IN ’T KETELHUIS Manifestatie kunst en ambacht rond Paasweek einde in het Bouwvoor lichtingscentrum r HET HELI JAAR DOOR JAZZGROEP SAGA Valse bescheidenheid bij bestuur van bibliotheek? Mr. Opticien J.Grit [gQptiek Te grootste showroom van zonweringen vindt u in "Boskoop! Gemeenteraad moet wensen welzijnsinstellingen kennen NCVB vergadert woensdagavond over het PIT ei* w@idldlifi>x<v©fi©if5'@ ©uaifi h©ls w@©rdl iifi het w©©kW©dl BRHJ*INN** deZjo^weringsspeciali§ten HUISVESTING RECEPTIONISTE opleidingen pont GOUDA Buiten zonwering Binnen zonwering Deur- en raamhorren Vouwdeuren PADDINXVEEN In het gebouw van de Stichting Bouwvoorlich- fing Midden Holland aan de Staringlaan zal in het Paasweekeinde lyrijdag 16, zaterdag 17 en maandag 19 april) een gratis toegankelijke •manifestatie van kunst en ambacht worden gehouden. Men zal wand- fntapijtknopen, restaureren en reconstrueren van historische costuums, koud en zilver smeden, tekenen en mandenmaken kunnen zien in het pand waar permanent materialen voor ruw- en afbouw, zoals stenen, Beerd. •1 l ff keukens, tegels, tapijt- en wanddecoraties enzovoort worden geëxpo- Advertentie) Bootstraat 7, Boskoop. ®(01727)-3890. Na 18.00 uur: Kalverdans 4 om vanuit de bibliotheek andere activi teiten op te zetten. Nu is er alleen mar een literatuurgroep van de bond van plattelandsvrouwen en wordt aan dacht besteed aan de kinderboeken week. Er is b.v. geen contact met het Anne Frankcentrum om iets met de be woners samen te doen. Juist de huis vesting van de bibliotheek in dit cen trum geeft hiervoor veel mogelijkhe den. Ook kunnen activiteiten in het jeugd- en jongerencentrum De Bonke- door WIM VAN BREEMEN gemeenteraadslid voor de ’’Pragressieven" Dit is de tenorsaxojonist Fred Leejlang van de Jazzgroep Saga De zonnebril is een praktisch en ook modieus gebruiksartikel, dat niet alleen bestemd is voor zonnige zomerdagen. Ook in voor- of najaar is de zonnebril nuttig, als de zonnestand laag is Vooral automobilisten hebben dan veel plezier van een paar beschermende glazen voor de ogen. TE WEINIG SUBSIDIE U moppert misschien wel eens op de belastingen die van uw salaris ingehou den worden, maar als u deze cijfers ziet dan is de conclusie vrij duidelijk. Het is maar goed dat er belasting is! Maar ik vertelde al: de subsidie is te weinig. Wat de gemeenteraadsleden n.l. van het bestuur van de bibliotheek MANDENMAKER Last but not least zal één van de weinige echte mandenmakers in ons land, vertegenwoordigd zijn-. Het is Gerard Kompeer uit Boskoop, derde uit een generatie van mandenmakers. Overigens een uitstervend beroep in Nederland. In hoofdzaak importeert hij materiaal uit goedkopere landen. Hij gaat werken met grauwe teen en maakt hiermede allerlei mandjes zoals schil-, boskoopse kwartjes- en aardbeien mandjes. Daarnaast worden ouderwet se kippemanden, palingfuiken en rat- temanden geëxposeerd. De openingstijden van de Bouwvoor- lichting aan de Staringlaan tijdens het Paasweekeinde te houden manifestatie van kunst en ambacht zijn: vrijdag 16 april van 10.00-21.00 uur, zaterdag 17 april en maandag 19 april (2e paasdag) van 10.00-16.00 uur. EDELSTENEN De firma "Buijs edelstenen” uit Schoonhoven laat twee ambachten zien: het slijpen van edelstenen en het smeden van goud en zilver. Tijdens Zelfs in de winter is de zonnebril nuttig, bijvoorbeeld als u met Vakantie gaat. Wij hebben een kollektie zonnebrillen, die veilig zijn voor uw ogen. Goede zonnebrillen, die werkelijk comfort bieden, zoals die met zelfkleurende glazen. tDDINXVEEN Zondag 11 april Lrdt er een jazzconcert gehouden in Li ketelhuis aan de Busken Huëtiaan L De aanvang is om 15.30 uur. De ksangsprijs is f 3,50 per persoon. Op te middag zal optreden de Jazzgroep KAGA”, een achtmansformatiê. De ketting bestaat uit de volgende musi- Fred Leeflang (tenor/sopraansax, Lil en basklarinet), Rob van den roek (fenderpiano en synthesizer), Li Huydts (fenderpiano, synthesizer Llingerbass), Cees See (drums en per- Lission) en Max Bolleman (drums en lercussion). De groep wordt gecomple- :erd door drie Amerikaanse musici: khn English (trombone), Harvey Wai- hpel (alt en sopraansax) en Roger tooke (bas). Centrum Het J. N. Muiderhuis” te Ut recht zal het restaureren en recon- stueren van historische kostuums, kan ten enz. worden getoond. Het museum, dat informatie verstrekt over de cos- tuumhistorie zal hier vertegenwoordigd worden door directeur Fred van der Laken en door Ansje van Dijk, lerares textiele werkvormen te Amsterdam en als medewerkster aan bovengenoemd museum verbonden. Men zal ook ver schillende antieke kostuums tonen. Met eenvoudige middelen zullen antie ke kostuums worden gereconstrueerd en er zal zoveel mogelijk uitgebreide informatie over textiel worden vers trekt. Tot besluit wil ik graag speciaal de aandacht vestigen op de dependance van de bibliotheek in de Victorwijk. Op dit moment is deze dependance gehuisvest in een oud houten noodge- bouwtje. Alle hoop is gevestigd op het nieuwe wijkgebouw dat onlangs ge opend is. Er waren reeds plannen om de biblio theek in dit gebouw onder te brengen. Dit zou niet alleen voor de bibliotheek een goede huisvesting zijn. Ook voor een wijkgebouw is het ideaal om een activiteit in huis te hebben waar veel mensen en vooral jongeren gebruik van maken. Op deze wijze komen de wijk bewoners gemakkelijk het gebouw bin nen en in samenwerking met de biblio theek zijn veel activiteiten mogelijk. Ook een bibliotheek kan een sociale functie in een wijk vervullen. Maar helaas dreigt de inspectie van het bibliotheekwezen roet in het eten te gooien. Het wijkgebouw zou niet vol doen aan bepaalde normen vastgesteld voor bibliotheken, De oppervlakte zou niet voldoende zijn en de boeken zou den niet voldoende afgesloten kunnen worden. Het is vanzelfsprekend dat er bepaalde voorwaarden moeten zijn voor de huisvesting van bibliotheken. Maar wanneer én de gemeente én het personeel blij zijn met de huisvesting in het nieuwe wijkgebouw dan is het gewoon belachelijk dat hiervoor door de inspectie geen toestemming gegeven zou worden. Dit heeft niets meer met begeleiding en inspectie te maken. Dit is het werk onmogelijk maken omdat iedereen weet dat andere huisvesting in de Victorwijk niet aanwezig is en nieuwbouw onbetaalbaar is. Ook hier heeft het gemeentebestuur een belang rijke taak om dit stukje welzijnswerk voor de gemeente, en speciaal voor de Victorwijk, te behouden. laar b.v. door literatuurlijsten en boekeninformatie ondersteund worden. Ook dit contact ontbreekt. Aan het op zetten van een uitleen-afdeling van grammofoonplaten wordt door het gebrek aan financiën maar niet eens gedacht. ter, Burton Greene en Basic Train). De bezetting (twee drummers en twee synthesizersbespelers) is door de groep bewust zo geformeerd om de muzikale mogelijkheden te vergroten. Wat de muziek betreft is het moeilijk er iets concreets over te zeggen daar het ’t eerste optreden word. In kwintetbezet- ting waren er vergelijkingen met symp- honische rock. Weather Report etc., maar over het geheel genomen zijn het de jazzihvloeden vanaf 1960 die de groep iaat horen. Alle thema’s zijn ge schreven door Jan Huydts en Cees See en daarop wordt geïmproviseerd. In lichtingen voor dit concert: 01828-6046. Bij ons ziet u het, zoals het straks bij u thuis hangt. O.a. OROLSCHERMEN (in vele uitvoeringen) ©MARKIEZEN (óók reparaties en vernieuwen) ©JALOEZIEËN ©ROLGORDIJNEN De allergrootste keuze! Échte service en garantie. Alléén bij (wa ÜM BB» WADDINXVEEN Zoals zoveel wel zijnsinstellingen is ook de Waddinx- veense Christelijke Openbare Biblio theek en -Leeszaal voor het overgrote deel afhankelijk van overheids gelden om haar werk te kunnen doen. Voor 1976 worden de kosten van dit werk begroot op ongeveer 250.000,-. Van dit bedrag komt ƒ35.000,- uit eigen inkomsten (contributies e.d.), f 87.000,- wordt betaald door het rijk en de rest f 130.000,- zal door de ge meente bijgedragen moeten worden. Nu lijken dit enorme bedragen, bijna 220.000,- per jaar aan subsidies, maar in werkelijkheid is het eigenlijk nog veel te weinig. In Waddinxveen is bijna 30% van de inwoners lid van de biblio theek (5814 leden). Daarvan zijn 3838 jeugdleden. Per jaar worden 332.050 boeken uitgeleend (ter vergelijking: het landelijk gemiddelde aantal leden is 15 tot 20% van het aantal inwoners). In totaal zijn er in de Waddinxveense bibliotheek aan de Juliana van Stol- berglaan en de twee dependances (Anne Frankcentrum en Victorwijk) 27.358 boeken aanwezig. Om enige indruk te geven over de groei van de bibliotheek zijn hier de cijfers van 1972. Er waren toen 4060 leden, die 171.887 boeken in dat jaar geleend hebben. Per week zijn de drie bibliotheken 34 uur geopend, zodat er bijna 200 boeken per uur uitgeleend worden. Per lid wordt in Waddinxveen f 37,80 subsidie gegeven en per uit- WADDINXVEEN De Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB), afde ling Waddinxveen, komt op woensdag avond 14 april in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stations straat in vergadering bijeen om te luis teren naar de heer J. J. Moll van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT), die zal spreken over het werk onder de militairen. ■bula den Toom, die haar domicilie B«ft in een boerderij bij Cabouw en ■e vorig jaar al een demonstratie van ■tl snelknopen van tapijten en. ■andkleden hield, zal ook nu weer •eraan deelnemen. Men kan dan een ■jieuwe manier van tapijt- en wandkle- ■en knopen zien demonstreren en ■'ren. Paula, weefster van professie, is ■r|n geslaagd een pen te ontwikkelen ■aarmee op korte termijn snellere re- ■waten worden bereikt die bij'het op ■aditionele wijze van knopen uitble- ■''n. Met gevolg, dat men het al snel •gaf. Voor haar pen kreeg ze in 1972 de 'Internationale salon voor uit- 4 ■■'"dingen en nieuwe produkten” een ■"'eren medaille. Onlangs was ze nog zien in het programma "Studio vrij” ■>nde KRO-televisie. Aan verschillen- ■e tafels zal deze interessante knoop- ■'chniek worden uitgevoerd. °°r de stichting "Historisch Kostuum Voor Waddinxveen is dit het eerste opt reden in Nederland in deze samenstel ling. Het is een try-out concert voor meerdere concerten in april, mei en ju ni. De uitbreiding van deze formatie is na twee jaar tot stand gekomen. Als duo met Rob van den Broeck en Max Bolleman was men er mee begonnen. Nadat de groep optredens gedaan had met twee synthesizers werd de blazers sectie uitgebreid. Over de musici kan gezegd worden dat ze in andere groe pen spelen en dat ze met deze unieke formatie incidenteel willen optreden. De musici hebben in allerlei groepen gespeeld of spelen er nog in (chris Hin- ze. Diamond Five, Free Fair, Mind Fil- Contactlensspecialist ANVC - Optometrist OV Korte Tiendeweg 12, Gouda, tel. 01820 - 13033 Kleiweg 108, Gouda, tel 01820 - 16033 Winkelcentrum Bloemendaal 41, Gouda tel. 01820- 18492 Winkelcentrum de Passage 220, Waddinxveen, tel. 01828 4303 W. VAN BREEMENhet raadslid voor de Progressieven, krijgt in deze rubriek in het Weekblad voor Waddinxveen. waarin Waddinxveners het woord krijgen, het woord nar aanleiding van de kortgeleden door de Waddinxveense gemeenteraad vastgestelde begroting van de Christelijke Openbare Bibliotheek en -Leeszaal. nen maken dan moet men weten wat er aan wensen zijn bij de gemeentelijke GEEN RECHTS POSITIEREGELING Ten tweede: de medewerkers van de bibliotheek die de uitleen verzorgen hebben een slechte of beter gezegd helemaal geen rechtspositieregeling. Dit geldt niet voor de twee full-time gediplomeerde krachten die aanwezig zijn. De tien part-time uitleenmede- werkers werken in totaal 150 uur per week. Zij worden per uur betaald op basis van een salaris dat nog onder het minimum loon ligt. Zij krijgen de va kanties en feestdagen niet doorbetaald en zijn niet verzekerd volgens de soci ale wetten (geen uitkering bij ziekte e.d.). Toch verzetten deze medewer kers veel en goed werk. Het is inder daad een aantrekkelijke baan voor veel gehuwde vrouwen, zodat het aanbod groot is. Maar betekent deze betaling geen misbruik maken van het arbeids aanbod? De extra kosten die een goede rechtspositie met zich meebrengt heeft de raad niet te zien gekregen in de begroting. Door het betalen van sub sidiegelden is de gemeente echter mede-verantwoordelijk voor deze onjuiste situatie. Terecht wordt heftig geprotesteerd tegen grootwinkelbedrij ven die door het aannemen van part time medewerkers proberen uurlonen te betalen die onder het minimum loon liggen. Ditzelfde protest geldt echter ook voor welzijnsinstellingen met slecht betaalde medewerkers en voor de overheidsinstanties die door hun subsidiebeleid hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk zijn. WELKE WENSEN? Mijn conclusie van dit gedeeltelijk deze beroepsmanifestatie zal vooral de nadruk worden gelegd op goud- en zil ver smeden. J. J. van Kempen te Zwijndrecht werd ongeveer 20 jaar gel den door zijn werk geconfronteerd me kristallen. Na informatie ingewonnen te hebben en na de nodige studie, is hij mineralen gaan verzamelen. Met die grote verscheidenheid aan kristallen is hij gaan slijpen. Eerst vlakslijpen, daar na cobochon (halfronde halfedelsteen). Toen hij dat onder de knie had is hij stenen gaan facetteren. Zijn hobby is zijn beroep geworden. Hij heeft nu een bedrijf in mineralen en edelstenen, sieraden enz. Hij zal in die dagen het facetteren, één van de moeilijkste slijp vormen laten zien. Maria Rigetti, keramiste in Krimpen aan den Ussel, zal het werken met klei tonen. Dit zal of met de hand, of met de schijf worden gedaan. Zij heeft haar opleiding genoten aan de Vrije Aka- demie in Den Haag. De glazuurtheorie leerde ze van Emmy van Deventer. Ze exposeerde bij ”Coza” in Delft, op de wereldtentoonstelling te Faenza in Ita lië en in Ostende en Ermelo. Piet Ger- tenaar uit Bodegraven zal enkele van zijn tekeningen en schilderijen expo seren, maar doet actief aan deze mani festatie mee door het maken van snel- portretten en karikaturen va de be zoekers. geleend boek ƒ0,66. leder lid van de welzijnsinstellingen. Aan de hand van bibliotheek leent gemiddeld 57 boeken dit lijstje kan dan, mede afhankelijk per jaar. Wanneer u deze boeken zelf van het geld dat beschikbaar moet en zou moeten kopen, laten we het niet te kan zijn, de wensen ingevuld worden, duur maken, 15,- per boek, dan was Dit contact van de gemeente met de in- u per jaar 855,-kwijt. stellingen mag echter niet beperkt blijven tot het financieren van de te korten. Ook zal de gemeente en speci aal de raad meer betrokken moeten worden bij het beleid van de gesub sidieerde instellingen. Helaas wordt het werk van de bibliotheken mede door het gebrek aan geld, teveel be perkt tot het uitlenen van boeken alleen. Juist omdat er zoveel inwo ners in de bibliotheek komen en speci als begroting waar ze eigenlijk niet goed aa' jeugdigjen^ is, dit^ een mogelijkheid mee kunnen werken en wel om twee /'m - redenpn. Ten eerste: er zijn te weinig boeken. Enige tijd geleden is de contributie voor jeugdleden afgeschaft. Deze con tributie was niet hoog, slechts 1,- tot 2,50- per jaar. Maar toch heeft dit tot gevolg gehad dat er een stroom nieuwe jeugdleden kwam. En nu moet er steeds vaker ”nee” gezegd worden als er naar een bepaald boek gevraagd wordt. De noodzaak om meer boeken aan te schaffen vinden we niet terug in de begroting. Valse bescheidenheid van het bestuur van de bibliotheek, of heeft men zich er al bij voorbaat bij neergelegd dat het geld er toch niet zal komen? Tussen haakjes: contribu tieverlaging betekent meer jeugdigen die gaan lezen en daarbij een goede voorlichting krijgen. Contributie verhoging betekent dus Misschien gaan hierdoor bepaalde politieke krin gen nog eens anders denken over hun voorstellen om de tekorten van de wel zijnsinstellingen op te heffen door de gebruikers meer zelf te laten betalen. financiële verhaal is: Wil de gemeente raad een duidelijk politieke keuze kun-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 5