waddinxveen, Dorpstraat 38 Boskoop, Zijde 3 tel. 01828-2309, b.g.g. 01828-2723 of 01821-2268 naar T l/e/e rollen tapijt in voorraad. vanaf 49,(400 cm breed) DAT BETEKENT VOORDELIGE AANBIEDINGEN. Nesse 32-34, Waddinxveen, telefoon 2285 Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. if Centrum van fabrikage import en verkoop F Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 19 FEBRUARI 1976 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 31e JAARGANG NR. 1448 HET BEKENDE RADIO- EN T.V.-DUO treden op in Boskoop Zie voor informatie advertentie pag. >4 /erlangend uitziet naar de definitieve en ruimere huisvesting. commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw. Wendt U zich daarom voor de verkoop van Uw pand tot: Leerlingen van de huishoudschool slaan het slaan van de eerste paal voor de uitbreiding ••1 Wegens onze snelle omzet vragen wij met spoed woningen te koop! Vele van onze vaste relaties hielpen wij in korte tijd aan een passend woonhuis. Toch zijn er nog een groot aantal cliënten die op een aanbieding van ons wachten. DONDERDAG 26 FEBRUARI in de grote beurshal van Florida. drs. M. Verhoog tijdens de dan te houden docentenvergadering. Woensdag 21 en donderdag 22 april: Verhuizing naar de nieuwe samen werkingsschool voor HAVO/ Atheneum. Vrijdagavond 23 april: Kijkavond voor commissie van bestuur, besturen vereniging voor voortgezet onderwijs in samenwer kingsverband, rector en docenten, gemeenteraadsleden, gemeente ambtenaren en oudercommissie. In de school zullen films van de bouw worden vertoond, terwijl er muziek zal worden gemaakt. Er kan een woord gesproken worden. Maandagavond 26 april Kijkavond voor de ouders. Maandag 3 en dinsdag 4 mei: Sportdagen voor de leerlingen van de Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 Financiering mogelijk Tevens demonstratie nieuwste videorecorder. Nu met hoge inruil Julianastraat 6 Waddinxveen Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 ■/oto Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboomj. t H De plannetjes voor het niet ongemerkt voorbij laten gaan van de ingebruik name van de nieuwe samenwerkings school voor HAVO/Atheneum, die [hans in diverse schoolgebouwen is ge huisvest, kwamen ter sprake op de dinsdagavond voor de eerste maal in Ket openbaar vergaderende commissie Lan bestuur van deze school. PROGRAMMA Besloten werd vijfduizend gulden be schikbaar te stellen om de geplande WADDINXVEEN De door de commissie ’’welzijnszaken” van de fractie rusting over de plannen uit en werkten een alternatief plan uit om het betreffende i en er een 'groenebestemming aan te geven, waar van hun school gade. I lB j ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts ZONDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66,tel. 2078 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71 tel. 01727-2834 Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 samenwerkingsschool. Woensdag 5 mei Feest voor de leerlingen op school. 1000 LEERLINGEN Hoewel er bij het neerzetten van de samenwerkingsschool voor HAVO/ Atheneum aan de Sniepweg wordt ge sproken van een eerste en een tweede bouwfase (inclusief de sporthal, waar voor de aanbesteding in mei is gepland, zodat de eerste paal daarvoor een maand later de grond in kan) wordt de school in één keer neergezet. De school kan straks 1000 leerlingen huisvesten en omvat onder meer 27 algemene theorie lokalen, 5 theorie-vaklokalen, 6 vak lokalen, 3 gymnastieklokalen, 3 bete gelde oefenplaatsen a 800 vierkante meter, rijwielberging met 1000 plaatsen en voorts directie-, administratie- en doktersruimten. De hele schoolgaat 5,1 miljoen gulden kosten. TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort WADDINXVEEN De samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum zal in april/mei feestelijk in gebruik worden genomen. De festiviteiten rond het gereed komen van de eerste fase van de nieuwbouw aan de Sniepweg zullen over een paar weken worden uitgespreid. In 1977, als de hele school er staat, vindt de officiële opening plaats. festivititeiten te kunnen uitvoeren. Met een bijdrage van duizend gulden van de commissie is er voor de fees telijke ingebruikname van de eerste fase zesduizend gulden in kas. Het programma ziet er onder voorbehoud zo uit: Dinsdagmiddag 6 april om twee uur: Technische oplevering van de school. Woensdagavond 7 april: Overdracht van de school door de commissie van bestuur aan de rector flats. Bij nadere beschouwing van het stuk grond leek dit voor ons onaanvaard- taan. ”Een kleine berekening leert, dat baar. omda’de bewoners van Souburgh en de Prins Bernhardlaan door deze hoog bouw in de direkte nabijheid van hun woningen nog meer geïsoleerd zouden ra ken. dan zij al waren. Bovendien dachten wij, dat de Waddinxveense bevolking on- tien procent' inwoners' derhand wel genoeg kreeg vanflatbouw. 2.., di. -l-I. !n een schrijven aan de fraktie van de ken hebben, er tachtig procent tegen de progressieven spraken wij onze veront- flatbouwplannen zijn, dit toch wel iets zegt over de algemene opinie over dit door de bejaarden, maar daarnaast nog probleem”, aldus de commissie ”wel- BRIEF De aan de raadscommissie aangeboden handtekeningen gingen vergezeld met de volgende brief: "In de zomer van het jaar 1975 werden wij, als begeleidingscommissie "welzijns zaken van de progressieve fraktie. gecon- hand- fronteerd met de plannen ven het gemeen tebestuur om het stukje gond aan de Juli ana van Stolberglaan tegenover Boon- WADDINXVEEN Dinsdagmiddag is de eerste paal geslagen voor de litbreiding van de christelijke school voor LHNO De Rank (huishoud school) aan de Esdoornlaan. Dat gebeurde door de voorzitter van de louwcommissie, de heer J. v.d. Berg. De in 1960 als ’’sluisjesschool” >estarte huishoudschool heeft zich in de loop der jaren behoorlijk litgebreid. Door het ruimtegebrek moet er school worden gehouden in ie Ontmoetingskerk en in het Gereformeerd Verenigingsgebouw. De litbreiding is met ingang van het nieuwe schooljaar klaar. Het zal iuidelijk zijn dat directrice mej. L. C. van der Bijl, die ook nog heeft ieelgenomen aan het slaan van de eerste paal voor de uitbreiding, van de Progressieven in de Waddinxveense gemeenteraad is de handtekeningen actie tegen het eventueel bebouwen van het stuk groen tegenover garage Boon- stuk grond onbebouwd te laten stoppel aan de Juliana van Stolberglaan afgesloten met het aanbieden van deze "L handtekeningen tijdens de dinsdagmiddag gehouden vergadering van de raads- door de bejaarden in plaats van nog meer - - - - - 6 6 geïsoleerd te raken, juist wat meer bij het Waddinxveense gebeuren betrokken zou den kunnen worden. In het Weekblad voor Waddinxveen is uitgebreid aandacht ge schonken aan onze visie. Hierbij treft u enige stukken alsmede een tekening aan. die onze bedoeling duidelijk weergeven. Daar wij meenden, dat de bejaarden in Waddinxveen zich zelf in de eerste plaats maar eens moesten uitspreken over de plannen, hebben wij een handtekeningen actie bij alle georganiseerd wonende be jaarden in Waddinxveen gehouden. Wij hebben bij alle bejaarde bewoners van Souburgh. de Prins Bernhardlaan, het Anne Frankhuis, het Kuipers Rietberg- plantsoen en de Peter Zuidlaan een sten cil afgegeven en hen verzocht, wanneer zij tegen flatbouw waren een handtekening te plaatsen. Bovendien hebben wij een klein fdoor gebrek aan mankracht) aantal willekeurig gekozen straten in Waddin- veen op dezelfde wjjze bewerkt. Wij willen u, als commissie, die tenslotte het advies over de bestemming van het stuk grond moet uitbrengen, het resultaat van de actie overhandigen, in de hoop, dat de uitkomst u. net als ons, zal doen vast stellen. dat het stuk grond aan de Juliana van Stolberglaan EEN GROENE BE STEMMING MOET KRIJGEN". Meegedeeld is dat er 573 handtekenin gen zijn geplaatst, in de eerste plaats door diverse inwoners uit XVaddinx- veen, die van mening zijn, dat het stuk grond aan de Juliana van Stolberglaan, tegenover Boonstoppel, een ’’groene” bestemming moet krijgen. Van de ca. 330 bejaarden, die bezocht zijn en thuis werden getroffen, teken den er 295. Treffend en ook voor de hand liggend hierbij is, dat alle bereik bare bewoners van Souburgh een 1 tekening plaatsten. Uit de willekeurig gekozen straten, waarbij een kleine 300 adressen benaderd konden worden, stoppel te bebouwen met woon-of kantoor- kwamen 213 handtekeningen. Daar- - J- - L naast tekendert nog 65 mensen spon- I van de ca. 630 bezochte mensen er 508 tekenden. Dat wil zeggen tachtig pro cent. (De 65 geselekteerde onderteke naars laten wij hierbij buiten be schouwing). Wij menen, dat wanneer er van de ca. 1' van Waddinxveen, die zich uitgespro-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1