EENED de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Rabobank Q Wordt J. Meuleman straks opvolger van gemeentesecretaris H. Jenné? I I De rafel zit er aardig in vierde raadslid stapt op RIJNLAND bv A I Onafhankelijk Nieuwsblad B. en W. vragen man met vakdiploma’s of jurist Burgemeester wil bouwen in Groenswaard 3 OPENING WIJKGEBOUW GROTE BAZAR in het Anne Frankcentrum van 10-16 uur ten bate van de bejaardensociëteit. v. d. Linde Hij is er weer! i „NUTRIX” nu weer voor de zeer lage prijs van 9.95 per potje. bournci drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen Te koop i gevraagd i de pater i VVD 'er J. C. A. C. de Vogel overgeplaatst A SERV/CE Met ingang van 1 april 1976 gelden de volgende ’n HUIS KOPEN of VERKOPEN HUREN of VERHUREN in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats sn bedrijfspanden (verlaagde) rentetarieven: 5 °/o 5% °/o 3% °/o 7% °/o 5% °/o him I L IN kO .5 Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. 7 K iLidNBMj economisch gebonden 314 RABOBANK WADDINXVEEN Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde14 Telefoon alle kantoren 4566. KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN Centrum van fabrikage import en verkoop MIMBOOT BODEGRAVEN TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 Weekblad voor Waddinxveen :n DONDERDAG 1 APRIL 1976 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 31e JAARGANG -1453 Spaar-Premie-Boekje 6 °/o 6% °/o 4°/o 6‘/i °/o 4% °/o en 7 jaar vast 7% °/o 7% °/o en 7 jaar vast VOOR Makelaarskantoor Het V.V.H. organiseert 3 april een kocht 3 Opening door mevrouw A. H.Smallenbroek-van Eek. VOORSCHOTEN Komt allen! Komt allen! Fraaie handwerken uit grootmoeders tijd. Veel attracties. Gewone spaarrekeningen Depositobrieven aan toonder met een looptijd van 2 jaar Termijnplanbrieven aan toonder met een looptijd van 4 jaar Spaardepotbewijzen op naam met een looptijd van 4 jaar Termijnplanbrieven aan toonder met een looptijd van 5 jaar vast Spaardepotbewijzen op naam met een looptijd van 5 jaar vast ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Tel.: 2028 - 6283 Loevestein 37 Tel. 071 -890300 Veu reeweg 143 Tel. 01717-7940 WADDINXVEEN-ZU1D Zaterdag 3 april, 11.00 uur (opening) en vanaf 19.30 uur (open huis). Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. 17 A de bank voor iedereen m De aanbieding van Lancóme: J de verzorgende creme Spaarrekeningen met een opzegtermijn van 3 maanden Spaarrekeningen met een opzegtermijn van 6 maanden Spaarrekeningen met een opzegtermijn van 24 maanden Spaarrekeningen met een opzegtermijn van 12 maanden Ons werkgebied strekt zich uit over de gehele randstad met kantoren in: WADDINXVEEN Kanaalstraat 12 LEIDERDORP Burgemeester en Wethouders, na vert rouwelijk overleg met gemeenteraad sleden, doen besluiten de gebruikelijke sollicitatieprocedure in gang te zetten. En daarin doet de heer Meuleman, die ons desgevraagd bevestigde te hebben gesolliciteerd, mee. De waarnemend gemeentesecretaris kwam na Steenwijkerwold, Gramsber- gen en Gaasterland in 1963 in Wad dinxveen terecht. Op 11 september van het vorige jaar stond deze referendaris in algemene dienst er feestelijk bij stil 25 jaar gemeente-ambtenaar te zijn. Oud-burgemeester C. A. van der Hooft noemde de heer Meuleman toen een openhartig, verdraagzam en integer man, die op de gemeentesecretarie een bijzondere positie inneemt. Tussen de heer H. Jenné, die op 1 september 1931 in dienst van de gemeente Wad dinxveen trad en op 1 november 1943 was opgeklommen tot gemeentesecre taris, en de heer J. Meuleman bestaat een waardevolle vriendschappelijke verhouding. Beide zijn lid van de Anti- Revolutionaire Partij. WADDINXVEEN Waarnemend gemeentesecretaris J. Meuleman (44) wil de op 1 mei met pensioen gaande gemeentesecretaris H. Jenné opvolgen. Hij heeft dan ook gereageerd op een sollicitatie-oproep van het Waddinxveense college van Burgemeester en Wethouders. Op die bewuste advertentie reageerden 19 mensen. Het college beschouwt van die negentien sollicitaties er een achttal als basis voor verdere gesprekken. Naar de mening van B. en W. dient de op het gemeentehuis te benoemen gemeente secretaris te beschikken over een gede gen theoretische kennis en een ruime ervaring op het gebied van de gemeente-administratie. MEESTER IN DE RECHTEN Vereist zijn verder: organisatorische en leidinggevende capaciteiten, goede contactuele eigenschappen, alsmede mondelinge- en schriftelijke uitdruk kingsvaardigheid. Het bezit van meer dere vakdiploma’s of de hoedanigheid van meester in de rechten is vereist. Het had voor de hand kunnen liggen dat de waarnemend gemeentesecretaris ’’automatisch” op de plaats zou zijn terechtgekomen van de huidige gemeentesecretaris. Om geen misver standen te krijgen, wantrouwen te ver mijden en in ieder geval de juiste man op de juiste plaats te krijgen hebben willen effenen. Daarmee wordt een te bouwplek bedoeld. Mr. Smallenbroek heeft binnen het college van Burgemeester en Wethou ders - waar een aantal maal over de huisvesting van de nieuwe eerste bur ger is gesproken - gezegd op een nor male wijze in de gelegenheid te willen worden gesteld in Waddinxveens nieuwste woonwijk een stukje bouw grond te kunnen kopen. Hij wil beslist geen "voorkeursbehandeling”, waar van zeker sprake zou zijn geweest in dien mr. Smallenbroek snel in het ge bied van het bestemmingsplan Zuid- kade 1 (tussen Burgemeester Troost- straat en Jan Dorrekenskade-West) »ad willen bouwen. In de vergadering van de raadscommis sie had voorzitter P. F. J. van Schie (CDA) het telkens over een ”aan Wad dinxveen economisch gebondene” als mj het had over de zo gauw mogelijk in en onze gemeente willen wonende burgemeester. Tijdens openbare verga deringen in het gemeentehuis probeert pen het noemen van namen uit een I °ogpunt van privacy zoveel mogelijk Ile vermijden. I °P de dag van zijn benoeming tot bur- pemeester van Waddinxveen (woens- I dag 25 februari) liet mr. Smallenbroek I eral geen twijfel over bestaan zelf voor I aJn eigen huisvesting en dat van zijn I gezin te willen zorgdragen. Voor de IJoor oud-burgemeester C. A. van der l-p,0^ bewoonde ambtswoning I, 'usrode" - dat nu kan worden ver- pocht - had hij totaal geen belangstel- A. C. de Vogel gaat in deze raadspe riode (1974-1978) de vierde gekozen ge meentebestuurder weg. Het begon eind september met het vertrek van oud- wethouder Ph. Kroes (VVD), waarop in de eerste maand van dit jaar bekend werd dat mr. R. H. Holl (Progressie- ven) nog dezelfde maand zou opstap pen en dat eind deze maand P. de Lijs ter (CDA) vertrekt. In de raad is de heer Kroes opgevolgd door de heer F. H. de Ruijter, zag mr. Holl zijn plaats door de heer W. L. van Breemen inge nomen en weet de heer De Lijster zich in mei opgevolgd door ing. C. van ’t Hoog. De Waddinxveense gemeente raad ’’versleet” in de zittingsperiode 1970-1974 twaalf raadsleden! Maar met vier vertrekkende raadsleden in dik an derhalf jaar tijd zit de rafel er al aardig in. -1 Voor onze steeds groeiende rela- tiekring met spoed woningen in diverse prijsklassen makelaardij bv tel.01828 -3581 waddinxveen 1 Waarnemend gemeentesecretaris J. Meuleman. De basisrente voor hypotheken bedraagt thans 8% Wat is voor u de gunstigste vorm van sparen Dat is afhankelijk van uw omstandigheden. Wij willen u bij deze keuze graag adviseren. De sinds december 1967 in Waddinx veen aan de Heggewinde wonende li beraal blijft hier echter wonen en zal slechts in de weekeinden thuis kunnen komen. De kortgeleden' bevorderde heer De Vogel, die daarmee wist bin- Met het vertrek van VVD-raadslid J. C. nen afzienbare tijd van zijn politieke werk afscheid te moeten nemen, ver wacht na de Steenwijkse tijd weer zo als nu ook het geval is, in Den Haag aan het werk te kunnen gaan. OPVOLGSTER In de gemeenteraad zal de in juni open vallende plaats van de VVD’er worden gaan ingenomen door mevrouw Chris tina (Stien) Verweij-Scharleman (43) van de Piasweg 2b, indien tenminste de eerstvolgende op de kandidatenlijst, oud-wethouder Ph. Kroes, naar wordt verwacht ”nee” zegt. Naast de liberale fractievoorzitster mevrouw Lous Oos- terbroek-Waagmeester gaat mevrouw Verweij-Scharleman, echtgenote van de rozenkweker D. Verweij, die pas is gekozen als afdelingsvoorzitter van de VVD, als tweede vrouw deel uitmaken van de 19 zetels tellende Waddinxveen se gemeenteraad. Het nieuwe raadslid was jarenlang bestuurslid van de Wad- WADDINXVEEN Waddinxveens nu nog met zijn vrouw en drie kinderen in het Utrechtse Harmelen wonende burgemeester mr. A. C. Smallenbroek wil in Groenswaard 3 een eigen huis gaan bouwen. De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw heeft zich dinsdagmiddag in principe bereid verklaard de weg daarvoor te geringe verkaveling rond de bewus- ling. ”lk vind dat de salarissen van burgemeesters tegenwoordig zodanig zijn dat best daarvan een eigen huis kan worden gekocht”, aldus de burgemees ter toen tegen het Weekblad voor Wad dinxveen. In Groenswaard 3 komt hij ten oosten van de Weidezoom, zoals hij dat ook wilde, tussen de bevolking te wonen. Zijn wens is het een ruim huis te laten bouwen, dat - zoals dat ook aan de Harmelense Dammolen het geval is - geschikt is voor (grote) ont vangsten en dus in feite als ambtswo ning zou kunnen fungeren. ZATERDAG Arts: Dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834. ZONDAG Atrs: Dr. G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71,tel.01727-2834. Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 WADDINXVEEN De VVD’er J. C. A. C. (Koos) de Vogel (41) gaat noodgedwongen een punt zetten achter zijn lidmaatschap van de Wad dinxveense gemeenteraad. Als luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht zal hij vanaf maandag 14 juni anderhalf tot twee jaar het commando moeten gaan voeren van de in de Johan van de Cornput- kazerne in Steenwijk gelegerde parate troepen, waardoor voor het uit oefenen van zijn politieke nevenbaan geen mogelijkheid meer bestaat. dinxveense afdeling van de Nederland se Plattelandsvrouwen en fungeert daarbinnen nog steeds als agrarisch lid, is huisvrouw en heeft een dochter van 13 jaar en een zoon van 18 jaar. betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort dir. J. H. J. Meyerink, lid N.B.M.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1