Plezier tijdens kennismaking de pater - makelaardij b.v. waddinxveen I L Rabobank C9 Nieuwsblad Onafhankelijk echte Mr. A. G. Smallenbroek van Harmelen naar Waddinxveen KLEUREN TELEVISIE Heemskerk bv ’n DATSUN? EENED-SERVICE I pers naar Van der Linde de tapijtspecialist Debat Kombrink en Schaefer over ’’kopen of huren” Weekblad noemde zijn naam C. A. van der Hooft stuurt telegram INSTALLATIE BURGEMEESTER OP 16 MAART herenhuizen ééngezinswoningen flats bungalows Makelaarskantoor Rijnland b.v. S i h Uw Televisiedokter per 1 maart 1976: in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats en bedrijfspanden AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG r Bij de Rabobank gelden de navolgende rentetarieven IllilIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllW Voor een SRECIAL^PanViEDING Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. 11 4°/o Gewone Waddinxveen, Dorpstraat 38 Boskoop, Zijde 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 4566. T J Weekblad voor Waddinxveen 31e JAARGANG-Nr. 1449 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 DONDERDAG 26 FEBRUARI 1976 (ADVERTENTIE) 6°/o Kanaalstraat 12, Waddinxveen, tel.: 01828-2028 of 6283 DAN c 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel.4162 Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 POLITIE3000/BRANDWEER 2222 WESTHAVEN 55 SHOWROOM: J GOUDA VEERSTAL 30 TEL.:01820 - 13933 20857 Dorpstraat 33, Waddinxveen Telefoon 2218 Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 w 6 °/o Spaarrekeningen met een opzegtermijn van 24 maanden 5!4 °/o Depositobrieven aan toonder met een looptijd van 2 jaar Spaar-Premie-Boekje 4% Spaarrekeningen met een opzegtermijn van 3 maanden 414 °/o Spaarrekeningen met een opzegtermijn van 6 maanden spaarrekeningen 5 °/o Spaarrekeningen met een opzegtermijn van 12 maanden 6% °/o Termijnplanbrieven aan toonder met een looptijd van 4 jaar 7% °/o Spaardepotbewijzen op naam met een looptijd van 4 jaar 7% °/o Termijnplanbrieven aan toonder met een looptijd van 5 jaar vast 7% °/o Spaardepotbewijzen op naam met een looptijd van 5 jaar vast 7% °/o Termijnplanbrieven aan toonder met een looptijd van 7 jaar vast 8% Spaardepotbewijzen op naam met een looptijd van 7 jaar vast 5 Vele van de bij ons ingeschreven woningzoekenden hebben wij de afgelopen maanden snel en op efficiënte wijze aan een goedkope koopwoning kunnen helpen. Voor diverse gegadigden vragen wij van particulieren te koop: Zuidhollandse gemeenten Benthuizen en Moerkapelle. Lid van de VVD. ’’Iedere Nederlander heeft het recht en de mo gelijkheid naar het ambt van burgemees ter te solliciteren. Respect voor de taak van de commissaris van de Koningin en 100 procent ruimte willen latend aan de minister van Binnenlandse Zaken weer houden mij in al dit soort zaken mede delingen te doen, die daaraan afbreuk zouden kunnen doen”. MR. A. G. SMALLENBROEK (39), burgemeester van de 7.000 inwoners tel lende Utrechtse gemeente Harmelen. Lid van de ARE. ”ik heb gesolliciteerd. Bij die mededeling wil ik het laten”. VANAVOND DONDERDAG ANNE FRANKCENTRUM, 20.00 UUR WADDINXVEEN In het Weekblad voor Waddinxveen van zeven weken ge leden (donderdag 8 januari) stonden op de voorpagina vijf namen genoemd van burgemeesters, die voor het eerste bur gerschap in onze gemeente hoge ogen gooide. Onder die namen bevond zich ook die van Harmelens burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, die per dinsdag 16 maart in Waddinxveen is benoemd. Het volledige lijstje met namen in het Week blad voor Waddinxveen, waarover later in de regionale pers heel wat werd ge speculeerd, zag er zo uit: J. W. BOL (55), burgemeester van de rond 10.000 inwoners tellende Noordhol- landse gemeenten Medemblik en Opper does. Lid van de ARP: ”Ik heb inder daad interesse. Waddinxveen is een mooie, aantrekkelijke gemeente. Vorig najaar (1975) heb ik er rond gekeken. Er is in die gemeente nog wel wat te doen, dacht ik, hoe moeilijk het ook zal zijn een man als de heerC. A. van der Hooft op te volgen”. K. DORSMAN (52), de in Hippolytus- hoef wonendé burgemeester van de 8.000 inwoners tellende Noordhollandse gemeente Wierin^en. Lid van de Partij van de Arbeid, maar afkomstig uit protestants-christelijke kring. ”U verrast mij met uw telefoontje. Maar ik zou het verrekt leuk vinden, eerlijk gezegd. Ik ken Waddinxveen - ik ben geboren in Scheveningen, Aerkte in Leidschendam als wethouder - door en door”. J. TEN HEUVELHOF (57), bur gemeester van de bijna 10.000 inwoners tellende Zuidhollandse gemeente Hazers- woude. Lid van de ARP. ”Ik geef op uw vraag geen antwoord. Naar mijn mening 'behoren sollicitaties naar het burgemees tersambt in de prive-sfeer te blijven. En die privacy wil ik met welke mededeling van mij dan ook niet aantasten”. I. J. P. KEIJZER (42), burgemeester van de tegen de 10.000 inwoners tellende Voordat men gisteravond met elkaar in gesprek zou raken werd er in huize Smallenbroek geposeerd voor de lens van onze fotograaf Sjaak Noteboom. Van links naar rechts CDA-wethouder P. F. J. van Schie, progressieven- wethouder A. H. van Gent, mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek, mr. A. G. Smallenbroek, gemeentesecretaris H. Jenné en loco-burgemeester H. Huizer. De vroegere AR-radicaal Smallen broek, zoon van wijlen de oud-minister van Binnenlandse Zaken J. Smallen broek, is lid van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en belijdend lidmaat van de Gereformeerde Kerk. Hij is ge trouwd en heeft drie kinderen: Jan Ger- ben (9), Joost (7) en Agnita (4). Zijn benoeming gaat in op dinsdag 16 maart, ’s Middags zal Waddinxveens nieuwe eerste burger in een in het Anne Frankcentrum te houden gemeente raadsvergadering worden geïnstalleerd. LAAT IN DE MIDDAG Het was gistermiddag al na vieren toen Zuidhollands commissaris der Konin gin, mr. M. Vrolijk, Harmelens burge meester kon opbellen met de medede- jaarlijks ling dat zijn benoeming’n feit was. Ko ningin Juliana heeft de voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, en kele dagen geleden in haar vakantie adres in het Oostenrijkse Lech gete kend. De naam van de heer Smallen broek kwam via het Weekblad voor Waddinxveen van donderdag 8 januari begin dit jaar kneusde hij zijn liriker- voor het eerst in de publiciteit. Op dat "::1 r‘ moment namen ingewijden nog aan dat de PvdA-burgemeester van het Noord hollandse Wieringen, K. D. Dorsman, zou worden benoemd. Hij schijnt ook op de eerste plaats van de drie namen tellende aanbeveling van mr. Vrolijk te hebben gestaan. Achter de schermen hebben ARP en PvdA behoorlijk touw getrokken om de vacante functie van burgemeester van Waddinxveen. Gisteravond al hebben loco-burge meester H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging), de wethouders A. H. van Gent (Progressieven) en P. J. F. WADDINXVEEN Oud-burgemeester C. A. van der Hooft en zijn vrouw heb ben gisterendirect na het bekendworden van de benoeming van Harmelens burge meester mr. A. G. Smallenbroek tot bur gemeester van Waddinxveen een telegram gestuurd waarin zij het nieuwe Waddinx- veense burgemeestersgezin van harte ge lukwensen. WADD1NXVEEN/HARMELEN De burgemeester van het 7000 zielen tellende Utrechtse Harmelen, mr. A. G. (Bert) Smallenbroek (39), wordt de nieuwe burgemeester van Waddinxveen. Hij volgt in die functie de heer C. A. van der Hooft, die op Nieuwjaarsdag met pensioen is gegaan en sinds die tijd in het Gelderse Doorwerth woont, op. De vroegere AR-radicaal Smallen- van Schie (CDA) en gemeentesecreta ris H. Jenné een kennismakingsbezoek afgelegd in huize Smallenbroek aan de Dammolen 68 in Harmelen. De heer Huizer deelde later mee dat er niet over zakelijke aangelegenheden de gemeente betreffende is gesproken. Wel is afgesproken dat mr. Smallen broek en zijn vrouw A. H. Smallen broek-van Eek volgende week dinsdag middag om twaalf uur een bezoek aan het Waddinxveense gemeentehuis zul len brengen. Daarna gaat het burge- meesterspaar naar het Provinciehuis om de eed af te leggen en trouw te beloven tegenoverstaande de commis saris der Koningin, mr. Vrolijk. Mr. Smallenbroek gaat in Waddinxveen j ruim 107.000,- verdienen (inclusief sociale lasten). SPORTIEF Mr. Smallenbroek is een bijzondere sportieve figuur. Tot voor kort speelde hij tennis en nam ook deel aan de com petitie. Daarnaast houdt hij veel van skiën. Tijdens de wintersportvakantie onderarm. Hij heeft een grote politieke belangstelling. In de tweede helft van de jaren zestig behoorde hij tot de kerngroep AR-radicalen. De op het dagblad Trouw en de Volkskrant ge abonneerde mr. Smallenbroek kreeg na zijn benoeming direct een telegram van oud-burgemeester C. A. van der Hooft en zijn vrouw en talrijke tele foontjes en bloemstukken vanuit Wad dinxveen en Harmelen. Daar ziet men deze eerste burger node na vier en een halfjaar vertrekken. Maar hij laat dan ook - hoewel het werk natuurlijk nooit af is - een financieel gezonde gemeente achter. in of in de direkte omgeving van Waddinxveen. Inlichtingen: VL n n n I f 1 7 I m H 4 z, 1 1 U 3 AO i' 2 1 U 2 jdi •’Ml

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1