EEN JAAR LIEF EN LEED IN EENED de pater - makelaardij b.v. waddinxveen QU BOOT CIJFERS Fractieleiders spraken over hun profielschets en nevenfuncties Nieuwsblad Onafhankelijk VVD: U ziet er niet zo jeugdig uit als uw leeftijd aangeeft echte ’n DATSUN? de tapijtspecialist iiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy Van der Linde pers Oud-burgemeester Ik vroeg de commissaris om financieel deskundige” MR. A. G. SMALLENBROEK DINSDAG GEÏNSTALLEERD Benoeming in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats en bedrijfspanden SERVICE KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN Centrum van fabrikage import en verkoop AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG 99 Voor een Waddinxveen, Dorpstraat 38 Boskoop, Zijde 3 naar Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. 'TH Weekblad voor Waddinxveen 31e JAARGANG - NR.1451 HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 18 MAART 1976 voor DAN Pro- ft drs. de INEORMATIE-AVOND ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Woensdag 24 maart. Gereformeerd Verenigings gebouw, 20.00 uur. Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 de partijen. Daar had mijn fractie im mers ook op aangedrongen. Van be paalde zijde was men teleurgesteld over uw benoeming en men stelde zelfs dat de hele inspraak procedure niets voor stelde. Een enkele kanttekening daar bij. De discussie van 13 augustus 1975 samenvattende kwam het hier op neer dat namens 9 raadsleden werd gepleit voor een burgemeester die zich bekend heeft tot één der confessionele partijen. Namens 6 leden werd gepleit voor een burgemeester uit de progressieve hoek, en namems 4 leden voor een VVD- burgemeester.” i Voor onze steeds groeiende rela- i tiekring met spoed j Te koop i gevraagd i woningen in diverse prijsklassen de pater makelaardij bv tel. 01828 -3581 waddinxveen Waddinxveen heeft gestaan, de com missaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk desgevraagd heeft laten weten dat dit Gouwe-dorp verlegen zat om een financieel-deskundig man, althans iemand die gemeente-financiën tot zijn hobby kan rekenen. Nu mr. Smallenbroek er blijk van heeft gege ven daarvan kennis van zaken te heb ben toonde hij zich eveneens verheugd over de benoeming. In zijn dankwoord roemde Waddinxveens nieuwe eerste burger de moed en het karakter van oud-burgemeester Van der Hooft. Honkvaster geworden Vondel- wijkers. Woningvoorraad met 88 huizen uitgebreid. Beperkte groei van de Waddinxveense bevolking. Waddinxveense mannen groter in aantal dan vrouwen. Lief en leed: 362 geboorten, 100 huwelijke, 106 sterfgevallen, 15 echtscheidingen. Tien procent meer verkeers ongevallen. T. J. huidige benoemingsprocedure als een gegeven. "Wij willen de eisen die wij als raad in onze vergadering van 13 augustus 1975 geformuleerd hebben toetsen aan de ei genschappen en kwaliteiten die van u op dit moment bekend zijn. U was bur gemeester van een kleinere gemeente die een behoorlijke ontwikkeling heeft meegemaakt. Om een dergelijke man TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort CDA CDA-fractievoorzitter Bouwers aanvaardde VVD De liberale fractievoorzitter mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester keek ook nog even terug naar die raadsver gadering in augustus, waarin de raad sleden commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, een pro fielschets van de nieuwe burgemeester voorhielden. "Na deze aangehoord te hebben, stelde de commissaris vast, dat de raad, als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, slechts die eisen aan een nieuwe burgemeester kon stellen die hij zelf eveneens bezat. Men kan zich op dit moment dan ook afvragen, denkend aan het bekende liedje op dit moment van "Wie laat nu wie uit?; wie moet nu tevreden zijn met wie?”. Uit krantenfoto’s en ook uit eigen waar neming, komt naar voren dat u er niet zo jeugdig uitziet als uw leeftijd aan geeft. Nu wordt in onze profielschets gesproken over "een man van middel bare leeftijd”, wat dat dan ook precies mag zijn. Ik hoop nu maar dat uw uiter lijk niet geënt is op uw wens zo veel VERVOLG PAGINA 2 KOLOM 4 niet benoemen van een burgemeester uit de progressieve hoek, wij willen niet ontkennen dat nu er een burgemeester uit de confessionele kring benoemd is wij toch blij zijn met iemand uit de progressieve vleugel van de A.R. Partij. Al hopen wij wel dat u niet alleen een radicaal van het eerste uur bent ge weest, maar nu nog bij deze radicale vleugel behoort". "Onze fractie was verheugd over uw standpunt t.a.v. de ambtswoning en de motivering die u hiervoor gaf. Juist deze eerste stellingname geeft onze fractie het vertrouwen in de toekomst op een goede samenwerking tussen u als voorzitter van deze raad en onze raadsfractie” besloot de progressive fractieleider M. Boere. hebben wij onder meer gevraagd. Qua leeftijd voldoet u ook aan de gestelde ei en. Met een variatie op een bekend thema zou voor u kunnen gelden: Het leven begint in Waddinxveen. U hebt een aantal nevenfuncties. Een aantal daarvan zult u neerleggen. De overige - en trouwens ook de neergelegde - ne venfuncties achten wij, voorzover wij dat kunnen overzien, niet tijdrovend, zodat ook aan deze voorwaarde wordt voldaan.” "Een van de zaken waar wij ook om ge vraagd hebben was dat de nieuwe man aandacht moet besteden aan het al gemeen welzijn en bewogenheid moet tonen voor de sociaal zwakkeren en derhalve de sociale rechtvaardigheid centraal zal moeten stellen. Gelet op uw uitlatingen in de pers menen wij te mogen verwachten dat dit bij u inder daad het geval zal zijn. De profiek- schets maakt melding van het verlan gen van de raad naar een democratisch bestuurder, en dat dient tot uitdrukking te komen in uw verhouding tot de bes tuursorganen en de bevolking. Uw af komst uit een bestuurdersgeslacht, uw ervaring als burgemeester van Har- melen en de door u geuite opstelling te genover de bevolking rechtvaardigen naar onze mening de conclusie dat ook aan dit criterium wordt voldaan. Ik zou zo door kunnen gaan. Mijn fractie is van mening dat u past in het profiel schets dat door de gehele raad is onder schreven. Wat dat betreft kunnen we tevreden zijn”. Drs. Bouwers; "Nog een enkele opmer king over de politieke kleur van de bur gemeester. Wij zijn blij dat hij een belij dend christen wil zijn en lid is van een der in dit CDA-verband samenwerken- aan récente statistische gegevens algemeen bestuurlijk beleid. In dit Weekblad voor Waddinxveen staan een aantal artikelen, die sa mengesteld zijn aan de hand van het veel lief en leed van ons allemaal bevattende gemeentelijke cijfermate riaal. Uit het Statistisch Jaarboek Waddinxveen 1975-1976 komen zeer interessante gegevens naar voren, zoals: Sterk afgenomen verhuisdrift van de Waddinxveners. Een drukte was het wel tijdens die receptie voor genodigden en bevolking in het Anne Frank-centrum. Op de foto spreekt mr. A. G. Smallenbroek met leden van de vrijwillige brandweer in Waddinxveen. Een historisch plaatje. Links oud-burgemeester C. A. van der Hooft, in het midden loco-burgemeester H. Huizer en rechts Waddinxveens nieuwe burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. WADDINXVEEN Oud-burgemees ter C. A. van der Hooft was met zijn oudste dochter dinsdagmiddag naar het Anne Erank-centrum in Waddinxveen gekomen om daar tijdens een buitenge wone gemeenteraadsvergadering de in stallatie van zijn opvolger uit Harme- len, mr. A. G. Smallenbroek, mee te maken. De nu in Doorwerth wonende heer Van der Hooft, wiens vrouw door ziekte thuis moest blijven, maakte ook nog van de gelegenheid gebruik het woord tot Waddinxveens nieuwe eerste burger te richten. Hij vertelde dat hij destijds, zoals in het Weekblad voor WADDINXVEEN Voor de tiende maal is in een grotere oplaag dan voorheen bij de huisdrukkerij van de gemeente Waddinxveen het door de heer W. F. Meijer, chef algemene zaken, samengestelde Statistisch Jaarboek Waddinxveen 1975-1976 verschenen. Een 53 pagina’s tellende verzameling op het afgelopen jaar betrekking hebbende statistische gegevens, grafieken en staten over grootte, samenstelling en groei van de bevolking van Waddinxveen. Het jaarboek wil voorzien in een behoefte WADDINXVEEN Mr. A. G. Smallenbroek (39),tot voor kort burge meester van Harmelen, is dinsdagmiddag tijdens een buitengewone gemeenteraadsvergadering in het Anne Frank-centrum geïnstalleerd tot burgemeester van Waddinxveen. Deze bijeenkomst had een sober, doch vriendelijk karakter. Nadat mr. Smallenbroek was toege sproken en geïnstalleerd door loco- burgemeester H. Huizer klommen de vier fractievoorzitters in de Wad dinxveense gemeenteraad op het spreekgestoelte. De gemaakte profiel schets en het hebben van nevenfuncties waren de meest besproken zaken. ”Ik ben blij dat u mij het vertrouwen geeft", concludeerde Waddinxveens nieuwe burgemeester, die zei buiten het benoemingsbeleid van de Kroon te willen blijven, maar wei begrip toonde voor de door de raadsleden gemaakte opmerkingen. Over zijn nevenfuncties wilde mr. Smallenbroek op dit moment niet praten. Na zijn installatie rede voerden behalve de vier fractievoorzitters ook nog het woord gemeentesecretaris H. Jenné, Gouda's burgemeester Chr. van Hof wegen, Harmelens loco-burgemeester L. C. van As (zaterdagmiddag werd mr. Smallenbroek in dit Utrechtse dorp vriendelijk, doch kritisch uitgeluid), oud-burgemeester C. A. van der Hooft en de niet in de gemeenteraad verte genwoordigde vertegenwoordiger van het GPV, de heet J. Knol. PROGRESSIEVEN De fractievoorzitter van de gressieven, de heer M. Boere, bracht in herinnering tegenover het Weekblad voor Waddinxveen van zijn teleurstel ling over de benoeming te hebben blijk- gegeven en vraagtekens te hebben ge zet bij de gevolgde inspraak-procedure nadat bekend was geworden dat mr. A. G. Smallenbroek van Harmelen naar Waddinxveen zou komen. "Hierom omdat onze fractie er van overtuigd is dat de politieke uitgangspunten welke in onze profielschets naar voren wer den gebracht, het beste door een bur gemeester uit de progressieve hoek konden worden gewaarborgd. Nadruk- keiijk willen wij vooropstellen dat als wij nu vaststellen dat de minister van Binnenlandse Zaken bij zijn benoeming van u tot burgemeester van Wad dinxveen niet het meerderheidsstand punt van deze gemeenteraad volgde, dit niet betekent dat u volgens ons niet aan de opgestelde profielschets van de gemeenteraad zou kunnen voldoen". De heer Boere lier er geen misverstand over bestaan dat naar zijn mening en die van zijn fractie tijdrovende neven functies, die niet direct voortvloeien uit het burgemeestersambt, noch vervuld noch aanvaard dienen te worden. Zoals bekend bekleedt mr. Smallenbroek nog drie commissariaten en heeft hij func ties in het landelijke bejaardenwerk. ”- Spraken wij eerst onze spijt uit over het WESTHAVEN 55 SHOWROOM: J GOUDA VEERSTAL 30 J TEL.: 01820 - 13933 20857 ZATERDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66. tel. 2078. Apotheek. Boskbopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834. ZONDAG Arts: P. v.d. Linde. Souburghlaan 15, tel. 4100. Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71.tel.01727-2834. Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 WADDINXVEEN De Wad dinxveense journalist Bartele Bokma (31), sinds 1971 journalistiek medewer ker van de afdeling pers en voorlich ting van het Landbouwschap, is per 1 november a.s. benoemd tot hoofd redacteur van "De Landbode”. Hij volgt in die functie Henk Manders op. Manders, die met pensioen gaat, heeft dit werk ongeveer 30 jaar gedaan. De benoeming geschiedde deze week door de Stichting Nederlandse Land- bouwpers. Bartele Bokma was voor heen enige jaren werkzaam bij het offi ciële orgaan van de Koninklijke Neder landse Zuivelbond FNZ. Het is de be doeling dat vanaf 1 juli de redactie van "De Landbode" ook wordt verplaatst en gehuisvest bij het secretariaat van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité, Prins Mauritsplein 23, Den Haag. Stationsstraat 240 procent drukker na afsluiting van de Passage. Op Juliana van Stolberglaan 25 procent meer verkeer. Automobilisten laten uitvalsweg Beijerincklaan links liggen. Piek in aantal leerlingen Waddinxveense basisscholen nu bereikt. Aantal ongelovige Waddinxveners groeit nog steeds.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1