’’MIJN BENOEMING IS EEN HELE PROMOTIE, DAT BESEF IK GOED Waddinxveens nieuwe burgemeestersgezin Waddinxveens nieuwe burgemeester mr. Bert Smallenbroek: Mr.ALBERT GERHARD SMALLENBROEK (39) Nieuwe eerste burger wil een vast spreekuur door BERT J. WOUDENBERG 99 RECEPTIONISTE opleidingen pont GOUDA ÏL (Foto Sjaak Noteboom) DONDERDAG 26 FEBRUARI 1976 i veranderd van een Utrechts dorp met o een tekort van drie ton in een gemeente verhouding toch heel behoorlijk uit de bus”. de Tweede Wereldoorlog en in die tijd ook volstrekt terecht”. RAMP U bent maar vier en een half jaar bur gemeester van Harmelen geweest. Mag Waddinxveen op een langere periode rekenen? "Of ik Waddinxveen als mijn eind bestemming zie? Ik hoop niet dat de ge meente Waddinxveen dat moet onder gaan. Dat zou een ramp zijn”. Wij weten niet wat uw aspiraties zijn. ”Je zou ook weer terug kunnen gaan naar een kleinere gemeente. Voor beide partijen lijkt me het een gezonde zaak dat ik in Waddinxveen mijn pensioen niet haal. Maar laten we wel zijn: Ik ben nog niet eens geïnstalleerd, waar praten wij eigenlijk over. In ieder geval zal ik veel langer in Waddinxveen blijven dan ik in Harmelen ben geweest”. ken door telefoontjes. In huis on dergaan Jan Gerben (9), Joost (7) en Agnita (4) de opeens ontstane be langstelling als iets fijns. In huize Smallenbroek zijn wij een kleine drie uur gebleven. We hebben journalisten en fotografen van diverse kranten in-en uit zien lopen. Maar tegen acht uur ’s avonds moest iedereen de woning weer hebben verlaten om mr. Smallenbroek en zijn vrouw in rustige sferen te kunnen laten kennis maken met het Waddinx- veense college van Burgemeester en Wethouders, dat onder aanvoering van loco-burgemeester H. "Huizer en in ge nen de anti-revolutionaire Kamer fractie. Op elk kabinet is kritiek uit te oefenen. Maar gelet op de moeilijke tijd^ waarin *we^ leven^komt ,het naar rOndkijken. Dat heb ik heel bewust niet gedaan .Toevallig ben ik er vorige week doorheen gereden. Dat vond ik hele maal niet leuk”. Dit is Waddinxveens nieuwe burgemeestersgezin. Van links naar rechts Joost (7), mevrouw Tineke Smallenbroek-van Eek, mr. Bert Smallenbroek, Agnita (4) en Jan Gerben 9 ’’Dat is vier en een half jaar geleden. Ik wil niet ontkennen dat het in het ambt een snelle benoeming wordt genoemd, mijn nieuwe post in Waddinxveen”. ’mr. Smallenbroek solliciteerde eind juli vorig jaar naar de op 1 januari van dit jaar vrijgekomen functie van burgemeester van dit Gouwedorp en nadat de gemeen teraad op woensdag 13 augustus 1975 een profiel schetste van de nieuwe eerste burger had gemaakt ontvangen door Zuidhollands commissaris der Koningin mr. M. Vrolijk voor ”een zeer lang, plezierig en heel diepgaand gesprek”. Harmelens burgemeester: ”Ik geloof niet dat het juist is dat ik het tijdstip noem waarop dit onderhoud plaats vond. Dan zou ik hebben aangegeven de tijd die de minister van Binnenlandse Zaken, prof, mr. W. F. de Gaay Fortman, nodig heeft gehad voor deze benoeming en ik geloof niet dat het correct is dat ik daarover spreek”. Toen begon voor de heer Smal lenbroek een periode van wachten, die echter begin februari leidde tot een ge sprek met minister prof. mr. De Gaay Fortman. AR-RADICAAL Kunt u iets over uzelf vertellen. ”In mijn periode dat ik in de politiek actiever was dan dat ik nu ben heb ik meegedraaid in de werkgroep van AR- radicalen. Ik zat in de kerngroep, waar van ik ook als woordvoerder optrad. Mijn opvatting is dat het kabinet-Den Uyl mede mogelijk is geworden van de In Waddinxveen staat de door oud- burgemeester van der Hooft bewoonde ambtswoning ’’Piasrode” aan de Sniep- weg leeg. "Hier in Harmelen heb ik mijn eigen koophuis. Ik zal over de huisvesting van mijn gezin met het college van Burgemeester en Wethouders spreken. Dit huis heb ik tijdens mijn ambts periode laten bouwen en het is geschikt voor (grote) ontvangsten en dus in feite een ambtswoning. Voor het niet staan te trappelen voor een ambtswoning heb ik ook mijn motieven. Ik vind dat in een periode als deze de salarissen van bur gemeesters zodanig zijn dat mijns in ziens best daarvan een eigen huis kan worden gekocht, dat representatief is. De gemeente kan dan het in een ambts woning gestoken geld vrijmaken voor de gemeenschap. Maar van het begin af aan ben ik ten aanzien van een ambtswoning een buitenbeentje ge weest. Ambtswoningen zijn er van voor WADDINXVEEN De nieuwbenoem de burgemeester van Waddinxveen, mr. Albert Gerhart Smallenbroek, werd op 1 oktober 1936 in Elburg geboren. In 1941 verhuisde hij naar Assen, waar zijn vader - de latere minister van Binnenlandse Za ken J. Smallenbroek (kabinet-Cals, april 1965-november 1966) - inspecteur der be lastingen werd. In de Drentse hoofdstad bracht Bert Smallenbroek zijn jeugd- en schooljaren door om vervolgens de mili taire dienst in te gaan en te gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1959 begon hij met zijn studie rechten en notariaat, die in 1964 succesvol werd afgerond. Waddinxveens nieuwe eerste burger werd daarop kandidaat-notaris in Putten en - anderhalf jaar later - in Utrecht. Per 15 mei 1968 trad de heer Smallenbroek in dienst van de gemeente Utrecht, waar hij de juridische, finan ciële en organisatorische kant in handen had van Hoog Catharijne. ’’Projectleider heet dat tegenwoordig”, zegt hij er zelf van. De heer Smallenbroek werd op 1 au gustus 1971 benoemd tot burgemeester van de Utrechtse gemeente Harmelen. Een lieflijk dorp met nu 7.000 inwoners. ”lk ken Waddinxveen op dat punt hele maal nog niet. Daar heb ik geen oordeel over. Het is natuurlijk altijd een risico als je naar een andere gemeente gaat dat je voorganger (met de wethouders en de gemeenteraadsleden) zoveel ge daan heeft, dat het er op zou lijken dat er weinig meer voor handen zou zijn om te doen”. Hoe is uw opstelling tegenover de bevolking? "Die is bij mij altijd van harte welkom. Ik ben niet iemand die toezeggingen doet die niet zijn waar te maken”. In Harmelen houdt u voor de bevolking elke vrijdagmorgen spreekuur. Oud- burgemeester Van der Hooft deed daar niet aan. Hij was -'■zei hij - voor de be volking altijd te spreken. ”Als het college van Burgemeester en Wethouders het daar mee eens is ben ik ook in Waddinxveen van plan een vast spreekuur voor de burgemeester in te voeren. In Harmelen hebben ook de wethouders een vast spreekuur. Mijn nieuwe wethouders zal ik ver tellen welke voordelen zo’n spreekuur heeft en natuurlijk ook welke nadelen. En als iemand bijvoorbeeld op zo’n vast spreekuur niet kan komen, dan kan er wellicht een andere afspraak ge maakt worden. Maar ik ben van mening dat ook een burgemeester recht heeft op een stuk privé-leven en dus zoveel mogelijk afspraken maakt tijdens het dagelijks werk. Het is geen drempel voor de bevolking zo’n vast spreekuur voor de burgemeester overdag? ”In Harmelen in ieder geval niet. Maar je moet ook proberen een eventuele Waddinxveen genoeg te doen valt”, drempel zo laag mogelijk te maken". Wij dachten dat de problematiek van ons Gouwedot^ (met een sluitende begroting) er éen is van een gemeen te, die met meer groeit, maar met een reeks voor een inwonertal van ruim 20.000 te ruime voorzieningen. Het gesprek wordt onderbroken door de telefoon. Dat is overigens ruim een uur na het bekend worden van de benoeming natuurlijk niet zo bijzonder. Nu is het echter mevrouw Lous Oosterbroek- Waagmeester, fractievoorzitster van de VVD in de Waddinxveense gemeente raad, aan de lijn. Zij feliciteert mr. Smal lenbroek met zijn benoeming. Wij vatten het gesprek weer op en brengen ter spra ke dat de Waddinxveense gemeenteraad op woensdag 13 augustus 1975 in meer derheid (Progressieven en VVD met sa men 10 van de 19 zetels) zijn overduide lijke voorkeur voor een niet-confessio- nele burgemeester heeft laten blijken. Binnen het Christen-Democratisch Appél (CDA) neemt de partij van mr. Smallen broek, de ARP, twee zetels voor haar rekening. Hoe kijkt hij daar tegen aan. ”Ik ben benoemd als burgemeester van Waddinxveen en ik ben lid van de ARP. Ik zou het een aantasting vinden van het recht van de Kroon als ik wat zeg over de politieke verhoudingen in de Waddinxveense gemeenteraad en mijn politieke gezindte. Dus doe ik dat niet, staatsrechtelijk opgevoed als ik ben en stammend uit de anti-revolutionaire school. AR-Kamerlid Schakel zou zeg gen "gepokt en gemazeld”. Hoewel ik uw vraag heel goed begrijp zal ik daar niet op antwoorden. Op het moment dat ik hierover zou gaan praten stort ik me in de Waddinxveense politieke verhoudingen en ik vind dat ik mij daar buiten heb te houden. Daarnaast is het zo dat ik lid ben van de Anti- Revolutionaire Partij (ARP) en daar heb ik ook bewust voor gekozen. Dat steek ik niet onder stoelen en banken. Maar het woord van Groen van Prin- sterer gebruikend zou ik willen zeggen: Hij die gekozen heeft moet boven de partijen staan”. En dan zeg ik: tussen de partijen, zonder dat hij zich daaraan politiek bindt”. TELEGRAM Intussen laat de PTT een telegram bezorgen. ’’Kijk is aan, dat is het eerste tele gram. En van wie? Van mijn collega, oud-burgemeester Van der Hooft en zijn vrouw. Zij schrijven: Van harte - t i_- gelukgewenst met benoeming te Wad- omturning door de AR-radicalen bin- dinxveen Ik ken de heer Van der Hooft niet. Ik heb zijn naam wel eens ge hoord. Hij kende mijn vader heel goed. In Waddinxveen ben ik ook niet wezen né in de auto van CDA-wethouder P. F. J. van Schie naar Harmelen is gegaan voor een eerste kennismakingsbezoek. SOLLICITATIE Waarom hebt u naar Waddinxveen gesolliciteerd? "Waddinxveen was de tweede ge meente waar ik naar heb gesollici teerd toen ik had besloten daaraan mee te doen. Van mijn nieuwe ge meente ken ik de problematiek niet. Ik weet wel dat het geen groei kern meer is en men verslijt mij in w Harmelen voor een ’’bouwburge- gave zijn de financiële eindjes aan meester”. Maar de financiële pro- blemen van Waddinxveen, en na tuurlijk de oplossing daarvan, trek ken mij bijzonder aan”. Mr. Smallenbroek houdt van finan ciën. Meer nog dan bijvoorbeeld de problematiek rond de ruimtelijke huis komen. Iets groots valt er niet meer ordening. De gemeente Harmelen te beginnen. vrouw Ineke Smallenbroek-van Eek naar hun eigen televisiepro gramma’s plegen te kijken. Meer malen wordt het gesprek onderbro- bijna driemaal zo groot als Harme- ken door telefoontjes. In huis_on- ien> ’’Mijn benoeming in Waddinxveen is een hele promotie. Dat besef ik mij goed. Ik ben nog geen 40 jaar en ik zit vier en een half jaar in Harmelen”. Oud-burgemeester C. A. van der Hooft heeft Zuidhollands commis saris mr. M. Vrolijk te kennen gege ven dat Waddinxveen een eerste burger zou moeten hebben die als een goede bestuurder bekend staat, mid- aanvoerinp van “en tussen de bevolking staat en financieel deskundig is. zelschap van gemeentesecretaris H. Jen- ”Ik beweer niet dat ik financieel deskundig ben. Ik heb alleen willen zeggen dat de financiële problema tiek mij zeer aanspreekt. En ik heb begrepen dat er wat dit betreft in ”Dan zal het geen eenvoudige op- elkaar te knopen”. GEEN OORDEEL In Waddinxveen zijn veel zaken al gere geld. Sportpark, overdekt zwembad, nieuw (hoofd)winkelcentrum, terwijl er ook een sporthal en een nieuw gemeente- WADDINXVEEN7HARMELEN Waddinxveens per dinsdag 16 maart nieuwbenoemde burgemeester mr. A. G. (Bert) Smallenbroek (39) bewoont aan de Dammolen 68 in Harmelen een riant eigen huis. Een uur nadat hij gistermiddag door Zuidhollands commissaris der Koningin, mr. M. Vrolijk, van zijn benoeming tot opvolger van oud-burgemeester C. A. van der Hooft op de hoogte werd gebracht, zitten wij tegenover hem. Het gesprek vindt plaats in de stu- heeft hij gedurende zijn ’’bewind” deerruimte, waar de kinderen van J de heer Bert Smallenbroek en zijn Ineke met een sluitende begroting en drie ton reserve. Maar Waddinxveen met ruim 20.000 inwoners is natuurlijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 3