’Loco H. Huizer: Proficiat hoor! Achter het Nieuws filmt debat Schaefer-Kombrink Hallo, met Waddinxveen? bij ons kunt u natuurlijk voor oogmeting terecht Peugeot 304 een wonder op wielen Mr. Opticien J.Grit Igpntiek M. Boere: Ik ben teleurgesteld in benoeming m rSmallenbroek Ook NCR V- en KR O-radio belangstellend Monteurs Een boekenbon is altijd raak! Leerling monteurs en enkele ongeschoolden Automobielbedrijf BOONSTOPPEL B. V. DE RANK OP WERK BEZOEK Avifauna ’’VOOR COMMISSARIAAT BOUWBEDRIJF ZAL IK STRAKS BEDANKEN” U mag veel van 'm eisen óók veel comfort... *T ar=J n U rijdt kwaliteit Hij staat klaar voor 'n proefrit bij-. BRILï’IIXIM” n if M5I \i j uuk n v r i x en WIJ VRAGEN MET SPOED: IK- AUTOMOBIELBEDRIJF BOONSTOPPEL B.V. tel. 2344 - 2350 Bij ons kunt u rechtstreeks terecht voor uw nieuwe bril of voor contactlenzen. Onze ervaren en volledig gediplomeerde opticiens zorgen voor een exacte oogmeting, met behulp van de allernieuwste optische meetinstrumenten. Hiermee wordt de glassterkte van de bril die u nodig heeft bepaald. Dit doen we trouwens ai jaren, want de oogmeting is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. “In eigen huis” bepalen we de juiste brilsterkte én verzorgen wij de aanpassing van de nieuwe bril. Alles in één hand. Dat is gemakkelijk en gaat bovendien snel. L. M.OOSTERBROEK Mevrouw L. M. Oosterbroek-Waag- meester, fractievoorzitster van de VVD: ”Ik ben over deze benoeming niet onte- Contactlensspecialist ANVC - Optometrist OV Korte Tiendeweg 12, Gouda, tel. 01820 - 13033 Kleiweg 108, Gouda, tel. 01820 - 16033 Winkelcentrum Bloemendaal 41. Gouda, tel 01820 - 18492 Winkelcentrum de Passage 220. Waddinxveen, tel. 01828 - 4303 Oranjelaan 21, Waddinxveen Telefoon 01828 - 2350 of 2344 ten worden benoemd. En dat is niet geho noreerd. Wat stelt zo’n inspraakprocedu re dan eigenlijk voor. Ik ken de heer Smallenbroek niet, dus ik weet niet of hij voldoet aan de criteria van de profiel schets. Ik zal daar tijdens zijn ambts periode wel naar kijken. Vooral naar zijn houding ten opzichte van de sociaal- zwakkeren in onze samenleving. Maar ik geef hem het recht van de twijfel en zal hem dan ook kritisch-positief gadeslaan. Verder hoop ik dat het de laatst benoem de Waddinxveense burgemeester zal zijn. Dan zullen meerderheden eindelijk tot hun recht kunnen komen”. WADDINXVEEN VARA’s televisieactualiteitenrubriek Achter het Nieuws komt vanavond (donderdag) in de zaal van het Anne Frank-cen- trum opnamen maken van het om acht uur beginnende discussie tussen PvdA staatssecretaris Jan Schaefer en PvdA-Tweede Kamerlid Hans Kombrink over de vraag ’’Huis kopen of huren”. Ook de radioactualiteitenrubrieken van Hier en Nu (NCRV) en Echo (KRO) hebben belangstelling voor deze bijzondere debatavond over het wel of niet bevorderen van het eigen woning- bezit. vreden. Hij beschikt over diverse kwali teiten. En dat is mooi meegenomen. Zijn leeftijd doet mij vermoeden dat het niet iemand zal zijn die in Waddinxveen twee ambtstermijnen (tweemaal zes jaar) zal volmaken. Ik dacht overigens dat de in spraak geen zin had gehad. Uiteindelijk blijkt dat op hoog niveau gemanipuleerd wordt. En dat zal altijd wel zo blijven”. D. UITBEIJERSE D. Uitbeijerse, fractievoorzitter van de SGP/Hervormde Kiesvereniging, vierde gisteravond een verjaardagsfeest in Reeu- wijk en was derhalve voor een commen taar onbereikbaar. D. Uitbeijerse, fractievoorzitter van de 'SGP/Hervormde Kiesvereniging. Drs.T.J. BOUWERS Drs. T. J. Bouwers, fractievoorzitter van het CDA: ”De heer Smallenbroek is een christen-radicaal van het eerste uur. Hij voldoet naar mijn mening aan de door de gemeenteraad opgestelde profielschets en is qua leeftijd in staat in ons dorp twee ambtstermijnen te vervullen. Hij is een democratisch bestuuurder. Ik ben blij dat hij van protestants-christelijke huize is. Wij hopen plezierig met elkaar te kunnen samenwerken”. WADDINXVEEN Ter gelegenheid van het feest-van-de-eerste-paal van de uitbreiding van de christelijke school voor L.H.N.C. ”De Rank” vorige week dinsdag, hebben de docenten ook de volgende dag hun leerlingen een gezel lige dag bezorgd. Er werden excursies georganiseerd naar verschillende bed rijven in Waddinxveen en Gouda. Dank zij de medewerking van tal van instanties beleefden de meisjes een leu ke en leerzame dag. ’s Morgens bezochten de eerste klassen de hallen van de N.K.F. ’’kabelfabriek” en de cactuskwekerij van K. Edelman, terwijl de tweede klassers meubels zagen maken bij firma Van Berkesteijn, soep en bitterballen mochten eten bij Joop van der Zwaard en de Suriname- tentoonstelling in de Rabobank be zochten. Klas drie ging ’s middags naar Gouda voor een bezoek aan de Waag en de kaas-bijeenkomst en voor een kijkje in de Potterij ’’Marjo” waar ge toond werd hoe men potten bakt. De vierde klas mocht een bezoek brengen aan de Libelle-modeshow. Toen ten slotte de lessen weer hervat moesten worden, was het gedreun van het heien bijna voorbij. Drs. T. J. Bouwers, fractievoorzitter van het CDA. Mevrouw L.MOosterbroek-Waag- meester, fractievoorzitster van de VVD. Hoorn 65 Alphen aan den Rijn telefoon 01’720-94461-72091 200 occasions BMW 1602-1802-2002 ’70- ’73, 320 nieuw; Mazda coupe 1300 ’74, stationcar ’73, 616 LM ’75 3.000 km; Mercedes 230-6 ’74-’75, 250 ’71, 280 S automatic ’70; Peugeot 104 ’73-’74, 504 diesel ’75, 204- 304 ’72-’73, 404 met gasin stallatie, 504 ’71-’72 autom., 504 familiale en stationcar ’72-’73, Break 204 diesel, 304 ’71-’73; V.W. 1200. 1300, 1303, Golf ’75; Toyota Crown 2000-2600 Speciaal ’70-’73, Corolla coupe ’73, Carina ’72, Celica ’71-’74; Simca 1000, 1000 special au tom. ’73, 1100, 1100 bestel ’75, 1301 special stationcar ’73, 1100 T.I. ’75, 1301 spe cial ’71-’73; Renault R4, R5 T1.R6.R12 TL, R12 TS ’71- ’74; ’fiat 127, 128, 132 S ’73; Polski ’75 3.000 km; Ford 1300, 1600 XL, 2000 XL au tom. ’72, 1700 ’72-’74, Escort 1300 ’73, Transit kleinbus ’72, Volvo 142 "70, 142 au- tom.'74, 144 E autom. ’74; Rover 2000 TC ’71; Chevro let Camaro 6 cil. autom. ’74; Citroen Diane 6, Ami Break ’73, GS ’73-’74, GS Break 1220 comf. ’73, 1220 Club '74, DS 21 ’71-’72, 2 CV be stel ’74, 2 CV 4 ’75; Datsun 180 B ’73, 120 A, 1200 ’72- ’75; Daf 44-66 ’72-’73, Combi ’73; Chrysler 160-2000 au tom. ’73; Sunbeam 1250 ’74; Vauxhall Viva autom. ’73, stationcar '74; Opel Rekord 1700-1900 ’72-’75, Rekord stationcar 5 deurs ’73, Kadett soecial ’70-’74, Manta ’71- ’74; Berlinette ’73; Audi 80 G1 2 deurs ’73,, 100 GL 2 deurs ’71-’73, Audi 60 ’71; Mini 850’73-’74; Austin 1300 ’73, Maxi 1750 ’72, Allegro 1300’74. Inruil motorrijwielen van recente datum.’ Inruil en Financiering. Bovag Garantie. A.N.W.B. gekeurd. Ruimtelijke Ordening tijdens een dis- cussiedag in Amersfoort. Voor zich zelf hebben Schaefer en Van Dam die vraag al lang beantwoord; ja, de PvdA moet het de lagere inkomenstrekkers mogelijk maken zelf een huis te kopen. Hans Kombrink, lid van de Tweede Ka mer voor de PvdA, is het daarmee juist oneens. ”Het eigen woninhbezit is nog steeds onderhevig aan ekonomische principes, terwijl wij de woning vooral moeten zien als sociaal goed”. Geen winstobject dus, waarvan vooral de ho gere inkomensgroepen profiteren. De debatavond is georganiseerd door de afdeling Waddinxveen van de Partij van de Arbeid in samenwerking met het district van deze partij. ”De PvdA moet nu een antwoord geven op de vraag of het eigen woningbezit toegan- M. BOERE M. Boere, fractievoorzitter van de Pro- gressieven: ”Ik ben teleurgesteld over deze benoeming. Ik vind het jammer dat het een ARP-man is geworden. Dit uit eindelijke resultaat wijkt af van de in meerderheid door de Waddinxveense ge meenteraad gedane uitspraak dat een niet-confessionele burgemeester zou moe kelijk moet worden gemaakt voor de laagste inkomensgroepen. Dat is de principiële vraag die Marcel van Dam en ik aan de orde stellen. De rest is geleuter”, aldus Jan Schaefer, staats secretaris van Volkshuisvesting WADDINXVEEN De fractievoorzit ters in de Waddinxveense gemeenteraad hebben gisteren verschillend gereageerd op het bericht van de benoeming van Harmelen’s burgemeester mr. A. G. Smallenbroek tot burgemeester van Waddinxveen. WADDINXVEEN Harmelens burgemeester mr. A. G. Smallen- broek bekleedt op dit moment drie betaalde commissariaten van Nederlandse ondernemingen. ”Ik vind het beter om de nament daarvan niet te noemen. Ik wil wel zeggen waarin ze werken: de ene is een uitgeverij (een klein familiebedrijf, waar ik via mijn vrouw ben 1 ingekomen), de tweede is een papierindustrie en de derde is een f bouwbedrijf. Ik heb in overleg met Zuidhollands commissaris der Koningin, mr. M. Vrolijk, toegezegd dat - waneer ik mocht worden benoemd als burgemeester van Waddinxveen - ik op korte termijn 1 zal bedanken als commissaris van het bouwbedrijf. De andere com missariaten wil ik aanhouden, want die kosten me niet veel tijd. Uit mezelf heb ik overigens ook gezegd dat het commissariaat van het bouwbedrijf in het grotere Waddinxveen onverenigbaar is met het i burgemeesterschap”. Behalve een veelheid van functies die voortvloeien uit het burge- i meesterschap van Harmelen is de heer Smallenbroek lid van het dagelijks bestuur van de Nederlandse Federatie voor het Bejaar denbeleid, lidevan het dagelijks bestuur van de Gereformeerde Maatschappelijke Dienstverlening, voorzitter van de stuurgroep Protestants-Christelijk Bejaardenbeleid en voorzitter van de werk groep Sociaal-Culturele Voorzieningen in de provincie Utrecht. Als belijdend lidmaat van de Gereformeerde Kerken en lid van de Anti- Revolutionaire Partij heeft hij geen functie in kerkelijk en politiek verband. Wel is hij lid van de adviescommissie financiën en i economische zaken van het wetenschappelijk bureau van de ARP, de Dr. Abraham Kuyperstichting. 1 M. Boere. fractievoorzitter van de Progressiever). Onder aanvoering van loco-burgemeester H. Huizer heeft het college van Burgemeester en Wethouders in gezelschap van gemeentesecretaris H. Jenné gisteravond een kennismakingsbezoek gebracht aan Waddinx- veens nieuwbenoemde burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en zijn vrouw. Harmelens burgemeester mr. A. G. Smallenbroek aan de telefoon, ter wijl hij praat met WD-fractievoorzitster Lous Oosterbroek-Waagmees- ter, die hem ruim een uur na zijn benoeming al feliciteert.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 5