Wim Kruijk (CDA): h december of later gaan aanslagen de deur pas uit Mr. Opticien J.Grit Contactlensspecialist ANVC - Waddinxveens buurgemeente heeft weer wat: Boskoop’s Flora Nova BOSKOOP/WADDINXVEEN In een tentoonstellingstraditie die al vele jaren bestaat past de vandaag officieel door Zuidhollands commis saris der Koningin, mr. M. Vrolijk, geopende Flora Nova ’76, die van morgen (vrijdag) tot en met zondag 25 april in Boskoop wordt gehou den. Ze is de vierde van die naam waarbij de nadruk valt op de ontwik kelingen in de kwekerskunst die in de periode na Flora Nova ’70 hebben plaatsgehad. Zodoende zullen er op de tentoonstelling splinternieuwe, nog ongenaamde genummerde cultivars te zien zijn die vóór de opening aan het oordeel van de jury onderworpen zijn en op grond van een ver worven certificaat of medaille zullen worden voortgekweekt. Deze nieuwigheden kunnen dus pas later - in de tuin van morgen - worden toegepast, maar de tuinliefhebbers zullen ook volop al langer bekende Rommelmarkt krijgt een vastere vorm Voor nieuwe belasting op onroerend goed Vox Jubilans present op koor- en samenzangavond in de Goudse St. Janskerk Provinciale Jongeren Dag Student Barry Cook geeft boek en manchet knopen als geschenk Sjaal vreemdelingen Van vrijdag 16 tot en met zondag 25 april uit land gezet Opnieuw een jazzconcert in ’’Sport” *tiek f***********M& BRILUINKI" 3É ;***********5K I I Advertentie 4 HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! tievelijk f 8,50. Wijziging van de tarie ven ten opzichte van de eigenaar en ge bruiker, onderling bleek voorts noodza kelijk om de huidige belastingdruk tus sen deze twee categorieën zoveel mo gelijk te handhaven. jfEKBLAD VOOR WADDINXVEEN—DONDERDAG 15 APRIL 1976 kende arrangeur Van den Berg Smit zich uitleven in een landschappelijke aanleg met bloeiende tuinen, pergola’s, vijvers en doorkijkjes. Ongeveer veer tig boomkwekers en organisaties zullen daarin de weer verbeterde nakomelin gen van hun beroemde siergewassen, met de nadruk op azalea’s en rododen drons, laten zien in combinatie met an dere planten. Men zal er bloemkersen uit Japan kunnen bewonderen en onder meer brem, gouden regen en andere heesters, uiteraard in volle voorjaars pracht en fraai afstekend tegen het sier lijk ingesneden blad van vele esdoorns in goudgele, groene en roodbruine tin ten. Berkeboompjes, vaste planten en een grote collectie van de zo populaire heidesoorten zorgen voor'nog meer af wisseling. WADDINXVEEN CDA-raadslid Wim Kruijk verwacht dat de eerste aanslagen voor de nieuwe belasting op onroerend goed in Waddinxveen op zijn vroegst in december van dit jaar, of anders begin volgend jaar zullen worden verzonden. Hij schrijft dit in het pasverschbnen nummer van het door de ARP, CHU en KVP in onze gemeente uitgegeven CDA- bulletin. Uiteraard volgen de kwekers bij krui sing en selectie deze trend; Flora Nova zal bewijzen dat allerlei planten ook op jeugdige leeftijd en in keine maten fraai kunnen bloeien. De nieuwste aanwin sten worden onderworpen aan het oor deel van een deskundige jury die het kwekerswerk met certificaat of medail le kan belonen. Dit alles betekent dat vakmensen en liefhebbers tijdens Flora Nova ’76 een goede indruk krijgen van de mogelijkheden in de tuin van van daag en zeker ook van morgen. De al lernieuwste planten die tijdens de ten toonstelling hun debuut maken en be kroond worden, moeten nog voortgek weekt worden en zijn niet meteen te koop, maar voor vandaag is er keus genoeg. Wie plannen heeft voor de tuin doet er goed aan, papier en potlood mee te brengen; men kan er zeker van zijn dat op de talrijke etiketten bij de planten de goede naam in de juiste spelling is vermeld. AANPASSING De belangstelling voor het groen stijgt nog steeds en de 66% van de Neder landse gezinnen die over een eigen, meestal kleine tuin beschikken, druk ken dan ook hun stempel op de ontwik kelingen op sierteeltgebied. Had men vroeger ruimte voor grote planten en tijd om te wachten, al was het jaren. op bloemenpracht, tegenwoordig vraagt men vooral naar gewassen die niet te breed uitgroeien en liefst het zelfde jaar nog volop bloeien. v Als leveranciers van “gezichtshulpmiddelen leggen wij grote nadruk op een “goede bril”. Omdat dit voor ons, als gespecialiseerd opticien- optometrist het belangrijkste is. In onze eigen werkplaatsen zorgen wij voor een nauwkeurige verwerking van de glazen in het door u gekozen montuur. De waarde van uw bril wordt immers niet bepaald door de j prijs, maar door het vakmanschap.de service en de nazorg. Dat zijn dingen waar u op moet letten als het om uw gezichtsvermogen gaat. B -■-g B -- Optometrist OV Korte Tiendeweg 1 2. lOOwTIcJK Gouda, tel. 01820- 13033 I I Kleiweg 108. Gouda, tel. 01820- 16033 I Winkelcentrum Bloemendaal 41Gouda. tel.01820- 18492 Winkelcentrum de Passage 220, Waddinxveen, tel. 01828 - 4303 WADDINXVEENOok dit jaar zal aan de vooravond van Pasen, zaterdag 17 april, een massale koor- en samenzangavond worden gehouden in de Grote- of St. Janskerk te Gouda. Deze avond zal staan in het teken van het lijden en de opstanding van Christus. Aan het programma waarin veel plaats is ingeruimd voor samenzang, zal medewerking worden verleend door de organist Feike Asma en de Hervormde Gemengde Zangvereniging "Vox Jubilans” uit Waddinxveen o.l.v. Jan Bonefaas. Het programma vermeldt koorwerken als ,,’t Is Middernacht" in een bewerking van Laurens van Wingerden, ”U heilig Godslam loven wij, het slotkoor uit de Johannes Pas sion, en "U zij de glorie" in een bewerking van Hans Boelee. Feike Asma speelt naast het "Choralvorspiel"O mensch, bewein’ dein 'Sünde grosz" van J.S. Bach, Variaties van hemzelf over verschillende koralen o.a. "U alleen, U loven wij” en Jezus in mijn toeverlaat". Ds. W. Verboom verzorgt een korte medidatie. De avond begint om 20.00 uur en is vrij voor ieder toegankelijk. Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden ter dekking van de onkosten. Een batig saldo zal worden bestemd voor het orgelfonds van de St. Janskerk. tuin- en plantengebied. Zij beschikken over documentatiemateriaal in de vorm van boeken en gekleurde platen, die men er desgewenst ook kan kopen. Elke Flora-Novabezoeker kan bij deze voorlichtingsstand vragen stellen en rekenen op een verhelderend ant woord. Als attractie zal bij de stand een conifeer te zien zijn. De bezoekers worden in de gelegenheid gesteld, de juiste naam en de leeftijd daarvan in te vullen op een prijsvraagformulier. Met een goede oplossing maakt men kans op een aantrekkelijke prijs. Op deze manier hopen de organisatoren van Flora Nova ’76 niet alleen bezoekers van de tentoonstelling het genoegen van een overvloed aan prachtige plan ten in een passende omlijsting te bieden, maar ook bij te dragen aan het tuin- en kamerplantenplezier dat het dagelijks leven meer glans geeft. ’s-GRAVENZANDE/WADDINX- VEEN Op Tweede Paasdag - maan dag 19 april - wordt in ’s-Gravenzande de Provinciale Jongeren Dag van Zuid- Holland gehouden. Deze manifestatie van het Christelijk Jongeren Verbond, is bestemd voor jongeren van 16 jaar en ouder. Jaarlijks - het is alweer de He P.J.D. - komen er zo’n 600 jongelui. Het programma bestaat uit: voetbal- en volleybalwedstrijden; creatieve activi teiten zoals leerbewerken, tingieten en volksdansen; en praten en kijken n.a.v. het thema ’’Neem een vluchteling mee naar de P.J.D.In de late middag uren is er een optreden van de mime- groep ’’Kruimels”, ’s Avonds is er een groot slotbal m.m.v. ’’The Dickson Brothers Band”. Verder is er een op treden van Peter Blankert en zijn groep. Aanvang 9.30 uur, einde 22.30 uur. Plaats: Gebouw ”De Brug”, Kon. Julianaweg, ’s-Gravenzande. Kosten voor de hele dag: ƒ11,-. In een artikel van zijn hand over de gemeentelijke onroerend goedbelasting - waarvoor de Waddinxveners niet bijs ter veel belangstelling aan de dag lijken te leggen - herinnert het christen democratische raadslid er aan dat zes tien maanden geleden - 19 december 1974 - in de gemeenteraadsvergadering op grond van toen nog niet vastliggen de gegevens een verordening op de hef fing van onroerend goed belasting (wel ke belasting de personele, grond- en straatbelasting gaat vervangen) werd vastgesteld, waarbij de voorlopige ta rieven voor de eigenaren en de gebrui kers werden bepaald op respectievelijk ƒ12,- en f 7,- per m2 gecorrigeerde oppervlakte, d.w.z. de oppervlakte, vermenigvuldigd met bepaalde facto ren voor aard en soort gebruik vdn het onroerend goed en factoren voor lig ging en kwaliteit. Naar aanleiding van de sedertdien veramelde gegevens en in aanmerking nemende het bedrag dat dat benodigd werd geacht om de begroting voor 1976 sluitend te krijgen, werden in de raads vergadering van 10 december 1975 de tarieven voor de eienaars en gebruikers nader vastgesteld op 10,50, respec- fcrry Cook, ph op de tio, heeft U moeten lachten op f nieuwe memees- k want fi loopt pds eind paar/ al jWaddinx- bn rond. [i eind fcr/7 woont Ibrrr. die l.’f week in mj's is, fide heer f mevrouw P. Quar- tmfinhet tilden). 'lak achter kirgemees- pmr. A. G. Iw//en- roekde hr H. M. van den Dool, de huidige voorzitter Iten/Paul Bakker). WADDINXVEEN De in kringen van de Centrale Hervormde Gemeente opgezette rommelmarkt, die gehouden zal worden op zaterdag 24 april in en om De Hoeksteen aan de Esdoornlaan, gaat nu wat vastere vorm aannemen. Nu de ophaaldag achter de rug is, kan er ongeveer een beeld gevormd worden den van wat er zoal op de dag van de rommelmarkt te koop kan worden aan geboden. De hoeveelheid van het ver zamelde overtreft de stoutste verwach tingen. Sommige wijken moesten zelfs uit de ophaalroutes geschrapt worden wegens gebrek aan opslagruimte. Het ziet er naar uit, dat er de hele dag, op welk gebied dan ook, koopjes te ha len zullen zijn. Hoewel ook waardevol le spullen voor de echte liefhebber in ruime sortering aanwezig zijn. Boven dien zullen de vele attracties, ook voor de kinderen, de markt een nog gezelli ger karakter geven. U hoeft zelfs niet thuis te gaan eten, want ook daarvoor wordt gezorgd. ’’Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan en kom ook kijken en kopen op de grote rommelmarkt op za terdag 24 april, aanvang 10.30 uur”, al dus de organisatoren. WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallen- broek ontving vorige week woensdag uit handen van de Australische stu dent Barry Cook bij wijze van ge schenk van zijn collega van de Aus tralische stad Portland een boek over dit land ”aan het eind van de »ereld” en een paar manchetknopen met het stadswapen. Deze manchet knopen worden door deze eerste bur ger tijdens zittingen van de gemeen teraad en bij andere officiële gele genheden gedragen. Barry Cook is een uit het Australische Portland af komstige uitwisselingsstudent, die door bemiddeling en onder de hoede tan Rotary International een jaar in Waddinxveen doorbrengt. Als gast heer treedt de plaatselijke Rotary Club op, terwijl hij bij toerbeurt in de gezinnen van enkele van de leden opgenomen wordt. De ervaring heeft geleerd dat zo’n verblijf ver van huis de geestelijke ontwikkeling en de zelfstandigheid van de student of stu dente, zeer bevordert. Om voor zo’n uitwisseling in aanmerking te komen moet de gegadigde een goede leer ling op school zijn met resultaten bo ten het gemiddelde, zich en zijn land goed kunnen presenteren, bijv, door middel van lezingen en beschikken over een goed aanpassingsvermogen. In familierelatie staan met een Rote- Irian is beslist niet noodzakelijk. Dat s ook bij Barry het geval niet. ADDINXVEEN Een Jago- sJQal van twintig gulden, beschik bar gesteld door Jan van Gooi Amsterdam. Dat is de prijs f de heer P. A. van Oosten, aliens laan 21 in de wacht wi t nepen door mee te doen aan de e ronde van onze Ro(n)de ruiswoord Marathonpuzzel. De oplossing luidde: Wees wijs, pak [en Prijs. De stand van de actie bedraagt nuf 344.562,-. siergewassen in volle bloei of met fris lenteblad kunnen bewonderen, die de tuin van vandaag kunnen sieren. Op het gebied van bloemententoonstel lingen kunnen de Boskoopse boomk wekers op’ een roemrijke traditie bo gen. In de vorige eeuw al toonden ze hun bloeiende siergewassen in het bui tenland en in 1911 richtten zij op eigen terrein in een speciaal bouwsel een ten toonstelling in van nooit eerder ver toonde azalea’s en rododendrons. Bij die gelegenheid vereerde koningin Wil helmina Boskoop met een bezoek en vele duizenden volgden haar voor beeld. Nadat in de dertiger jaren in het ge bouw ’’Flora” weer tentoonstellingen waren gehouden werd in 1958 een be gin gemaakt aan een nieuwe reeks shows onder de naam ’’Flora Nova”. De eerste daarvan vond plaats ter gele genheid van de opening van het beurs gebouw en sindsdien heeft men onge veer om de vijf jaar, als de tijd rijp werd geacht voor het tonen van nieuwe kweekprodukten, Flora Nova’s georga niseerd, namelijk in 1963, in 1966, in 1970 en nu is het dan weer zover. De beurshal achter café-restaurant Florida, pas uitgebreid en van betere accomodatie voorzien, met als aanvul ling twee grote tenten, zal onderdak bieden aan een bloemententoonstelling die ook nu internationaal de aandacht zal trekken. Op vierduizend vierkante meter tuinturf zal de internationaal be- Wim Kruijk, de volgende maand 17 mei 41 jaar wordende belastingdes kundige van het CDA in de Waddinxveens e gemeenteraad. [ADDINXVEEN Twee in Wad- pveen verblijvende vreemdelingen [indoor de politie naar hun land terug- ptuurd. Een 25-jarige vrouw werd [ngehouden, nadat zij al een jaar zon- F werkvergunning in Bodegraven Itrkte. Een 36-jarige Turk onderging voor hem trieste lot, nadat hij al per drie maanden illegaal in Wad- [nxveen werkte. Twee maanden [onde hij er bovendien nog illegaal Bk. fjdens een radar-snelheidscontrole- [lie op verschillende punten in Wad- Fxveen, zijn 26 bekeuringen gevallen. F snelheid waarmee door de bekeur- f automobilisten werd gereden, vari- Fde van 66 tot 86 kilometer. Binnen f bebouwde kom geldt een snelheids- FPerking tot maximum 50 km per uur. i' de nacht van zaterdag op zondag Fit een vijftal jongelui een grote spie rkuit in de etalage van schoenhandel Ijn Meerten aan de Passage vernield. F jongens, die waarschijnlijk te diep fbet glaasje hadden gekeken, wier- f’een hek door de ruit. Ook van de fgstaande slagerij Compeer werden fruiten ingegooid. Van twee auto’s, [(stonden geparkeerd aan de Konigin [Welminaweg, werden de antennes [^broken. De schade bedraagt in to- p1 vele hónderden guldens. De poli- [c 's op zoek naar de indentiteit van jongelui. Daarna krijgen zij de [Jj^jekening gepresenteerd. SUCCESJE Uit de inmiddels plaats gevonden proefberekeningen bleek echter, dat met name het bedrijfsleven een one venredige lastenverzwaring te verduren zou krijgen. Zonder middels een te gemoetkoming aan het bedrijfsleven een extra verzwaring van de belastingd ruk voor de overige belastingplichtigen te bewerkstelligen en de geraamde (nieuwe) belastingopbrengst op ƒ2.130.000,- te houden bleek het de CDA-fractie na veel en ernstig onder zoek met behulp van anderen in de begroting mogelijk de nodige bezuini gingen aan te brengen, zonder essentië le punten aan te tasten. Zoals bekend heeft de raad de uiteindelijke lasten verzwaring voor het bedrijfsleven met ongeveer 140.000,- kunnen vermin deren. ”Een succesje voor het CDA”’ concludeert de uit KVP-kring afkomsti ge christen-democraat Wim Kruijk. WADDINXVEEN Er komt weer een jazzconcert in Café Sport aan de Kerkstraat in Waddinxveen op 17 april. Begonnen wordt om 21.00 uur. De toe gangsprijs is.3,- per persoon. Op die avond zal optreden het kwintet van vibrafonist Joop Beitsma met Ronald van den Bergen tenorsax, Peter den Dekker gitaar, Donald Meenk bas gitaar en Bram Wijland drums. Deze amateurmusici komen allen uit Den Haag en hebben daar al enige bekendheid gekregen door hun op tredens in jazzclubs en café’s. Ze spe len nu ongeveer een jaar samen en hebben een repertoire opgebouwd met bekende nummers van o.a. Sonny Rollins, Thelonius Monk en Milt Jackson. Ook spelen ze muziek van deze tijd met een rock-jazz invloed. Leider Joop Beitsma in het dagelijks leven pianostemmer heeft de nodige ervaring opgedaan in allerlei orkesten, terwijl hij vaak in clubs in Rotterdam en Vlaardingen speelde. De ritmesectie speelt al langer samen dan de oprich ting van dit kwintet. In Den Haag speelden ze een jaar in de Drieluik. Tenorsaxofonist Ron van den Bergen heeft veel ervaring opgedaan bij jazz musici als Paul Ruys, Cees Slinger, Han Meyer, Max Bölleman en de Amerikaanse drummer Allen Blairman. Inlichtingen voor dit concert zijn te krijgen op nummer 01828-6046 (C. ’t Hart). RAAD EN DAAD Onder de bezoekers aan Flora Nova ’76 zullen behalve vakmensen uit binnen- en buitenland zeker ook talrijke tuin en plantenliefhebbers zijn. Daarbij zullen zeker mensen zijn die bij op kweken en verzorgen van hun tuin- en kamerplanten problemen zijn tegen gekomen die ze, vooral nu ze de prach tige mogelijkheden op de tentoonstel ling zien, graag zouden willen oplossen. Ook zullen ervaren tuiniers wel eens verlangen, bepaalde problemen nóg beter aan te pakken. Om alle mensen over opkweken en verzorgen van tuin- en kamerplanten nóg beter op de hoogte te kunnen brengen herbegt Flora Nova ’76 een stand, ingericht door de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde in samenwerking met Plant Propaganda Holland. Deze stand zal permanent bemand zijn met twee deskundigen, die zich graag zullen buigen over alle mogelijke liefhebbersproblemen op van de Rotary Club Waddinxveen (foto: Weekblad voor Waddinx- 4.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 11